Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

NN 29/2013 (8.3.2013.), Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

507

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o probaciji (»Narodne novine«, broj 143/12), ministar pravosuđa, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA PROBACIJSKIH POSLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom uređuju se način obavljanja probacijskih poslova propisanih Zakonom o probaciji, matica i osobnik, sadržaj službene iskaznice i ovlasti za njezino korištenje te izobrazba službenika probacije.

(2) U obavljanju probacijskih poslova probacijski službenik neposredno surađuje sa članovima obitelji osobe uključene u probaciju, stručnjacima, različitim ustanovama i udrugama u lokalnoj zajednici u kojoj osoba uključena u probaciju živi, a koji su značajni za njezinu socijalnu reintegraciju.

(3) Probacijski službenik ovlašten je prikupljati podatke o osobama uključenim u postupke probacije, izvršiti uvid u službenu dokumentaciju nadležnih tijela i pravnih osoba i od njih zatražiti dostavu dokumentacije na temelju Zakona o probaciji.

(4) Probacijski poslovi utemeljeni su na načelima jednakosti i dobrovoljnosti i uz poštivanje dostojanstva osobe uključene u probaciju.

(5) Za obavljanje probacijskih poslova nadležan je probacijski ured prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osobe uključene u probaciju.

II. PROCJENA KRIMINOGENOG RIZIKA I TRETMANSKIH POTREBA POČINITELJA

Članak 2.

(1) Procjena kriminogenog rizika i tretmanskih potreba počinitelja (dalje u tekstu: procjena) provodi se u svrhu određivanja sadržaja pojedinačnog programa postupanja, radi izrade izvješća sudu prilikom odlučivanja o izboru kaznenopravne sankcije, te u slučaju značajnijih promjena u vjerojatnosti ponovnog počinjenja kaznenog djela i rizika od ozbiljne štete.

(2) Procjenu provodi probacijski službenik koji je prethodno završio program izobrazbe propisan ovim pravilnikom.

(3) Procjena se temelji na analizi podataka iz sljedećih područja: kriminalnog ponašanja, obrazovanja, stručne osposobljenosti i zaposlenja, upravljanja financijama i prihodima, stila života i socijalnih veza, zlouporabe droga i alkohola, emocionalnog stanja i prilagodbe, ponašanja i stavova, zdravstvenog stanja, smještaja i drugih podataka koji mogu doprinijeti kvaliteti procjene.

(4) Za izradu procjene koriste se podaci dobiveni od počinitelja, podaci iz postojeće relevantne dokumentacije o osobi uključenoj u probaciju (presuda, rješenja, nalazi i mišljenja liječnika i drugih stručnjaka, izvješća centra za socijalnu skrb, izvješća o tijeku izvršavanja kazne zatvora i dr.), a po potrebi od članova njegove obitelji i drugih osoba koje bi mogle imati saznanja o podacima važnim za procjenu.

III. IZRADA POJEDINAČNOG PROGRAMA POSTUPANJA

Članak 3.

(1) Prijedlog pojedinačnog programa postupanja izrađuje probacijski službenik na temelju procjene, razgovora s osobom uključenom u probaciju i dokumentacije o osobi uključenoj u probaciju.

(2) Pojedinačni program postupanja (dalje u tekstu: program) izrađuje probacijski službenik a odobrava voditelj nadležnog probacijskog ureda.

(3) Program sadrži podatke o osobi uključenoj u probaciju, sankciji, posebnim obvezama, utvrđenim kriminogenim čimbenicima, postupke usmjerene na njihovo otklanjanje, aktivnosti koje treba poduzeti, rokove za njihovo provođenje i nositelje pojedinih aktivnosti.

(4) Program utvrđuje učestalost kontakata probacijskog službenika i osobe uključene u probaciju, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

(5) Program se redovito evaluira ovisno o vrsti sankcije ili mjere koja je izrečena osobi uključenoj u probaciju, po potrebi mijenja, te se o ostvarivanju Programa izvještava nadležno tijelo na način propisan Zakonom o probaciji.

Članak 4.

(1) Probacijski službenik će na jednostavan i razumljiv način upoznati osobu uključenu u probaciju sa ciljevima Programa, koje ona svojim potpisom prihvaća.

(2) Osobi uključenoj u probaciju uručit će se sažetak programa.

(3) O neprihvaćanju programa, probacijski ured će odmah izvijestiti sud.

(4) Za izvršavanje obveza iz rješenja državnog odvjetnika i rada za opće dobro na temelju presude, izradit će se plan izvršavanja.

IV. IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆA DRŽAVNOM ODVJETNIKU

Članak 5.

(1) Probacijski ured dostavit će na zahtjev državnog odvjetnika izvješće o osobi za koju je to zatraženo i u roku koji je državni odvjetnik odredio.

(2) Kada su odlukom državnog odvjetnika o uvjetnom odbačaju kaznene prijave ili o uvjetnom odustanku od kaznenog progona počinitelju određene obveze prema Zakonu o kaznenom postupku, probacijski ured će, odmah po zaprimanju odluke započeti postupak nadzora izvršavanja preuzetih obveza radi njihovog ispunjenja u roku koji je odredio državni odvjetnik.

(3) Izvješće o završenom nadzoru izvršavanja preuzetih obveza probacijski ured će dostaviti državnom odvjetniku.

(4) Probacijski ured će bez odgode izvijestiti državnog odvjetnika o kršenju ili neizvršavanju utvrđenih obveza.

IZVJEŠĆA SUDU

Članak 6.

(1) Probacijski ured će na zahtjev suda i u roku koji sud odredi, dostaviti izvješće o osobi za koju je to zatraženo prilikom odlučivanja o mjerama osiguranja prisutnosti okrivljenika tijekom postupka i mjerama opreza.

(2) Na zahtjev suda i u roku koji sud odredi, probacijski ured dostavit će izvještaj potreban prilikom odlučivanja o vrsti i mjeri kaznenopravne sankcije.

IZVJEŠĆE KAZNIONICI

Članak 7.

(1) Probacijski ured će na zahtjev kaznionice prilikom odlučivanja o pogodnostima izlaska zatvorenika u mjesto prebivališta/boravišta u najkraćem roku, dostaviti izvješće o stanju u zajednici, uključujući, kad je to moguće i stav žrtve ili njezine obitelji o počinjenom kaznenom djelu i počinitelju.

(2) Ako su u rješenju o korištenju pogodnosti izvan kaznionice odnosno zatvora zatvoreniku naložene posebne obveze ili mjere, probacijski ured će organizirati i nadzirati provođenja tih posebnih obveza ili mjera.

(3) O neispunjavanju posebnih obveza ili mjera naloženih rješenjem o korištenju pogodnosti izvan kaznionice odnosno zatvora, probacijski ured će odmah izvijestiti kaznionicu odnosno zatvor.

IV. IZVRŠAVANJE ZAŠTITNOG NADZORA

ZAPOČINJANJE IZVRŠAVANJA

Članak 8.

(1) Izvršavanje zaštitnog nadzora izrečenog pravomoćnom i izvršnom odlukom suda probacijski ured će započeti bez odgode pozivom osuđenika u probacijski ured, a u slučaju izvršenja sigurnosne mjere zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne, odmah po otpuštanju osuđenika iz kaznionice.

(2) Ako se osuđenik kojemu je uredno uručen poziv ne odazove ili ne opravda nedolazak ili mu poziv nije bilo moguće dostaviti jer nije prijavio promjenu adrese ili je očito da izbjegava primitak poziva, probacijski ured će odmah o tome izvijestiti nadležni sud iz članka 18. Zakona o probaciji.

(3) Probacijski ured može pozvati osuđenika i telekomunikacijskim sredstvima, o čemu će sačiniti službenu bilješku.

Članak 9.

(1) U prvom neposrednom kontaktu probacijski službenik će upoznati osuđenika s načinom izvršavanja zaštitnog nadzora te njegovim pravima i obvezama.

(2) Najkasnije u roku od 30 dana od dana javljanja osuđenika, probacijski ured će donijeti Program, iz članka 3. ovog pravilnika, koji će dostaviti nadležnom sudu.

(3) Radi izvršavanja Programa probacijski službenik je u redovitom kontaktu s osuđenikom, a najmanje svakih 14 dana, tijekom prvih 12 mjeseci trajanja zaštitnog nadzora, a zatim najmanje jednom mjesečno do isteka roka za koji je zaštitni nadzor određen.

(4) Probacijski službenik će na primjereni način upoznati osuđenika sa sadržajem izvješća koje dostavlja sudu o ostvarivanju pojedinačnog programa postupanja.

OBAVIJEST SUDU O TIJEKU IZVRŠENJA

Članak 10.

Po isteku roka provjeravanja ili uvjetnog otpusta, po isteku roka za izvršenje rada za opće dobro, odnosno po izvršenju zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora, probacijski ured izradit će zaključno izvješće o uspješnosti programa i dostaviti ga nadležnom sudu.

V. IZVRŠAVANJE RADA ZA OPĆE DOBRO

ZAPOČINJANJE IZVRŠAVANJA

Članak 11.

(1) Probacijski službenik će, po zaprimanju pravomoćne i izvršne presude bez odgode pozvati osuđenika radi davanja pristanka na rad za opće dobro. Osuđenik potpisom izjave daje svoj pristanak na rad za opće dobro.

(2) Okrivljenika kojem je rad za opće dobro određen rješenjem državnog odvjetnika, probacijski će ured pozvati radi izvršenja tog rada bez odgode.

(3) Ako se osuđenik kojemu je uredno uručen poziv ne odazove ili ne opravda nedolazak ili mu poziv nije mogao biti dostavljen jer nije prijavio promjenu adrese ili je očito da izbjegava primitak poziva te ako ne pristane na rad za opće dobro, probacijski ured će odmah dopisom o tome izvijestiti nadležni sud odnosno državnog odvjetnika iz članka 21. Zakona o probaciji.

(4) Probacijski ured osuđenika može pozvati i telekomunikacijskim sredstvima, o čemu će sačiniti službenu bilješku.

Članak 12.

(1) Prilikom pribavljanja pristanka probacijski službenik će upoznati osuđenika s načinom izvršavanja rada za opće dobro, njegovim pravima i obvezama. Na isti način postupit će probacijski službenik kada je rad za opće dobro naložen rješenjem državnog odvjetnika.

(2) Ako je uz rad za opće dobro izrečen zaštitni nadzor ili posebna obveza iz čl. 62. (KZ-a), najkasnije u roku od 30 dana od davanja pristanka probacijski službenik izradit će program na temelju članka 3. ovoga pravilnika i dostaviti ga nadležnom sudu.

(3) Probacijski ured će rješenjem odrediti mjesto rada, početak rada za opće dobro i dinamiku izvršavanja, a kada je rad za opće dobro određen presudom i rok za njegovo izvršenje.

(4) Rješenje iz stavka 3. ovog članka probacijski ured dostavit će osim osobi uključenoj u probaciju i ustanovi ili pravnoj osobi odnosno tijelu javne vlasti u kojem će se izvršavati sankcija.

Članak 13.

(1) Probacijski ured s pravnom osobom ili tijelom javne vlasti u kojoj osoba uključena u probaciju izvršava rad za opće dobro, po potrebi, razmjenjuje informacije vezane uz izvršavanje ove sankcije odnosno obveze.

(2) Pravna osoba ili tijelo javne vlasti u kojoj se izvršava rad za opće dobro dužna je voditi evidenciju o broju odrađenih sati rada za opće dobro i tu evidenciju dostaviti nadležnom probacijskom uredu po završetku rada, odnosno nakon polovice izvršenog rada, ako je rad za opće dobro određen u trajanju duljem od četiristo sati.

KRITERIJI ZA ODABIR PRAVNIH OSOBA I TIJELA JAVNE VLASTI I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Članak 14.

(1) Pravna osoba i tijelo javne vlasti u kojima se izvršava rad za opće dobro moraju svojom djelatnosti obuhvaćati poslove humanitarnog, ekološkog i komunalnog značenja kao i druge poslove od opće nacionalnog interesa i interesa za lokalnu zajednicu.

(2) S pravnom osobom, uz suglasnost jedinice za probaciju ustrojene u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: Središnji ured), probacijski ured zaključuje ugovor o obavljanju rada za opće dobro, kojim će biti uređena prava i obveze ugovornih stranaka, vodeći pritom računa o kriterijima iz st. 1. ovog članka. O zaključenju kao i o raskidu ugovora bit će dostavljena obavijest Središnjem uredu.

(3) Na rad za opće dobro u tijelu javne vlasti osoba uključena u probaciju bit će raspoređena rješenjem iz članka 12. stavak 3. ovog pravilnika.

IZVJEŠTAVANJE O TIJEKU IZVRŠAVANJA

Članak 15.

(1) Pravna osoba ili tijelo javne vlasti će odmah pisanim putem izvijestiti probacijski ured ako osoba uključena u probaciju iz bilo kojeg razloga ne obavlja rad za opće dobro te će dostaviti evidenciju o broju odrađenih sati. Probacijski ured će pozvati osobu uključenu u probaciju, utvrditi razloge neobavljanja rada, upozoriti na posljedice neizvršavanja sudske presude odnosno preuzete obveze. O učinjenom probacijski ured će sastaviti službenu zabilješku, a po potrebi izvijestiti nadležni sud odnosno državnog odvjetnika i predložiti preispitivanje izvršavanja izrečene sankcije odnosno mjere.

(2) Ako se osoba uključena u probaciju ne odazove pozivu iz stavka 1. ovog članka, postupit će se u skladu s člankom 11. stavak 3. ovog pravilnika.

ODGODA I PREKD IZVRŽAVANJA RADA ZA OPĆE DOBRO

Članak 16.

(1) Rješenje o odgodi ili prekidu rada za opće dobro na slobodi probacijski ured će donijeti nakon provedenog postupka u kojem će utvrditi postojanje razloga za odgodu ili prekid.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka probacijski ured će dostaviti osuđeniku odnosno okrivljeniku te nadležnom sudu odnosno državnom odvjetniku i o tome obavijestiti pravnu osobu ili tijelo javne vlasti.

VI. NADZOR NAD UVJETNO OTPUŠTENIM OSUĐENIKOM

POZIVANJE OSUĐENIKA I IZRADA POJEDINAČNOG PROGRAMA POSTUPANJA

Članak 17.

(1) Po primitku rješenja o uvjetnom otpustu probacijski ured će bez odgode pozvati osuđenika radi izvršavanja nadzora, ako rješenjem o uvjetnom otpustu osuđenik nije obvezan sam se javiti probacijskom uredu.

(2) Ako se osuđenik u roku od osam dana od dana uvjetnog otpusta ne javi probacijskom uredu, ako se ne odazove na poziv probacijskog ureda ili mu dostava nije mogla biti izvršena na adresu koju je osuđenik dao sudu, probacijski ured će dostaviti obavijest o tome sucu izvršenja.

(3) Probacijski službenik će upoznati osuđenika s njegovim pravima i obvezama za vrijeme trajanja uvjetnog otpusta te najkasnije u roku od 30 dana od dana javljanja osuđenika donijeti program na temelju članka 3. ovoga Pravilnika, ako uvjetni otpust traje dulje od tri mjeseca. Program, koji obvezno sadrži obveze utvrđene rješenjem o uvjetnom otpustu i mjere usmjerene na podršku i usmjeravanje uvjetno otpuštenog osuđenika, probacijski ured dostavit će nadležnom sucu izvršenja.

(3) Probacijski službenik redovito je u kontaktu s osuđenikom, a najmanje jednom u 14 dana tijekom prva tri mjeseca trajanja uvjetnog otpusta, zatim najmanje jednom mjesečno do navršenih 12 mjeseci trajanja uvjetnog otpusta, a ako uvjetni otpust traje dulje od godinu dana, najmanje jednom u tri mjeseca.

IZVJEŠĆE SUCU IZVRŠENJA

Članak 18.

(1) Probacijski ured redovito izvješćuje nadležnog suca izvršenja o tijeku izvršavanja programa. Kod uvjetnog otpusta u trajanju do šest mjeseci, izvješće se podnosi po isteku uvjetnog otpusta, ako uvjetni otpust traje dulje od šest mjeseci, izvješće se podnosi nakon polovice vremena trajanja uvjetnog otpusta i po njegovom isteku.

(2) Probacijski službenik će na primjeren način upoznati osuđenika sa sadržajem izvješća koje podnosi sucu izvršenja.

Članak 19.

Ako probacijski službenik utvrdi da osuđenik ne ispunjava obveze utvrđene programom ili ga državni odvjetnik obavijesti o postojanju osnovane sumnje da je osuđenik počinio kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti, odmah će o tome izvijestiti nadležnog suca izvršenja.

VII. MATICA (PROBACIJSKI INFORMACIJSKI SUSTAV) I OSOBNIK OSOBA UKLJUČENIH U PROBACIJU

VOĐENJE MATICE

Članak 20.

(1) Probacijski uredi upisuju podatke u Maticu odnosno Probacijski informacijski sustav (u daljnjem tekstu: PIS) za osobe uključene u probaciju iz područja njihove nadležnosti.

(2) Maticom odnosno PIS-om upravlja i administrira Središnji ured.

UPIS PODATAKA U PROBACIJSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

Članak 21.

(1) Upis u maticu odnosno PIS obavlja se po službenoj dužnosti odmah po primitku pravomoćne i izvršne presude ili rješenja o izrečenoj obvezi ili zahtjeva nadležnog tijela, a najkasnije u roku od 24 sata odnosno prvi sljedeći radni dan.

(2) Upis u PIS obavljaju upravni referenti, odnosno probacijski službenici svaki u svom djelokrugu rada, u probacijskom uredu.

Članak 22.

(1) Podaci koji se unose u PIS su službena tajna.

(2) Pristup podacima sadržanim u PIS-u dozvoljen je službenicima probacijskih ureda i Središnjem uredu u skladu s opisom poslova i zadaća radnoga mjesta.

SADRŽAJ PODATAKA U PIS-u

Članak 23.

(1) Probacijski uredi prikupljaju, upisuju, objedinjuju i pohranjuju podatke o osobama uključenim u probaciju.

(2) Svaki upis u PIS obavlja se na temelju zaprimljenih pismena.

Članak 24.

U Probacijski informacijski sustav upisuju se sljedeće grupe podataka:

1. podaci o osobi

2. podaci o predmetu

3. podaci o kaznenim/prekršajnim djelima

4. podaci o zatvorskoj kazni

5. podaci o sankciji/sigurnosnoj mjeri/obvezi/posebnoj obvezi

6. prethodna kažnjavanja (ranija kažnjavanost)

7. podaci o žrtvi

8. rokovi

9. procjena rizika i Pojedinačni program postupanja

10. kontakti

11. dokumenti

Članak 25.

Središnji ured može, ukoliko se za to ukaže potreba, mijenjati sadržaj unutar upisnih grupa podataka.

OSOBNIK

Člana 26.

(1) Probacijski ured za osobu uključenu u probaciju vodi osobnik u koji se unose podaci o osobi i ulaže dokumentacija potrebna za praćenje zakonitog izvršavanja probacijskih poslova nadzora.

(2) Osobnik se vodi u elektroničkom obliku s time da se na početku izvršavanja ispisuje omot osobnika i u njega se ulažu kronološkim redom svi dokumenti vezni uz izvršavanje sankcije, mjere ili obveze, a po završetku ispisuje se mapa probacijskog posla.

Članak 27.

(1) Osobnik se sastoji od omota osobnika i mape sankcije/mjere/obveze.

(2) Na vanjskoj strani omota osobnika otisnut je naziv probacijskog ureda i oznaka: »Osobnik osobe uključene u probaciju« ispod kojih se upisuju ime i prezime osobe uključene u probaciju, izrečena sankcija, mjera ili obveza i matični broj osobe.

(3) Na unutarnjoj strani omota osobnika nalaze se podaci o osobi uključenoj u probaciju.

(4) Osobnik sadrži mape za sve vrste probacijskih poslova u koje se odlaže dokumentacija vezana uz tijek njihova izvršavanja.

VIII. SLUŽBENA ISKAZNICA

Članak 28.

(1) Središnji ured izdaje i vodi evidenciju o službenim iskaznicama.

(2) Zahtjev za izdavanje službene iskaznice podnosi se u dva primjerka na Obrascu broj 1 – Zahtjev za izdavanje službene iskaznice, uz koji se prilažu i dvije fotografije veličine 30 x 35 mm.

(3) Središnji ured vodi evidenciju o službenim iskaznicama. Evidencija o službenim iskaznicama vodi se na Obrascu broj 2 – Evidencijski obrazac.

(4) Za svakog službenika kojem je izdana službena iskaznica, u Evidencijski obrazac prilaže se fotografija i upisuju se sljedeći podaci:

– tip i broj službene iskaznice,

– datum izdavanja,

– ime i prezime,

– datum rođenja,

– radno mjesto,

– ustrojstvena jedinica,

– datum i mjesto preuzimanja,

– datum i mjesto vraćanja iskaznice,

– napomena.

(5) Preuzimanje odnosno vraćanje službene iskaznice potvrđuje službenik svojim potpisom u Evidencijskom obrascu. Primitak vraćene iskaznice potvrđuje svojim potpisom ovlašteni službenik Središnjeg ureda.

6) Obrazac Zahtjeva za izdavanje službene iskaznice prilaže se uz Evidencijski obrazac.

Članak 29.

(1) Službena iskaznica je, prema kategoriji obavljanja poslova, tipa »A« i »B«.

(2) Veličina službene iskaznice je 8,5 x 5,5 cm.

(3) Službena iskaznica izdaje se na Obrascu broj 3 – Službena iskaznica.

Članak 30.

(1) Službena iskaznica službenika Središnjeg ureda, koji prate i unapređuju te nadziru zakonitost rada i postupanja u probacijskim uredima, provode upravni i inspekcijski nadzor je tipa »A«.

(2) Službena iskaznica probacijskih službenika koji obavljaju probacijske poslove u probacijskim uredima je tipa »B«.

Članak 31.

Službena iskaznica tipa »A« sadrži:

a) na prednjoj strani:

– grb Republike Hrvatske,

– natpis »Republika Hrvatska Ministarstvo pravosuđa, naziv jedinice za probaciju ustrojene u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa u čijem sastavu su probacijski uredi«,

– mjesto za fotografiju veličine 30×35 mm na lijevoj strani,

– naziv: »Službena iskaznica«,

– ime i prezime,

– »A« i broj službene iskaznice.

b) na poleđini tekst:

– »Nositelj ove iskaznice ovlašten je prikupljati podatke o osobama uključenim u probaciju, izvršiti uvid u službenu dokumentaciju nadležnih tijela i pravnih osoba te probacijskih ureda i od njih zatražiti dostavu dokumentacije. Ovlašten je provoditi upravni i inspekcijski nadzor te nadzirati zakonitost rada i postupanja u probacijskim uredima sukladno Zakonu o probaciji«,

– datum izdavanja,

– mjesto za potpis i pečat Ministarstva pravosuđa.

Članak 32.

Službena iskaznica tipa »B« sadrži:

a) na prednjoj strani:

– grb Republike Hrvatske,

– natpis »Republika Hrvatska, Ministarstvo pravosuđa, naziv jedinice za probaciju ustrojene u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa u čijem sastavu su probacijski uredi«,

– mjesto za fotografiju veličine 30×35 mm na lijevoj strani,

– naziv: »Službena iskaznica«,

– ime i prezime,

– »B« i broj službene iskaznice.

b) na poleđini tekst:

– »Nositelj ove iskaznice ovlašten je prikupljati podatke o osobama uključenim u probaciju, izvršiti uvid u službenu dokumentaciju nadležnih tijela i pravnih osoba i od njih zatražiti dostavu dokumentacije sukladno Zakonu o probaciji«,

– datum izdavanja,

– mjesto za potpis i pečat Ministarstva pravosuđa.

Članak 33.

(1) Gubitak, uništenje ili otuđenje službene iskaznice, probacijski službenik je dužan prijaviti Središnjem uredu.

(2) Nova službena iskaznica izdaje se nakon što je gubitak, uništenje ili otuđenje oglašeno u »Narodnim novinama«.

(3) Troškove oglašavanja i izdavanja nove službene iskaznice snosi probacijski službenik koji je iskaznicu izgubio, uništio ili koja mu je otuđena.

(4) Gubitak, uništenje ili otuđenje službene iskaznice upisuje se u Evidencijski obrazac, u rubriku »napomena«.

Članak 34.

(1) Probacijski službenik kojemu prestaje državna služba u jedinici za probaciju ustrojenoj u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa u čijem sastavu su probacijski uredi dužan je u roku od 8 dana iskaznicu predati Središnjem uredu.

(2) Vrijeme i mjesto vraćanja službene iskaznice upisuje se u Evidencijski obrazac.

(3) Probacijskom službeniku koji je udaljen iz službe, rješenjem o privremenom udaljenju odredit će se i obveza vraćanja službene iskaznice za vrijeme trajanja udaljenja.

(4) Vrijeme trajanja privremenog vraćanja službene iskaznice upisuje se u Evidencijski obrazac, u rubriku »napomena«.

IX. PROGRAMI IZOBRAZBE

Članak 35.

Izobrazba probacijskih službenika organizira se kroz obvezne uvodne i specijalizirane programe na temelju procjene potreba.

UVODNI PROGRAMI

Članak 36.

(1) Uvodni programi su vježbenički i prilagodbeni programi namijenjeni vježbenicima, novoprimljenim službenicima na probnom radu i volonterima koji pomažu u izvršavanju probacijskih poslova.

(2) Vježbenički programi obuhvaćaju pripremu vježbenika za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osposobljavaju i pripremu volontera za uključivanje u pomaganje pri izvršavanju probacijskih poslova.

(3) Prilagodbeni programi obuhvaćaju izobrazbu potrebnu za zakonito i učinkovito obavljanje poslova radnog mjesta.

SPECIJALIZIRANI PROGRAMI

Članak 37.

(1) Specijalizirani programi usmjereni su na stjecanje dodatnih specifičnih znanja i vještina potrebnih za jačanje profesionalne osposobljenosti i učinkovitosti u obavljanju probacijskih poslova.

(2) Specijalizirani programi obuhvaćaju izobrazbu iz sljedećih područja:

a) provođenje sankcija i mjera u zajednici

b) metode procjena osoba uključenih u probaciju

c) motivacijski intervju

d) rad sa specifičnim skupinama osuđenika (nasilni počinitelji, ovisnici, počinitelji seksualnih delikata itd.)

e) znanja iz kriminologije i penologije

f) druga relevantna područja za obavljanje probacijskih poslova.

PLAN IZOBRAZBE

Članak 38.

Plan izobrazbe probacijskih službenika donosi ministar pravosuđa na prijedlog pomoćnika ministra nadležnog za probaciju, u skladu s potrebama koje utvrđuje Središnji ured.

ORGANIZACIJA I PROVEDBA IZOBRAZBE

Članak 39.

Izobrazba probacijskih službenika može se organizirati i provoditi u zemlji ili u inozemstvu, putem predavanja, seminara, tečajeva, radionica, studija, okruglih stolova, konferencija, vježbi, stručne prakse te drugih odgovarajućih načina kojima se najbolje mogu ostvariti postavljeni ciljevi pojedine vrste izobrazbe.

Članak 40.

(1) Izobrazbu probacijskih službenika prema ovom Pravilniku provode probacijski službenici sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem i s najmanje četiri godine rada na odgovarajućim poslovima, koji su rješenjem ministra imenovani za predavače, instruktore i trenere.

(2) Radi osiguranja potrebne razine stručnosti i specifičnih znanja, u provedbi programa izobrazbe pojedine zadaće mogu se povjeriti i visoko obrazovnim ustanovama i drugim stručnjacima za pojedina područja.

X. RAD/POMOĆ VOLONTERA

Članak 41.

(1) Probacijski uredi mogu u izvršavanju probacijskih poslova koristiti pomoć nevladinih organizacija i volontera i to naročito kao:

– pomoć osuđeniku prilikom uključivanja u rad za opće dobro i pomoć u nadziranju izvršavanja tog rada,

– pomoć u nadziranju provođenja zaštitnog nadzora i posebnih obveza,

– moralna i emotivna podrška osuđenicima prilikom izlaska na i tijekom trajanja uvjetnog otpusta i pomoć u nadziranju izvršavanja posebnih obveza naloženih rješenjem o uvjetnom otpustu,

– podrška u suradnji sa službom za pomoć i podršku žrtvama kaznenih djela

– tehnička pomoć probacijskim uredima,

– drugi primjereni poslovi.

(2) S volonterima će probacijski uredi zaključiti ugovor o volontiranju kojim će biti uređena međusobna prava i obveze u skladu s odredbama Zakona o volontiranju.

(3) Rad volontera u probacijskom uredu organizira i nadzire voditelj ureda.

(4) Središnji ured će osigurati volonterima u probacijskim uredima izradu bedža/značke s imenom volontera, naznakom probacijskog ureda u kojem je angažiran i logom probacijske službe.

Članak 42.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/1

Urbroj: 514-05-02-01-13-1

Zagreb, 20. veljače 2013.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

Obrazac broj 1


Obrazac broj 2


Obrazac broj 3

SLUŽBENA ISKAZNICA
29 08.03.2013 Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova 29 08.03.2013 Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova 29 08.03.2013 Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova