Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini

NN 29/2013 (8.3.2013.), Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

493

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 33/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA STANOVANJE KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2013. GODINI

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini.

II.

Županija, odnosno Grad Zagreb za centre za socijalnu skrb koji imaju sjedište na njegovu području, osigurava sredstva za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb.

Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb su:

– naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za rad na terenu, naknade za odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika),

– rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar),

– rashodi za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine izuzev najma vozila, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge),

– ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Financijski rashodi su:

– ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi).

III.

Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj radnika zaposlenih u centru.

Mjerilo je prosječni mjesečni iznos po radniku.

Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb za 2013. godinu, sukladno stavcima 1. i 2. ove točke, po županijama, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

ŽUPANIJA

Broj zaposlenih

Prosječni mjesečni iznos po radniku

Materijalni i financijski rashodi 2013. g.

1

2

3

4

ZAGREBAČKA

139

2.011

3.354.500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

65

2.118

1.652.000

SISAČKO-MOSLAVAČKA

106

2.421

3.080.000

KARLOVAČKA

77

2.054

1.898.200

VARAŽDINSKA

87

1.916

2.000.100

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

67

1.809

1.454.600

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

83

2.169

2.160.000

PRIMORSKO-GORANSKA

142

2.022

3.445.300

LIČKO-SENJSKA

32

2.297

882.200

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

42

2.179

1.098.000

POŽEŠKO-SLAVONSKA

36

1.980

855.500

BRODSKO-POSAVSKA

67

2.040

1.640.000

ZADARSKA

69

2.074

1.717.000

OSJEČKO-BARANJSKA

151

1.943

3.520.000

ŠIBENSKO-KNINSKA

65

2.019

1.574.600

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

88

1.856

1.960.000

SPLITSKO-DALMATINSKA

188

2.296

5.180.000

ISTARSKA

105

1.902

2.397.000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

64

1.818

1.396.000

MEĐIMURSKA

47

1.915

1.080.000

GRAD ZAGREB

347

1.681

7.000.000

SVEUKUPNO

2.067

1.989

49.345.000

IV.

Županija, odnosno Grad Zagreb, osigurava sredstva za pomoć za stanovanje korisnicima koji se griju na drva.

Kriterij za izdatke pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva je broj korisnika planiran u 2012. godini.

Mjerilo je iznos od 950,00 kuna po korisniku pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva.

Minimalni financijski standard izdataka pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva za 2013. godinu, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke, po županijama, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

 

2013. g.

ŽUPANIJA

Broj
korisnika

Iznos
kuna

1

2

3

ZAGREBAČKA

2.006

1.905.700

KRAPINSKO-ZAGORSKA

1.307

1.241.650

SISAČKO-MOSLAVAČKA

3.584

3.404.800

KARLOVAČKA

2.556

2.428.200

VARAŽDINSKA

1.382

1.312.900

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

1.492

1.417.400

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

1.735

1.648.250

PRIMORSKO-GORANSKA

1.538

1.461.100

LIČKO-SENJSKA

700

665.000

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

1.516

1.440.200

POŽEŠKO-SLAVONSKA

1.676

1.592.200

BRODSKO-POSAVSKA

2.486

2.361.700

ZADARSKA

2.002

1.901.900

OSJEČKO-BARANJSKA

6.428

6.106.600

ŠIBENSKO-KNINSKA

3.443

3.270.850

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

2.808

2.667.600

SPLITSKO-DALMATINSKA

3.916

3.720.200

ISTARSKA

952

904.400

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

645

612.750

MEĐIMURSKA

1.484

1.409.800

GRAD ZAGREB

997

946.700

SVEUKUPNO

44.653

42.419.900

V.

Minimalni financijski standardi utvrđeni u točkama III. i IV. ove Odluke čine osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinicama područne (regionalne) samouprave u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VI.

Sredstva iz točke III. ove Odluke županije, odnosno Grad Zagreb dužni su rasporediti centrima za socijalnu skrb, a sredstva iz točke IV. ove Odluke županije su dužne rasporediti jedinicama lokalne samouprave na svome području.

VII.

Županije, odnosno Grad Zagreb dužni su Ministarstvu socijalne politike i mladih izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine dostaviti u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja, a izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine dužni su dostaviti do 31. ožujka 2014. godine na obrascima S-1 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima centara za socijalnu skrb i S-3 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, koji su sastavni dio ove Odluke.

VIII.

Ministarstvo socijalne politike i mladih na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu ili prenamjenu utvrđenih bilančnih prava županijama, odnosno Gradu Zagrebu u sklopu ukupno utvrđenih sredstava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva, ako se utvrdi da je za financiranje istog to prijeko potrebno. Svoje zahtjeve nositelji financiranja podnose Ministarstvu socijalne politike i mladih najkasnije do 30. lipnja 2013. godine, a Ministarstvo socijalne politike i mladih je najkasnije do 31. kolovoza 2013. godine dužno predložene izmjene i dopune dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/44

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.


ŽUPANIJA: _________________________________________________________________


IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB

(Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini)


Zbirna tablica za centre za socijalnu skrbTABLICA: S-1

R. br.

Naziv

Plan

Ostvarenje

Indeks Ostvarenje/Plan*100

Prihodi

1.

Prihod od Županije ili Grada za materijalne rashode

 

 

 

2.

Prihod od Županije ili Grada za pomoć za ogrjev

 

 

 

3.

Ukupni prihod (r.br. 1 do 2)

 

 

 

Rashodi

4.

Materijalni rashodi

 

 

 

5.

Pomoć za ogrjev

 

 

 

6.

Ukupni rashodi (r.br. 4 do 5)

 

 

 

 

7.

Višak prihoda (r.br. 3 – r.br. 6)

 

 

 

8.

Manjak prihoda (r.br. 6 – r.br. 3)

 

 

 

9.

Višak prihoda iz prethodne godine – preneseni

 

 

 

10.

Manjak prihoda iz prethodne godine – preneseni

 

 

 

11.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju

(r.br. 7-8 + 9-10)

 

 

 

12.

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju

(r.br. 8-7 + 10-9)

 

 

 


ŽUPANIJA: _________________________________________________________________
IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA JEDINICA LOKALNE
I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I GRADA ZAGREBA
(Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini)
Obračun županija

TABLICA: S-3

R. br.

Naziv

Ostvarenje

Prihodi

1.

Ostvareni prihod iz stope 0,5 za centre za socijalnu skrb

 

2.

Ostvareni prihod iz potpora za centre za socijalnu skrb

 

3.

Ukupni prihodi (r.br. 1 do 2)

 

Rashodi

4.

Doznaka županija centrima za socijalnu skrb

 

 

5.

Višak prihoda (r.br. 3-r.br. 4)

 

6.

Manjak prihoda (r.br. 4-r.br. 3)

 

7.

Višak prihoda iz prethodne godine – preneseni

 

8.

Manjak prihoda iz prethodne godine – preneseni

 

9.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju

(r.br. 5-6 + 7-8)

 

10.

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju

(r.br. 6-5 + 8-7)

 

29 08.03.2013 Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini