Uredba o izmjenama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

NN 33/2013 (20.3.2013.), Uredba o izmjenama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

595

Na temelju članka 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi sa člankom 144. stavkom 2. točkom b) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012 i 49/2012 – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. ožujka 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O POSLOVIMA I POSEBNIM UVJETIMA RADA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 74/2002, 58/2008 i 119/2011), u članku 10. podstavku c) Radna mjesta III. vrste, točka 2. mijenja se i glasi: »2. pomorski strojar«.

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Članak 11.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i visina dodataka, i to:

a) Položaji I. vrste

1. zapovjednik državne intervencijske postrojbe      5%

b) Radna mjesta II. vrste

1. viši vatrogasni instruktor       5%

c) Radna mjesta III. vrste

1. vatrogasni instruktor       10%".

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/31

Urbroj: 50301-09/06-13-3

Zagreb, 13. ožujka 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

33 20.03.2013 Uredba o izmjenama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi