Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini

NN 29/2013 (8.3.2013.), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

498

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 i 126/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH PRAVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U 2013. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova i kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama i Gradu Zagrebu za:

– materijalne i financijske rashode,

– rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje),

– rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

II.

Županijama i Gradu Zagrebu priznaju se bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova u visini koja osigurava minimalni financijski standard srednjih škola i učeničkih domova.

Obračun ovih prava izvršen je prema kriterijima i mjerilima iz ove Odluke, a sredstva se mogu koristiti samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda i naknada (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

Kriterij za utvrđivanje iznosa ukupnih bilančnih prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda u 2013. godini je iznos bilančnih prava za 2012. godinu umanjen sukladno zadanim indeksima iz Smjernica ekonomske i financijske politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2013. – 2015. godine i uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2013. – 2015.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg investicijskog održavanja.

Županijama i Gradu Zagrebu dodijeljeni rashodi za tekuće i investicijsko održavanje planirani su i osigurani na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 48,87 kuna godišnje, po razrednom odjelu 1.156,76 kuna godišnje, po školskoj zgradi 13.169,15 kuna godišnje za srednje škole i 466,20 kuna godišnje po učeniku za učeničke domove.

Kriterij za utvrđivanje bilančnih prava za sufinanciranje pomoći smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima po županijama i Gradu Zagrebu je broj učenika upisanih 2012./2013. Mjerilo je prosječna cijena od 6.300,00 kuna po učeniku za I. – IV. razred.

PRIKAZ BILANČNIH PRAVA ZA MATERIJALNE I FINANCIJSKE RASHODE I RASHODE ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA SREDNJIH ŠKOLA ZA 2013. GODINU

–u kunama –

Red.

br.

Nositelj financiranja

Materijalni i financijski rashodi bez rashoda za tekuće i investicijsko održavanje

Rashodi za i tekuće i investicijsko održavanje

UKUPNO

0

1

2

3

4=3+2

ŽUPANIJE

1.

Zagrebačka

10.417.368

1.120.002

11.537.370

2.

Krapinsko-zagorska

8.546.198

706.025

9.252.223

3.

Sisačko-moslavačka

10.551.285

915.539

11.466.824

4.

Karlovačka

10.927.513

772.512

11.700.025

5.

Varaždinska*

18.690.921

1.299.529

19.990.450

6.

Koprivničko-križevačka

8.111.773

609.264

8.721.037

7.

Bjelovarsko-bilogorska

9.149.766

1.013.616

10.163.382

8.

Primorsko-goranska

18.744.604

1.847.830

20.592.434

9.

Ličko-senjska

3.069.395

339.751

3.409.146

10.

Virovitičko-podravska

6.233.785

594.496

6.828.281

11.

Požeško-slavonska

5.800.188

655.406

6.455.594

12.

Brodsko-posavska

11.415.916

995.305

12.411.221

13.

Zadarska

14.116.446

1.260.487

15.376.933

14.

Osječko-baranjska

22.064.389

2.206.725

24.271.114

15.

Šibensko-kninska

7.491.361

647.098

8.138.459

16.

Vukovarsko-srijemska

11.946.241

1.312.101

13.258.342

17.

Splitsko-dalmatinska

31.680.125

3.120.079

34.800.204

18.

Istarska

15.312.702

1.173.017

16.485.719

19.

Dubrovačko-neretvanska

9.267.710

956.291

10.224.001

20.

Međimurska

6.291.460

705.889

6.997.349

21.

Grad Zagreb

53.641.965

5.055.665

58.697.630

 

UKUPNO ŽUPANIJE

293.471.111

27.306.627

320.777.738

* U Varaždinskoj županiji materijalni i financijski rashodi su uvećani za 2.000.000 kuna (najam – JPP), a istovremeno za isti iznos su umanjeni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

PRIKAZ BILANČNIH PRAVA ZA SUFINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA I RASHODA ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE UČENIČKIH DOMOVA (SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA) ZA 2013. GODINU

– u kunama –

Red.

br.

Nositelj financiranja

Broj učenika u šk. god. 2012./

2013.

Materijalni i financijski rashodi bez rashoda za tekuće i investicijsko održavanje

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje

UKUPNO

0

1

2

3

4

5=3+4

ŽUPANIJE

1.

Zagrebačka

89

560.700

41.492

602.192

2.

Krapinsko-zagorska

252

1.587.600

117.483

1.705.083

3.

Sisačko-moslavačka

79

497.700

36.830

534.530

4.

Karlovačka

261

1.644.300

121.679

1.765.979

5.

Varaždinska

288

1.814.400

134.266

1.948.666

6.

Koprivničko-križevačka

125

787.500

58.275

845.775

7.

Bjelovarsko-bilogorska

319

2.009.700

148.718

2.158.418

8.

Primorsko-goranska

732

4.611.600

341.259

4.952.859

9.

Ličko-senjska

123

774.900

57.343

832.243

10.

Virovitičko-podravska

119

749.700

55.478

805.178

11.

Požeško-slavonska

279

1.757.700

130.070

1.887.770

12.

Brodsko-posavska

0

0

0

0

13.

Zadarska

216

1.360.800

100.699

1.461.499

14.

Osječko-baranjska

577

3.635.100

268.998

3.904.098

15.

Šibensko-kninska

0

0

0

0

16.

Vukovarsko-srijemska

73

459.900

34.033

493.933

17.

Splitsko-dalmatinska

572

3.603.600

266.667

3.870.267

18.

Istarska

246

1.549.800

114.686

1.664.486

19.

Dubrovačko-neretvanska

287

1.808.100

133.800

1.941.900

20.

Međimurska*

167

1.052.100

77.856

1.129.956

21.

Grad Zagreb

1.840

11.592.000

857.810

12.449.810

 

UKUPNO

ŽUPANIJE

6.644

41.857.200

3.097.442

44.954.642

* Ukupan broj učenika uvećan je za 51 učenika učeničkog doma »Svjetionik« u Međimurskoj županiji za koji se osiguravaju samo materijalni rashodi za smještaj i prehranu učenika.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ZA 2013. GODINU

III.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Županijama i Gradu Zagrebu dodijeljeni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su i osigurani na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 134,30 kuna godišnje, po razrednom odjelu 3.178,71 kuna godišnje i po školskoj zgradi 7.805,26 kuna godišnje.

IZRAČUN BILANČNIH PRAVA ZA RASHODE ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ZA 2013. GODINU

– u kunama –

Red br.

Nositelj financiranja

Opseg djelatnosti

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Broj učenika u šk. god.

2012./2013.

Broj razred. odjela u šk. god. 2012./2013.

Broj građevina u šk. god. 2012./2013.

Broj učenika u učeničkim domovima u šk. god. 2012./2013.

0

1

2

3

4

5

6

ŽUPANIJE

1.

Zagrebačka

7.590

306

30

89

2.226.213

2.

Krapinsko-zagorska

5.410

211

15

252

1.514.373

3.

Sisačko-moslavačka

5.635

246

27

79

1.749.510

4.

Karlovačka

4.988

218

21

261

1.526.779

5.

Varaždinska*

8.434

380

34

288

606.011

6.

Koprivničko-križevačka

4.863

196

11

125

1.362.007

7.

Bjelovarsko-bilogorska

6.076

278

30

319

1.933.873

8.

Primorsko-goranska

10.890

477

58

732

3.431.524

9.

Ličko-senjska

1.730

84

12

123

593.021

10.

Virovitičko-podravska

3.829

170

16

119

1.179.515

11.

Požeško-slavonska

4.276

181

18

279

1.290.126

12.

Brodsko-posavska

7.247

281

24

0

2.053.847

13.

Zadarska

8.236

366

33

216

2.527.112

14.

Osječko-baranjska

14.277

610

61

577

4.332.597

15.

Šibensko-kninska

4.654

192

15

0

1.352.443

16.

Vukovarsko-srijemska

8.389

370

36

73

2.583.790

17.

Splitsko-dalmatinska

21.859

954

72

572

6.530.226

18.

Istarska

7.109

338

33

246

2.286.747

19.

Dubrovačko-neretvanska

6.061

286

25

287

1.918.260

20.

Međimurska

4.080

176

23

167

1.286.936

21.

Grad Zagreb

38.741

1.470

111

1.840

10.742.169


UKUPNO ŽUPANIJE:

184.374

7.790

705

6.644

53.027.079

* U Varaždinskoj županiji rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su umanjeni za 2.000.000 kuna (najam – JPP), a istovremeno za isti iznos su uvećani materijalni i financijski rashodi.

Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini županije i Grad Zagreb planiraju i troše na osnovi Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2013. godinu, u kojem se planiraju kapitalni projekti srednjeg školstva koji će se realizirati tijekom 2013. godine.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini sadržava sve kapitalne projekte u srednjem školstvu bez obzira na izvore sredstava iz kojih se financiraju.

Pri tome Plan mora obavezno sadržavati prikaz kapitalnih projekata koji se financiraju rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz stupca 6 prethodne tablice. U slučaju da nositelji financiranja mogu osigurati i druge izvore sredstava, u Planu se također prikazuju i kapitalni projekti koji se financiraju iz tih izvora, kao što su vlastita proračunska sredstva za kapitalne projekte u srednjem školstvu, uzeti zajmovi za kapitalne projekte u srednjem školstvu, transferi iz drugih proračuna i sl.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini donosi nadležno tijelo nositelja financiranja (županije i Grada Zagreba) u skladu sa zakonom i statutom, najkasnije do 15. svibnja 2013. godine.

Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koje donosi nadležno tijelo, vrši se tijekom proračunske godine u suglasnosti s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdaje prethodne suglasnosti na planove rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Po dobivanju pisane prethodne suglasnosti moguće je koristiti sredstva za ove rashode.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini treba sadržavati samo ulaganja u kapitalne projekte koji se odnose na izgradnju i opremanje novih građevina, kao i nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina. Pod kapitalnim projektom ne podrazumijevaju se planska investicijska i tekuća održavanja postojećih građevina.

Plan sadržava škole na koje se odnose ulaganja, vrstu i opseg ulaganja, ukupno planirani iznos potreban za realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih projektom od početka do kraja projekta i planirani iznos u 2013. godini, i to prema izvorima sredstava:

1. rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz stupca 6 prethodne tablice,

2. vlastita proračunska sredstva za kapitalne projekte u školstvu,

3. uzeti zajmovi za kapitalne projekte u školstvu,

4. transferi iz drugih proračuna i sl.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će izdati uvjetne prethodne suglasnosti na planove koji ne sadržavaju isključivo kapitalne projekte.

Realizacija ovih rashoda u dijelu koji se odnosi na kapitalne pomoći izravnanja iz državnog proračuna moguća je tek po izvršenju radova i nabavi roba i usluga, a ne anticipativno.

Zahtjevi za realizaciju rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini se provode isključivo putem obrasca DEC-SŠ– 2013., koji je sastavni dio ove Odluke.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

IV.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva županije i Grad Zagreb ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 2,2%.

Ako županije i Grad Zagreb iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 2,2% ne ostvare sredstva potrebna za financiranje decentralizirane funkcije srednjeg školstva, razliku do ukupnih bilančnih prava ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu.

Kontrolu ostvarivanja tih prihoda obavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

V.

Županije i Grad Zagreb dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2013. godinu u okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama utvrđenim u točkama II. i III. ove Odluke.

VI.

Županije i Grad Zagreb dužni su Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine dostaviti u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja, a izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine dužni su dostaviti do 31. ožujka 2014. godine na obrascu SŠ-DEC-IZVJEŠĆE, koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Županije i Grad Zagreb koji su primijenili model javno privatnog partnerstva (JPP) mogu zatražiti uvećanje materijalnih i financijskih rashoda za iznos najma uz uvjet da se za isti iznos umanje rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

VIII.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, na zahtjev nositelja financiranja, može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu ili prenamjenu utvrđenih bilančnih prava županijama i Gradu Zagrebu u sklopu ukupno utvrđenih bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva, ako utvrdi da je zbog realizacije programa javnih potreba u srednjem školstvu i učeničkim domovima to potrebno.

Svoje zahtjeve nositelji financiranja podnose Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta najkasnije do 30. lipnja 2013. godine, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je najkasnije do 31. kolovoza 2013. godine dužno predložene izmjene i dopune dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

IX.

Županije i Grad Zagreb dužni su rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Županije i Grad Zagreb ne mogu započinjati realizaciju nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini bez izrade investicijskog elaborata u kojem su precizno utvrđeni: opseg radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava, kao i prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

X.

Nadležna tijela županija i Grada Zagreba – nositelji financiranja srednjeg školstva mogu na osnovi vlastite odluke o kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini i Odluke o kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva i učeničkih domova, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva financija, udružiti sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu do razine utvrđene u ovoj Odluci i u Odluci o kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini.

Zahtjevi za suglasnosti za udruživanje dostavljaju se Ministarstvu financija i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta najkasnije do 30. lipnja 2013. godine.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/45

Urbroj: 50301-04/04-13-3

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.29 08.03.2013 Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini