Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe

NN 31/2013 (13.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

551

Na temelju članka 42. stavka 5. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, broj 70/2005 i 137/2009), ministar zdravlja uz suglasnost ministra poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA MONITORINGA UTJECAJA GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA ILI PROIZVODA KOJI SADRŽE I/ILI SE SASTOJE ILI POTJEČU OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I NJIHOVE UPORABE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe (»Narodne novine«, broj 110/2008 i 41/2010), iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Prilog VII. Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju genetski modificiranih organizama u okoliš te kojom se ukida Direktiva Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, 17. 4. 2001.).«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Prilikom izrade plana monitoringa potrebno je uzeti u obzir ciljeve, opća načela i osnove za opći okvir razvoja prikladnih planova monitoringa nakon stavljanja na tržište GMO-a ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a, utvrđene Odlukom Komisije od 3. listopada 2002. kojom se određuju pomoćne napomene koje dopunjuju Prilog VII. Direktive 2001/18/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o namjernom puštanju genetički modificiranih organizama u okoliš te kojom se ukida Direktiva Vijeća 90/220/EEZ (2002/811/EZ) (SL L 280, 18. 10. 2002.).«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. riječ: »zdravstvo« zamjenjuje se riječju: »zdravlje«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Izvješće iz stavka 2. ovoga članka mora biti izrađeno u skladu s Odlukom Komisije od 13. listopada 2009. kojom se utvrđuju standardni obrasci za izvještavanje o rezultatima praćenja namjernog puštanja genetski modificiranih organizama u okoliš kao proizvoda ili u sastavu proizvoda s ciljem stavljanja na tržište, na temelju Direktive 2001/18/EZ (2009/770/EZ) (SL L 275, 21. 10. 2009.).«.

Članak 4.

Prilozi I., II. i III., brišu se.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-02/07

Urbroj: 534-10-1-2-1/3-13-04

Zagreb, 22. veljače 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.