Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina

NN 29/2013 (8.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

508

Na temelju članka 3. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 40/07, 152/08, 83/09 i 114/11), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PRIRODNOG PLINA

Članak 1.

U Pravilniku o organizaciji tržišta prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 126/10, 128/11 i 88/12) u članku 18. stavku 17. iza riječi: »za svaki plinski dan u prethodnom mjesecu,« dodaju se riječi: »uzimajući u obzir podatke iz stavka 5., 6. i 7. ovoga članka,«.

Iza stavka 20. dodaje se stavak 21. koji glasi:

»(21) Kumulativ dnevnih odstupanja iz stavka 15. ovoga članka za zadnji dan prethodnog mjeseca se, 5. dana od dana obavijesti iz stavka 17. ovoga članka, uvećava ili umanjuje prema promjeni podataka utvrđenoj na temelju stavka 17. ovoga članka.«.

Članak 2.

U članku 19.a stavku 2. iza riječi: »bilančne skupine« dodaju se riječi: »za pojedini plinski dan,«.

U stavku 3. iza riječi: »bilančne skupine« dodaju se riječi: »koju organizira i vodi ponuditelj energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika«.

Članak 3.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Operator transportnog sustava utvrđuje maksimalni kumulativ dnevnih odstupanja za pojedinu bilančnu skupinu, osim bilančne skupine koju organizira i vodi ponuditelj energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, za pojedini mjesec, u iznosu 500.000 kWh/dan.«.

Članak 4.

Naslov članka i članak 20.a mijenjaju se i glase:

»Obračun prekoračenja maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja

Članak 20.a

(1) Ukoliko je kumulativ dnevnog odstupanja bilančne skupine, osim bilančne skupine koju organizira i vodi ponuditelj energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, tri plinska dana za redom izvan granice maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja istog predznaka, operator tržišta plina dužan je toj bilančnoj skupini obračunati prekoračenje maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja u trećem danu.

(2) Prekoračenje maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kao apsolutni iznos razlike kumulativa dnevnog odstupanja pojedine bilančne skupine u trećem plinskom danu i maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja te bilančne skupine, a na temelju podataka iz članka 18. stavka 15. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju prekoračenja maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja iz stavka 1. ovoga članka, operator tržišta plina dužan je ispostaviti voditelju bilančne skupine, osim ponuditelja energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, račun za prekoračenje maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja i prikupljena sredstva prema tom računu uplatiti ponuditelju energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Iznos koji se obračunava za prekoračenje maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja iz stavka 1. ovoga članka, jednak je umnošku 5% cijene energije uravnoteženja koja se predaje u transportni sustav i prekoračenja maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Operator tržišta plina dužan je izraditi obračun i ispostaviti račun iz stavka 3. ovoga članka do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec. S prvom izradom obračuna i ispostave računa, za prethodni mjesec, operator tržišta plina započinje u svibnju 2013.g.

(6) Operator tržišta plina i ponuditelj energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika dužni su sklopiti ugovor o reguliranju međusobnih odnosa kojim se, između ostaloga, uređuju međusobni odnosi vezani uz plaćanje prekoračenja kumulativa dnevnih odstupanja.«.

Članak 5.

U članku 20.b stavci 1., 2., 3., i 4. brišu se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 1.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 2. riječi: »iz stavaka 2., 3. i 5.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1.«

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 3. riječi: »iz stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 2.«

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 4. riječi: »iz stavka 6. ili 7.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 2. ili 3.«

Članak 6.

Iza članka 20.d dodaje se naslov članka i članak 20.e koji glase:

»Obračun odstupanja od nominacije

Članak 20.e

(1) Odstupanje od nominacije (ΔNbs) utvrđuje se u apsolutnom iznosu za svaku bilančnu skupinu, za svaki plinski dan, prema formuli:

gdje je:

Niz,bs – nominirana količina plina na izlazima iz transportnog sustava u plinskom danu, utvrđena za svaku bilančnu skupinu, ne uključujući energiju uravnoteženja od ponuditelja na godišnjoj i dnevnoj razini i operativnu zalihu iskorištenu za uravnoteženje u plinskom danu, zaokružena na višekratnik broja 10 [kWh],

Viz,bs – količina plina preuzeta iz transportnog sustava u plinskom danu, utvrđena za svaku bilančnu skupinu sukladno članku 18. stavku 17. ovoga Pravilnika, ne uključujući energiju uravnoteženja od ponuditelja na godišnjoj i dnevnoj razini i operativnu zalihu iskorištenu za uravnoteženje u plinskom danu, zaokružena na višekratnik broja 10 [kWh].

(2) Dozvoljeno odstupanje od nominacije (ΔNdoz,bs) utvrđuje se za svaku bilančnu skupinu, za svaki plinski dan, prema formuli:

(3) Ukoliko je, za pojedinu bilančnu skupinu, odstupanje od nominacije (ΔNbs) na kraju pojedinog plinskog dana veće od dozvoljenog odstupanja od nominacije (ΔNdoz,bs), operator tržišta plina dužan je toj bilančnoj skupini obračunati iznos za odstupanje od nominacija.

(4) Iznos koji se obračunava za odstupanje od nominacija jednak je umnošku 1% cijene energije uravnoteženja koja se predaje u transportni sustav i razlike odstupanja od nominacije i dozvoljenog odstupanje od nominacije.

(5) Operator tržišta plina dužan je izraditi obračun iz stavka 3. ovoga članka i ispostaviti račun voditelju bilančne skupine do 15. dana u mjesecu za sve plinske dane u prethodnom mjesecu te prikupljena sredstva sukladno tom računu uplatiti operatoru transportnog sustava. S prvom izradom obračuna i ispostave računa, za prethodni mjesec, operator tržišta plina započinje u svibnju 2013. g.

(6) Operator tržišta plina i operator transportnog sustava dužni su sklopiti ugovor o reguliranju međusobnih odnosa kojim se, između ostaloga, uređuju međusobni odnosi vezani uz plaćanje obračun nedovoljne točnosti nominacija.«.

Članak 7.

U članku 21.a stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– prekoračenje maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja za svaki plinski dan.«

Podstavak 6. briše se.

Članak 8.

U članku 43. stavku 1. riječi: »do 30. rujna 2013.« zamjenjuju se riječima: »do 31. ožujka 2014.«

U stavku 2. riječi: »do 30. rujna 2013.« zamjenjuju se riječima: »do 31. ožujka 2014.«

Članak 9.

U članku 45. riječi: »plinski dana 30. rujna 2013.« zamjenjuju se riječima: »plinskog dana 31. ožujka 2014.«

Članak 10.

U članku 50. riječi: »15. srpnja 2013.« zamjenjuju se riječima: »15. siječnja 2014.«

Članak 11.

U članku 52. stavku 1. na kraju rečenice dodaje se zarez i riječi: »s početkom primjene od 1. travnja 2014.«.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2013., osim članka 20.a stavka 5. i članak 20.b stavka 6. Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 126/2010, 128/2011 i 88/2012) koji ostaje na snazi do 1. svibnja 2013. g.

Klasa: 011/01/12-01/170
Urbroj: 526-03-02-01-02/4-13-3
Zagreb, 22. veljače 2013.

Ministar gospodarstva
Ivan Vrdoljak, v. r.

29 08.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina 29 08.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina