Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja

NN 29/2013 (8.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja

29 08.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

514

Na temelju članka 20. stavka 3., članka 24. stavka 8., članka 30. stavka 5., članka 35. stavka 2., članka 36. stavka 3. i članka 39. stavka 3. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12 i 136/12), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNIH PLAĆANJA I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja (»Narodne novine«, br. 145/12), u članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izmjena i dopuna Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na promjene vezane uz pojedinačne poljoprivredne parcele, pojedinačna prava na plaćanja ili pojedinačna prava na potpore koji su već prijavljeni u jedinstvenom zahtjevu i to uz iste uvjete.«

Članak 2.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od rokova za podnošenje Zahtjeva iz članka 7. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika, Zahtjevi se mogu zaprimati i 25 kalendarskih dana nakon tog roka, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po Korisniku.«

Članak 3.

U članku 17. stavku 1. alinejama 1., 4. i 7. crtice se zamjenjuje rednim brojevima 1., 2. i 3.

U stavcima 3., 4. i 5. riječ »podstavka« zamjenjuje se riječju »točke«.

Članak 4.

U članku 18. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Korisnik realizira pravo na plaćanje iz nacionalne rezerve iz članka 17. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika ukoliko u godini podnošenja zahtjeva zadrži najmanje 50% obujma poljoprivredne aktivnosti iz referentne 2011. godine u sektorima goveđeg mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru ovčjeg i kozjeg mesa, izražene kao broj uvjetnih grla na poljoprivrednom gospodarstvu.

(3) Korisnik kojemu je dodijeljeno posebno pravo na plaćanje za korisnike bez zemljišta, a koji je povećao proizvodnju sukladno članku 17. stavku 1. točki 3. ovoga Pravilnika, realizira pravo na plaćanje iz nacionalne rezerve ukoliko u godini podnošenja zahtjeva zadrži najmanje 50% obujma poljoprivredne aktivnosti iz referentne 2011. godine uvećane za obujam poljoprivredne aktivnosti u 2012. godini u sektorima goveđeg mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru ovčjeg i kozjeg mesa, izražene kao broj uvjetnih grla na poljoprivrednom gospodarstvu.«

Stavci 4., 7. i 9. brišu se.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 8. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 5.

U članku 19. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.

U novom stavku 7. broj »7.« zamjenjuje se brojem »6.«.

Članak 6.

U članku 24. stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu pridržavati se uzastopnog šesteromjesečnog razdoblja obveznog držanja krava dojilja, koje započinje prvoga dana nakon podnošenja zahtjeva i uzastopnog četveromjesečnog razdoblja obveznog držanja teladi koji započinje prvoga dana nakon teljenja. Propisano obvezno držanje teladi odnosi se na svu telad oteljenu u proizvodnoj godini u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu, odnosno u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca.«

Članak 7.

U članku 28. stavku 4. riječi »stavka 1.« mijenjaju se i glase: »stavka 2.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Korisnik koji vrši sezonsko premještanje životinja može ostvariti dopunsku premiju za ovce i koze ukoliko do 31. listopada tekuće godine dostavi Agenciji za plaćanje dokumentaciju kojom se potvrđuje da je izvršena selidba ovaca i koza i potvrdu od jedinica lokalne i regionalne samouprave da je ispaša na prihvatljivim područjima iz stavka 5. ovoga članka trajala najmanje 90 dana uzastopce za najmanje 90% životinja.«

Članak 8.

U članku 45. stavku 1. točki 2. iza riječi »sukladnosti« točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. podnositi EKO godišnji Zahtjev.«

Članak 9.

U članku 50. stavku 1. točki 2. iza riječi »sukladnosti« točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. podnositi INT godišnji Zahtjev.«

Članak 10.

U članku 54. stavku 1. točki 2. iza riječi »sukladnosti« točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. podnositi TUG godišnji Zahtjev.«

Članak 11.

U članku 59. stavku 1. točki 2. broj »30« zamjenjuje se brojem »60«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. sukladno točki 2. ovoga stavka, nadomještena ZIP grla goveda, ovaca, koza i svinja upisuju se u propisani registar na gospodarstvu najkasnije u roku od 3 dana od kad je nadomještanje izvršeno, a u JRDŽ i središnji popis matičnih grla u roku od 7 dana od kad je nadomještanje izvršeno. Nadomještena ZIP grla kopitara i peradi upisuju se u Središnji registar kopitara, Središnji popis matičnih jata i matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara u roku od 7 dana od dana kad je nadomještanje izvršeno.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Početak obveznog razdoblja za ZIP korisnike predstavlja 10. lipnja godine u kojoj je izdana ZIP Odluka.

(4) Korisniku se računa pravo na potporu za ZIP životinje sukladno Zahtjevu, a prema broju ZIP životinja u JRDŽ-u na dan 10. lipnja tekuće godine.«

Članak 12.

U članku 63. stavku 1. točki 3. iza riječi »godinu« točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. podnositi IZVK godišnji Zahtjev.«

Članak 13.

U članku 94. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, a na temelju rezultata administrativne kontrole i kontrole na terenu, isplaćuje se akontacija u iznosu 60% od premije za krave dojilje, ali ne prije 16. listopada kalendarske godine u kojoj je podnesen zahtjev za premiju. Iznos konačne isplate premije jednak je razlici između akontacije i iznosa premije na koju poljoprivrednik ima pravo.«

Članak 14.

Na Listu A Obrasca Jedinstvenog zahtjeva iz Priloga 2., u Dodatnoj obveznoj dokumentaciji (koju dostavlja korisnik) točka 5. mijenja se i glasi:

»5. za dopunske premije/do 31. listopada tekuće godine korisnik dostavlja potvrdu od jedinica lokalne i regionalne samouprave da je izvršena selidba ovaca i koza i posebno potvrdu da je ispaša na prihvatljivim područjima iz stavka 5. ovoga članka trajala najmanje 90 dana uzastopce za najmanje 90% životinja.«

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/52

Urbroj: 525-07/0217-13-1

Zagreb, 5. ožujka 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.