Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu

NN 33/2013 (20.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu

33 20.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

597

Na temelju članka 49. stavka 7. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine« broj 40/07 i 61/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom rada i mirovinskog sustava donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADNOM VREMENU IZVRŠNIH RADNIKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Članak 1.

U Pravilniku o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu (»Narodne novine« broj 105/2008), iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»1.a

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

Direktiva Vijeća 2005/47/EZ od 18. srpnja 2005. o Sporazumu između Zajednice europskih željeznica (CER) i Europske federacije radnika u prometu (ETF) o određenim pitanjima uvjeta rada mobilnih radnika u interoperabilnom prekograničnom prometu u željezničkom sektoru (SL L 195, 27.07.2005).«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Interoperabilni prekogranični poslovi su prekogranični poslovi za koje su potrebne najmanje dvije potvrde (rješenja) o sigurnosti, sukladno Zakonu o željeznici (»Narodne novine« broj: 123/03, 194/03, 30/04, 79/07 i 75/09).

Iza točke 8. dodaju se nove točke 9., 10., 11. i 12. koje glase:

»9. Razdoblje odmora je svako razdoblje koje nije radno vrijeme.

10. Vrijeme vožnje je trajanje predviđene aktivnosti gdje je izvršni radnik zadužen za upravljanje vučnom jedinicom, isključujući predviđeno vrijeme za pripremu ili gašenje te vučne jedinice, ali uključujući sve predviđene prekide unutar vremena vožnje.

11. Izvršni radnik koji upravlja vučnim vozilom-strojovođa« je svaki radnik zadužen za upravljanje vučnom jedinicom (vučno vozilo je svako željezničko vozilo koje ima vlastiti pogon), odnosno osoba koja je osposobljena i ovlaštena za samostalno, odgovorno i sigurno upravljanje vlakovima, uključujući lokomotive, manevarske lokomotive, radne vlakove, željeznička vozila za održavanje ili vlakove za prijevoz putnika ili robe željeznicom.

12. Radno vrijeme je svako vrijeme koje izvršni radnik provede na poslu, na raspolaganju poslodavcu, u obavljanju svojih poslova u jednoj smjeni.«

Članak 3.

U članku 11. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Tijekom svakog vremenskog razdoblja od 24 sata radnik ima pravo na neprekidno razdoblje odmora kod kuće u minimalnom trajanju od 12 sati.«

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Dnevni odmor izvan kuće (mjesta stanovanja) mora biti praćen dnevnim odmorom kod kuće.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»Iznimno, kada izvršni radnik koji obavlja svoje poslove na vlaku (osoblje vlaka) koristi odmor izvan mjesta svoje organizacijske jedinice, taj odmor može biti kraći od 12 sati, ali ne kraći od 8 sati, u svakom 24-satnom razdoblju.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

Članak 4.

U članku 15. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Stanka će biti iskorištena tijekom radnog dana.

Vrijeme trajanja stanke mora biti dostatno da se osigura djelotvorni oporavak radnika. Dio stanke trebao bi biti uzet između trećeg i šestog radnog sata.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»U slučaju da postoji drugi izvršni radnik koji upravlja vučnim vozilom, korištenje stanke regulirat će se kolektivnim ugovorom.«

Članak 5.

U članku 16. stavku 2. iza riječi »Tijekom« dodaje se riječ »svake«.

Članak 6.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Vrijeme vožnje izvršnog radnika koji upravlja vučnim vozilom u međunarodnom prekograničnom prometu ne smije trajati dulje od 9 sati u dnevnoj smjeni i dulje od 8 sati u noćnoj smjeni između dva razdoblja dnevnog odmora«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/04

Urbroj: 530-05-2-2-1-13-9

Zagreb, 11. ožujka 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.