Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

NN 32/2013 (15.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

574

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11) Nacionalno vijeće za znanost RH je na svojoj 78. sjednici, održanoj 19. veljače 2013. godine, donijelo

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA, POLJIMA I GRANAMA

Članak 1.

U Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (»Narodne novine« broj 118/09 i 82/12) u članku 3. Znanstvena polja, pod naslovom 4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI mijenja se i glasi:

»Polja:

4.01. Poljoprivreda (agronomija)

4.02. Šumarstvo

4.03. Drvna tehnologija

4.04. Biotehnologija

4.05. Prehrambena tehnologija

4.06. Nutricionizam

4.07. Interdisciplinarne biotehničke znanosti«.

Članak 2.

U članku 4. Znanstvene grane, pod naslovom 4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Polje

4.05. Prehrambena tehnologija

grana 4.05.04. nutricionizam se briše, a dosadašnja grana

4.05.05. sigurnost i kvaliteta hrane postaje

4.05.04. sigurnost i kvaliteta hrane.

Članak 3.

U članku. 4. Znanstvene grane, pod naslovom 4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI iza

Polja

4.05. Prehrambena tehnologija

Grane:

4.05.01 inženjerstvo

4.05.02 kemija hrane

4.05.03 mikrobiologija hrane

4.05.04 sigurnost i kvaliteta hrane

dodaje se

»Polje

4.06. Nutricionizam

Grane:

4.06.01. znanost o prehrani

4.06.02. dijetoterapija

4.06.03. kemija i biokemija hrane«

Dosadašnje Polje 4.06. Interdisciplinarne biotehničke znanosti postaje Polje 4.07. Interdisciplinarne biotehničke znanosti«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/13-05/0002

Urbroj: 355-02-02-13-6

Zagreb, 28. veljače 2013.

Predsjednica

Nacionalnog vijeća za znanost

prof. dr. sc. Maja Vehovec, v. r.