Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama, metodologiji za izradu procjene i uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika

NN 31/2013 (13.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama, metodologiji za izradu procjene i uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika

31 13.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama, metodologiji za izradu procjene i uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

550

Na temelju članka 39. stavka 4. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, broj 70/2005 i 139/2009), ministar zdravlja uz suglasnost ministra poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OPSEGU PROCJENE RIZIKA ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA ILI PROIZVODA KOJI SADRŽE I/ILI SE SASTOJE ILI POTJEČU OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, METODOLOGIJI ZA IZRADU PROCJENE I UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA OSOBA ZA IZRADU PROCJENE RIZIKA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama, metodologiji za izradu procjene i uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika (»Narodne novine«, broj 39/2008), iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Prilog II. Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju genetski modificiranih organizama u okoliš te kojom se ukida Direktiva Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, 17. 4. 2001.).«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 8. briše se.

Članak 3.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Pri izradi procjene rizika potrebno je uzeti u obzir opća načela i metodologiju procjene rizika za okoliš ili stavljanje na tržište GMO-a, utvrđene Odlukom Komisije od 24. srpnja 2002. kojom se utvrđuju pomoćne napomene koje dopunjuju Prilog II. Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama te kojom se ukida Direktiva Vijeća 90/220/EEZ (2002/623/EZ) (SL L 200, 30.07.2002.).«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. riječi: »ministra nadležnoga za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj« zamjenjuju se riječima: »ministra nadležnog za poljoprivredu«.

U stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– imati registriranu djelatnost za znanstveno-stručne analize i/ili analize za tehničko ispitivanje i analiziranje koje se koriste u izradi procjene rizika za stavljanje na tržište GMO-a,«.

U stavku 3. riječ: »zdravstvo» zamjenjuje se riječju: »zdravlje«.

Članak 5.

Prilog I. briše se.

Članak 6.

U članku 15. stavku 2. riječi: »od tri člana» zamjenjuju se riječima: »od tri člana od kojih je jedan član predstavnik ministarstva nadležnog za poljoprivredu«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo donosi rješenje kojim utvrđuje da pravna osoba iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika ispunjava uvjete za izradu procjene rizika.«.

Članak 7.

U članku 18. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »u okoliš«, riječi: »ili HAH« brišu se.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-02/08

Urbroj: 534-10-1-2-1/3-13-04

Zagreb, 22. veljače 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.