Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

NN 28/2013 (6.3.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

HRVATSKI SABOR

475

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU INVESTICIJA I UNAPREĐENJU INVESTICIJSKOG OKRUŽENJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/40

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU INVESTICIJA I UNAPREĐENJU INVESTICIJSKOG OKRUŽENJA

Članak 1.

U Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12.) u članku 6. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Investicija, početna investicija, odnosno investicijski projekt: ulaganje u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo nositelja poticajnih mjera, u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 150.000 eura, odnosno u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000 eura za mikropoduzetnike, a odnosi se na osnivanje novog poduzetnika, proširenje postojećeg poduzetnika, ili pokretanje aktivnosti koja obilježava temeljitu promjenu u proizvodu ili proizvodnom procesu postojećeg poduzetnika (kroz racionalizaciju, diverzifikaciju ili modernizaciju), uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s investicijom, odnosno tri za mikropoduzetnike, ako Zakon taj uvjet izričito ne isključi.

Zamjenska investicija je isključena iz ove definicije osim ako se radi o modernizaciji ili poboljšanju poslovnog procesa, te se ne uračunava u iznos početne investicije. Regionalne državne potpore, u skladu s ovim Zakonom, ne mogu se dodijeliti poduzetnicima u teškoćama, kao ni poduzetnicima u industriji čelika, brodogradnje (izgradnja pomorskih trgovačkih plovila na vlastiti pogon – najmanje 100 bruto registriranih tona) i industriji sintetičkih vlakana i sektoru prometa.«.

U točki 5. podtočka C. mijenja se i glasi:

»C. Opravdani troškovi otvaranja novih radnih mjesta povezanih s investicijom izračunavaju se kao bruto plaća u dvogodišnjem razdoblju.

Nova radna mjesta moraju se otvoriti u roku od tri godine nakon završetka radova. Minimalno razdoblje očuvanja novih radnih mjesta povezanih s investicijom iznosi pet godina za velike poduzetnike, odnosno tri godine za male i srednje poduzetnike.«.

Iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi:

»13. Kao završetak radova smatra se datum izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti ili datum kada materijalna imovina povezana s investicijskim projektom postane operativna«.

Dosadašnja točka 13. postaje točka 14.

Članak 2.

U članku 11. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Visinu iznosa poticaja za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom, kao i kriterije za određivanje konkretne visine iznosa poticaja iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom iz članka 17. stavka 7. ovoga Zakona.«.

Članak 3.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Vlada Republike Hrvatske može određeni investicijski projekt proglasiti od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Postupak prijave, postupak evaluacije, odabira te provedbe strateških investicijskih projekata, raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i davanje koncesija u vezi s provedbom strateških investicijskih projekata, izdavanje upravnih akata u vezi s provedbom strateških investicijskih projekata, kao i druga pitanja s tim u vezi utvrdit će se posebnim Zakonom.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/25

Zagreb, 22. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.