Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora

NN 31/2013 (13.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

549

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09 i 130/11), ministar poljoprivrede, na prijedlog Hrvatskih voda, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O GRANICAMA PODRUČJA PODSLIVOVA, MALIH SLIVOVA I SEKTORA

Članak 1.

U Pravilniku o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (»Narodne novine«, broj 97/10) u Prilogu 2. u točki 8. podstavku b) alineji prvoj briše se riječ: »JASTREBARSKO«, a u alineji drugoj brišu se riječi: »Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak«.

U točki 11. iza podstavka b) dodaje se podstavak c) koji glasi:

»c) Zagrebačke županije i to:

– grad: JASTREBARSKO

– općine: – Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak.«

Članak 2.

Prilog 3. Pravilnika iz članka 1. ovoga Pravilnika zamjenjuje se novim Prilogom 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/29

Urbroj: 525-12/0990-13-3

Zagreb, 25. veljače 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 3.

KARTOGRAFSKI PRIKAZ GRANICA PODRUČJA MALIH SLIVOVA I PODRUČJA SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ

31 13.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora