Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama i nagradi za rad članova žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva

NN 27/2013 (4.3.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama i nagradi za rad članova žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

464

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu (»Narodne novine« broj 76/2007), a u svezi s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti na iznos naknade za rad Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva, klasa: 120-02/12-01/19, urbroj: 50301-04/12-13-4 od 6. veljače 2013. godine, ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAKNADAMA I NAGRADI ZA RAD ČLANOVA ŽALBENIH VIJEĆA U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Članak 1.

U Pravilniku o naknadama i nagradi za rad članova Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine«, broj 52/2008 i 66/2011), članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Članovima Žalbenih vijeća isplaćuje se nagrada za sudjelovanje u radu Žalbenih vijeća.

(2) Nagrada za upravljanje radom Žalbenih vijeća u smislu članka 91. stavka 6. Zakona o patentu (»Narodne novine«, broj 173/2003, 87/2005, 76/2007, 30/2009, 128/2010 i 49/2011), obračunava se i isplaćuje jednom mjesečno u unaprijed utvrđenom iznosu, i to: – predsjedniku Žalbenih vijeća, u iznosu od 1.000,00 kuna neto,

– zamjenicima predsjednika Žalbenih vijeća, u iznosu od po 700,00 kuna neto.

(3) Članovima Žalbenih vijeća u svakom pojedinom slučaju za odlučivanje po konkretnoj žalbi, u smislu članka 93. Zakona o patentu, isplaćuje se nagrada po obrađenom predmetu, i to za predsjedavajućeg u iznosu od 1.000,00 kuna neto po obrađenom predmetu, a za članove u iznosu od po 500,00 kuna neto po obrađenom predmetu.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/13-02/00045

Urbroj: 533-18-13-0001

Zagreb, 27. veljače 2013.

Ministar

dr. sc. Željko Jovanović, v. r.