Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava

NN 30/2013 (11.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

532

Na temelju odredbi članka 200. stavka 4. i članka 218. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08 i 74/09) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. ožujka 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (»Narodne novine«, broj 48/09) (dalje u tekstu: Pravilnik) članak 4. se mijenja i glasi:

(1) Investicijsko društvo dužno je izvještaje o adekvatnosti kapitala iz članka 1. stavka 2. točke 2. i 3. ovog Pravilnika dostavljati Agenciji u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Smatra se da je investicijsko društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave u elektroničkom obliku, investicijsko društvo dužno je u propisanom roku dostaviti izvještaje u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja.

(4) Investicijsko društvo dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na izvještaj o adekvatnosti kapitala investicijskih društava sa stanjem na dan 31. ožujka 2013. godine.

Klasa: 011-02/09-04/39

Urbroj: 326-331-13-3

Zagreb, 1. ožujka 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.