Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

NN 28/2013 (6.3.2013.), Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

491

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine« broj 152/08. i 88/10.), uz suglasnost Ministarstva turizma klasa: 011-02/13-01/5, urbroj: 529-05-01-13-2, od 4. ožujka, Glavni ured Hrvatske turističke zajednice donosi

PRAVILNIK

O POTPORAMA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se opći uvjeti i pravila odobravanja potpora, korisnici i vrste programa za koje se može odobriti potpora, te nadzor provedbe i korištenja potpora dodijeljenih turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima Hrvatske.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika, turistički nerazvijenim područjem se smatraju:

– područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba

– sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.

SUBJEKTI PRIMJENE

Članak 3.

Korisnici potpore, u smislu ovog Pravilnika, jesu turističke zajednice koje sukladno svojim zakonskim zadaćama samostalno ili u suradnji s drugim subjektima realiziraju programe s ciljem razvoja i unapređenja turističke ponude i javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima (dalje u tekstu: TZN).

Dio sredstava za potpore iz članaka 4. stavka 1. ovog Pravilnika, koristit će Hrvatska turistička zajednica (dalje u tekstu: HTZ) za planiranje i provedbu razvojnih programa na turistički nerazvijenim područjima, kao i sufinanciranje promocije i drugih tržišnih aktivnosti za turističke zajednice na nerazvijenim područjima, utvrđenih godišnjim programom rada Hrvatske turističke zajednice.

Članak 4.

Davatelj potpore je HTZ. Sredstva potpore se dodjeljuju iz 7,5% ukupno uplaćenih sredstva turističke članarine koja se izdvajaju na posebni račun HTZ i koriste namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (dalje u tekstu: potpora).

Sredstva potpore su bespovratna.

Jedna TZN u jednoj kalendarskoj godini za potpore može kandidirati najviše pet (5) programa.

U slučaju da više turističkih zajednica zajednički realizira pojedini program, kandidaturu podnosi samo jedna turistička zajednica koja će u ime ostalih biti nositelj realizacije.

Iznos odobrene potpore po jednom programu u jednoj godini može iznositi najviše do 80% ukupnih odobrenih troškova provedbe pojedinačnog programa. Ovo ograničenje ne primjenjuje se u slučaju kada TZN kandidira program korištenja sredstava EU fondova iz članka 5. ovog Pravilnika.

Potpora se iznimno može odobriti za isti program TZN dvije kalendarske godine uzastopce, ukoliko realizacija programa nije moguća u jednoj kalendarskoj godini.

Ukupna potpora za sve kandidirane programe jedne TZN u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veća od 350.000,00 kn. Ovo ograničenje ne primjenjuje se u slučaju kada više TZN zajednički kandidira jedan program, te u slučaju kada TZN kandidira program korištenja sredstava EU fondova iz članka 5. ovog Pravilnika.

NAMJENA POTPORE

Članak 5.

Za potpore HTZ-a, TZN mogu kandidirati sljedeće programe:

1. Programe razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije

2. Programe edukacije

3. Korištenje sredstava EU fondova i javnu turističku infrastrukturu

4. Programe unapređenja djelovanja turističkih zajednica.

Članak 6.

Na temelju ovog Pravilnika, za svaku kalendarsku godinu HTZ, uz suglasnost Ministarstva turizma, objavljuje javni poziv za kandidiranje programa/projekata za dodjelu potpora, kojim se detaljnije propisuju namjene potpora, mjerila i kriteriji za odobravanje potpora, postupak kandidiranja i druga pitanja vezana za odobravanje i realizaciju potpora. Pravilnik se objavljuje na internetskim stranicama HTZ i Ministarstva turizma.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (»Narodne novine«, br. 91/12)

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 872/05-1/13

Zagreb, 4. ožujka 2013.

Glavni ured HTZ

Meri Matešić, v. r.