Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije)

NN 33/2013 (20.3.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

598

Na temelju članka 111. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I POSTUPKU IZDAVANJA, PRODULJIVANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA RAD VETERINARA (LICENCIJE)

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije) (»Narodne novine« broj 2/10), članak 5. mijenja se i glasi:

(1) U svrhu primjene odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine« broj 124/09 i 45/11) veterinar državljanin države članice Europske unije, a koji u Republici Hrvatskoj želi obavljati privremeno ili povremeno veterinarsku djelatnost, mora posjedovati privremenu licenciju Komore. Privremenu licenciju Komora izdaje automatski, na temelju rješenja Ministarstva kojim se odobrava povremeno ili privremeno obavljanje veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

(2) Privremena licencija izdaje se s datumom zaprimanja rješenja iz točke 1. ovoga članka, a vrijeme potrebno za registraciju i izdavanje ni na koji način ne odgađa početak pružanja usluga.

(3) Licencija iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na vrijeme od jedne godine.«

Članak 2.

Prilog II. zamjenjuje se novim Prilogom II. koji je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/12-01/177

Urbroj: 525-10/0249-13-6

Zagreb, 6. ožujka 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG II.

OBRAZAC ISKAZNICE KOJOM SE DOKAZUJE VALJANOST LICENCIJE

1. Oblik obrasca iskaznice kojom se dokazuje valjanost licencije mora biti jednoobrazan.

2. Dimenzija obrasca iskaznice kojom se dokazuje valjanost licencije mora biti 85 mm × 55 mm.

3. Tekst iskaznice kojom se dokazuje valjanost licencije glasi:

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA

adresa

IZDAJE/PRODULJUJE LICENCIJU za samostalan rad veterinara

LICENCIJA BR. 0000

ime i prezime veterinara

DATUM POČETKA DATUM ISTEKA

00/00/0000 00/00/0000

0000

BROJ ČLANSKE ISKAZNICE

33 20.03.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije) 33 20.03.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije)