Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila

NN 31/2013 (13.3.2013.), Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

555

Na temelju članka 275. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10 i 74/11) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O OBAVEZNOM POTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI NOVIH GUMA ZA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obaveza potvrđivanja sukladnosti novih guma koje se stavljaju na tržište u Republici Hrvatskoj, oblik i sadržaj zahtjeva i potvrde o sukladnosti, te iznos naknade koja se naplaćuje za provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Članak 2.

Cilj ovoga Pravilnika je povećanje sigurnosti, gospodarske i ekološke učinkovitosti cestovnog prijevoza te nadzor nad tržištem guma u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Potvrđivanje sukladnosti novih guma je postupak koji provodi Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) na temelju zahtjeva dobavljača.

Članak 4.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na nove gume koje se ugrađuju na M[1], N, O i L[2] kategoriju vozila.

II. DEFINICIJE

Članak 5.

Za potrebe ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1.) »gume razreda C1« – gume namijenjene za vozila kategorija M1, N1, O1 i O2

2.) »gume razreda C2« – gume namijenjene za vozila kategorija M2, M3, N, O3 i O4, čiji je indeks nosivosti pojedinačne gume ≤ 121, a indeks brzine ≥ »N«;

3.) »gume razreda C3« – gume namijenjene za vozila kategorija M2, M3, N, O3 i O4 s jednim od sljedećih indeksa nosivosti:

a) indeks nosivosti pojedinačne gume ≤ 121, i indeks brzine ≤ »M«;

b) indeks nosivosti pojedinačne gume ≥ 122.

4.) »guma za privremenu uporabu tipa T« označava rezervnu gumu za privremeno korištenje koja se upotrebljava pri tlaku koji je viši od tlaka za standardne i ojačane gume;

5.) »tehnička dokumentacija« označava podatke o gumama, uključujući podatke o proizvođaču i marki guma; opis tipa odnosno skupine guma određenih za dodjeljivanje razreda glede potrošnje goriva, prianjanje na mokroj podlozi i vanjsku razinu buke; izvještaje o ispitivanju guma i točnost ispitivanja;

6.) »proizvođač« označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja proizvodi proizvod ili za koju se proizvod dizajnira ili proizvodi a on taj proizvod prodaje pod svojim imenom ili markom;

7.) »uvoznik« označava svaku fizičku ili pravnu osobu sa sjedištem u RH koja stavlja proizvod na prodaju u Republici Hrvatskoj;

8.) »ovlašteni zastupnik« označava svaku fizičku ili pravnu osobu sa sjedištem u RH koju je proizvođač pismeno ovlastio da u njegovo ime provodi određene radnje u vezi s obavezama proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom;

9.) »dobavljač« označava proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika ili uvoznika;

10.) »distributer« označava svaku fizičku ili pravnu osobu u dobavnom lancu, osim proizvođača ili uvoznika, koja na tržištu nudi gume.

III. ZAHTJEVI ZA NOVE GUME

Članak 6.

Nove gume koje se stavljaju na tržište i u prodaju moraju biti u skladu s:

1.) za vozila M, N i O kategorije

• Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća 1222/2009 dopunjenu Uredbom Komisije 228/2011 i Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća 1235/2011;

• Uredbom Europskog parlamenta br. 661/2009 dopunjenu Uredbama Komisije 407/2011 i 523/2012.

2.) za vozila L kategorije

• Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 97/24 uključujući i sve njezine izmjene i dopune odnosno s UNECE Pravilnikom R 75.02.

IV. POSTUPAK POTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI

Članak 7.

Dobavljač podnosi Zavodu zahtjev za provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti s popisom guma po tipovima na obrascu propisanom u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Uz zahtjev treba priložiti upravnu pristojbu u iznosu od 70 kuna i tehničku dokumentaciju

1.) za vozila M, N i O kategorije

• sukladnu odredbi stavka 4. članka 4. Uredbe (EU) 1222/2009 vezanu uz značajku prianjanja gume na mokroj podlozi u obliku ispitnog izvještaja prema:

– Prilogu V. Uredbe komisije br. 228/2011 za gume razreda C1,

– članku 1.2.2. Uredbe komisije br. 1235/2011 za gume razreda C2 i C3;

2.) za vozila L kategorije

• sukladnu odredbama Dodatka 2 Direktive 97/24 ili Priloga I UNECE Pravilnika R 75.02 (certifikat o homologaciji)

Članak 9.

Na temelju pregleda dostavljene dokumentacije Zavod podnositelju zahtjeva izdaje Potvrdu o sukladnosti novih guma kojom se potvrđuje sukladnost tipa gume s odredbama ovoga Pravilnika, a u protivnom donosi se rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde.

Oblik i sadržaj potvrde o sukladnosti propisan je u Prilogu II ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Potvrdu ili kopiju potvrde dobavljač mora ustupiti distributeru koji od njega nabavlja gume.

Potvrdu o sukladnosti novih guma ili kopiju potvrde distributer je dužan dati na uvid nadležnoj inspekciji.

V. NAKNADA

Članak 11.

Naknada za izdavanje Potvrde o sukladnosti novih guma iznosi 50 kuna za svaki tip gume iz zahtjeva.

VI. IZUZEĆA

Članak 12.

Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se za:

a) obnovljene (protektirane) gume;

b) radne gume za necestovnu uporabu (NHS);

c) gume konstruirane za vozila koja su prvi put registrirana prije 1. listopada 1990.;

d) rezervne gume za privremeno korištenje (tip T);

e) gume s kategorijom brzine:

– manjom od 50 km/h za vozila L kategorije;

– manjom od 80 km/h za vozila M, N i O kategorije;

f) gume nazivnog promjera manjeg od 254 mm ili većeg od 635 mm;

g) gume opremljene dodatnim napravama za poboljšanje trakcije (npr. čavlima);

h) gume konstruirane isključivo za natjecateljska vozila;

i) gume koje za svoje potrebe uvoze fizičke i/ili pravne osobe.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na gume koje su proizvedene prije 1. srpnja 2012. godine.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti »Pravilnik o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku homologacije novih i upotrebljavanih guma iz uvoza« (»Narodne novine«, broj 53/00).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/02

Urbroj: 558-04-01/1-13-02

Zagreb, 4. ožujka 2013.

Ravnatelj

Ismar Avdagić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I


POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI NOVIH GUMA – POPIS GUMA PO TIPOVIMAPRILOG II

Na temelju članka 275. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11), donosi se

POTVRDA O SUKLADNOSTI NOVIH GUMA

I. Utvrđuje se da zahtjevima Pravilnika o obaveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila (»Narodne novine« broj, 31/13) udovoljavaju tipovi guma prema sljedećoj specifikaciji:

II. Troškove postupka snosi podnositelj zahtjeva uplatom iznosa naznačenog u ispostavljenom računu.

Obrazloženje

U svezi zahtjeva tvrtke »xx« podnesenog xx.xx.xxxx. godine, sukladno Pravilniku o obaveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila.

Na temelju pregleda dostavljene dokumentacije utvrđeno je da tipovi guma, navedeni u točki I, ispunjavaju zahtjeve Pravilnika o obaveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila.

Temeljem navedenog donesena je potvrda o sukladnosti kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Potvrde o sukladnosti nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske. Upravni spor pokreće se u roku 30 dana od dana primitka Potvrde o sukladnosti novih guma.

S poštovanjem,

Klasa: _________________

Urbroj: ________________

Datum: ________________

M.P.

Ravnatelj

Ismar Avdagić, dipl. iur., v. r.

[1]prema definiciji vozila u točki 13. članka 4. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 9/10) i kategorizacije u Prilogu II. A toga Pravilnika

[2]prema definiciji vozila iz članka 2. Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 16/09)

31 13.03.2013 Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila 31 13.03.2013 Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila 31 13.03.2013 Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila