Odluka o izmjenama Odluke o "Nagradi Vicko Andrić"

NN 33/2013 (20.3.2013.), Odluka o izmjenama Odluke o "Nagradi Vicko Andrić"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

596

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90, 27/93 i 38/2009) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. ožujka 2013. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O »NAGRADI VICKO ANDRIĆ«

I.

U Odluci o »Nagradi Vicko Andrić« (»Narodne novine«, broj 82/2005), točka II. mijenja se i glasi:

»Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje kao godišnja nagrada, nagrada za životno djelo i nagrada za doprinos lokalnoj zajednici. Svake godine može se dodijeliti po jedna godišnja nagrada, jedna nagrada za životno djelo i jedna nagrada za doprinos lokalnoj zajednici. Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje, plakete i u novcu. Visinu Nagrade svake godine utvrđuje Odbor »Nagrade Vicko Andrić« (u daljnjem tekstu: Odbor).«.

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

»Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine koji su ostvarili tijekom protekle godine.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici dodjeljuje se pojedincima ili udrugama civilnoga društva za doprinos lokalnoj zajednici na očuvanju ili promociji kulturne baštine.«.

III.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»Odluku o dodjeli Nagrade donosi Odbor, a Nagradu predaje ministar kulture. Odbor ima devet članova. Članove Odbora imenuje Ministarstvo kulture iz redova umjetnika, kulturnih i javnih djelatnika na vrijeme od dvije godine. Članovi Odbora biraju međusobno predsjednika. Odbor donosi poslovnik o svojem radu.«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/79

Urbroj: 50301-04/12-13-2

Zagreb, 13. ožujka 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.