Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

NN 30/2013 (11.3.2013.), Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

528

Na temelju članka 50. stavka 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« broj 79/07) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU PRIJEVOZA OPASNIH ROBA ZRAKOM

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje nadležno tijelo, program za prijevoz opasnih roba zrakom, iznimke, odobrenja, izuzeća, klasifikacija, ograničenja u prijevozu opasnih roba, pakiranje, obilježavanje i označavanje, odgovornost pošiljatelja, odgovornost operatora, odgovornost otpremnika, odgovornost pružatelja zemaljskih usluga prihvata i otpreme tereta, skladištenje, pružanje informacija, osposobljavanje, čuvanje i predočavanje dokumenata i zapisa, ovlasti za osiguranje poštivanja propisa, izvještavanje o događajima povezanima s opasnim robama i odredbe u vezi zaštite kod prijevoza opasnih roba zrakom.

(2) Ovaj Pravilnik se primjenjuje na nadležno tijelo i certificirane:

a) pošiljatelje;

b) otpremnike;

c) pružatelje zemaljskih usluga prihvata i otpreme tereta;

d) operatore; i

e) pružatelje usluge osposobljavanja.

(3) Ovaj Pravilnik se primjenjuje na svaku organizaciju, trgovačko društvo ili pojedinca koji pruža usluge vezane uz:

a) pošiljke s opasnom robom koje se nude za prijevoz zrakom; i

b) prihvat i otpremu putnika i prtljage.

(4) Ovaj Pravilnik se primjenjuje na imenovanog poštanskog operatora.

(5) Odredbe ovoga Pravilnika i odredbe sadržane u Tehničkim instrukcijama moraju se primjenjivati na sve operacije civilnih zrakoplova u međunarodnom i domaćem prometu.

(6) Opasna roba namijenjena za zračni prijevoz i pripremljena u skladu s Tehničkim instrukcijama mora se prihvatiti i u cestovnom prijevozu do ili od zračnih luka u skladu s odredbom 1.1.4.2 Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasne robe (ADR).

Definicije

Članak 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Ambalaža (Packaging): Spremnica (obloga) i svaki drugi dio ili materijal potreban za izradu omota prikladnog za njenu funkciju spremanja sadržaja;

2. Bolesnički uzorci (Patient specimens): Uzorci koji su prikupljeni izravno od ljudi ili životinja, uključujući, ali ne ograničavajući se na izvantjelesne i tjelesne izlučevine, krv i njene komponente, tkiva, brisove tkivnih tekućina, te na dijelove tijela koji se prevoze za potrebe istraživanja, dijagnoza, provođenja istrage, liječenja i prevencije bolesti.

3. Certifikat za opasne robe (Dangerous goods certificate): Odobrenje koje izdaje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo kojim potvrđuje da organizacija, trgovačko društvo ili pojedinac koji pruža usluge u vezi prijevoza opasnih roba zrakom udovoljava propisanim uvjetima;

4. Član letačke posade (Flight crew member): Član posade zrakoplova koji posjeduju odgovarajuću dozvolu i zadužen je za obavljanje dužnosti bitnih za operiranje zrakoplova za vrijeme letačke dužnosti;

5. Član posade (Crew member): Osoba kojoj je operator dodijelio dužnost na zrakoplovu za vrijeme letačke dužnosti;

6. Član posade odgovoran za opterećenje (Loadmaster). Član posade zrakoplova odgovoran za utovar i smještanje tereta u zrakoplovu.

7. Država operatora (State of operator): Država u kojoj se nalazi glavno mjesto poslovanja operatora ili, ako ne postoji takvo mjesto poslovanja, stalno sjedište operatora;

8. Država podrijetla (State of origin): Država na čijem se teritoriju pošiljka prvi put utovara u zrakoplov;

9. EU-OPS: Uredba Vijeća (EEZ) Br. 3922/91 od 16. prosinca 1991 o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva, s izmjenama i dopunama;

10. IATA (International Air Transport Association): Međunarodna udruga zračnih prijevoznika;

11. ICAO (International Civil Aviation Organization): Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva;

12. ID broj (ID number): Privremeni identifikacijski broj (ID) za opasne robe kojima nije dodijeljen UN broj;

13. Imenovani poštanski operator (Designated postal operator). Vladino ili nevladino tijelo koje je službeno imenovano od strane države članice da pruža poštanske usluge i ispunjava obveze, na teritoriju države članice, koje proizlaze iz akata Konvencije Svjetske poštanske unije, povezane s poštanskim uslugama;

14. IMP kodovi za teret (Cargo IMP codes): Standardni sistem kodiranja elemenata poruke o teretu. IMP kodovi se koriste u razmjeni podataka kako bi se skratilo vrijeme prijenosa podataka;

15. Iznimka (Exception): Odredba u ovom Pravilniku i Tehničkim instrukcijama koja isključuje pojedinu opasnu robu od zahtjeva koji se inače normalno primjenjuje na tu robu;

16. Izuzeće (Exemption): Dopuštenje, koje se razlikuje od odobrenja, koje izdaje odgovarajuće nacionalno nadležno tijelo a koje omogućava odstupanje od odredaba propisanih u Tehničkim instrukcijama;

17. Jedinično sredstvo utovara (Unit load device): Tip kontejnera za teret, zrakoplovnog kontejnera, zrakoplovne palete s mrežom ili zrakoplovne palete s mrežom iznad pokrova u obliku iglua. Omotna ambalaža (Overpack) i teretni kontejner za prijevoz radioaktivnog materijala nisu uključeni u ovaj pojam;

18. Kombinirana ambalaža (Combination packagings): Kombinacija od jedne ili više unutarnjih ambalaža koje su smještene u vanjsku ambalažu;

19. Litijeva baterija ili litijev članak (Lithium battery or lithium cells): Baterija se sastoji od jednog ili više članaka koji su međusobno nerazdvojivo električki povezani. Članak je jedinstven elektromehanički uređaj koji stvara razliku napona između svoja dva pola.

20. Nadležno tijelo (Competent Authority): Bilo koje službeno ili drugo tijelo određeno ili na drugi način priznato kao takvo u vezi s Tehničkim instrukcijama;

21. Neprijavljena opasna roba (Undeclared dangerous goods): Opasna roba koja je ponuđena za prijevoz zrakom i nije popraćena dokumentom za prijevoz opasne robe, informacijom u elektroničkoj formi koja se odnosi na pošiljku ili, ako je to dopušteno, nekom drugom dokumentacijom;

22. Nespojive (Incompatible): Pojam za opasne robe koje, ako se pomiješaju, mogu uzrokovati opasan porast topline ili oslobađanje plina ili stvaranje korozivne tvari;

23. Nesreća s opasnom robom (Dangerous goods accident): Događaj povezan s prijevozom opasne robe zrakom koji ima za posljedicu smrt, ozbiljno ozljeđivanje osobe, veću materijalnu štetu ili štetu za okoliš;

24. Nezgoda s opasnom robom (Dangerous goods incident): Događaj povezan s prijevozom opasne robe zrakom, koji nije nesreća s opasnom robom, i ne mora se nužno dogoditi u zrakoplovu, a koji ima za posljedicu ozljedu osobe, materijalnu štetu ili štetu za okoliš, požar, lom, prolijevanje, curenje tekućine, zračenje ili drugi trag koji ukazuju na to da nije sačuvana cjelovitost ambalaže. Svaki događaj povezan s prijevozom opasne robe, koji ozbiljno ugrozi zrakoplov i osobe u zrakoplovu, također se smatra nezgodom s opasnom robom;

25. Odobrenje (Approval): Dopuštenje koje izdaje nadležno nacionalno tijelo za:

a) prijevoz opasne robe koja je zabranjena na putničkim i/ili teretnim zrakoplovima za koju je u Tehničkim instrukcijama navedeno da se može prevoziti uz odobrenje; ili

b) iz drugih razloga, kako je propisano u Tehničkim instrukcijama;

26. Odredišna država (State of destination): Država na čijem će teritoriju pošiljka konačno biti istovarena iz zrakoplova;

27. Ograničenja (Limitations): Restrikcije koje se primjenjuju u prijevozu opasnih roba zrakom;

28. Omotno pakiranje (Overpack): Zaštitni ovitak koji koristi pošiljatelj, a može sadržavati jedno ili više pakiranja, kako bi sačinio jednu cjelinu radi lakšeg rukovanja, utovara i skladištenja. Jedinično sredstvo utovara nije obuhvaćeno ovim pojmom.

29. Opasna roba (Dangerous goods): Predmeti ili tvari koje su u stanju prouzročiti značajan rizik po zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš i koji se nalaze na popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama ili su klasificirani u skladu s Tehničkim instrukcijama;

30. Operator (Operator): Osoba, organizacija ili poduzeće koje se bavi ili nudi usluge letačkih operacija zrakoplovom;

31. Osposobljavanje i procjena koji se temelje na sposobnosti (Competency-based training and assessment): Osposobljavanje i procjena koje su usmjerene na sposobnost za obavljanje određenih poslova, naglaske na sposobnost za obavljanje i njihovo vrednovanje, te na razvoj osposobljavanja točno određenih standarda sposobnosti za obavljanje određenih poslova.

32. Osposobljavanje u vezi sigurnosti (Safety training): Osposobljavanje koje ukazuje na rizike koje predstavljaju opasne robe, sigurno rukovanje i postupke u slučaju opasnosti;

33. Osposobljavanje za određenu dužnost (Function specific training): Osposobljavanje koje ima za cilj pružiti detaljno upoznavanje sa zahtjevima Tehničkih instrukcija koji su primjenjivi na dužnosti za koju je osoba odgovorna;

34. Osposobljavanje za opće upoznavanja (General familirisation training): Osposobljavanje koje je usmjereno na upoznavanje s općim zahtjevima Tehničkih instrukcija;

35. Otpremnik (Freight forwarder): Osoba ili organizacija koja pruža usluge organizacije prijevoza tereta zrakom;

36. Ozbiljna ozljeda (Serious Injury): Ozljeda koja je nanesena osobi u nesreći i koja:

a) zahtijeva hospitalizaciju od preko 48 sati, koja počinje unutar sedam dana od dana kada je ozljeda nanesena; ili

b) ima za posljedicu lom bilo koje kosti (osim jednostavnih lomova prstiju, nožnih prstiju ili nosa); ili

c) uključuje ranjavanje koje uzrokuje jako krvarenje, oštećenje živca, mišića ili tetive; ili

d) uključuje oštećenje bilo kojeg unutarnjeg organa; ili

e) uključuje opekline drugog ili trećeg stupnja, ili opekline koje zahvaćaju preko 5% tjelesne površine; ili

f) uključuje potvrđeno izlaganje zaraznim tvarima ili štetnom zračenju;

37. Pakiranje (Package): Potpun postupak operacije pakiranja koji se sastoji od ambalaže (omota) i njenog sadržaja pripremljenog za prijevoz;

38. Pakirna grupa (Packing group): Indikacija relativnog stupnja opasnosti koje predstavljaju različiti predmeti ili tvari unutar klase ili skupine;

39. Periodično osposobljavanje (također nazivano i Osposobljavanje za obnavljanje znanja) Reccurent training (also called Refresher training): Osposobljavanje koje se provodi u razmacima ne većim od dvije godine kako bi se osiguralo da znanje osobe ostane na zahtijevanoj razini tako da može u cijelosti obavljati svoje dužnosti;

40. Pogrešno prijavljena opasna roba (Misdeclared dangerous goods): Opasna roba ponuđena za prijevoz zrakom koja je:

a) pogrešno opisana u dokumentu za prijevoz opasne robe tako da kada bi bila ispravno opisana, ne bi bila prihvatljiva za prijevoz, ili

b) pronađena, nakon propisane provjere za prihvaćanje, da ne udovoljava odredbama Tehničkih instrukcija;

41. Pošiljatelj (Shipper/Consignor): Svaka osoba, organizacija ili ovlašteno tijelo koje priprema pošiljku za prijevoz;

42. Pošiljka (Consignment): Jedno ili više pakiranja opasnih roba koje je operator primio od jednog pošiljatelja u određenom trenutku i na jednoj adresi, zaprimljeni u jednom komadu i koji se prevoze jednom primatelju na jednu adresu;

43. Pošta (Mail): Pisana korespondencija koja se otprema i druge stavke ponuđene, i namijenjene za dostavu poštanskom uslugom u skladu s pravilima Svjetske poštanske unije;

44. Primatelj (Consignee): Svaka osoba, organizacija ili ovlašteno tijelo koje ima pravo preuzeti pošiljku;

45. Program osposobljavanja (Training program): Metoda razvijena za provođenje osposobljavanja, a sastoji se od predavanja, materijala povezanih s tečajem (kao što su brošure, projekcije, video materijali, vježbe, itd.), primjera ispitnih pitanja i nastavničkih bilježaka;

46. Program za opasne robe (Dangerous goods program): Aktivnosti koje provodi nadležno tijelo radi udovoljavanja zahtjevima Aneksa 18. Siguran prijevoz opasnih roba zrakom;

47. Prtljaga (Baggage): Osobna imovina putnika ili posade koja se u zrakoplov unosi u dogovoru s operatorom;

48. Pružatelj usluga prihvata i otpreme (Handling agent): Pravna ili fizička osoba koja u ime operatora obavlja jednu ili više kategorija zemaljskih usluga, uključujući prihvat, ukrcaj, iskrcaj, premještanje ili druge obrade putnika ili tereta;

49. Pružatelj usluge osposobljavanja (Training provider): Osoba, organizacija ili poduzeće koje nudi ili provodi osposobljavanje;

50. Putnički zrakoplov (Passenger aircraft): Zrakoplov koji prevozi neku osobu koja nije član posade, zaposlenik operatora na službenoj poziciji, ovlašteni predstavnik odgovarajućeg nadležnog tijela ili osoba koja prati pošiljku ili drugi teret;

51. Tehničke instrukcije (Technical instructions): Tehničke instrukcije za siguran prijevoz opasnih roba zrakom (ICAO Doc 9284), odobrene u skladu s postupkom koji utvrđuje Vijeće ICAO-i koje se izdaju povremeno;

52. Teret (Cargo): Za potrebe ovoga Pravilnika, imovina koja se prevozi zrakoplovom, osim pošte, praćene ili nepraćene prtljage;

53. Teretni zrakoplov (Cargo aircraft): Svaki zrakoplov, osim putničkog zrakoplova, koji prevozi robu ili imovinu;

54. UN broj (UN number): Četveroznamenkasti broj dodijeljen od strane Odbora stručnjaka za prijevoz opasne robe Ujedinjenih naroda, u svrhu identifikacije tvari ili predmeta ili određene grupe tvari ili predmeta;

55. Vanjska ambalaža (Outer packaging): Vanjska zaštita kompozitne ili kombinirane ambalaže zajedno sa svim upijajućim materijalima, ublaživačima i drugim komponentama koje su potrebne da zadrže i zaštite unutarnje posude ili unutarnju ambalažu;

56. Zaštita u vezi s opasnom robom (Dangerous goods security): Mjere ili predostrožnosti koje poduzimaju operatori, pošiljatelji i drugi subjekti uključeni u prijevoz opasnih roba zrakoplovom s ciljem da se minimalizira prijetnja ili pogrešna upotreba opasne robe koja bi mogla ugroziti osobe ili imovinu;

57. Zapovjednik zrakoplova (Pilot-in-command): Pilot kojega operator, ili vlasnik u slučaju generalnog zrakoplovstva, odredi za zapovjednika i zaduži za sigurno izvođenje leta.

Nadležno tijelo

Članak 3.

(1) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) je odgovarajuće nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj, u skladu s kriterijima ICAO-a, odgovorno za prijevoz opasnih roba zrakom.

(2) Agencija priprema nacrte propisa i predlaže izmjene i dopune propisa za siguran prijevoz opasnih roba zrakom. Agencija poduzima potrebne mjere kako bi se postigla usklađenost nacionalnih propisa s odredbama propisanim u Tehničkim instrukcijama i izmjenama i dopunama Tehničkih instrukcija koje bi mogle biti objavljene tijekom određenog razdoblja primjene zadnjeg važećeg izdanja Tehničkih instrukcija.

(3) Da bi se omogućio neometan prijevoz opasnih roba iz neke druge države na području Republike Hrvatske, u skladu s izmjenama i dopunama Tehničkih instrukcija, koje zbog sigurnosnih razloga odmah stupaju na snagu, a koje još nisu implementirane u Republici Hrvatskoj, Agencija će omogućiti prijevoz takvih opasnih roba, u skladu s izmjenama i dopunama Tehničkih instrukcija, pod uvjetom da roba u cijelosti udovoljava izmijenjenim i dopunjenim zahtjevima.

(4) Agencija će obavijestiti ICAO o poteškoćama na koje naiđe u primjeni Tehničkih instrukcija i po potrebi predlagati izmjene i dopune Tehničkih instrukcija.

(5) Agencija će o svim propisima usvojenim u Republici Hrvatskoj koji nisu u skladu s Tehničkim instrukcijama odmah obavijestiti ICAO.

(6) Agencija će surađivati s nadležnim tijelima drugih država u vezi kršenja propisa koji reguliraju prijevoz opasne robe, s ciljem otklanjanja takvih kršenja. Suradnja može uključivati koordinaciju provođenja istraga i mjera za prisilno poštivanje propisa, razmjenu informacija o regulatornom statusu u prethodnom razdoblju, zajedničke inspekcije i druge aktivnosti, razmjenu stručnog osoblja, te sudjelovanje na zajedničkim sastancima i konferencijama. Odgovarajuće informacije koje nadležna tijela mogu međusobno razmjenjivati su sigurnosne obavijesti, bilteni ili upozorenja o opasnim robama, predložene i poduzete pravne mjere, izvještaji o događajima, dokumentirani i drugi dokazi pribavljeni u istragama događaja, predložene i konačne mjere prisile koje su poduzete za osiguranje poštivanja propisa i materijali koji se koriste u obrazovanju/istraživanjima, a koji su pogodni za širu javnost.

(7) Agencija će utvrditi procedure s ciljem kontrole poštanskih službi u vezi prihvata opasnih roba koje su sadržane u poštanskim pošiljkama odnosno pošti, koja se prevozi zrakoplovom, u skladu s međunarodnim procedurama za kontrolu poštanskih službi koje je ustanovila Svjetska poštanska unija.

Program za prijevoz opasnih roba zrakom

Članak 4.

(1) Agencija donosi i po potrebi mijenja i dopunjava Program za opasne robe.

(2) Prioriteti Programa za opasne robe se temelje na:

a) odgovarajućim odredbama Zakona o zračnom prometu i Zakona o prijevozu opasnih tvari;

b) prioritetima koje određuje direktor Agencije u skladu s međunarodnim i nacionalnim programskim prioritetima;

c) pripremi ljudskih potencijala kako bi se osiguralo da su zaposlenici, kojima je dodijeljena nadležnost u vezi opasnih roba, stručni i kompetentni te da pohađaju odgovarajuća osposobljavanja koja su im neophodna da bi mogli obavljati povjerene im dužnosti;

d) pripremi planova za:

– provođenje nadzora (inspekcija i audita);

– provođenju osposobljavanja; i

– osiguravanje potrebnih sredstava.

(3) Agencija donosi i po potrebi mijenja i dopunjava Program informiranja zrakoplovne javnosti o opasnim robama.

(4) Agencija mora osigurati da se informacije objavljuju na način da se putnici upozore na one vrste opasnih roba koje su zabranjene za prijevoz zrakoplovom kako je propisano u Tehničkim instrukcijama.

(5) Agencija određuje osobu za kontakt i provođenje Programa za opasne robe i o tome informira ICAO.

(6) Najvažnije aktivnosti osobe određene za provođenje Programa za opasne robe su:

a) sudjelovanje u radu Nacionalnog povjerenstva za prijevoz opasnih roba, koje djeluje kao savjetodavno tijelo ministarstva nadležnog za promet, za međuresornu koordinaciju prijevoza opasnih roba;

b) odgovaranje na upite zrakoplovne industrije u vezi uvjeta i načina prijevoza opasnih roba zrakom;

c) sudjelovanje u pripremi nacionalnih propisa i standarda za prijevoz opasnih roba;

d) provođenje certifikacije i nadzora subjekata koji sudjeluju u prijevozu opasnih roba zrakom;

e) pregledavanje priručnika i programa osposobljavanja;

f) provođenje istrage o događajima koji su posljedica kršenja propisa o opasnim robama;

g) predstavljanje Agencije na sastancima i radionicama, u vezi s opasnom robom, koje organiziraju domaće i međunarodne organizacije i profesionalne udruge; i

h) planiranje, pripremanje i provođenje Programa informiranja zrakoplovne javnosti o opasnim robama.

Iznimke

Članak 5.

(1) Predmeti i tvari koji su klasificirani kao opasne robe, a koji se moraju nalaziti u zrakoplovu u skladu s relevantnim plovidbenim i operativnim zahtjevima, ili oni predmeti i tvari koji imaju posebnu namjenu određenu u Tehničkim instrukcijama, izuzeti su od odredaba ovoga Pravilnika.

(2) Predmeti i tvari namijenjeni kao zamjena za one opisane u stavku 1. ovoga članka ili predmeti i tvari koji su zamijenjeni, a prevoze se na zrakoplovu, moraju se prevoziti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, osim ako nije drugačije propisano u Tehničkim instrukcijama.

(3) Određeni predmeti i tvari koje nose putnici ili članovi posade zrakoplova izuzeti su od odredaba ovoga Pravilnika u skladu s Tehničkim instrukcijama.

Odobrenje

Članak 6.

(1) Kada je to posebno predviđeno u Tehničkim instrukcijama, Agencija može izdati odobrenje za prijevoz opasne robe koja je zabranjena za prijevoz zrakom putničkim i/ili teretnim zrakoplovima pod uvjetom da je postignuta razina sigurnosti u prijevozu jednaka onoj koja je predviđena u Tehničkim instrukcijama.

(2) Ako u Tehničkim instrukcijama nema posebne odredbe kojom se dozvoljava izdavanje odobrenja, može se tražiti izdavanje izuzeća.

Izuzeće

Članak 7.

(1) Osim za predmete i tvari koje su zabranjene za prijevoz u svim okolnostima Agencija može izdati izuzeće od odredbi Tehničkih instrukcija pod uvjetom da operator dokaže da će ukupna razina sigurnosti u prijevozu biti jednaka razini sigurnosti predviđenoj u Tehničkim instrukcijama u slučajevima:

a) koji su posebno hitni, ili

b) kada drugi način prijevoza nije primjeren, ili

c) kada je potpuno udovoljavanje propisanim zahtjevima u suprotnosti s javnim interesom.

(2) U slučaju preleta, kada ni jedan od kriterija za izdavanje izuzeća nije primjenjiv, izuzeće se može odobriti isključivo na osnovi povjerenja da je postignuta jednaka razina sigurnosti u zračnom prijevozu.

(3) Smjernice za postupanje sa zahtjevima za izdavanje izuzeća, uključujući i primjere posebno hitnih slučajeva, mogu se naći u Dopuni Tehničkih instrukcija (Dio S-1, Poglavlje 1, paragrafi 1.2 i 1.3.).

Klasifikacija

Članak 8.

(1) Tvari (uključujući mješavine i otopine) i predmeti su u skladu s ovim Pravilnikom i Tehničkim instrukcijama podijeljeni u jednu od devet klasa ovisno o opasnosti ili dominantnoj opasnosti koju predstavljaju. Neke od ovih klasa su podijeljene u skupine.

(2) Klase i skupine su sljedeće:

a) Klasa 1: Eksplozivi;

1. Skupina 1.1: Tvari i predmeti koji mogu izazvati masovnu eksploziju;

2. Skupina 1.2: Tvari i predmeti koji mogu eksplodirati, ali ne izazvati masovnu eksploziju;

3. Skupina 1.3: Tvari i predmeti koji su skloni požaru i eksploziji u manjoj mjeri, no nisu skloni masovnoj eksploziji;

4. Skupina 1.4: Tvari i predmeti koji ne predstavljaju značajnu opasnost, već samo manju opasnost u slučaju zapaljenja;

5. Skupina 1.5: Tvari i predmeti koji su vrlo neosjetljivi, no mogu masovno eksplodirati;

6. Skupina 1.6: Vrlo neosjetljive tvari i predmeti koji ne mogu izazvati masovnu eksploziju

b) Klasa 2: Plinovi;

1. Skupina 2.1: Zapaljivi plinovi;

2. Skupina 2.2: Nezapaljivi, neotrovni pinovi;

3. Skupina 2.3: Otrovni plinovi;

c) Klasa 3: Zapaljive tekućine;

d) Klasa 4: Zapaljive krutine, tvari podložne samozapaljenju, tvari koje u kontaktu s vodom tvore zapaljive plinove;

1. Skupina 4.1: Zapaljive krutine, samoreaktivne tvari i neosjetljivi eksplozivi;

2. Skupina 4.2: Tvari podložne samozapaljenju;

3. Skupina 4.3: Tvari koje u kontaktu s vodom tvore zapaljive plinove;

e) Klasa 5: Oksidirajuće tvari i organski peroksidi;

1. Skupina 5.1: Oksidirajuće tvari;

2. Skupina 5.2: Organski peroksidi;

f) Klasa 6: Otrovne i zarazne tvari;

1. Skupina 6.1: Otrovne tvari;

2. Skupina 6.2: Zarazne tvari;

g) Klasa 7: Radioaktivni materijal;

h) Klasa 8: Korozivne tvari;

i) Klasa 9: Razne opasne robe, koje nisu obuhvaćene kriterijima ostalih klasa.

(3) Brojčani redoslijed klasa i skupina ne određuje stupanj opasnosti.

(4) Mnoge opasne tvari podijeljene u klase od 1. do 9. i bez dodatnog označavanja se smatraju opasnim po okoliš.

(5) Otpad se mora prevoziti u skladu sa zahtjevima za odgovarajuću klasu, a imajući u vidu opasnost koju predstavlja i kriterije iz Tehničkih instrukcija. Otpad koji nije obuhvaćen Tehničkim instrukcijama, ali je obuhvaćen propisima o nadzoru prekograničnog prometa otpada, može se prevoziti pod klasom 9.

(6) Za potrebe pakiranja, opasne tvari su raspoređene u tri pakirne grupe, u skladu sa stupnjem opasnosti koji predstavljaju, osim tvari iz: klase 1., 2. i 7., skupina 5.2 i 6.2 i samoreaktivnih tvari skupine 4.1.

a) Pakirna grupa I.: tvari koje predstavljaju visoku opasnost;

b) Pakirana grupa II.: tvari koje predstavljaju srednju opasnost;

c) Pakirana grupa III.: tvari koje predstavljaju nisku opasnost.

(7) Opasne tvari koje predstavljaju opasnost jedne klase i jedne skupine razvrstane su u tu klasu i skupinu i, ako je primjenjivo, dodijeljen im je odgovarajući stupanj opasnosti (pakirna grupa). Kada je predmet ili tvar imenom posebno navedena u popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama onda se njihova klasa ili skupina, ako je primjenjivo, pakirna grupa i dodatna opasnost uzima s tog popisa.

(8) Kada tvar ili predmet nisu posebno imenom navedeni u popisu opasnih roba Tehničkih instrukcija i kada predstavlja dvije ili više opasnosti klase 3., 4. ili 8. ili skupine 5.1 ili 6.1 povezane s zračnim prijevozom i kada po definiciji pripada dvjema klasama ili skupinama iz Tehničkih instrukcija mora se klasificirati prema onoj koja predstavlja veću opasnost.

Ograničenja u prijevozu opasnih roba zrakom

Članak 9.

(1) Prijevoz opasnih roba zrakom je zabranjen, osim ako takav prijevoz nije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i detaljnim odredbama i postupcima propisanim u Tehničkim instrukcijama.

(2) Ako Agencija nije izdala izuzeće u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika ili ako odredbama Tehničkih instrukcija nije naznačeno da se smiju prevoziti na osnovu odobrenja koje je izdala država podrijetla, sljedeće se opasne robe ne smiju prevoziti zrakoplovom:

a) opasne robe koje su identificirane u Tehničkim instrukcijama kao zabranjene za prijevoz u normalnim okolnostima; i

b) zaražene žive životinje.

(3) Ne smiju se prevoziti u zrakoplovu predmeti i tvari koji su posebno identificirani po imenu ili generičkom opisu u Tehničkim instrukcijama kao zabranjeni za prijevoz u svim okolnostima.

Pakiranje

Članak 10.

(1) Opasne robe moraju se pakirati u skladu s odredbama ovoga članka i u skladu s Tehničkim instrukcijama.

(2) Ambalaža koja se koristi za prijevoz opasnih roba zrakom mora biti kvalitetno dizajnirana i konstruirana, sa zaštitnim zatvaranjem koje sprječava curenje, koje u normalnim uvjetima prijevoza može biti prouzročeno promjenom temperature, vlažnosti, tlaka ili zbog vibracija.

(3) Ambalaža mora biti prikladna sadržajima. Ambalaža koja dolazi u izravan kontakt s opasnim robama mora biti otporna na kemijsko ili neko drugo djelovanje opasnih roba.

(4) Ambalaža mora udovoljavati specifikacijama propisanim u Tehničkim instrukcijama u pogledu materijala i konstrukcije.

(5) Ambalaža se mora testirati u skladu s odredbama Tehničkih instrukcija.

(6) Ambalaža namijenjena za prijevoz opasnih roba zrakom mora od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj ili od nadležnog tijela druge države imati odobrenje tipa, ako se to zahtjeva Tehničkim instrukcijama.

(7) Ambalaža kojoj je osnovna funkcija zadržavanje tekućine, mora biti u stanju podnijeti tlak naveden u Tehničkim instrukcijama, a da tekućine ne procure.

(8) Unutarnja ambalaža mora biti pakirana, učvršćena ili obložena ublaživačima udaraca kako bi se spriječio lom ili curenje i kako bi se kontroliralo pomicanje unutar vanjskog pakiranja u normalnim uvjetima zračnog prijevoza. Ublaživači udaraca ili upijajući materijali moraju biti takvi da ne omogućuju opasnu reakciju sa sadržajem ambalaže.

(9) Ambalaža se ne smije ponovo koristiti, a da prethodno nije pregledana, kako bi se ustanovilo da nije korodirala ili da nema neka druga oštećenja. Kod ponovnog korištenja ambalaže ponovno se moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječilo onečišćenje novog sadržaja.

(10) Onečišćena prazna ambalaža i dalje predstavlja opasnost i s njom treba postupati u skladu s opasnošću ranijeg sadržaja.

(11) Opasne tvari se ne smiju naći izvan pakiranja.

Obilježavanje i označavanje

Članak 11.

(1) Svako pakiranje opasne robe mora se označiti odgovarajućim oznakama za opasne robe kako je propisano u Tehničkim instrukcijama.

(2) Svako pakiranje opasnih roba mora se obilježiti odgovarajućim tehničkim specifikacijama sadržaja, uključujući ispravno otpremno ime i pripadajući UN/ID broj, ako postoji, i drugim obilježjima koja su propisana u Tehničkim instrukcijama.

(3) Obilježja i oznake moraju biti trajne i vidljive, tijekom procesa prihvata, otpreme, prijevoza i skladištenja. Oznake i obilježja koji se zahtijevaju Tehničkim instrukcijama ne smiju biti prekrivene ili zaklonjene nekim djelom ili dodatkom ambalaže ili nekom drugom oznakom ili obilježjem.

(4) Ambalaža koja se proizvodi u skladu sa specifikacijama propisanima u Tehničkim instrukcijama, mora se tako i obilježiti. Ambalaža koja ne ispunjava odgovarajuće specifikacije za ambalažu propisane Tehničkim instrukcijama ne smije se naknadno obilježiti specifikacijama za ambalažu.

(5) U skladu s Tehničkim instrukcijama, za obilježavanje opasnih roba mora se koristiti engleski jezik i dodatno drugi jezik, ako to zahtijeva država podrijetla.

Certifikat za opasne robe

Članak 12.

(1) Opasnu robu smiju prihvaćati i prosljeđivati samo oni poduzetnici (pošiljatelji, otpremnici, pružatelji zemaljskih usluga prihvata i otpreme tereta i operatori) kojima je Agencija izdala odobrenje, odnosno koje je certificirala kao sposobne za obavljanje tih operacija, i koji su u posjedu važećeg Certifikata za opasne robe.

(2) Poduzetnik, da bi ishodio Certifikat za opasne robe, mora:

a) podnijeti popunjen zahtjev za izdavanje/obnavljanje Certifikata za opasne robe uz koji prilaže popratnu dokumentaciju (Obrazac zahtjeva je dostupan na internetskoj stranici Agencije);

b) uspostaviti unutarnje procedure (Standardne operativne procedure – SOP-ove, u kojima mora detaljno opisati proces prihvata, otpreme i skladištenja pošiljka opasne robe, izvješćivanja o događajima s opasnom robom i detaljni prikaz operativnog postupanja. Standardne operativne procedure se mogu nalaziti u drugoj dokumentaciji (npr. Operativnom priručniku, Aerodromskom priručniku itd.);

c) imati na raspolaganju važeće propise o opasnim robama;

d) imenovati koordinatora za opasne robe, koji mora biti prihvaćen od strane Agencije.

(3) Certifikat za opasne robe se izdaje za razdoblje koje nije dulje od dvije godine od dana izdavanja.

(4) Imatelj Certifikata za opasne robe je odgovoran za pravovremeno podnošenje zahtjeva za obnavljanje Certifikata, a prije isteka valjanosti.

(5) Operatori, čije je glavno mjesto poslovanja u Europskoj uniji, koji imaju Svjedodžbu zračnog prijevoznika (Air Operator Certificate – AOC) i operiraju u skladu sa zahtjevima iz Dodataka III. Uredbe (EEZ) br. 3922/91 (»EU-OPS«) ne moraju ishoditi Certifikat za opasne robe od Agencije pod uvjetom da imaju posebno odobrenje za prijevoz opasne robe zrakom koje je izdalo nadležno tijelo koje je izdalo i Svjedodžbu zračnog prijevoznika.

(6) Pošiljatelj koji nema osoblje osposobljeno u skladu s Tehničkim instrukcijama, može sklopiti pisani ugovor s odgovarajuće certificiranim otpremnikom da za njega obavi poslove u vezi slanja opasne robe na prijevoz zrakom.

Koordinator za opasne robe

Članak 13.

(1) Svaki certificirani pošiljatelj, otpremnik, pružatelj zemaljskih usluga prihvata i otpreme tereta i operator, koji obavlja aktivnosti vezane uz prijevoze pošiljaka opasne robe zrakom, mora imenovati jednog ili više koordinatora za opasne robe.

(2) Koordinator za opasne robe može biti rukovoditelj kod poduzetnika, osoba koja obavlja druge poslove, ili osoba koja nije izravno zaposlena kod tog poduzetnika pod uvjetom da je ta osoba sposobna za obavljanje dužnosti koordinatora za opasne robe.

(3) S obzirom na aktivnosti poduzetnika, koordinator za opasne robe obavlja sljedeće dužnosti:

a) nadzire udovoljavanje zahtjevima za rukovanje i prijevoz opasnih roba;

b) savjetuje upravu i odgovorne djelatnike o prijevozu opasnih roba;

c) izrađuje godišnje izvještaje za upravu (godišnji izvještaji se moraju pohranjivati na razdoblje od pet godina i moraju biti dostupni na zahtjev Agencije);

d) brine se o tome da sve osobe budu odgovarajuće osposobljene u skladu s njihovim dužnostima i području rada te da su u posjedu važećih Uvjerenja o položenom ispitu u vezi opasnih roba;

e) brine se o održavanju zapisa o opasnoj robi;

f) nadzire primjenu procedura u slučajevima potrebe za hitna postupanja;

g) priprema i nadzire održavanje unutarnjih procedura ažurnim kao i drugu odgovarajuću dokumentaciju; i

h) istražuje događaje u vezi s opasnom robom u skladu s ovim Pravilnikom i dostavlja izvještaje Agenciji.

(4) Koordinator za opasne robe dužan je uz zahtjev za prihvaćanje dostaviti Agenciji:

a) kopiju važećeg Uvjerenja da je on/ona uspješno završio/završila program osposobljavanja o opasnim robama za kategoriju 6;

b) dokaz da ima najmanje dvije godine radnog iskustva s opasnim robama ili u operacijama s teretom, uključujući prihvat i otpremu; i

c) životopis.

(5) U vrijeme podnošenja zahtjeva za prihvaćanje Uvjerenje iz stavka 4. točke a) ovoga članka mora biti valjano još najmanje 3 mjeseca i moraju se navesti podaci o dogovoru za periodično osposobljavanje.

(6) Nakon završetka svakog periodičnog osposobljavanja o opasnim robama koordinator za opasne robe mora Agenciji dostaviti važeće Uvjerenje.

Privremeno i trajno oduzimanje Certifikata za opasne robe

Članak 14.

(1) Agencija će privremeno oduzeti izdani Certifikat za opasne robe ako imatelj odobrenja:

a) više ne ispunjava propisane uvjete; ili

b) je mjerodavno ustanovljeno da je bio uključen i doprinio nastanku nesreće ili nezgode s opasnom robom ili nekog drugog događaja koji je ugrozio ili mogao ugroziti sigurnost zračnog prometa ili zahtjeve u vezi zaštite zračnog prometa; ili

c) ne surađuje u dovoljnoj mjeri s obzirom na nalaze Agencije i poštivanje određenog vremenskog roka za otklanjanje utvrđenih nesukladnosti.

(2) Agencija će oduzeti izdani Certifikat za opasne robe:

a) na zahtjev imatelja Certifikata; ili

b) ako imatelj Certifikata obavlja i aktivnosti za koje se zahtijeva neko drugo odobrenje, a koje nije ishodio; ili

c) ako imatelj Certifikata ne dostavi dokaz da je otklonio razloge zbog kojih mu je privremeno oduzet Certifikat; ili

d) ako imatelj Certifikata namjerno ili zbog nemara dostavlja Agenciji netočne podatke o značajnim pitanjima.

Odgovornost pošiljatelja

Članak 15.

(1) Prije upućivanja neke opasne robe na prijevoz zrakom pošiljatelj mora osigurati da:

a) roba nije zabranjena za prijevoz zrakom u svim okolnostima prema odredbama Tehničkih instrukcija;

b) ako je roba zabranjena za prijevoz zrakom bez odobrenja, pošiljatelj je odgovoran, da pribavi sva ta odobrenja, ako je tako naznačeno u Tehničkim instrukcijama;

c) su robe klasificirane u skladu s kriterijima za klasifikaciju sadržanim u Tehničkim instrukcijama;

d) su robe pakirane u skladu s Tehničkim instrukcijama i da se koristi ambalaža u skladu s onim odredbama Tehničkih instrukcija koje se primjenjuju na te robe;

e) je pakiranje obilježeno i označeno na engleskom jeziku i dodatno na drugom jeziku, ako to zahtjeva država gdje započinje let, kao što je pobliže određeno za te robe u Tehničkim instrukcijama;

f) je pakiranje u stanju podobnom za prijevoz zrakom;

g) kada je jedno ili više pakiranja smješteno u omotno pakiranje, da omotno pakiranje sadrži samo ona pakiranja roba koje su dopuštene za prijevoz prema Tehničkim instrukcijama i da je omotno pakiranje obilježeno i označeno kako je to propisano Tehničkim instrukcijama.

(2) Pošiljatelj mora osigurati da dokument o prijevozu opasne robe:

a) bude sastavljen na engleskom jeziku i dodatno drugom jeziku, ako to zahtjeva država gdje započinje let, kao što je pobliže određeno za te robe u Tehničkim instrukcijama;

b) sadrži izjavu koju je potpisao ili je potpisana za pošiljatelja u kojoj se navodi da je udovoljeno Tehničkim instrukcijama i da je opasna roba:

1. potpuno i točno opisana;

2. ispravno klasificirana, pakirana, obilježena i označena; i

3. u odgovarajućem stanju za prijevoz zrakom.

(3) Pošiljatelj se mora pobrinuti da se operatoru dostavi dokument o prijevozu opasne robe koji je propisan u stavku 2. ovoga članka i drugi dokumenti u vezi opasne robe kao što je propisano Tehničkim instrukcijama.

Odgovornost operatora

Članak 16.

(1) Operatori koji posjeduju Svjedodžbu zračnog prijevoznika izdanu u skladu s posebnim propisom, moraju u Operativnom priručniku i, ako je primjenjivo, u drugoj odgovarajućoj dokumentaciji propisati odgovarajuće postupke za letačku posadu i zemaljsko osoblje u svezi slaganja i prijevoza opasnih roba zrakom te postupke sa svrhom osiguravanja usklađenosti pošiljaka primljenih od pošiljatelja i pružatelja zemaljskih usluga sa zahtjevima Tehničkih instrukcija, koji moraju uključivati i postupke u slučaju opasnosti u skladu s Naputkom za postupanje u slučaju opasnosti za zrakoplovne nezgode povezane s prijevozom opasnih roba (Doc 9481-AN/928).

(2) Operator ne smije primiti na prijevoz opasne robe zrakom:

a) ako opasnu robu ne prate dvije kopije uredno popunjenog dokumenta o prijevozu opasne robe, osim kada je u Tehničkim instrukcijama navedeno da se ne zahtijeva taj dokument; i

b) sve dok pakiranje, omotno pakiranje ili teretni kontejner koji sadrži opasne robe nije pregledan u skladu s postupcima za prihvat propisanima u Tehničkim instrukcijama.

(3) Operator mora razviti i koristiti kontrolne liste prihvata u skladu s procedurom propisanom u dokumentima iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Pakiranja i omotna pakiranja koja sadrže opasne robe i teretni kontejneri koji sadrže radioaktivni materijal moraju se utovarivati i smjestiti u zrakoplovu u skladu s odredbama Tehničkih instrukcija.

(5) Pakiranja i omotna pakiranja koja sadrže opasne robe i teretni kontejneri koji sadrže radioaktivni materijal moraju se pregledati prije utovara u zrakoplov ili u jedinično sredstvo utovara kako bi se utvrdilo je li došlo do curenja ili oštećenja. Pakiranja, omotna pakiranja i teretni kontejneri, iz kojih curi ili su oštećeni, ne smiju se utovariti u zrakoplov.

(6) Jedinično sredstvo utovara koje sadrži opasnu robu ne smije se utovariti u zrakoplov ako sredstvo nije pregledano i ustanovljeno da nije došlo do curenja ili oštećenja opasne robe koja je u njemu smještena.

(7) Ako se za neko pakiranje opasne robe utovareno u zrakoplov ustanovi da je oštećeno ili da iz njega curi, operator mora to pakiranje ukloniti iz zrakoplova ili organizirati da ga nadležno tijelo ili drugi subjekt ukloni. Operator se mora zatim uvjeriti da su ostala pakiranja u ispravnom stanju za prijevoz zrakom i da nijedno drugo pakiranje nije onečišćeno.

(8) Pakiranja i omotna pakiranja koja sadrže opasne robe i teretni kontejneri koji sadrže radioaktivni materijal moraju se pregledati nakon istovara iz zrakoplova ili iz jediničnog sredstva utovara radi provjere ima li znakova oštećenja ili curenja. Ako se pronađe oštećenje ili curenje, prostor u zrakoplovu gdje je bila smještena opasna roba ili jedinično sredstvo utovara mora se pregledati i ustanoviti je li oštećen ili onečišćen.

(9) Opasna roba se ne smije prevoziti u kabini zrakoplova u kojoj se nalaze putnici ili na palubi zrakoplova osim u okolnostima koje dopuštaju odredbe Tehničkih instrukcija.

(10) Svako opasno onečišćenje koje se pronađe u zrakoplovu kao posljedica curenja ili oštećenja opasnih roba mora se ukloniti bez odlaganja.

(11) Zrakoplov koji je kontaminiran radioaktivnim materijalom mora se odmah povući iz upotrebe i ne smije se vratiti u upotrebu sve dok razina zračenja bilo koje dostupne površine i utvrđene kontaminacije ne bude manja od vrijednosti detaljno propisanih u Tehničkim instrukcijama.

(12) Pakiranja koja sadrže opasne robe koje mogu opasno reagirati jedna s drugom ili s pakiranjima koja sadrže druge robe ne smiju se smjestiti u zrakoplovu jedno do drugog ili u položaj koji bi omogućio međusobno djelovanje u slučaju curenja.

(13) Pakiranja otrovnih i zaraznih tvari moraju se smjestiti u zrakoplovu u skladu s odredbama Tehničkih instrukcija.

(14) Pakiranja radioaktivnih materijala moraju se smjestiti u zrakoplovu tako da su odvojena od ljudi, živih životinja i nerazvijenih filmova, u skladu s odredbama Tehničkih instrukcija.

(15) Kada je opasna roba koja je predmet odredaba ovoga Pravilnika utovarena u zrakoplov, operator mora zaštititi opasne robe od oštećenja i mora zaštititi te robe u zrakoplovu na takav način da spriječi njihovo pomicanje tijekom leta koje bi dovelo do promjene položaja pakiranja. Učvršćivanje pakiranja koja sadrže radioaktivni materijal mora biti primjereno kako bi se osiguralo da se cijelo vrijeme održava razdvajanje propisano u stavku 14. ovoga članka.

(16) Pakiranja opasnih roba koja su označena oznakom »Cargo aircraft only« moraju se utovariti u skladu s Tehničkim instrukcijama.

(17) Ako operator odluči primjenjivati restriktivnije odredbe od onih koje su propisane u Tehničkim instrukcijama mora o tim odstupanjima obavijestiti Agenciju i ICAO, radi objave u Tehničkim instrukcijama.

(18) Operator ili njegov poslovni prodajni zastupnik (General Sales Agent – GSA) mora voditi evidenciju o certificiranim pošiljateljima i otpremnicima s kojima sklapa ugovor o prijevozu opasnih roba.

(19) Operator ili njegov poslovni prodajni zastupnik mora evidenciju, iz stavka 18. ovoga članka, dostaviti pružatelju zemaljskih usluga prihvata i otpreme tereta koji u njegovo ime obavlja prihvat i otpremu tereta na određenoj zračnoj luci i Agenciji, na njihov zahtjev.3

Odgovornost otpremnika

Članak 17.

(1) Otpremnik koji za pošiljatelja obavlja klasifikaciju, pakiranje, obilježavanje i označavanje pošiljke mora osigurati udovoljavanje odredbama ovoga Pravilnika i Tehničkih instrukcija o klasifikaciji, pakiranju i obilježavanju čak i onda kada pošiljatelj potpiše izjavu u dokumentu o prijevozu opasne robe iz članka 15. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika.

(2) Otpremnici, osim propisa koji se primjenjuju na prijevoz opasnih roba zrakom, moraju za obavljanje svih otpremničkih poslova primjenjivati i Opće uvjete međunarodne udruge otpremnika.

Odgovornost pružatelja zemaljskih usluga

prihvata i otpreme tereta

Članak 18.

(1) Pružatelj zemaljskih usluga prihvata i otpreme tereta u skladu sa sporazumom o pružanju zemaljskih usluga preuzima odgovornost od operatora zrakoplova za udovoljavanje zahtjevima iz članka 16. stavaka 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15. i 16. ovoga Pravilnika, ako je to primjenjivo.

(2) Pružatelj zemaljskih usluga prihvata i otpreme tereta mora voditi evidenciju o svim certificiranim operatorima koji obavljaju prijevoz opasnih roba sa zračne luke gdje pružatelj usluga prihvata i otpreme obavlja svoje djelatnosti.

(3) Pružatelj zemaljskih usluga prihvata i otpreme tereta mora evidenciju iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Agenciji na zahtjev.

Prijevoz opasnih roba poštom

Članak 19.

(1) U skladu s Konvencijom Svjetske poštanske unije, opasne robe definirane u Tehničkim instrukcijama nisu dopuštene u pošti, osim izuzetaka koji su navedeni u stavku 2. ovoga članka. Agencija treba osigurati udovoljavanje odredbama koje se odnose na prijevoz opasnih roba zrakom.

(2) Sljedeće opasne robe se smiju prihvaćati u pošti za zračni prijevoz prema odredbama Tehničkih instrukcija koje su primjenjuju na taj materijal:

a) bolesnički uzorci prema definiciji iz članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika pod uvjetom da su razvrstani, pakirani i označeni u skladu s odredbom 2;6.3.2.3.6 Tehničkih instrukcija;

b) zarazne tvari dodijeljene isključivo u kategoriju B (UN 3373), pod uvjetom da su pakirane u skladu sa zahtjevima Upute za pakiranje 650, i ugljični dioksid u krutom stanju (suhi led) kad se koristi kao rashladno sredstvo za UN 3373;

c) radioaktivni materijal, čija aktivnost na prelazi jednu desetinu od one koja je navedena u Tablici 2-15 Tehničkih instrukcija;

d) litijeve ionske baterije koje se nalaze u opremi (UN 3481), a koje udovoljavaju odredbama Sekcije II Upute za pakiranje 967. U pojedinom pakiranju, koje se šalje poštom, ne smiju se nalaziti više od četiri članka ili dvije baterije; i

e) litijeve metalne baterije koje se nalaze u opremi (UN 3091) koje udovoljavaju odredbama Sekcije II Upute za pakiranje 970. U pojedinom pakiranju, koje se šalje poštom, ne smiju se nalaziti više od četiri članka ili dvije baterije.

(3) Procedure imenovanih poštanskih operatora za nadzor slanja opasnih roba u pošti, koja će se prevoziti zrakom, su podložne pregledu i odobravanju tijela nadležnih za civilno zrakoplovstvo u državi gdje se prihvaća pošta.

(4) Imenovani poštanski operator smije prihvaćati opasnu robu navedenu u stavku 2. točkama a), b) i c) ovoga članka bez posebnog odobrenja Agencije.

(5) Prije nego što imenovani poštanski operator počne sa prihvatom litijevih baterija navedenih u stavku 2. točkama d) i e) ovoga članka mora od Agencije dobiti posebno odobrenje.

Skladištenje

Članak 20.

(1) Objekti za skladištenje moraju biti izvedeni na takav način da se u njima mogu prihvatiti na skladištenje pošiljke opasne robe namijenjene dolasku/odlasku, pošiljke opasne robe na privremeno uskladištenje, i oštećene pošiljke opasne robe, u za to određenom prostoru.

(2) Skladište mora biti opremljeno s opremom za gašenje požara i mora imati na vidnim mjestima istaknute procedure za potrebe hitnih postupanja.

(3) Pošiljke opasne robe moraju biti odvojene od ostalih robnih pošiljaka.

(4) Pošiljke opasne robe moraju se skladištiti ili smjestiti u za tu svrhu predviđenom mjestu, koje mora biti propisno obilježeno.

(5) Oštećene pošiljke opasne robe moraju se pohraniti u odvojenom prostoru.

(6) Radioaktivni materijal mora biti skladišten ili smješten u za tu svrhu predviđenom mjestu. To mjesto mora se obilježiti s odgovarajućim obilježjima za radioaktivni materijal.

(7) Radioaktivni materijal se mora pohraniti i odvojiti na dostatnu udaljenost od radnika i prostora gdje imaju pristup stranke kako bi se umanjila izloženost zračenju.

(8) Pristup skladištu opasne robe mora se ograničiti i samo odgovarajuće osposobljeno osoblje smije rukovati s pošiljkama opasne robe.

Informiranje

Članak 21.

(1) Operator zrakoplova u kojem će se prevoziti opasne robe mora zapovjedniku zrakoplova prije odlaska zrakoplova, što je ranije moguće, ali ni u kom slučaju kasnije nego što se zrakoplov pokrene vlastitom snagom, dostaviti pisanu informaciju, kako je propisano u Tehničkim instrukcijama, uključujući informacije o opasnim robama koje su utovarene na prethodnoj polaznoj točki i koji će se prevoziti na sljedećem letu.

(2) Operator se mora pobrinuti da se osoblju odgovornom za operativnu kontrolu zrakoplova (npr. operativnim kontrolorima prometa, dispečerima leta, ili određenom osoblju koje radi na poslovima pripreme/otpreme leta) dostavi ista informacija kao i zapovjedniku zrakoplova (npr. kopija pisane informacije koja je dostavljena zapovjedniku zrakoplova). Operator mora specificirati, u Operativnom priručniku i/ili drugim odgovarajućim priručnicima, osoblje (naziv radnog mjesta ili funkcija) kojemu se dostavlja ova informacija.

(3) Operator mora u Operativnom priručniku propisati sve potrebne informacije kako bi omogućio letačkoj posadi da obavlja dužnosti u svezi prijevoza opasnih roba i mora pripremiti naputke za poduzimanje mjera u slučaju pojavljivanja opasnosti povezane s opasnom robom.

(4) Organizacija ili poduzetnik, koji nije operator, (kao što je putnička agencija), a sudjeluje u zračnom prijevozu putnika treba putnicima pružiti informacije o vrstama opasnih roba koje je zabranjeno prevoziti u zrakoplovu. Ove informacije bi se minimalno trebale sastojati od obavijesti istaknutih na onim mjestima gdje se dolazi u kontakt s putnicima.

(5) Operator se mora pobrinuti da se objave informacije na način da su putnici upozoreni o vrstama opasnih roba koje je zabranjeno prevoziti u zrakoplovu, kao što je propisano u Tehničkim instrukcijama.

(6) Kada je putnicima omogućeno da se prijave za putovanje na daljinu (npr. putem Interneta), operator se mora pobrinuti da se putnici informiraju o vrstama opasnih roba koje su zabranjene za prijevoz i koje putnici ne smiju unijeti u zrakoplov. Informacije putnicima mogu biti u tekstualnom ili slikovnom obliku. Postupak prijave za putovanje mora biti takav da se ne može dogotoviti sve dok putnik, ili osoba koja ga prijavljuje za putovanje, ne potvrdi da je razumjela ograničenja u vezi opasnih roba u prtljazi.

(7) Kada je putnicima omogućeno da se sami prijave za putovanje u zračnoj luci bez sudjelovanja drugih osoba (npr. prijava za putovanje na automatima za prijavu), operator ili pružatelj usluga u zračnoj luci se mora pobrinuti da se putnici informiraju o vrstama opasnih roba koje su zabranjene za prijevoz i koje putnici ne smiju unijeti u zrakoplov. Informacije putnicima moraju biti u slikovnom obliku. Postupak prijave za putovanje treba biti takav da se ne može dogotoviti sve dok putnik ne potvrdi da je razumio ograničenja u vezi opasnih roba u prtljazi.

(8) Operatori, pošiljatelji i drugi subjekti uključeni u prijevoz opasne robe zrakom moraju svom osoblju pružiti informacije koje će im omogućiti obavljanje dužnosti u svezi prijevoza opasnih roba i moraju pripremiti naputke za poduzimanje mjera u slučaju pojavljivanja opasnosti povezane s opasnom robom.

(9) Ako se tijekom leta pojavi opasnost, zapovjednik zrakoplova mora, čim mu to situacija dopusti, o tome informirati odgovarajuću službu kontrole zračnog prometa kako bi ona informirala nadležne službe na zračnoj luci o opasnoj robi koja se nalazi u zrakoplovu, kako je propisano u Tehničkim instrukcijama.

(10) U slučaju zrakoplovne nesreće ili ozbiljne nezgode koje mogu biti povezane s opasnim robama koje se prevoze kao teret, operator koji prevozi opasnu robu kao teret mora, bez odgađanja, o opasnim robama u zrakoplovu informirati odgovarajuće službe nadležne za postupanje u slučaju nesreće ili ozbiljne nezgode, kao što je navedeno u pisanoj informaciji za zapovjednika zrakoplova. Operator također mora, što je prije moguće, informirati odgovarajuća nadležna tijela u državi operatora i u državi u kojoj se dogodila nesreća ili ozbiljna nezgoda.

(11) U slučaju nezgode zrakoplova, operator zrakoplova koji prevozi opasnu robu kao teret mora, ako to od njih zatraže, informirati odgovarajuće službe nadležne za postupanje u slučaju nezgode, i odgovarajuće nadležno tijelo države u kojoj se dogodila nezgoda s opasnom robom u zrakoplovu kao što je navedeno u pisanoj informaciji za zapovjednika zrakoplova.

Certifikacija pružatelja usluge osposobljavanja

Članak 22.

(1) Pružatelj usluge osposobljavanja je organizacija koja ima odgovarajuće osoblje, opremu i djeluje u odgovarajućem okruženju, i koja provodi teoretska osposobljavanja po programima osposobljavanja koje je odobrila Agencija.

(2) Organizacija koja ima namjeru provoditi osposobljavanje za opasne robe mora biti certificirana. Zahtjev za certificiranje pružatelja usluge osposobljavanja treba sadržavati sljedeće:

a) Zahtjev za izdavanje Certifikata pružatelja usluge osposobljavanja (Obrazac zahtjeva je dostupan na internetskoj stranici Agencije);

b) opis organizacijske strukture;

c) popis i kvalifikacije rukovodnog osoblja i instruktora;

d) opis učionica i drugih objekata;

e) opis programa osposobljavanja, uključujući priručnike, nastavne planove i programe, raspored i nastavne materijale;

f) opis sustava za osiguranje kvalitete.

(3) Pružatelj usluge osposobljavanja mora osigurati minimalne tehničke i higijenske uvjete prostora u kojima se izvodi osposobljavanje u skladu s propisima za obrazovanje odraslih.

(4) Pružatelj usluga osposobljavanja se mora pobrinuti da instruktor prima izmijenjene i dopunjene Tehničke instrukcije i/ili IATA-ine Propise o opasnoj robi i materijale za osposobljavanje sa svakim novim izdanjem.

(5) Pružatelj usluge osposobljavanja mora:

a) uspostaviti programe osposobljavanja kako je navedeno u Tehničkim instrukcijama, a koji se primjenjuju na različite kategorije osoblja;

b) osigurati provođenje osposobljavanja u skladu s programima osposobljavanja za opasne robe, koje je odobrila Agencija;

c) podnositi zahtjeve za odobrenje programa osposobljavanja svake druge godine, sa svakim novim izdanjem Tehničkih instrukcija;

d) osigurati da osposobljavanje provode kompetentni instruktori;

e) utvrditi programe za početno i periodično osposobljavanje s definiranim ciljevima;

f) osigurati pokrivanje svih bitnih područja kako bi se postigli ciljevi osposobljavanja;

g) pružiti detaljna znanja kako bi se osiguralo osposobljavanje koje je primjereno dužnostima i odgovornostima sudionika;

h) uključiti pojedine sadržaje u priručne materijale, bilješke, vježbe i sl. u skladu s Tehničkim instrukcijama kako bi se udovoljilo minimalnim zahtjevima osposobljavanja;

i) utvrditi trajanje programa osposobljavanja na temelju iskustva sudionika, prilagođeno njihovom prethodnom znanju i drugim čimbenicima, a da se ne snižava potrebna razina znanja;

j) prilagoditi programe periodičnog osposobljavanja kako bi se postojeće znanje uskladilo s najnovijim promjenama i zahtjevima industrije;

k) osigurati provođenje periodičnog osposobljavanja u vremenskim rokovima koji su određeni u Tehničkim instrukcijama;

l) provjeriti razumijevanje i znanje polaznika na kraju osposobljavanja ispitom s jasnim i nedvosmislenim pitanjima;

m) osigurati da ispit nije provjera pamćenja nego služenje propisima uz korištenje literature tijekom ispita;

n) uspostaviti objektivno potrebno trajanje ispita;

o) izdavati uvjerenja kao dokaz o uspješnom polaganju ispita;

p) voditi cjelovitu evidenciju o osposobljavanju sa svim potrebnim podacima;

r) čuvati zapise o početnom i periodičnom osposobljavanju kako je to određeno u Tehničkim instrukcijama;

s) koristiti Tehničke instrukcije kao jedini autentični pravni izvor za provođenje osposobljavanja; i

t) ako se za osposobljavanje koristi važeće izdanje IATA Propisa o opasnim robama (IATA Dangerous Goods Regulations), onda je potrebno napraviti usporedbu s obvezujućim zahtjevima Tehničkih instrukcija.

Privremeno i trajno oduzimanje Certifikata pružatelja usluga osposobljavanja

Članak 23.

(1) Agencija će privremeno oduzeti izdani Certifikat pružatelja usluga osposobljavanja ako imatelj odobrenja:

a) više ne ispunjava propisane uvjete; ili

b) ne održava ažurnima programe osposobljavanja; ili

c) ne surađuje u dovoljnoj mjeri s obzirom na nalaze Agencije i poštivanje određenog vremenskog roka za otklanjanje utvrđenih nesukladnosti.

(2) Agencija će oduzeti izdani Certifikat pružatelja usluga osposobljavanja:

a) na zahtjev imatelja Certifikata; ili

b) ako imatelj Certifikata obavlja i aktivnosti za koje se zahtijeva neko drugo odobrenje, a on ga nije ishodio; ili

c) ako imatelj Certifikata ne dostavi dokaz da je otklonio razloge zbog kojih mu je privremeno oduzet Certifikat; ili

d) ako imatelj Certifikata namjerno ili zbog nemara dostavlja Agenciji netočne podatke o značajnim pitanjima.

Programi osposobljavanja

Članak 24.

(1) Pružatelji usluga osposobljavanja moraju utvrditi i održavati programe za početno i periodično osposobljavanja za potrebe:

a) pošiljatelja opasnih roba, uključujući pakiratelje i osobe ili organizacije koje na sebe preuzimaju odgovornosti pošiljatelja;

b) operatora;

c) pružatelja zemaljskih usluga, koje za operatora obavljaju prihvat, rukovanje, utovar, istovar, premještanje ili druge procese opsluživanja tereta ili pošte;

d) pružatelja zemaljskih usluga u zračnoj luci, koje za operatora obavljaju opsluživanje putnika;

e) službi koje nisu smještene u zračnoj luci, koje za operatora obavljaju prijavljivanje putnika;

f) otpremnika;

g) službi uključenih u zaštitno pregledavanje putnika i njihove prtljage, tereta ili pošte; i

h) imenovanih poštanskih operatora.

(2) Osposobljavanje i procjena koji se temelje na sposobnosti se treba izvoditi u skladu s općim odredbama koje su sadržane u Poglavlju 2. ICAO Procedura za Službe zračne plovidbe – Osposobljavanje (PANS – TRG, Doc 9868).

(3) Osposobljavanje osoblja koje je navedeno u tablicama 1., 2. i 3. se mora provesti, ili potvrditi nakon njihovog zapošljavanja, u skladu s tablicama 1., 2. i 3.

Tablica 1. Sadržaj tečajeva osposobljavanja za operatore koji prevoze opasne robe kao teret ili poštu

Minimalni aspekti prijevoza opasnih roba zrakom s kojima bi trebali biti upoznati

Pošiljatelji i pakiratelji

Otpremnici

Operatori i pružatelji zemaljskih usluga

Osoblje zaštite

Kategorije osoblja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Općenito

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ograničenja

x


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Opći zahtjevi za pošiljatelje

x


xxKlasifikacija

x

x

xx


x

Popis opasnih roba

x

x

xx
xZahtjevi za pakiranje

x

x

xxObilježavanje i označavanje

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dokument o prijevozu opasnih roba i druga odgovarajuća dokumentacija

x


x

x


x

x


Postupci prihvaćanja


xPrepoznavanje neprijavljene opasne robe

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Postupak skladištenja i utovara

x

x


x


xObavještavanje pilota


x


x


xOdredbe za putnike i posadu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Postupci u slučaju opasnosti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

KATEGORIJA

1. Pošiljatelji i osobe koje preuzimaju dužnosti pošiljatelja, uključujući osoblje operatora koje postupa kao pošiljatelj, osoblje operatora koje priprema opasne robe kao kompanijske materijale (Company Materials – COMAT);

2. Pakiratelji;

3. Osoblje otpremnika koje sudjeluje u opsluživanje opasnih roba;

4. Osoblje otpremnika koje sudjeluje u opsluživanje tereta ili pošte (koji ne sadrže opasnu robu);

5. Osoblje otpremnika koje je uključeno u rukovanje, skladištenje i utovar tereta ili pošte;

6. Osoblje operatora i osoblje pružatelja zemaljskih usluga koje prihvaća opasne robe;

7. Osoblje operatora i osoblje službe za pružatelja zemaljskih usluga koje prihvaća teret ili poštu (koji ne sadrži opasnu robu);

8. Osoblje operatora i osoblje službe za pružanje usluga uključeno u rukovanje, skladištenje i utovar tereta ili pošte i prtljage;

9. Osoblje koje opslužuje putnike;

10. Članovi letačke posade, članovi posade odgovorni za opterećenje i planeri utovara;

11. Članovi posade (koji nisu članovi letačke posade);

12. Osoblje zaštite koje obavlja pregledavanje putnika i njihove prtljage, tereta ili pošte, npr. osoblje koje obavlja zaštitni pregled, njihovi neposredno nadređeni i osoblje uključeno u provođenje postupaka zaštite.

(4) Periodično osposobljavanje mora se održati u roku od 24 mjeseca od prethodnog osposobljavanja kako bi se osigurala potrebna razina znanja u svakom trenutku.

(5) Ako se osposobljavanje za obnavljanje znanja iz stavka 4. ovoga članka završi unutar zadnja 3 mjeseca valjanosti prethodnog osposobljavanja, razdoblje valjanosti se produžava, od dana kada je osposobljavanje za obnavljanje znanja provedeno, za 24 mjeseca od datuma kada istječe prethodno osposobljavanje.

(6) Osposobljavanje osoblja operatora koji ne prevoze opasnu robu kao teret mora se provesti ili potvrditi nakon zapošljavanja u skladu s Tablicom 2.

Tablica 2. Sadržaj tečajeva osposobljavanja za operatore koji ne prevoze opasnu robu kao teret ili poštu


Kategorije osoblja

Sadržaj

13

14

15

16

17

Općenito

x

x

x

x

x

Ograničenja

x

x

x

x

x

Obilježavanje i označavanje

x

x

x

x

x

Dokument o prijevozu opasnih roba i druga odgovarajuća dokumentacija

x

Prepoznavanje neprijavljene opasne robe

x

x

x

x

x

Odredbe za putnike i posadu

x

x

x

x

x

Postupci u slučaju opasnosti

x

x

x

x

x

KATEGORIJA

13. Osoblje operatora i osoblje pružatelja zemaljskih usluga koje prihvaća teret ili pošte (koji ne sadrži opasnu robu);

14. Osoblje operatora i osoblje pružatelja zemaljskih usluga uključeno u rukovanje, skladištenje i utovar tereta ili pošte i prtljage;

15. Osoblje koje opslužuje putnike;

16. Članovi letačke posade, članovi posade odgovorni za opterećenje i planeri utovara;

17. Članovi posade (koji nisu članovi letačke posade);

(7) Osoblje koje obavlja zaštitni pregled mora biti osposobljeno u skladu s Tehničkim instrukcijama bez obzira da li operator putničkog ili teretnog zrakoplova prevozi opasnu robu kao teret.

(8) Operator ili pružatelj usluga osposobljavanja, koji za njega provodi osposobljavanje, mora utvrditi i održavati programe osposobljavanja za opasne robe. Programi osposobljavanja za opasne robe podnose se Agenciji na pregled i odobrenje.

(9) Osoblje imenovanog poštanskog operatora mora biti osposobljeno u skladu s njihovim odgovornostima. Sadržaji s kojima bi trebali biti detaljno upoznati, za različite kategorije osoblja, navedeni su u Tablici 3.

Tablica 3. Sadržaj tečajeva osposobljavanja za imenovane poštanske operatore

Minimalni aspekti prijevoza opasnih roba zrakom s kojima bi trebali biti upoznati

Imenovani poštanski operatori

Kategorije

A

B

C

Općenito

x

x

x

Ograničenja

x

x

x

Opći zahtjevi za pošiljatelje

xKlasifikacija

xPopis opasnih roba

xZahtjevi za pakiranje

xObilježavanje i označavanje

x

x

x

Dokument o prijevozu opasnih roba i druga odgovarajuća dokumentacija

x

x


Prihvaćanje opasne robe s popisa navedenog u 1; 2.3.2

xPrepoznavanje neprijavljene opasne robe

x

x

x

Postupak skladištenja i utovarax

Odredbe za putnike i posadu

x

x

x

Postupci u slučaju opasnosti

x

x

x

KATEGORIJA

A — Osoblje imenovanog poštanskog operatora koje prihvaća poštu koja sadrži opasnu robu

B — Osoblje imenovanog poštanskog operatora koje prihvaća poštu koja ne sadrži opasnu robu

C — Osoblje imenovanog poštanskog operatora koje je uključeno u rukovanje, skladištenje i utovar pošte

(10) Programi osposobljavanja za opasne robe za imenovanog poštanskog operatora moraju se podnijeti Agenciji na pregled i odobrenje.

Ispitivanje

Članak 25.

(1) Polaznik mora pokazati svoju razinu osposobljenosti polaganjem ispita na kraju osposobljavanja. Test mora potvrditi polaznikovo stvarno razumijevanje i sposobnost za primjenu potrebnih informacija iz Tehničkih instrukcija.

(2) Težina ispita mora biti takva da se s njim provjeri sposobnost polaznika za obavljanje njegove specifične radne obveze, u skladu s propisima.

(3) Trajanje ispita mora omogućiti polazniku dovoljno vremena da završi ispit koji se zasniva na razini iskustva i području osposobljavanja polaznika.

(4) Na ispitnom materijalu se mora nalaziti uvodno pojašnjenje za polaznike u kojem je navedeno da je za prolaz potrebno imati najmanje 80% točnih odgovora.

Zapisi o osposobljavanju

Članak 26.

(1) O osposobljavanju se mora voditi evidencija, koja mora sadržavati:

a) prezime i ime polaznika;

b) mjesec završetka posljednjeg održanog osposobljavanja;

c) opis i kopije nastavnih materijala ili referenca na dokumente koji su korišteni pri osposobljavanju, kako bi se udovoljilo zahtjevima osposobljavanja;

d) naziv i adresa organizacije koja je provela osposobljavanje;

e) dokaz iz kojeg je vidljivo da je test uspješno položen.

(2) Zapisi o osposobljavanju moraju se čuvati najmanje 36 mjeseci od završetka posljednjeg osposobljavanja i moraju biti dostupni na zahtjev nadležnih tijela.

Uvjerenja o položenom ispitu

Članak 27.

(1) Pružatelji usluga osposobljavanja izdaju uvjerenja o položenom ispitu.

(2) Na uvjerenju se moraju nalaziti sljedeći podaci, na hrvatskom i/ili engleskom jeziku:

a) Naziv pružatelja usluge osposobljavanja/Name of training provider;

b) Registracijski broj polaznika/Student registration number;

c) Vrsta osposobljavanja/Type of training;

d) Kategorija osoblja/Category of personnel;

e) Odredba primjenjivog propisa/Provision of applicable regulation;

f) Ime i prezime polaznika/Student’s name and surname; iza kojeg se navodi

g) Uspješno je položio tečaj/has passed the course;

h) Mjesto i datum izdavanja/Place and date of issuing;

i) Mjesec isteka valjanosti/Month of expiry;

j) Ime i prezime instruktora/Name and surname of instructor;

k) Potpis instruktora/Signature of instructor;

l) Ime i prezime rukovoditelja pružatelja usluge osposobljavanja/ Name and surname of head of training provider;

m) Potpis rukovoditelja i pečat pružatelja usluge osposobljavanja/Signature of head of training and seal of training provider;

(3) Kopije uvjerenja pružatelji usluga osposobljavanja moraju se čuvati zajedno sa zapisima o osposobljavanju.

(4) Operatori i pružatelji zemaljskih usluga koje za operatora obavljaju prihvaćanje, rukovanje, utovar, istovar, premještanje ili drugo opsluživanje tereta ili pošte moraju za svoje zaposlenike koji su pohađali tečaj osposobljavanja za kategoriju 6. i uspješno položili ispit, Agenciji dostavljati kopije važećih uvjerenja o položenom ispitu.

(5) Pošiljatelji, otpremnici koje preuzimaju dužnosti pošiljatelja, pakiratelji i operatori koji postupaju kao pošiljatelji moraju, za svoje zaposlenike koji su pohađali tečaj osposobljavanja za kategoriju 1., 2. i 3. i uspješno položili ispit, Agenciji dostavljati kopije važećih uvjerenja o položenom ispitu.

(6) Agencija vodi evidenciju osoblja pakiratelja, osoblja pošiljatelja, osoblja otpremnika koji preuzimaju dužnosti pošiljatelja, osoblja operatora i osoblja pružatelja zemaljskih usluga prihvata i otpreme tereta ili pošte iz stavaka 4. i 5. ovoga članka.

Registracijski brojevi polaznika

Članak 28.

(1) Na uvjerenjima koja se izdaju uspješnim polaznicima mora se nalaziti registracijski broj polaznika. Broj je jedinstven za svako uvjerenje.

(2) Pružatelj usluge osposobljavanja Agenciji podnosi zahtjev za dodjelu registracijskih brojeva.

(3) Agencija vodi evidenciju o registracijskim brojevima polaznika, u kojoj se navode brojevi i nazivi pružatelja usluge osposobljavanja kojemu su dodijeljeni.

Kvalifikacije instruktora

Članak 29.

(1) Instruktori koji provode programe osposobljavanja o opasnim robama za početno stjecanje i za obnavljanje znanja moraju minimalno ispunjavati sljedeće uvjete:

a) aktualno znanje Tehničkih instrukcija (ili IATA Propisa o opasnim robama). Instruktori moraju imati uspješno završen program osposobljavanja o opasnim robama za kategoriju 6;

b) aktualno znanje nacionalnih propisa o prijevozu opasnih roba zrakom;

c) sposobnost pripreme planova predavanja, brošura, vježbi i testova. Instruktori moraju uspješno završiti tečaj o tehnikama podučavanja;

d) najmanje pet godina odgovarajućeg radnog iskustva s opasnim robama ili u operacijama s teretom uključujući prihvat i otpremu.

(2) Instruktori koji provode programe osposobljavanja o opasnim robama za početno stjecanje i za obnavljanje znanja moraju najmanje svaka 24 mjeseca provoditi takve tečajeve, u suprotnome moraju pohađati osposobljavanje za obnavljanje znanja.

(3) Instruktori moraju primiti i razumjeti najnovije informacije u vezi opasnih roba i dobro se upoznati s tim izmjenama putem osposobljavanja ili na neki drugi način, na godišnjem nivou, ili kada se promjene primjenjivi propisi.

(4) Instruktori moraju Agenciju izvijestiti o osposobljavanjima koja su proveli. Izvještaj se podnosi početkom kalendarske godine za prethodnu godinu a treba sadržavati sljedeće podatke:

a) Ime i prezime instruktora;

b) Naziv pružatelja usluge osposobljavanja;

c) Vrsta osposobljavanja;

d) Kategorija osoblja;

e) Broj polaznika; i

f) Datum/datume i mjesto održavanja osposobljavanja.

(5) Agencija vodi evidenciju o instruktorima koji su prihvaćeni i koji i dalje udovoljavaju zahtjevima za provođenje osposobljavanja za opasne robe.

Osposobljavanje u multimedijskoj nastavi uz upotrebu računala (Computer Based Training – CBT)/ i korištenjem Interneta (E-learning)

Članak 30.

(1) Pružatelj usluge osposobljavanja ne smije nikada u potpunosti isključiti instruktore kod provođenja osposobljavanja. Za ispunjavanje propisanih zahtjeva najprikladnije je koristiti mješovite metode osposobljavanja.

(2) Kako bi mogao provoditi osposobljavanje uz upotrebu računala i/ili korištenjem Interneta, pružatelj usluge osposobljavanja mora:

a) navesti koje prednosti pruža osposobljavanje pomoću CBT-a i/ili Interneta;

b) osigurati udovoljavanje svim zahtjevima u vezi osposobljavanja koji su navedeni u Tehničkim instrukcijama te osigurati da ni jedna tema nije manje zastupljena i/ili izostavljena;

c) osigurati raspoloživost Priručnika koji sadrži propise o opasnim robama i provjeriti njegovu ažurnost provjeravajući reference;

d) poduzeti odgovarajuće mjere da polaznici s lošim navikama ili niskom motivacijom za učenje ne zaostaju u savladavanju gradiva;

e) provoditi nadzor nad osposobljavanjem kako bi osigurao da i bez rutinske strukture tradicionalnih razreda, polaznici ne bi bili zbunjeni o tijeku aktivnosti i rokovima;

f) osigurati da kvalificirani instruktori, prihvaćeni od strane Agencije za provođenje početnog i periodičnog osposobljavanja, pomažu polaznicima koji nisu sigurni ili koji trebaju pomoć;

g) osigurati brzu internetsku vezu za pristup nastavnim materijalima kako bi se izbjegla frustracija polaznika;

h) osigurati da računalne datoteke i internetski programi za učenje nisu složeni za polaznike s početničkim poznavanjem rada na računalu;

i) osigurati da se one teme koje je teško simulirati u virtualnoj učionici, obrade pod vodstvom i uz pojašnjenja instruktora;

j) prekontrolirati:

– jedinice koje su povezane mrežom,

– prijenosna računala,

– osobna računala,

– druga digitalna pomagala (npr. PDA i mobilne telefone),

– tiskane radne bilježnice i referentne materijale;

k) osigurati da se svi zapisi kojima se dokazuje završetak osposobljavanja mogu predočiti na zahtjev i učiniti dostupnim u tiskanom obliku;

l) od Agencije ishoditi odobrenje za osposobljavanje koje će se provoditi uz upotrebu računala i/ili korištenjem Interneta.

Čuvanje dokumenata i zapisa

Članak 31.

(1) Operator zrakoplova koji prevozi opasnu robu kao teret mora se pobrinuti da se kopija dokumenta o prijevozu opasne robe i pisana informacija zapovjedniku zrakoplova čuvaju na lako dostupnom mjestu dok zrakoplov ne sleti na krajnje odredište.

(2) Operator zrakoplova na kojem je prevožena opasna roba mora najmanje tri mjeseca nakon obavljenog leta čuvati sljedeće dokumente:

a) dokument o prijevozu opasne robe ili drugi dokument o opasnoj robi koji mu je dostavio pošiljatelj;

b) kontrolnu listu prihvata i

c) pisanu informaciju za zapovjednika zrakoplova.

(3) Za svako pakiranje i/ili omotno pakiranje i/ili teretni kontejner i/ili jedinično sredstvo utovara i/ili paletu, koja sadrži opasnu robu, koja nije prihvaćena za prijevoz, zbog pogreške ili propusta pošiljatelja u vezi pakiranja, obilježavanja, označavanja i netočne ili nepotpune dokumentacije, kopija dokumenta o prijevozu opasne robe i kontrolne liste trebaju se čuvati za razdoblje od najmanje tri mjeseca nakon kompletiranja kontrolne liste za prihvaćanje.

(4) Pošiljatelj mora najmanje tri mjeseca nakon obavljenog leta čuvati dokumente o prijevozu opasnih roba.

Predočavanje dokumenata, zapisa i mjesečnih izvještaja

Članak 32.

(1) Operator zrakoplova u kojem će se prevoziti ili su se prevozile opasne robe mora, u razumnom vremenu nakon što to od njega zatraži inspektor za opasne robe, predočiti inspektoru za opasne robe sljedeće dokumente:

a) pisano odobrenje za prijevoz opasnih roba zrakom;

b) dokument o prijevozu opasne robe;

c) na odgovarajućem obrascu popunjenu i čitku kontrolnu listu prihvata u svezi opasne robe i

d) kopiju pisane informacije koja je predana zapovjedniku zrakoplova u vezi opasne robe.

(2) Operator, pošiljatelj, otpremnik ili pružatelj zemaljskih usluga mora, u razumnom vremenu nakon što to od njih zatraži inspektor za opasne robe, predočiti inspektoru za opasne robe dokument u vezi robe za koju inspektor za opasne robe osnovano posumnja da bi mogla biti opasna roba s kojom nije rukovano sukladno odredbama ovoga Pravilnika i Tehničkih instrukcija.

(3) Operatori i pružatelji zemaljskih usluga prihvata i otpreme opasnih roba moraju Agenciji dostavljati mjesečni pisani izvještaj na obrascu »Izvještaj o prijevozu opasne robe« iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika.

Ovlasti vezane za osiguravanje primjene propisa

Članak 33.

(1) Agencija je u skladu s nadležnostima propisanim u Zakonu o zračnom prometu odgovorna za certificiranje, nadzor i inspekciju svih organizacija i osoba koji su na bilo koji način uključeni u prijevoz opasnih roba zrakom u vezi udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika, Tehničkih instrukcija i drugih propisa koji sadrže odredbe koje se odnose na prijevoz opasnih roba zrakom.

(2) Inspektor za opasne robe, ovlašten od Agencije za provođenje certifikacije i nadzora, može pregledavati, uzimati uzorke i zaplijeniti robu za koju osnovano posumnja da bi mogla biti opasna roba s kojom nije rukovano sukladno odredbama ovoga Pravilnika, Tehničkih instrukcija i drugih propisa koji sadrže odredbe koje se odnose na prijevoz opasnih roba zrakom.

(3) Inspektor za opasne robe može otvarati ili zahtijevati da se otvori prtljaga ili pakiranje za koje osnovano posumnja da bi mogli sadržavati opasnu robu s kojom nije rukovano sukladno odredbama ovoga Pravilnika, Tehničkih instrukcija i drugih propisa koji sadrže odredbe koje se odnose na prijevoz opasnih roba zrakom.

(4) Inspektor za opasne robe može

(a) pregledavati spise, podatke, procedure i sve druge materijale koji su povezani s obavljanjem certifikacijskih i/ili nadzornih zadataka;

(b) kopirati spise ili dijelove spisa, podataka, procedura i drugih materijala;

(c) tražiti usmeno objašnjenja na licu mjesta;

(d) ulaziti u odgovarajuće prostorije, mjesta izvođenja operacija ili prijevozna sredstva;

(e) obavljati audite, istrage, procjene, inspekcije, uključujući inspekcije na stajankama i nenajavljene inspekcije, te

(f) kada je to potrebno poduzimati mjere prisile kojim se osigurava poštivanje propisa.

(5) Inspektor za opasne robe može poduzeti i druge mjere za koje je ovlašten Zakonom o zračnom prometu.

(6) Postupanje protivno odredbama ovoga Pravilnika, Tehničkih instrukcija i drugih propisa koji se odnose na opasne robe podliježu prekršajnim odredbama Zakona o prijevozu opasnih tvari i Zakona o zračnom prometu.

Izvještavanje o događajima s opasnim robama

Članak 34.

(1) Pošiljatelj, otpremnik, carinarnica, imenovani poštanski operator, pružatelj zemaljskih usluga prihvata i otpreme tereta, pružatelj usluge zaštitnih pregleda, operator i svi drugi subjekti čije se glavno mjesto poslovanja nalazi u Republici Hrvatskoj, kod kojih se nalazi opasna roba u trenutku događaja s opasnom robom, bez obzira da li se je opasna roba nalazila u teretu, pošti ili prtljazi trebaju postupiti u skladu sa zahtjevima za izvješćivanje propisanim u ovom Pravilniku i moraju o svakom događaju s opasnim robama, kad god da se dogodi, izvijestiti Agenciju.

(2) Operator mora prijaviti nadležnim tijelima države operatora i države podrijetla i svaku prigodu kada:

a) je otkriveno kod prijevoza da opasna roba nije utovarena, razdvojena, razmaknuta i osigurana u skladu s odredbama Tehničkih instrukcija.

b) je otkriveno da se opasna roba prevozi a da o tome zapovjedniku zrakoplova nije dostavljena informacija u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i odredbama Tehničkih instrukcija.

(3) Prvi izvještaj mora se poslati u roku od 72 sata nakon događaja iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, ako posebne okolnosti to ne onemoguće. Izvještaj se može poslati na bilo koji način uključujući e-mail, telefon ili telefaks. Izvještaj mora sadržavati podatke iz stavka 4. ovoga članka koji su u tom trenutku poznati. Kada je potrebno, i što je prije moguće, mora se poslati dopunski izvještaj s dodatnim podacima koji nisu bili poznati u vrijeme slanja prvog izvještaja. Ako je izvještaj predan usmenim putem, pismena potvrda mora se dostaviti što je prije moguće.

(4) Prvi i svaki sljedeći izvještaj mora biti što precizniji i sadržavati sljedeće podatke:

a) datum nesreće ili nezgode ili pronalaska neprijavljene ili pogrešno prijavljene opasne robe;

b) mjesto, broj leta i datum leta;

c) opis robe i referentni broj teretnog lista, vreće, prtljažne etikete, karte, itd.;

d) ispravno otpremno ime (uključujući tehnički naziv, ako je to primjereno) i UN/ID broj, kada je poznat;

e) klasu ili skupinu i dodatni rizik;

f) vrstu ambalaže i specifikaciju ambalaže, koja je na njoj označena;

g) količinu;

h) ime i adresu pošiljatelja, putnika, itd.;

i) druge važne podatke;

j) pretpostavljeni uzrok nesreće ili nezgode;

k) poduzete mjere;

l) neko drugo obavljeno izvještavanje i

m) ime, titulu, adresu i telefonski broj osobe koja je podnijela izvještaj.

(5) Uz izvještaj treba priložiti kopije dokumenata i fotografije.

(6) Izvještaj o događaju s opasnom robom dostavlja se na obrascu »Izvještaj o događaju s opasnom robom« iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

(7) Izvještavanje o događajima s opasnom robom po odredbama ovoga Pravilnika ne isključuje obvezu izvještavanja propisanu posebnim propisima

Odredbe zaštite u vezi opasne robe

Članak 35.

Agencija propisuje zaštitne mjere u svezi opasne robe koje će morati primjenjivati pošiljatelji, otpremnici, pružatelji zemaljskih usluga prihvata i otpreme tereta, imenovani poštanski operatori, operatori i druge organizacije i pojedinci uključeni u prijevoz opasne robe zrakom, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjila krađa ili zloupotreba opasnih roba koje mogu ugroziti osobe, imovinu ili okoliš. Ove mjere trebaju se poduzimati u skladu s odredbama o zaštiti koje su detaljno opisane u odgovarajućim ICAO Aneksima i Tehničkim instrukcijama.

Dodaci

Članak 36.

(1) Dodaci 1. i 2. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodatke iz stavka 1. ovoga članka čine:

a) Dodatak 1.: Obrazac »Izvještaj o prijevozu opasne robe«,

b) Dodatak 2.: Obrazac »Izvještaj o događaju s opasnom robom«.

Prijelazne odredbe

Članak 37.

(1) Pošiljatelji, otpremnici, pružatelji zemaljskih usluga prihvata i otpreme tereta i operatori, koji nisu operatori koji operiraju u skladu s Dodatkom III. Uredbe (EEZ) br. 3922/91 (»EU-OPS«), moraju u cijelosti udovoljavati odredbama ovoga Pravilnika i ako žele nastaviti obavljati aktivnosti u vezi s opasnom robom moraju posjedovati Certifikat za opasne robe izdan u skladu s ovim Pravilnikom najkasnije do 30. lipnja 2013.

(2) Operatori moraju udovoljavati odredbi članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika od 1. siječnja 2014.

(3) Imenovani poštanski operator mora u cijelosti udovoljavati odredbama članka 19. stavka 5. i članka 24. stavaka 9. i 10. ovoga Pravilnika od 1. siječnja 2014.

(4) Pružatelji usluge osposobljavanja moraju u cijelosti udovoljavati odredbama ovoga Pravilnika i ako žele nastaviti obavljati aktivnosti u vezi s osposobljavanjem za opasne robe moraju posjedovati Certifikat pružatelja usluge osposobljavanja izdan u skladu s ovim Pravilnikom najkasnije od 1. siječnja 2014.

(5) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom („Narodne novine», broj 39/10).5

Stupanje na snagu

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/06

Urbroj: 530-06-1-1-13-4

Zagreb, 19. veljače 2013.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK 1.

DODATAK 2.


30 11.03.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom 30 11.03.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom 30 11.03.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom 30 11.03.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom