Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

NN 31/2013 (13.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

547

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavaka 2. i 5., članka 22. stavka 5., članka 23. stavaka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 4., članka 28. stavaka 4. i 5., članka 29. stavka 8., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA KRMNOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (»Narodne novine« broj: 129/07 i 78/10) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Komisije 2007/72/EZ od 13. prosinca 2007. kojom se mijenjaju i dopunjuju odredbe Direktive Vijeća 66/401/EEZ u pogledu uključivanja vrste Galega orientalis Lam. (SL L 329, 14. 12. 2007.);

– Direktiva Komisije 2008/124/EZ od 18. prosinca 2008. kojom se ograničava stavljanje na tržište sjemena određenih vrsta krmnog bilja, uljarica i predivog bilja osim sjemena koje je službeno certificirano kao osnovno sjeme ili certificirano sjeme (SL L 340, 19. 12. 2008.);

– Direktiva Komisije 2009/74/EZ od 26. lipnja 2009., kojom se mijenjaju i dopunjuju odredbe Direktive Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/55/EZ i 2002/57/EZ u pogledu botaničkih naziva biljaka, znanstvenih naziva ostalih organizama i određenih Priloga Direktiva 66/401/EEZ, 66/402/EEZ i 2002/57/EZ u svjetlu razvoja znanstvenih i stručnih znanja (SL L 166, 27. 06. 2009.);

– Provedbena direktiva Komisije 2012/37/EU od 22. studenoga 2012., kojom se mijenjaju određeni Prilozi Direktiva Vijeća 66/401/EEZ i 66/402/EEZ u pogledu uvjeta kojima mora udovoljavati sjeme Galega orientalis Lam., maksimalne težine partije sjemena krmnog bilja i mase uzorka Sorghum spp. (SL L 325, 23. 11. 2012.).«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. iza riječi: »izvozu« dodaju se riječi: »u treće zemlje«.

Članak 3.

U članku 3. točki 1. podtočki a) riječi: »Agrostis gigantea« zamjenjuju se riječima: »Agrostis gigantea Roth«.

U istoj točki riječi: »Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S et K.B Presl.« zamjenjuju se riječima: »Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl. & C. Presl.«.

U istoj točki iza retka: »Festuca arundinacea Schreber – Vlasulja trstikasta« dodaje se redak: »Festuca filiformis Pourr. – Uskolisna vlasulja«.

U istoj točki riječi: »Festuca pratensis Hudson« zamjenjuju se riječima: »Festuca pratensis Huds.«.

U istoj točki iza retka: »Festuca rubra – Vlasulja nacrvena« dodaje se redak: »Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina – Oštrolisna vlasulja«.

U istoj točki riječi: »Phleum bertolonii DC« zamjenjuju se riječima: »Phleum nodosum L.«.

U istoj točki podtočki b) iza unosa »Leguminoze« dodaje se unos: »Galega orientalis Lam. – Stočni orlovac, galega«.

U istoj točki riječi: »U krmno bilje se svrstavaju i hibridi Festuca spp. x Lolium spp. dobiveni križanjem vrsta roda Festuca sa vrstama roda Lolium (x Festulolium).« zamjenjuje se riječima: »U krmno bilje svrstavaju se i hibridi xFestulolium Asch. & Graebn. dobiveni križanjem vrsta roda Festuca s vrstama roda Lolium.«.

Članak 4.

Iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

1) Sjeme sljedećih rodova i vrsta:

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Stočna koraba

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

Stočni kelj

Dactylis glomerata L.

Klupčasta oštrica

Festuca arundinacea Schreber

Vlasulja trstikasta

Festuca pratensis Huds.

Vlasulja livadna

Festuca rubra L. × Festulolium


Galega orientalis Lam.

Stočni orlovac, galega

Lolium multiflorum Lam.

Talijanski ljulj, mnogocvjetni ljulj

Lolium perenne L.

Engleski ljulj, ljulj utrinac

Lolium × boucheanum Kunth

Oldenburški ljulj

Phleum pratense L.

Mačji repak

Medicago sativa L.

Lucerna

Medicago × varia T. Martyn

Bastardna lucerna

Pisum sativum L. (partim)

Stočni grašak

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Uljana rotkva

Trifolium repens L.

Bijela djetelina

Trifolium pratense L.

Crvena djetelina

Poa pratensis L.

Vlasnjača livadna

Vicia faba L. (partim)

Stočni bob

Agrostis gigantea Roth

Rosulja bijela

Agrostis stolonifera L.

Rosulja vriježasta

Phleum nodosum L.

Mačji repak Bertolonijev

Poa palustris L.

Vlasnjača močvarna

Poa trivialis L.

Vlasnjača obična

Lupinus albus L.

Lupina bijela slatka

Agrostis capillaris L.

Rosulja tankolisna

Lotus corniculatus L.

Smiljkita roškasta

Medicago lupulina L.

Dunjica, hmeljasta lucerna

Trifolium hybridum L.

Švedska djetelina

Alopecurus pratensis L.

Repak lisičji

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl.

Francuski ljulj, pahovka rana

Bromus catharticus Vahl

Stoklasa Štraderova

Bromus sitchensis Trin.

Stoklasa zobena

Lupinus luteus L.

Žutocvjetna lupina

Lupinus angustifolius L.

Uskolisna lupina

Poa nemoralis L.

Vlasnjača šumska

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Zlatožuta zobika

Phacelia tanacetifolia Benth.

Facelija

Agrostis canina L.

Rosulja pasja

Festuca ovina L.

Vlasulja ovčja

Trifolium alexandrinum L.

Aleksandrijska djetelina

Trifolium incarnatum L.

Inkarnatka

Trifolium resupinatum L.

Perzijska djetelina

Vicia sativa L.

Obična grahorica

Vicia villosa Roth

Maljava grahorica

ne smije biti stavljeno na tržište ako prethodno nije službeno priznato kao osnovno sjeme ili certificirano sjeme.

2) Sjeme krmnog bilja drugih rodova i vrsta, osim onih navedenih u stavku 1. ovoga članka, ne smije biti stavljeno na tržište ako prethodno nije službeno priznato kao osnovno sjeme ili certificirano sjeme ili je komercijalno sjeme.«.

Članak 5.

U članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

»4) Dobavljač sjemena iz stavka 2. ovoga članka obvezan je Zavodu dostaviti uzorak sjemena uzet u okviru stručnog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom od svake partije koju koristi za zasnivanje usjeva najkasnije do sjetve sjemenskog usjeva.«.

Članak 6.

U članku 30. stavku. 3. iza riječi: »struke« dodaju se riječi: »osim za trgovinu na malo sitnih A pakiranja sjemena krmnog bilja.«.

Članak 7.

U članku 31. stavku 7. riječi: »stavka 7.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«.

U stavku 10. riječi: »2 kg« zamjenjuju se riječima: »ukupno 2 kg sjemena«.

Članak 8.

U članku 33. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Sjeme koje na Certifikatu o sjemenu na pakiranju ima oznaku »RH pravila i standardi«, a stavljeno je na tržište Republike Hrvatske prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, može ostati na tržištu Republike Hrvatske do isteka zaliha, ako zadovoljava sve propisane uvjete u pogledu kvalitete sjemena.«.

Članak 9.

Dodaci 2. i 3. Pravilnika zamjenjuju se novim Dodacima 2. i 3. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/103

Urbroj: 525-09/1158-13-7

Zagreb, 12. veljače 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK 2.

UVJETI KOJIMA SJEME MORA UDOVOLJAVATI

Poglavlje I.

CERTIFICIRANO SJEME

1. Sjeme mora imati zadovoljavajuću autentičnost i čistoću sorte.

Posebice, za sjeme sljedećih vrsta minimalna čistoća sorte mora biti:

– sorte Poa pratensis, navedene u trećoj rečenici točke 4. Dodatka 1., koje se odnose na »apomiktične uniklonalne sorte«, Brassica napus var. napobrassica i Brassica oleracea convar. acephala: 98%

Pisum sativum, Vicia faba:

– certificirano sjeme prve generacije: 99%,

– certificirano sjeme druge generacije: 98%.

Minimalna čistoća sorte bit će uglavnom utvrđena nadzorom u polju u skladu s uvjetima iz Dodatka 1.

2. Sjeme mora udovoljavati standardima ili drugim uvjetima s obzirom na klijavost, analitičku čistoću i prisutnost sjemena drugih biljnih vrsta, uključujući sjeme lupine druge boje i sjeme gorke lupine u skladu s Tablicom 2 A.

Tablica 2.A

Vrsta

Klijavost

Analitička čistoća

Najveći sadržaj sjemena drugih biljnih vrsti u uzorku mase navedene u stupcu 4 Dodatka 3. (ukupno po stupcu)

Uvjeti u pogledu sadržaja sjemena lupine druge boje i sjemena gorke lupine

Najmanja klijavost (% od čistog sjemena)

Najveći sadržaj tvrdog sjemena (% čistog sjemena)

Najmanja analitička čistoća (maseni %)

Najveći sadržaj sjemena drugih biljnih vrsti

(maseni %)

 

 

 

Ukupno

Pojedinačne vrste

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus

raphanistrum

Sinapis arvensis

Avena
fatua,

Avena
sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. osim Rumex acetosella i Rumex maritimus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)Agrostis canina

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2

 

Dactylis glomerata

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca arundinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca filiformis

75 (a)


85

2,0

1,0

0,5

0,3
0

0 (j) (k)

5 (n)


Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca pratensis

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)


85

2,0

1,0

0,5

0,3
0

0 (j) (k)

5 (n)


× Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium × boucheanum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Phalaris aquatica L.

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5

 

Phleum nodosum

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Phleum pratense

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabaceae (Leguminosae)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galega orientalis

60 (a) (b)

40

97

2,0

1,50,30

0 (l) (m)

10 (n)


Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (k)

5

 

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 

 

0,3

 

 

0

0 (l)

(m)

10

 

Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago × varia

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Pisum sativum

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trigonella foenumgraecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Vicia faba

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale vrste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5

 

Brassica oleracea convar. accephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 (j) (k)

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j)

5

 

B. Standardi ili drugi uvjeti navedeni u tablici u Poglavlju I. (2) (A) Dodatka 2.:

a) sve čisto i zdravo sjeme koje ne klija nakon predtretmana smatrat će se sjemenom koje je proklijalo,

b) do najveće navedene količine, tvrdo sjeme smatrat će se sjemenom sposobnim za klijanje,

c) maseni udio od 0,8% sjemena drugih Poa vrsta ne smatra se nečistoćom,

d) maseni udio od 1% sjemena Trifolium pratense ne smatra se nečistoćom,

e) maseni udio od 0,5% sjemena Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa i Vicia villosa u drugim pripadajućim vrstama ne smatra se nečistoćom,

f) propisani maseni udio sjemena pojedinačnih vrsta neće se odnositi na sjeme Poa spp.,

g) maksimalan broj od dvije sjemenke Avena fatua i Avena sterilis u uzorku propisane mase neće se smatrati nečistoćom ukoliko drugi uzorak iste mase ne sadrži ni jednu sjemenku tih vrsta,

h) prisutnost jedne sjemenke Avena fatua i Avena sterilis u uzorku propisane mase neće se smatrati nečistoćom ukoliko drugi uzorak, dvostruko veći od propisane mase, ne sadrži ni jednu sjemenku tih vrsta,

i) utvrđivanje broja sjemenki Avena fatua i Avena sterilis ne mora biti provedeno, osim ako postoji sumnja da uvjeti iz stupca 12 nisu zadovoljeni,

j) utvrđivanje broja sjemenki Cuscuta spp. ne mora biti provedeno, osim ako postoji sumnja da uvjeti iz stupca 13 nisu zadovoljeni,

k) prisutnost jedne sjemenke Cuscuta spp. u uzorku propisane mase neće se smatrati nečistoćom ukoliko drugi uzorak iste mase ne sadrži ni jednu sjemenku Cuscuta spp.,

l) masa uzorka za utvrđivanje broja sjemenki Cuscuta spp. bit će dvostruko veća od mase propisane u stupcu 4 Dodatka 3. za pripadajuće vrste,

m) prisutnost jedne sjemenke Cuscuta spp. u uzorku propisane mase neće se smatrati nečistoćom ukoliko drugi uzorak, dvostruko veći od propisane mase, ne sadrži ni jednu sjemenku Cuscuta spp.,

n) utvrđivanje broja sjemenki Rumex spp., osim Rumex acetosella i Rumex maritimus, ne mora biti provedeno, osim ako postoji sumnja da uvjeti iz stupca 14 nisu zadovoljeni,

o) postotak prema broju sjemenki lupine druge boje ne smije prelaziti:

– u gorkoj lupini 2%

– u lupinama osim gorke lupine 1%,

p) postotak prema broju sjemenki gorke lupine u sortama osim gorke lupine ne smije prelaziti 2,5%.

3. Prisutnost štetnih organizama koji umanjuju upotrebljivost sjemena mora biti na najmanjoj mogućoj razini.

Poglavlje II.

OSNOVNO SJEME

Pored uvjeta navedenih u Poglavlju I. Dodatka 2. ovoga Pravilnika, osnovno sjeme mora ispuniti i dolje propisane uvjete:

1. Sjeme Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba i sorte Poa pratensis navedene u trećoj rečenici točke 4. Dodatka 1., koje se odnose na »apomiktične uniklonalne sorte«, mora udovoljavati sljedećim standardima ili drugim uvjetima: minimalna čistoća sorte mora biti 99,7%.

Minimalna čistoća sorte bit će uglavnom utvrđena nadzorom u polju u skladu s uvjetima iz Dodatka 1.

2. Sjeme mora udovoljavati sljedećim standardima ili drugim uvjetima u skladu s Tablicom 2.A.:

Tablica 2. A.

Vrsta

Ukupno

(maseni %)

Najveći sadržaj sjemena drugih biljnih vrsti

Drugi standardi ili uvjeti

Sadržaj prema broju u uzorku mase navedene u stupcu 4 Dodatka 3. (ukupno po stupcu)

Pojedinačne vrste

Rumex spp. osim Rumex acetosella i Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(i) (j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5


(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5


(j)

× Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium × boucheanum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa pratensis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

1

1

1

 

(i) (j)

Fabaceae (Leguminosae)

 

 

 

 

 

 

 

Galega orientalis

0,3

20

20 (e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(g) (j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Medicago lupulina

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Medicago sativa

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Medicago × varia

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium pratense

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia faba

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Ostale vrste

 

 

 

 

 

 

 

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 

 

 

(j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 

 

 

(j)

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 

 

 

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 

 

 

 

B. Standardni ili drugi uvjeti navedeni u tablici u Poglavlju II. točki (2) (A) Dodatka 2.:

a) Maksimalan broj od 80 sjemenki Poa spp. neće se smatrati nečistoćom,

b) Uvjeti navedeni u trećem stupcu ne odnose se na sjeme Poa spp. Maksimalan sadržaj sjemena Poa spp., osim onih vrsta koje se ispituju, ne smije biti veći od jedne sjemenke u uzorku od 500 sjemenki,

c) Maksimalan broj od 20 sjemenki Poa spp. neće se smatrati nečistoćom,

d) Utvrđivanje broja sjemenki Melilotus spp. ne mora biti provedeno, osim ako postoji sumnja da uvjeti iz stupca 7 nisu zadovoljeni,

e) Prisutnost jedne sjemenke Melilotus spp. u uzorku propisane mase neće se smatrati nečistoćom ukoliko drugi uzorak, dvostruko veći od propisane mase, ne sadrži ni jednu sjemenku Melilotus spp.

f) Uvjeti pod c) iz Dijela I. (2) Dodatka 2. nisu primjenljivi,

g) Uvjeti pod d) iz Dijela I. (2) Dodatka 2. nisu primjenljivi,

h) Uvjeti pod e) iz Dijela I. (2) Dodatka 2. nisu primjenljivi,

i) Uvjeti pod f) iz Dijela I. (2) Dodatka 2. nisu primjenljivi,

j) Uvjeti pod k) i m) iz Dijela I. (2) Dodatka 2. nisu primjenljivi,

k) Postotak prema broju sjemenki gorke lupine u sortama osim gorke lupine ne smije prelaziti 1%.

Poglavlje III.

KOMERCIJALNO SJEME

Pored uvjeta navedenih u Poglavlju I. točka 2. i 3. Dodatka 2. ovoga Pravilnika komercijalno sjeme mora ispuniti i dolje propisane uvjete:

1. Maseni udjeli navedeni u stupcu 5 i 6 Tablice 2.A. u Poglavlju I. točka 2. Dodatka 2. ovoga Pravilnika povećani su za 1%.

2. Za Poa annua maksimalan ukupni maseni udio sjemena drugih Poa vrsta do 10% neće se smatrati nečistoćom.

3. Za Poa spp., osim Poa annua, maksimalan ukupni maseni udio sjemena drugih Poa vrsta od 3% neće se smatrati nečistoćom.

4. Za Hedysarum coronarium maksimalan ukupni maseni udio do 1% sjemena Melilotus spp. neće se smatrati nečistoćom.

5. Uvjeti pod d) navedeni u Poglavlju I. točka 2. B Dodatka 2. ovoga Pravilnika ne odnose se na Lotus corniculatus.

6. U vrstama lupine:

a) minimalna analitička čistoća mora biti 97% težinski,

b) postotak broja sjemenki lupine druge boje ne smije prelaziti:

– u gorkoj lupini 4%

– u lupinama osim gorke lupine 2%.

7. Za Vicia spp. maksimalan ukupni maseni udio sjemena Vicia pannonica, Vicia villosa ili sličnih kultiviranih vrsta do 6% neće se smatrati nečistoćom.

8. Za Vicia pannonica, Vicia sativa i Vicia villosa minimalna analitička čistoća mora biti 97%.«.

DODATAK 3.

MASA PARTIJE I UZORKA[1]

Vrsta

Najveća masa partije (t)

Najmanja masa uzorka uzeta iz partije (g)

Masa uzorka za određivanje prema broju predviđena u stupcima 12 do 14 Dodatka 2. Poglavlja 1. (2) (A) i stupcima 3 do 7 Dodatka 2. Poglavlja 2. (2) (A) (g)

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae)1
Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

× Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium × boucheanum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

Fabaceae (Leguminosae)

 

 

 

Galega orientalis

10

250

200

Hedysarum coronarium:

 

 

 

– plod

10

1000

300

– sjeme

10

400

120

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1000

1000

Lupinus angustifolius

30

1000

1000

Lupinus luteus

30

1000

1000

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago sativa

10

300

50

Medicago × varia

10

300

50

Onobrychis viciifolia:

 

 

 

– plod

10

600

600

– sjeme

10

400

400

Pisum sativum

30

1000

1000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

Vicia faba

30

1000

1000

Vicia pannonica

30

1000

1000

Vicia sativa

30

1000

1000

Vicia villosa

30

1000

1000

Ostale vrste

 

 

 

Brassica napus var. napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar. accephala

10

200

100

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Raphanus sativus var. oleiformis

10

300

300

Maksimalna masa partije ne smije prelaziti 5% propisane mase.

[1]Maksimalna masa partije može biti povećana na 25 tona uz uvjet da dobavljač za to ima ovlaštenje Zavoda.

31 13.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja 31 13.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja