Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

NN 27/2013 (4.3.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

HRVATSKI SABOR

455

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/39

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

Članak 1.

U Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11. i 61/11.) u članku 1. stavku 1. riječi: »zastupnika nacionalnih manjina,« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »nezavisnih zastupnika« zarez i riječi: »zastupnika nacionalnih manjina« brišu se.

U stavku 3. riječi: »zastupnika nacionalnih manjina,« brišu se.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. iza riječi: »članarine,« dodaju se riječi: »odnosno članskog doprinosa,«.

U stavku 2. riječi: »zastupnici nacionalnih manjina,« brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brišu se.

U stavku 4. iza riječi: »nezavisni zastupnik« zarez i riječi: »zastupnik nacionalnih manjina« brišu se, a riječi: »programom i statutom političke stranke, odnosno programom rada i godišnjim financijskim planom« zamjenjuju se riječima: »programom rada i financijskim planom iz članka 28. ovoga Zakona«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: »političkih stranaka« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a riječi: »i zastupnika nacionalnih manjina« brišu se.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. iza riječi: »Hrvatskom saboru« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, te iza riječi: »nezavisnih lista« stavlja se točka, a riječi: »i zastupnici nacionalnih manjina.« brišu se.

U stavku 2. riječi: »nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su izabrani s nezavisnih lista« zamjenjuju se riječima: »članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača«.

Članak 5.

U članku 5. stavku 2. riječi: »u času konstituiranja« na dva mjesta, zamjenjuju se riječima: »u trenutku konstituiranja«.

U stavku 4. riječi: »nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s nezavisne liste« na dva mjesta, u odgovarajućem broju i padežu, zamjenjuju se riječima: »član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača« u odgovarajućem broju i padežu, a riječi: »članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izabranom s nezavisne liste« zamjenjuju se riječima: »članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »nezavisnog zastupnika« zarez i riječi: »odnosno zastupnika nacionalne manjine« brišu se, a iza riječi: »u jednakim iznosima.« dodaje se rečenica: »Sredstva za redovito godišnje financiranje zastupnika nacionalnih manjina koje je kandidirala politička stranka doznačuju se na središnji račun političke stranke.«.

U stavku 3. iza riječi: »Nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brišu se, a na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »najkasnije u roku od 15 dana od početka mandata.«.

U stavku 4. iza riječi: »Nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brišu se.

U stavku 5. riječi: »zastupnici nacionalnih manjina,« brišu se.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Poseban račun iz stavka 3. ovoga članka je račun građana za posebne namjene (za redovito financiranje nezavisnih zastupnika, odnosno članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se mogu primati isključivo uplate donacija za potporu političkog djelovanja tijekom godine (osim donacija za financiranje izborne promidžbe) i uplate sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje te se na taj račun ne smiju ujedno primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.), a sredstva s tog računa mogu se koristiti isključivo u skladu s financijskim planom i programom rada te se ne mogu koristiti za otplatu osobnih dugovanja ili u druge privatne svrhe nezavisnog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača.

U slučaju ovrhe sredstava s posebnog računa iz stavka 6. ovoga članka za pokriće troškova nezavisnog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača učinjenih u privatne svrhe, nezavisni zastupnik, odnosno član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača dužan je vratiti iznos ovršenih sredstava, uplatom ovršenog iznosa na poseban račun iz stavka 6. ovoga članka, najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršene ovrhe, odnosno najkasnije do zatvaranja posebnog računa ako je do isteka roka za zatvaranje posebnog računa preostalo manje od 8 dana.«.

Članak 7.

U članku 8. stavku 1. iza riječi: »Nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brišu se, a riječi: »u roku od 30 dana nakon isteka mandata, odnosno prestanka mandata« zamjenjuju se riječima: »u roku od 60 dana, od dana konstituiranja novog saziva Hrvatskoga sabora, odnosno predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno od prestanka mandata«.

U stavku 2. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brišu se.

U stavku 4. iza riječi: »Nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brišu se.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»Nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača iz stavka 1. ovog članka, dužni su zatvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti najkasnije u roku od 6 mjeseci, od dana konstituiranja novog saziva Hrvatskoga sabora, odnosno predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koji su izabrani.

Banke kod kojih je otvoren poseban račun za redovito godišnje financiranje nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, dužne su bez odgode izvijestiti Državno izborno povjerenstvo o otvaranju navedenog računa te o njegovu zatvaranju, te na pisani zahtjev Državnog izbornog povjerenstva ili Državnog ureda za reviziju, dostaviti im sve tražene podatke o transakcijama na tom računu.

Bankom u smislu ovoga Zakona smatraju se banke koje posluju u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 8.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »Članarinom« dodaju se riječi: »odnosno članskim doprinosom«.

U stavku 2. riječi: »zastupniku nacionalnih manjina,« brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »nezavisnog zastupnika« zarez i riječi: »zastupnika nacionalnih manjina« brišu se.

U stavku 5. riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brišu se, a iza riječi: »članarina« na dva mjesta, dodaju se riječi: »i članskih doprinosa«.

Članak 9.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »nezavisnim zastupnicima« zarez i riječi: »zastupnicima nacionalnih manjina« brišu se, a riječi: »nezavisnim listama« zamjenjuju se riječima: »nezavisnim listama, odnosno listama grupe birača«.

U stavku 2. riječi: »zastupnika nacionalnih manjina,« brišu se.

U stavku 3. riječi: »Ukupan iznos« zamjenjuju se riječima: »Ukupna vrijednost«, riječi: »zastupniku nacionalnih manjina,« brišu se, a riječi: »nezavisnoj listi« zamjenjuju se riječima: »nezavisnoj listi, odnosno listi grupe birača«.

U stavku 4. riječi: »Ukupan iznos« i riječi: »ukupan iznos« zamjenjuju se riječima: »Ukupna vrijednost« i »ukupna vrijednost«, riječi: »zastupniku nacionalnih manjina te« brišu se, iza riječi: »kandidatu za zastupnika pripadnika nacionalnih manjina« dodaju se riječi: »kojeg su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina«, a riječi: »nezavisnoj listi i kandidatu na izborima na lokalnoj i područnoj razini« zamjenjuju se riječima: »listi grupe birača i kandidatu na izborima na lokalnoj i područnoj razini«.

U stavku 5. riječi: »Iznose donacija koji« zamjenjuju se riječima: »Vrijednosti donacija koje«, a riječi: »zastupnici nacionalnih manjina,« brišu se.

Članak 10.

U članku 12. stavku 2. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »u roku i na način propisan za objavu izvješća o donacijama i troškovima izborne promidžbe iz članka 24. ovoga Zakona. Iznos cijene i iznos ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe, objavljuju se na obrascu koji propisuje ministar financija pravilnikom, a sadrži specificirane podatke o nazivu pružatelja medijskih usluga, broju i datumu računa za izvršene medijske usluge, broju ugovorenih i izvršenih medijskih usluga, iznosu cijene bez popusta, popustu izraženom u postotku i plaćenom iznosu s popustom.«.

U stavku 4. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »i isti objaviti na svojim web-stranicama.«.

Članak 11.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Kandidati za predsjednika Republike Hrvatske, kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba te kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, dužni su u roku od 3 dana od dana objave pravovaljano predloženih lista javno objaviti na svojim web stranicama, odnosno na web-stranicama političke stranke koja ih je predložila kao kandidate ili putem tiska (za lokalne izbore u lokalnom tisku) okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koja namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Vlastita sredstva koja političke stranke, nezavisne liste, odnosno liste grupe birača i kandidati namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu, moraju biti uplaćena na poseban račun iz članka 14. ovoga Zakona.«.

Članak 12.

Članak 14. mijenja se i glasi:

Donacije za financiranje troškova izborne promidžbe za kandidate koje predlažu političke stranke na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, na izborima za članove u Europski parlament, na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uplaćuju se na poseban račun političke stranke, koji je politička stranka dužna otvoriti za financiranje troškova izborne promidžbe za svake pojedine izbore na kojima sudjeluje.

Kada dvije ili više političkih stranaka predlože zajedničku listu, donacije za financiranje troškova izborne promidžbe uplaćuju se na poseban račun, koji je za financiranje izborne promidžbe dužna otvoriti jedna od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, što se uređuje međusobnim sporazumom političkih stranaka koji se dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu.

Donacije za financiranje troškova izborne promidžbe nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata uplaćuju se na poseban račun nositelja nezavisne liste, odnosno nositelja liste grupe birača, odnosno kandidata iz stavka 4. ovoga članka.

Poseban račun iz stavka 3. ovoga članka dužni su otvoriti:

– kandidati za predsjednika Republike Hrvatske, neovisno o tome jesu li predloženi od strane političke stranke ili birača,

– nositelji lista grupe birača na izborima za članove u Europski parlament,

– kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba te kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, neovisno o tome jesu li predloženi od strane političke stranke ili birača,

– nositelji nezavisnih lista na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor i kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina,

– nositelji lista grupe birača na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Političke stranke te kandidati i nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača iz stavka 4. ovoga članka, odnosno osobe koje se imaju namjeru kandidirati, dužni su otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe najkasnije s danom podnošenja kandidature, a najranije ga mogu otvoriti godinu dana prije roka predviđenog za održavanje izbora, računajući kao rok predviđen za održavanje izbora datum na koji su izbori bili održani u tekućem mandatu, ukoliko održavanje izbora nije zakonom propisano na točno određeni dan.

Donacije u novcu za financiranje izborne promidžbe mogu se prikupljati isključivo na račune iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

U slučaju nepodnošenja, nepravodobnosti ili nepravovaljanosti kandidature ili odustanka od podnesene kandidature, osobe koje su otvorile poseban račun dužne su neutrošene donacije uplaćene na poseban račun vratiti uplatiocima, razmjerno doniranom iznosu.

Poseban račun iz stavka 3. ovoga članka je račun građana za posebne namjene (za financiranje izborne promidžbe) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se mogu primati isključivo uplate donacija za financiranje izborne promidžbe, te se na taj račun ne smiju ujedno primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.) niti se sredstva prikupljenih donacija s tog računa smiju koristiti za bilo koju drugu svrhu, osim podmirenja troškova izborne promidžbe.

U slučaju ovrhe sredstava s posebnog računa za financiranje izborne promidžbe za pokriće troškova kandidata i nositelja nezavisnih lista, odnosno nositelja lista grupe birača učinjenih u privatne svrhe, kandidati, odnosno nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača dužni su vratiti iznos ovršenih sredstava, uplatom ovršenog iznosa na poseban račun za financiranje izborne promidžbe, najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršene ovrhe, odnosno najkasnije do zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe ako je do isteka roka za zatvaranje posebnog računa preostalo manje od 8 dana.

Banke kod kojih je otvoren poseban račun za financiranje izborne promidžbe dužne su bez odgode o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe izvijestiti Državno izborno povjerenstvo i na njegov zahtjev dostaviti mu sve tražene podatke o transakcijama na tom računu.

Političke stranke te kandidati i nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača, dužni su dovršiti sve transakcije na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe i zatvoriti ga najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za isplatu naknade troškova izborne promidžbe iz članka 21. ovoga Zakona. Banke iz stavka 10. ovoga članka dužne su bez odgode izvijestiti Državno izborno povjerenstvo o zatvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe.

Političke stranke, nezavisne liste, odnosno liste grupe birača i kandidati mogu prikupljati donacije u razdoblju najkasnije do završetka izborne promidžbe.

Eventualne donacije primljene nakon završetka izborne promidžbe, političke stranke, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a donaciju vratiti donatoru najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka donacije, a ako povrat nije moguć ili je donacija iz nedozvoljenog izvora, dužni su u istom roku uplatiti iznos vrijednosti takve donacije u državni proračun.

Ako na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe, nakon završetka svih transakcija sukladno ovom Zakonu, preostanu neutrošena sredstava donacija, do dana zatvaranja računa političke stranke su dužne uplatiti na središnji račun političke stranke, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača dužan je uplatiti u jednakim dijelovima na posebne račune za redovito godišnje financiranje nezavisnih zastupnika, odnosno članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su izabrani s tih lista, a nositelji nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača koje nisu dobile zastupnika u Hrvatskom saboru, odnosno člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i kandidati za predsjednika Republike Hrvatske, kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba te kandidati za zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina dužni su navedena preostala sredstava sa svojih posebnih računa za financiranje izborne promidžbe vratiti uplatiocima, razmjeno doniranom iznosu.«.

Članak 13.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »Grada Zagreba« briše se zarez i dodaju riječi: »i kandidata za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina,«.

Članak 14.

U članku 17. stavku 1. podstavku 4. riječi: »500.000,00 (petsto tisuća)« zamjenjuju se riječima: »1.000.000,00 (jedan milijun)«.

U podstavku 5. riječi: »400.000,00 (četiristo tisuća)« zamjenjuju se riječima: »600.000,00 (šesto tisuća)«, iza riječi: »župana« briše se zarez i dodaje se riječ: »i«, a riječi: »i grada sjedišta županije« brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3. i stavak 4. koji glase:

»Na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se bira iz reda nacionalnih manjina, ukupan iznos troškova izborne promidžbe ne smije prelaziti iznos veći od 50% od iznosa utvrđenog u stavku 1. ovoga članka za izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana u istim jedinicama.

Ukupan iznos troškova izborne promidžbe na izborima za predsjednika Republike Hrvatske, na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba, odnosno na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se bira iz reda nacionalnih manjina, može se povećati ukupno najviše do 20% od ukupnog iznosa utvrđenog u stavku 1. podstavcima 1., 4., 5., 6., 7., i 8. ovoga članka, odnosno stavka 3. ovoga članka, za kandidate koji su prešli u drugi krug izbora. Ukupan iznos troškova izborne promidžbe može se povećati za isti postotak za svaki sljedeći krug izbora.«.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»Ako je ukupna vrijednost primljenih donacija za financiranje troškova izborne promidžbe veća od dopuštenog iznosa troškova izborne promidžbe utvrđenog u stavku 1. ovoga članka, političke stranke, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su ukupnu vrijednost donacija koja prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe vratiti uplatiocima, razmjerno vrijednosti primljenih donacija, najkasnije do roka propisanog za dostavu Financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe iz članka 34. ovoga Zakona.«.

Članak 15.

U članku 18. stavku 1. podstavku 2. brojka: »10%« zamjenjuje se brojkom: »5%«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– političke stranke koje su predložile kandidate za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koji su postali zastupnici u Hrvatskom saboru te kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, a koji su postali zastupnici u Hrvatskom saboru,«.

U stavku 2. podstavku 1. riječi: »nezavisne liste« zamjenjuju se riječima: »liste grupe birača«.

U podstavku 2. iza riječi: »izbore« umjesto točke stavlja se zarez, a iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»– kandidati koji na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.«.

Članak 16.

U članku 19. stavku 2. iza riječi: »Grada Zagreba te« dodaju se riječi: »zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina i«.

Članak 17.

U članku 20. stavku 1. riječi: »nezavisnim listama« zamjenjuju se riječima: »nezavisnim listama, odnosno listama grupe birača«.

U stavku 3. iza riječi: »kandidatima za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina« dodaju se riječi: »koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament raspoređuju se političkim strankama i nezavisnim listama, razmjerno broju osvojenih zastupničkih mjesta iz Republike Hrvatske u Europskom parlamentu.«

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »nezavisnim listama« zamjenjuju se riječima: »listama grupe birača«, a riječi: »nezavisna lista« zamjenjuje se riječima: »lista grupe birača«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., iza riječi: »Grada Zagreba« dodaju se riječi: »te za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., riječi: »neovisnoj listi« zamjenjuju se riječima: »nezavisnoj listi, odnosno listi grupe birača«.

Iza dosadašnjeg stavka 6., koji je postao stavak 7., dodaje se stavak 8. koji glasi:

»Subjekti iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, kojima je naknada troškova izborne promidžbe uplaćena na njihov poseban račun, mogu naknadu troškova izborne promidžbe, odnosno iznos naknade koji je preostao nakon podmirenja troškova izborne promidžbe, uplatiti na središnji račun političke stranke koja ih je kandidirala. Navedena uplata ne smatra se donacijom.«.

Članak 18.

U članku 22. stavku 1. riječi: »zastupnika nacionalnih manjina,« brišu se.

U stavku 1. podstavku 6. iza riječi: »zaposlenicima« briše se točka i stavlja zarez.

Iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

»– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim u slučajevima i na način propisan ovim Zakonom.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Eventualne donacije iz nedopuštenih izvora prema stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka, politička stranka, nezavisni zastupnik, član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat, dužni su odmah prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, odnosno Državnom izbornom povjerenstvu eventualne donacije za financiranje izborne promidžbe, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.«.

U stavku 5. riječi: »zastupnika nacionalnih manjina,« brišu se.

Članak 19.

U članku 23. stavcima 1. i 2. riječi: »zastupnici nacionalnih manjina,« brišu se.

Članak 20.

U naslovu iznad članka 24. iza riječi: »NEZAVISNIM ZASTUPNICIMA« zarez i riječi: »ZASTUPNICIMA NACIONALNIH MANJINA« brišu se.

Članak 21.

U članku 24. stavku 1. riječi: »u rokovima utvrđenim stavkom 5. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »u roku utvrđenom stavkom 5. ovoga članka«.

U stavku 5. iza riječi: »prije održavanja izbora« stavlja se točka, a riječi: »(prethodna izvješća) te u roku od 15 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora (konačna izvješća).« brišu se.

U stavku 6. iza riječi: »web-stranicama« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno na web-stranicama političke stranke koja je predložila kandidata«, a riječi: »u lokalnom dnevnom tisku« zamjenjuju se riječima: »u lokalnom tisku«.

Članak 22.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, koji su u prvih šest mjeseci tekuće godine primili donacije, dužni su najkasnije do 15. srpnja tekuće godine, javno objaviti na svojim web-stranicama, izvješće o donacijama koje su, za potporu njihova političkog djelovanja, primili u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće), sa specificiranim podacima prema članku 24. stavku 3. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»Političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača koji u prvih šest mjeseci tekuće godine nisu primili donacije, dužni su u roku iz stavka 1. ovoga članka javno objaviti na svojim web-stranicama obavijest da u navedenom razdoblju nisu primili donacije.

Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača mogu izvješće iz stavka 1. ovoga članka i obavijest iz stavka 2. ovoga članka objaviti na web-stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj politički djeluju. Objava izvješća i obavijesti na web-stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smatra se donacijom.«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 4., riječi: »iz stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »iz stavaka 1., 2. i 3.«.

Iza dosadašnjeg stavka 2., koji postaje stavak 4., dodaju se stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. koji glase:

»Političke stranke i nezavisni zastupnici dužni su u roku iz stavka 1. ovoga člana dostaviti, elektroničkom poštom, obavijest Državnom izbornom povjerenstvu o adresi web-stranice na kojoj su objavili polugodišnja izvješća i obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su u roku iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, elektroničkom poštom, popis adresa web-stranica na kojima su objavljena polugodišnja izvješća i obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, članova predstavničkog tijela odnosne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača.

Popis adresa web-stranica iz stavaka 5. i 6. ovoga članka Državno izborno povjerenstvo objavit će na svojoj web-stranici.

Uredi državne uprave u županijama dužni su voditi i redovito ažurirati evidenciju o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača na području županije iz svoje nadležnosti, te dostaviti podatke iz evidencije Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju na njihov zahtjev.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izvijestiti ured državne uprave u županiji o svakoj promjeni podataka iz evidencije.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na obrascu kojeg propisuje ministar financija pravilnikom.

Sadržaj i način vođenja evidencije i obrazac evidencije iz stavka 8. ovoga članka propisuje ministar uprave pravilnikom.«.

Članak 23.

U naslovu iznad članka 27. riječi: »ZASTUPNIKA NACIONALNIH MANJINA,« brišu se.

Podnaslov iznad članka 27. mijenja se i glasi: »Tijela nadležna za provedbu nadzora i obavljanje revizije«.

Članak 24.

U članku 27. stavku 1. iza riječi: »nezavisnih zastupnika« zarez i riječi: »zastupnika nacionalnih manjina« brišu se.

U stavku 4. riječi: »provodi reviziju godišnjeg financijskog poslovanja i godišnjih financijskih izvještaja« zamjenjuju se riječima: »obavlja reviziju«, a iza riječi: »nezavisnih zastupnika« zarez i riječi: »zastupnika nacionalnih manjina« brišu se.

U stavku 5. riječ: »provodi« zamjenjuje se riječju: »obavlja«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»Način suradnje iz stavka 2. ovoga članka Državno izborno povjerenstvo će odrediti obveznom uputom.«.

Članak 25.

U članku 28. stavku 1. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »Nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brišu se.

Članak 26.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Političke stranke i nezavisni zastupnici dužni su voditi poslovne knjige, na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

Članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni su voditi Knjigu blagajne i Knjigu prihoda i rashoda, primjenom jednostavnog knjigovodstva i novčanog računovodstvenog načela, u skladu s propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.«.

Članak 27.

U članku 30. stavku 1. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brišu se, a na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »neovisno o vrijednosti njihove imovine i visini ostvarenih prihoda«.

U stavku 2. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brišu se, a iza riječi: »Državnom uredu za reviziju« dodaju se riječi: »i Državnom izbornom povjerenstvu«.

U stavku 3. u uvodnoj rečenici i u podstavku 1. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brišu se.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako je, u slučajevima prestanka političke stranke prema odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje političkih stranaka, politička stranka brisana iz Registra političkih stranaka, politička stranka je dužna sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu brisanja iz Registra političkih stranaka i dostaviti ga Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja računa.

Financijski izvještaj iz stavka 5. ovoga članka potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje političke stranke u razdoblju na koje se izvještaj odnosi.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, koji nakon isteka mandata nisu ponovno izabrani za zastupnika u Hrvatskom saboru, odnosno za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili im mandat prestane prije isteka vremena na koji su izabrani, dužni su sastaviti financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti.«.

Članak 28.

Podnaslov iznad članka 31. mijenja se i glasi: »Obavljanje revizije«.

Članak 29.

U članku 31. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Revizija političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, obavlja se svake kalendarske godine za prethodnu godinu.

Reviziju političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača čiji su godišnji prihodi i vrijednost imovine, iskazani u godišnjim financijskim izvještajima, manji od 100.000,00 kuna, Državni ured za reviziju nije obvezan obavljati, a može je obavljati sukladno svojem planu i programu rada.«.

U stavku 3. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brišu se, a riječi: »nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave« zamjenjuju se riječima: »članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača«.

Članak 30.

U članku 32. stavku 1. riječi: »o provedenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i poslovanja« zamjenjuju se riječima: »o obavljenoj reviziji«, a iza riječi: »Hrvatskom saboru« zarez i riječi: »zastupnika nacionalnih manjina« brišu se.

U stavku 2. riječi: »o provedenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja« zamjenjuju se riječima: »o obavljenoj reviziji«, a iza riječi: »nezavisnih zastupnika« zarez i riječi: »zastupnika nacionalnih manjina« brišu se.

Članak 31.

U članku 34. stavku 1. iza riječi: »Državnom izbornom povjerenstvu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno nadležnom izbornom povjerenstvu«.

U stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »te obrazac s podacima o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe.«.

Članak 32.

U članku 39. stavku 1. iza riječi: »nezavisnih zastupnika« zarez i riječi: »zastupnika nacionalnih manjina« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »web-stranicama« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno na web-stranicama političke stranke koja je predložila kandidata«, a riječi: »u lokalnom dnevnom tisku« zamjenjuju se riječima: »u lokalnom tisku«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6., 7., 8., 9. i 10. koji glase:

»Iznimno od stavka 2. ovoga članka, članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača mogu godišnje financijske izvještaje objaviti na web-stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj politički djeluju. Objava godišnjih financijskih izvještaja na web-stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smatra se donacijom.

Političke stranke, nezavisni zastupnici te nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su u rokovima propisanima za objavu godišnjeg financijskog izvještaja, odnosno financijskog izvještaja za financiranje izborne promidžbe, Državnom izbornom povjerenstvu dostaviti, elektroničkom poštom, podatke o adresi web-stranice, odnosno o nazivu i datumu objave dnevnog tiska na kojoj, odnosno u kojem su objavili godišnje financijske izvještaje, odnosno financijske izvještaje o financiranju izborne promidžbe, sukladno obvezi objave utvrđenoj u stavcima 2. i 3. ovoga članka.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su u roku iz stavka 3. ovoga članka dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, elektroničkom poštom, popis adresa web-stranica na kojima su objavljeni godišnji financijski izvještaji članova predstavničkih tijela odnosne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača.

Popis adresa web-stranica, odnosno naziva i datuma objave dnevnog tiska iz stavaka 6. i 7. ovoga članka, Državno izborno povjerenstvo će objaviti na svojim web-stranicama.

Godišnji financijski izvještaji i financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe iz stavka 1. ovoga članka trajno se objavljuju na web-stranicama Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije (HIDRE), uz mogućnost pretraživanja baze podataka po različitim osnovama.

Godišnje financijske izvještaje i financijske izvještaje o financiranju izborne promidžbe, na objavu Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji dostavlja Državno izborno povjerenstvo, odnosno nadležno izborno povjerenstvo.«.

Članak 33.

U članku 40. stavku 3. podstavku 1. riječi: »članku 17. stavku 1.« zamjenjuju se riječima: »članku 17. stavcima 1., 3. i 4.«.

U podstavku 2. riječi: »stavku 3.« zamjenjuju se riječima: »stavku 5.«.

U stavku 6. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »a najkasnije do isteka roka za zatvaranje posebnog računa za financiranje izborne promidžbe iz članka 14. stavka 10. ovoga Zakona. Ako obveza nije uredno ispunjena u navedenom roku, izreći će se sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe.«.

U stavku 7. iza riječi: »obustavi isplate« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno gubitku«, a riječi: »iz stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »iz stavaka 5. i 6.«.

U stavku 9. riječi: »u »Narodnim novinama«« zamjenjuju se riječima: » na web-stranici Državnog izbornog povjerenstva«.

Članak 34.

U članku 41. stavku 1. iza riječi: »nezavisnom zastupniku« zarez i riječi: »zastupniku nacionalnih manjina« brišu se, a iza riječi: »Državnom uredu za reviziju« dodaju se riječi: »i Državnom izbornom povjerenstvu«.

U stavku 2. iza riječi: »nezavisnom zastupniku« zarez i riječi: »zastupniku nacionalnih manjina« brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »Državnom uredu za reviziju« dodaju se riječi: »i Državnom izbornom povjerenstvu«, a na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave, odnosno objave.«.

Članak 35.

U članku 42. stavku 1. iza riječi: »nezavisni zastupnik« zarez i riječi: »zastupnik nacionalnih manjina« brišu se.

Članak 36.

U članku 43. stavku 1. podstavku 1. riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« brišu se.

U podstavku 2. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brišu se.

Iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»– nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača koji u propisanom roku ne vrate iznos ovršenih sredstava, sukladno članku 7. stavku 7. ovoga Zakona,«.

U dosadašnjem podstavku 3., koji postaje podstavak 4., iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brišu se.

U dosadašnjem podstavku 4., koji postaje podstavak 5., iza riječi: »članarina« dodaju se riječi: »odnosno članskih doprinosa«, a riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« brišu se.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 6.

U dosadašnjem podstavku 6., koji postaje podstavak 7., iza riječi: »Grada Zagreba« dodaju se riječi: »te kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina«.

Iza dosadašnjeg podstavka 7., koji postaje podstavak 8., dodaje se novi podstavak 9. koji glasi:

»– kandidati i nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača koji ne vrate ovršeni iznos sredstava u propisanom roku, sukladno članku 14. stavku 8. ovoga Zakona,«.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 10.

U dosadašnjem podstavku 9., koji postaje podstavak 11., riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« brišu se.

Dosadašnji podstavak 10. postaje podstavak 12.

U dosadašnjem podstavku 11., koji postaje podstavak 13., iza riječi: »nezavisni zastupnik« zarez i riječi: »zastupnik nacionalnih manjina« brišu se, riječi: »te koji ne vode poslovne knjige« brišu se, a riječi: »sukladno odredbama članka 28. i 29.« zamjenjuju se riječima: »sukladno odredbi članka 28.«.

U dosadašnjem podstavku 12., koji postaje podstavak 14., iza riječi: »nezavisni zastupnik« zarez i riječi: »zastupnik nacionalnih manjina« brišu se, a iza riječi: »Državnom uredu za reviziju« dodaju se riječi: »i Državnom izbornom povjerenstvu«.

Dosadašnji podstavak 13. briše se.

Dosadašnji podstavci 14. i 15. postaju podstavci 15. i 16.

U dosadašnjem podstavku 16., koji postaje podstavak 17., riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« brišu se.

U stavku 3. riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Članak 37.

U članku 44. stavku 1. podstavku 1. riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« brišu se, a riječi: »iznose donacija koji« zamjenjuju se riječima: »vrijednosti donacija koje«.

Iza podstavka 1. dodaju se novi podstavci 2. i 3. koji glase:

»– političke stranke, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati koji donacije primljene nakon završetka izborne promidžbe, u propisanom roku ne vrate donatorima, odnosno ne uplate u državni proračun, sukladno članku 14. stavku 12. ovoga Zakona,

– političke stranke, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati koji neutrošena sredstva donacija preostala na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe ne rasporede sukladno članku 14. stavku 13. ovoga Zakona,«.

U dosadašnjem podstavku 2., koji postaje podstavak 4., riječi: »članku 17. stavku 1.« zamjenjuju se riječima: »članku 17. stavcima 1., 3. i 4.«.

U dosadašnjem podstavku 3., koji postaje podstavak 5., riječi: »ukupan iznos primljenih donacija« zamjenjuju se riječima: »ukupan iznos vrijednosti primljenih donacija«, a riječi: »stavku 3.« zamjenjuju se riječima: »stavku 5.«.

U dosadašnjem podstavku 4., koji postaje podstavak 6., riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« brišu se.

U stavku 2. riječi: »iz stavka 1. podstavka 1. i 4.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. podstavaka 1., 2., 3. i 6.«, riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« brišu se, riječi: »ukupnog iznosa donacije koji« zamjenjuju se riječima: »ukupne vrijednosti donacije koju« te riječi »zastupniku nacionalnih manjina,« brišu se.

U stavku 3. riječi: »iz stavka 1. podstavka 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. podstavaka 4. i 5.«, a riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« brišu se.

Članak 38.

U članku 45. stavku 1. podstavku 2. riječi: »zastupniku nacionalnih manjina,« brišu se.

Članak 39.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Imovina koju politička stranka, nezavisni zastupnik, član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača ili kandidat stekne počinjenjem prekršaja iz ovoga Zakona, oduzima se sukladno odredbama posebnog zakona.«.

Članak 40.

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za prekršaje propisane ovim Zakonom ovlašteni tužitelj je državni odvjetnik.«.

U stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »i sve ostale podatke i činjenice kojima raspolažu ili su ih pribavili, uz naznaku izvora, a koje se odnose na konkretan predmet.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 10. i članka 22. ovoga Zakona, odnosno uskladit će Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 50/11. i 93/11.) s odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar uprave donijet će pravilnik iz članka 22. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 42.

Zastupnici nacionalnih manjina koje je kandidirala politička stranka, a koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona otvorili poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, mogu nastaviti financirati svoju redovitu djelatnost putem tog računa do prestanka mandata u tekućem sazivu Hrvatskoga sabora ili u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, zatvoriti poseban račun za redovito godišnje financiranje te sredstva s navedenog računa uplatiti na središnji račun političke stranke koja ih je kandidirala.

Na zastupnike nacionalnih manjina koji će nastaviti financirati svoju redovitu djelatnost putem posebnog računa za redovito godišnje financiranje primijenit će se sve odredbe Zakona, koje se odnose na nezavisne zastupnike.

Članak 43.

U odredbama članaka 1., 10., 12., 14., 22., 23., u naslovu iznad članka 27. te u članku 27. i u članku 45. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11. i 61/11.) riječi: »nezavisna lista« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »nezavisna lista, odnosno lista grupe birača« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 44.

U odredbama članaka 1., 2., 3., 7., 8., 10., 11., 22., 23., u naslovu iznad članka 24., u naslovu iznad članka 27. te u odredbama članaka 27., 28., 30., 32., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46. i 47. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11. i 61/11.) riječi: »nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 45.

U cijelom tekstu Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11. i 61/11.), osim u članku 14. stavku 3. podstavcima 2., 4. i 5. riječi: »nositelj nezavisne liste« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 46.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Članak 47.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/12-01/01

Zagreb, 22. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.