Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere zabrane pristupa internetu

NN 34/2013 (22.3.2013.), Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere zabrane pristupa internetu

34 22.03.2013 Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere zabrane pristupa internetu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

616

Na temelju članka 383. točke 3. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZVRŠAVANJU SIGURNOSNE MJERE ZABRANE PRISTUPA INTERNETU

Sadržaj pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način na koji Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija) provodi sigurnosnu mjeru zabrane pristupa internetu, te obveze operatora elektroničkih komunikacijskih usluga koji pružaju uslugu pristupa internetu (u daljnjem tekstu: operatori).

Obavješćivanje Agencije

Članak 2.

Sud koji je izrekao sigurnosnu mjeru zabrane pristupa internetu dostavit će Agenciji, odmah po izvršnosti, pravomoćnu i izvršnu sudsku odluku kojom je sigurnosna mjera izrečena.

Obavješćivanje operatora

Članak 3.

Odmah po zaprimanju pravomoćne i izvršne sudske odluke, kojom je počinitelju izrečena sigurnosna mjera zabrane pristupa internetu, Agencija će o izrečenoj sigurnosnoj mjeri obavijestiti sve operatore te im narediti obustavu pružanja usluge pristupa internetu, kao i zabranu sklapanja novoga pretplatničkog ugovora za tu uslugu, za vrijeme trajanja izrečene sigurnosne mjere.

Obustava pružanja usluge

Članak 4.

(1) Operator koji je s počiniteljem sklopio ugovor za samostalnu uslugu pristupa internetu, ili bilo koju drugu elektroničku komunikacijsku uslugu koja uključuje uslugu pristupa internetu, ili putem koje je moguć pristup internetu, neovisno o načinu pristupa, mora odmah po zaprimanju obavijesti Agencije iz članka 3. ovoga Pravilnika obustaviti pružanje te usluge počinitelju.

(2) Operator iz stavka 1. ovoga članka će u roku od 24 sata od provedene obustave pružanja usluge obavijestiti počinitelja o razlozima zbog kojih mu je obustavljena usluga pristupa internetu.

Raskid pretplatničkog ugovora

Članak 5.

(1) Operator koji je s počiniteljem sklopio ugovor za samostalnu uslugu pristupa internetu, ili bilo koju drugu elektroničku komunikacijsku uslugu koja uključuje uslugu pristupa internetu, ili putem koje je moguć pristup internetu, neovisno o načinu pristupa, mora raskinuti pretplatnički ugovor s počiniteljem u roku od tri dana od dana zaprimanja obavijesti Agencije iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ako je pretplatnički ugovor sklopljen s minimalnim obveznim razdobljem trajanja ugovora, operator ima pravo od počinitelja tražiti isplatu mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je počinitelj ostvario, ako je plaćanje te naknade povoljnije za počinitelja.

Unaprijed plaćene usluge

Članak 6.

Obveza obustave pružanja usluge pristupa internetu i raskida pretplatničkog ugovora jednako se primjenjuje i na korisnike unaprijed plaćenih usluga.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/10

Urbroj: 530-06-2-13-5

Zagreb, 15. ožujka 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.