Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

NN 30/2013 (11.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

533

Na temelju članka 8. stavka 1. i članka 15. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05, 12/12) i članka 115. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08 i 74/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. ožujka 2013. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA ZA PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti (»Narodne novine«, broj 30/11) u članku 3. briše se stavak 4.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

(1) Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 3. ovog Pravilnika dužni su iste dostavljati Agenciji isključivo elektroničkim putem s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Smatra se da je investicijsko društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave u elektroničkom obliku, investicijsko društvo dužno je u propisanom roku dostaviti izvještaje u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja.

(4) Investicijsko društvo dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na nadzorne izvještaje iz članka 2. stavak 1. točka a) – c) Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe za prvo tromjesečje 2013., nadzorne izvještaje iz članka 2. stavak 1. točke d) i h) za ožujak 2013., nadzorne izvještaje iz članka 2. stavak 1. točka e) odmah po nastanku obveze promjene te po svakoj promjeni podataka koja nastupi u navedenom izvještaju nakon 31. ožujka 2013., nadzorne izvještaje iz članka 2. stavak 1. točke f) i g) za kalendarski tjedan od 25. – 29. ožujka 2013.

Klasa: 011-02/11-04/7

Urbroj: 326-331-13-4

Zagreb, 1. ožujka 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

30 11.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti