Odluka o izmjenama Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

NN 28/2013 (6.3.2013.), Odluka o izmjenama Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

489

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 73/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O ISPRAVAMA I SLUŽBENIM OBRASCIMA ČIJI SU SADRŽAJ, OBLIK, NAČIN ZAŠTITE I OBVEZNA PRIMJENA PROPISANI ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA

I.

U Odluci o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima (»Narodne novine«, br. 50/2011 i 119/2011), u točki III. stavku 1. riječi: »Ministarstvo nadležno za područje gospodarstva, rada i poduzetništva« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za područje gospodarstva«.

II.

Popis isprava i službenih obrazaca koji je sastavni dio Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima (»Narodne novine«, br. 50/2011 i 119/2011), zamjenjuje se novim Popisom isprava i službenih obrazaca koji se nalazi u prilogu ove Odluke.

Novi Popis isprava i službenih obrazaca iz stavka 1. ove točke sastavni je dio Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-10/12-01/01

Urbroj: 50301-05/20-13-6

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA

28 06.03.2013 Odluka o izmjenama Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima