Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću

NN 28/2013 (6.3.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću

HRVATSKI SABOR

474

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/38

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU

Članak 1.

U Zakonu o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, br. 116/10., 57/11. i 130/11.) iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

Sucima izabranim u Državno sudbeno vijeće umanjuju se obveze u obavljanju sudačke dužnosti, i to predsjedniku Vijeća za 75%, a članovima za 50%.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječi: »dva puta uzastopce« zamjenjuju se riječima: »više od dva puta«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. riječi: »kandidacijski odbor Upravnog suda nadležan je za Upravni sud Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »kandidacijski odbor Visokog upravnog suda Republike Hrvatske nadležan je za Visoki upravni sud Republike Hrvatske i sve upravne sudove«.

Članak 4.

U članku 42. stavku 1. podstavku 3. riječ: »odlučuje« zamjenjuje se riječju: »odlučivanje«.

Članak 5.

U članku 45. stavku 3. iza riječi: »sektora« znak: »/« i riječ: »službe« brišu se.

Članak 6.

U članku 52. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Slobodna sudačka mjesta mogu se popunjavati samo u skladu s planom popunjavanja slobodnih sudačkih mjesta.«.

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

Članak 7.

U članku 55. stavku 4. riječi: »navedenim u članku 79. stavku 1.« zamjenjuju se riječima: »za ocjenjivanje rada sudaca utvrđenim odredbama«.

Članak 8.

Iza članka 55. dodaje se članak 55.a koji glasi:

»Članak 55.a

(1) Kandidati za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji su podnijeli prijave na oglas, a nisu pravosudni dužnosnici, pristupaju provjeri znanja pred Vijećem. Provjera znanja sastoji se od izrade jedne ili više pisanih radnji, u skladu s odredbama Pravilnika koji donosi Državno sudbeno vijeće.

(2) Kandidati pisane radnje izrađuju pod osobnim zaporkama.

(3) Kandidati mogu iz jedne ili više pisanih radnji ostvariti najviše 150 bodova.

(4) Kandidati koji su zbrojem bodova dobivenim na provjeri znanja ostvarili najbolji uspjeh pozivaju se na usmeni razgovor.

(5) Na usmenom razgovoru kandidat može ostvariti najviše 20 bodova.

(6) Na temelju rezultata provjere znanja i usmenog razgovora Vijeće sastavlja listu prvenstva kandidata i donosi odluku o imenovanju.

(7) Lista prvenstva objavljuje se na internetskim stranicama Vijeća i sadrži ukupan zbroj bodova i bodove ostvarene po svakom od kriterija.

(8) Vijeće donosi Pravilnik o načinu provođenja i ocjenjivanju pisanih radnji iz stavka 1. ovoga članka te načinu provođenja i ocjenjivanja usmenog razgovora iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 9.

Iza članka 56. dodaju se članci 56.a i 56.b koji glase:

»Članak 56.a

(1) Odluka o imenovanju sudaca mora biti obrazložena. U obrazloženju odluke Vijeće je dužno za svakog kandidata koji je pristupio razgovoru posebno obrazložiti broj bodova dodijeljenih na razgovoru.

(2) Odluka o imenovanju sudaca objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 56.b

Suci koji su imenovani na sudačku dužnost prema propisima koji su na snazi do 31. prosinca 2012. nisu dužni završiti Državnu školu za pravosudne dužnosnike.«.

Članak 10.

U članku 60. stavku 2. iza riječi: »sudova« briše se zarez te se riječi: »promjena unutarnjeg ustrojstva suda« zamjenjuju riječima: »i druge promjene u stvarnoj i mjesnoj nadležnosti sudova«, a riječi: »Okvirnim mjerilima za rad sudaca« zamjenjuju riječima: »odluci ministra pravosuđa«.

Članak 11.

Iza članka 61. dodaje se članak 61.a koji glasi:

»Članak 61.a

(1) O potrebi popunjavanja slobodnih sudačkih mjesta premještajem Vijeće će izvijestiti objavljivanjem obavijesti na svojoj internetskoj stranici.

(2) Suci koji žele biti trajno ili privremeno premješteni u drugi sud, u roku kojeg odredi Vijeće dostavljaju Vijeću pisani zahtjev uz koji prilažu rješenje predsjednika suda o ispunjavanju svoje sudačke obveze za posljednje dvije godine.

(3) Vijeće sastavlja listu prvenstva sudaca vodeći računa o postotku ispunjenja Okvirnih mjerila za rad sudaca i postotku ukidnih odluka.

(4) Prilikom donošenja odluke o premještaju, Vijeće će voditi računa o potrebama suda s kojeg se sudac premješta i suda u koji se premješta, te listi prvenstva sudaca iz prethodnog stavka.«.

Članak 12.

U članku 62. stavku 2. točka 1. briše se.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 1.

Dosadašnja točka 3. koja postaje točka 2. mijenja se i glasi:

»2. nepostupanje po odluci donesenoj u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku,«.

Dosadašnje točke 4., 5., 6. i 7. postaju točke 3., 4., 5. i 6.

Iza dosadašnje točke 8. koja postaje točka 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. nepodvrgavanje prosudbi tjelesnih i duševnih svojstava radi ocjene sposobnosti za obnašanje sudačke dužnosti.«.

U stavku 3. riječi: »točka 2.« zamjenjuju se riječima: »točka 1.«.

U točki 2. riječi: »negativnom ocjenom« zamjenjuju se riječima: »ocjenom nezadovoljavajuće obnaša dužnost«.

U točki 3. riječi: »prosjeka u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »broja odluka utvrđenih Okvirnim mjerilima za rad sudaca« te se na kraju rečenice umjesto točke stavlja zarez.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. ako sudac u rješavanju predmeta bez opravdanog razloga bitno odstupa od redoslijeda njihovog zaprimanja u sudu, odnosno ne vodi računa o njihovoj hitnosti.«.

U stavku 4. riječi: »točke 3.« zamjenjuju se riječima: »točke 2.«.

Članak 13.

U članku 63. stavku 4. riječ: »osuđeni« zamjenjuje se riječima: »stegovno kažnjeni«.

Članak 14.

U članku 66. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Vijeće može za pojedine stegovne postupke imenovati posebno stegovno vijeće koje će provesti postupak, utvrditi činjenice i obrazložiti utvrđene činjenice pred Vijećem. Dva člana stegovnog vijeća moraju biti suci, a predsjednik Stegovnog vijeća mora biti najmanje sudac suda istog stupnja kao i sudac protiv kojeg se vodi stegovni postupak.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 15.

U članku 74. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Protiv odluke o privremenom udaljenju sudac nema pravo žalbe, ali ima pravo pokrenuti upravni spor.«.

Članak 16.

U članku 78. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako iz ponašanja suca ili njegovog odnosa prema radu proizlazi sumnja na trajni gubitak sposobnosti za obnašanje sudačke dužnosti, Državno sudbeno vijeće može samostalno ili na prijedlog predsjednika suda odrediti da se sudac podvrgne liječničkoj prosudbi njegovih tjelesnih i duševnih sposobnosti.«.

Članak 17.

U članku 83. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Mišljenje o kandidatima za predsjednika suda i njihovim programima rada zatražit će se od predsjednika neposredno višeg suda, predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i ministra pravosuđa, koji su ga dužni dati u roku od 30 dana.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako mišljenja iz prethodnog stavka ne budu dana u roku od 30 dana, smatra se da su dana pozitivna mišljenja.«.

Članak 18.

U članku 84. stavku 2. iza riječi: »kandidatima« briše se zarez i dodaju riječi: »iz članka 83. stavka 4. ovog Zakona« te stavlja točka, a riječi: »od sudačkih vijeća i predsjednika neposredno višeg suda« brišu se.

Članak 19.

U članku 85. stavku 1. podstavku 2. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje podstavak 3. koji glasi:

»– kada mu bude izrečena stegovna kazna, danom pravomoćnosti odluke.«.

U stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. kada poslove sudske uprave obavlja protivno propisima,«.

Iza točke 1. dodaju se nove točke 2. i 3. koje glase:

»2. kada ne poduzima mjere iz svojih ovlasti za učinkovit rad suda,

3. kada bez opravdanog razloga ne ostvaruje program rada izložen u postupku imenovanja na dužnost predsjednika suda,«.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 4. i 5.

U dosadašnjoj točki 4. koja postaje točka 6. briše se zarez i dodaju riječi: »odnosno zloupotrebljava svoj položaj ovlaštenog predlagatelja pokretanja stegovnog postupka,«.

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 7. i 8.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Stavak 7. briše se.

Članak 20.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»(1) Prije donošenja odluke o razrješenju predsjednika suda iz razloga navedenih u članku 85. stavku 3. točkama 1., 2., 3., 4. i 5. ovog Zakona Vijeće će tražiti pisano izjašnjenje predsjednika suda.

(2) Rok za davanje izjašnjenja ne može biti kraći od osam dana od dana primitka poziva za izjašnjenje.

(3) Nakon primitka pisanog izjašnjenja Vijeće može pozvati predsjednika suda radi dodatnog usmenog izjašnjenja, o čemu će sastaviti zapisnik.

(4) Odluka o razrješenju donosi se u pisanom obliku i mora biti obrazložena.

(5) Protiv odluke Vijeća o razrješenju predsjednik suda ima pravo pokrenuti upravni spor.«.

Članak 21.

U članku 87. stavku 4. iza riječi: »imovini« zarez i riječi: »sukladno posebnim zakonima« brišu se.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Državno sudbeno vijeće dužno je u skladu s posebnim zakonima omogućiti uvid u prijavu o imovini u roku od osam dana od podnošenja pisanog zahtjeva.«.

Članak 22.

U cijelom tekstu Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« br. 116/10., 57/11. i 130/11.) riječi: »Upravni sud Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Visoki upravni sud Republike Hrvatske«, u odgovarajućem padežu.

Članak 23.

(1) Započeti, a nedovršeni postupci imenovanja predsjednika sudova nastavit će se i provesti po odredbama ovog Zakona.

(2) Ostali postupci koji su u tijeku pred Vijećem nastavit će se i provesti po odredbama Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« br. 116/10., 57/11. i 130/11.).

(3) Vijeće će Pravilnik o načinu provođenja i ocjenjivanja pisanih radnji te načinu provođenja i ocjenjivanja usmenog razgovora iz članka 8. ovog Zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/12-01/01

Zagreb, 22. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.