Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini

NN 29/2013 (8.3.2013.), Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

495

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012 i 144/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2013. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za:

– investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva,

– investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava,

– informatizaciju zdravstvene djelatnosti,

a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.

Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području županija i Grada Zagreba iz stavka 1. ove točke, u 2013. godini utvrđuju se kako slijedi:

Tablica 1.

Županija/Grad Zagreb

Iznos sredstava za investicijsko i tekuće održavanje

Iznos sredstava za investicijsko ulaganje

Iznos sredstava za otplate kredita

Ukupni iznos sredstava za decentralizirane funkcije

0

1

2

3

4

ZAGREBAČKA

5.918.603

9.726.074

0

15.644.677

KRAPINSKO-

-ZAGORSKA

3.090.000

4.826.304

10.450.000

18.366.304

SISAČKO-

-MOSLAVAČKA

5.433.323

12.640.933

3.221.092

21.295.348

KARLOVAČKA

3.277.872

11.025.534

0

14.303.406

VARAŽDINSKA

3.134.000

12.838.150

2.200.000

18.172.150

KOPRIVNIČKO-

-KRIŽEVAČKA

184.500

5.634.721

8.300.000

14.119.221

BJELOVARSKO-

-BILOGORSKA

4.181.222

9.150.235

0

13.331.457

PRIMORSKO-

-GORANSKA

6.861.972

13.122.486

3.355.000

23.339.458

LIČKO-SENJSKA

2.257.396

5.805.061

127.686

8.190.143

VIROVITIČKO-

-PODRAVSKA

3.270.345

3.231.630

7.712.312

14.214.287

POŽEŠKO-SLAVONSKA

2.369.915

6.906.419

0

9.276.334

BRODSKO-POSAVSKA

4.241.250

9.472.108

1.620.000

15.333.358

ZADARSKA

285.390

13.631.048

0

13.916.438

OSJEČKO-BARANJSKA

6.160.529

14.415.042

0

20.575.571

ŠIBENSKO-

-KNINSKA

3.089.736

10.063.028

0

13.152.764

VUKOVARSKO-

-SRIJEMSKA

3.688.534

15.259.282

3.255.516

22.203.332

SPLITSKO-

-DALMATINSKA

9.184.475

14.493.886

3.000.000

26.678.361

ISTARSKA

5.031.091

4.967.890

10.377.100

20.376.081

DUBROVAČKO-

-NERETVANSKA

6.298.217

8.748.693

0

15.046.910

MEĐIMURSKA

1.380.309

2.623.108

9.163.154

13.166.571

GRAD ZAGREB

11.653.274

23.395.224

7.249.677

42.298.175

UKUPNO

90.991.953

211.976.856

70.031.537

373.000.346

Županije, odnosno Grad Zagreb zbog postizanja racionalnosti i veće ekonomičnosti korištenja iznosa sredstava navedenih u koloni 2 Tablice 1. za postupke istovrsne nabave veće vrijednosti mogu objediniti nabavu.

Dio sredstava za investicijsko ulaganje navedenih u koloni 2 Tablice 1. namijenjenih za nabavu prijevoznih sredstava može se koristiti isključivo za nabavku vozila za obavljanje osnovne djelatnosti.

Iznosi sredstava za otplate kredita navedenih u koloni 3 Tablice 1. koriste se za otplatu kredita sklopljenih u prethodnom razdoblju, u svrhu:

– pokrića dospjelih, a nepodmirenih obveza zdravstvenih ustanova (preostale obveze za otplate kredita zatečenih iz Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini (»Narodne novine«, br. 52/2012 i 105/2012),

– investicijskog ulaganja zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva te ulaganja u informatizaciju zdravstvene djelatnosti utvrđenih u stavku 1. točke I. ove Odluke, a sukladno:

– Zaključku Vlade Republike Hrvatske, klase: 510-07/03-02/03, urbroja: 5030104-03-9, od 22. svibnja 2003. godine i urbroja: 5030108-03-18, od 18. prosinca 2003. godine, vezano uz Plan razvoja bolničkih ustanova u Republici Hrvatskoj do 2010. godine;

– Zaključku Vlade Republike Hrvatske, klase: 510-07/03-02/03, urbroja: 5030108-04-1, od 2. prosinca 2004. godine, koji se odnosi na Izvješće o provedbi Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 22. svibnja i 18. prosinca 2003. godine, vezano uz Plan razvoja bolničkih ustanova u Republici Hrvatskoj do 2010. godine;

– odlukama Vlade Republike Hrvatske o preuzimanju obveza za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u sljedećim godinama.

II.

Potrebno je ishođenje suglasnosti ministra nadležnog za zdravlje za korištenje sredstava navedenih u kolonama 1 i 2 Tablice 1. iz točke I. ove Odluke, za projekte od značaja za cjelokupni zdravstveni sustav kojim se vrši podizanje standarda u cilju poboljšanja učinkovitosti, dostupnosti i ostalih načela zdravstvene zaštite, a u svrhu sagledavanja obveza koje bi mogle proizaći kao neizravna buduća obveza za državni proračun.

Ukoliko se za financiranje projekata po modelu javno privatnog partnerstva ugovorne prirode planira koristiti sredstva decentraliziranih funkcija, prije sklapanja ugovora o javno privatnom partnerstvu potrebno je ishoditi prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, a strukturu decentraliziranih sredstava uskladiti na način da se ne dovodi u pitanje ostvarivanje postojećih minimalnih standarda koji su utvrđeni temeljem kriterija iz točke III. ove Odluke, a raspoređeni županijama i Gradu Zagrebu u točki I. Tablici 1. ove Odluke.

III.

Minimalni financijski standardi utvrđeni u stavku 2. točke I. ove Odluke, u ukupnoj visini od 373.000.346 kuna, čine osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinicama područne (regionalne) samouprave u skladu s člankom 45.a stavkom 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Visina sredstava dodijeljenih pojedinoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu utvrđena je primjenom sljedećih kriterija:

– 70% ukupnog iznosa iz točke I. ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja osiguranih osoba u pojedinoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu, u odnosu na ukupan broj osiguranih osoba pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje,

– 10% ukupnog iznosa iz točke I. ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja lokaliteta na kojima se odvija zdravstvena djelatnost u pojedinoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu, u odnosu na ukupan broj lokaliteta u Republici Hrvatskoj,

– 5% ukupnog iznosa iz točke I. ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja zdravstvenih ustanova u pojedinoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu, u odnosu na ukupan broj zdravstvenih ustanova koje imaju sklopljen ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje,

– 5% ukupnog iznosa iz točke I. ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja ugovorenih kreveta u pojedinoj županiji, odnosno Gradu Zagrebu, u odnosu na ukupan broj ugovorenih kreveta s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj,

– 5% udio ulaganja u zdravstvene ustanove (prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva) na području pojedinih županija iz svih izvora financiranja u prethodnim godinama,

– 5% uključivanje projekata od prioritetne važnosti za podizanje dostupnosti zdravstvene zaštite.

Korektivni kriterij:

– završetak započetih investicija.

IV.

Županije i Grad Zagreb dužni su donijeti svoje odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u okvirima bilanciranih sredstava iz točke I. ove Odluke, a u skladu sa stvarnim stanjem i potrebama zdravstvenih ustanova, u cilju ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta, normativa i standarda iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, koje utvrđuje ministar zdravlja.

V.

Investicijsko ulaganje obuhvaća rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Investicijsko održavanje obuhvaća dodatno ulaganje u nefinancijsku imovinu zdravstvenih ustanova kojim se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine.

Mjerila za utvrđivanje prava na bilančne rashode iz točke III. ove Odluke čini opseg djelatnosti svake zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

Opseg djelatnosti utvrđuje se u skladu s planom i programom mjera zdravstvene zaštite i mrežom javne zdravstvene službe.

Sredstva iz stavka 2. točke I. ove Odluke ne mogu se koristiti u svrhu uređenja prostora i medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava u svrhu pružanja zdravstvenih usluga izvan osnovnog zdravstvenog osiguranja.

VI.

Županije, odnosno Grad Zagreb utvrđuju popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na svom području uvažavajući svrhu utvrđenu u stavcima 1. i 5. točke I. ove Odluke uz primjenu kriterija i mjerila iz točaka III. i IV. ove Odluke.

Ukoliko se u popis prioriteta uvrste obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, županije odnosno Grad Zagreb trebaju sukladno članku 44. stavku 5. Zakona o proračunu prioritetno osigurati sredstva u okviru dodijeljene visine, te o istome izvijesti Ministarstvo zdravlja uz dostavu dokumentacije.

Županije, odnosno Grad Zagreb utvrđeni popis prioriteta iz stavka 1. ove točke dostavljaju na suglasnost Ministarstvu zdravlja.

Po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravlja, županije, odnosno Grad Zagreb donose odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na svom području.

VII.

Na temelju kriterija i mjerila iz ove Odluke bilanciraju se sredstva županijama i Gradu Zagrebu za financiranje decentraliziranih rashoda zdravstvenih ustanova za osiguranje minimalnog financijskog standarda.

Ako županije, odnosno Grad Zagreb iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebnu visinu sredstava za financiranje rashoda prenesenih funkcija zdravstva, potrebnu razliku ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu, sukladno kriterijima i mjerilima iz ove Odluke, s tim da su dužni dokazati da se prihodi u njihovim proračunima ne ostvaruju u planiranim iznosima. Kontrolu ostvarivanja tih prihoda vrši Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda vrši Ministarstvo zdravlja.

VIII.

Županije, odnosno Grad Zagreb dužni su Ministarstvu zdravlja izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine dostaviti u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja, a izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine dužni su dostaviti do 31. ožujka 2014. godine na obrascima Z-1 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima zdravstvenih ustanova i Z-2 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji su sastavni dio ove Odluke.

IX.

Županije i Grad Zagreb dužni su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove.

Županije i Grad Zagreb dužni su uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.

X.

Ministarstvo zdravlja na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu ili prenamjenu utvrđenih bilančnih prava županijama, odnosno Gradu Zagrebu u sklopu ukupno utvrđenih sredstava za financiranje decentralizirane funkcije zdravstva, ako utvrdi da je zbog provedbe plana i programa mjera zdravstvene zaštite to prijeko potrebno. Svoje zahtjeve nositelji financiranja podnose Ministarstvu zdravlja najkasnije do 30. lipnja 2013. godine, a Ministarstvo zdravlja je najkasnije do 31. kolovoza 2013. godine dužno predložene izmjene i dopune dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/43

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

ŽUPANIJA:

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
(Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije
za zdravstvene ustanove u 2013. godini)

Zbirna tablica za zdravstvene ustanove

TABLICA: Z-1

R.br.

Naziv

Plan

Ostvarenje

Indeks
(Ostvarenje/
Plan * 100)

PRIHODI:

1.

Prihodi Županije/Grada Zagreba za dec. u zdravstvu

 

 

 

2.

UKUPNI PRIHODI

 

 

 

RASHODI:

3.

Rashodi poslovanja za tekuće i investicijsko održavanje

 

 

 

4.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine

 

 

 

5.

Iznos sredstava za otplate kredita

 

 

 

6.

UKUPNI RASHODI

(r.br. 3 + 4 + 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

VIŠAK PRIHODA

(r.br. 2 – r.br. 6)

 

 

 

8.

MANJAK PRIHODA

(r.br. 6 – r.br. 2)

 

 

 

9.

Višak prihoda iz ranijih godina – preneseni

 

 

 

10.

Manjak prihoda iz ranijih godina – preneseni

 

 

 

11.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju

(r.br. 7-8 + 9-10)

 

 

 

12.

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju

(r.br. 8-7 + 10-9)

 

 

 


ŽUPANIJA:

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

(Odluka o minimalnim financijskim standardima
za decentralizirane funkcije
za zdravstvene ustanove u 2013. godini)

Obračun županija

TABLICA: Z-2

R.br.

Naziv

Ostvarenje


1.

Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak

 

2.

Ostvareni prihodi iz pomoći izravnanja

 

3.

UKUPNI PRIHODI

 

 

 

 

4.

UKUPNI RASHODI

 

 

 

 

5.

Doznaka Županija/Grada Zagreba ustanovama

 

6.

Manje doznačeno prema iskazanim rashodima

(r.br. 4 – r.br. 5)

 

7.

Više doznačeno prema iskazanim rashodima

(r.br. 5 – r.br. 4)

 


8.

VIŠAK PRIHODA (r.br. 3 – r.br. 4)

 

9.

MANJAK PRIHODA (r.br. 4 – r.br. 3)

 

10.

Višak prihoda iz ranijih godina – preneseni

 

11.

Manjak prihoda iz ranijih godina – preneseni

 

12.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju

(r.br. 8-9 + 10-11) + (r.br. 7)

 

13.

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju

(r.br. 9-8 + 11-10) + (r.br. 6)

 

29 08.03.2013 Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini