Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda

NN 34/2013 (22.3.2013.), Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda

34 22.03.2013 Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

618

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE TUBERKULOZE GOVEDA

POGLAVLJE I.

Sadržaj i područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda.

Pojmovnik

Članak 2.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se pojmovi iz članka 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 71/12).

(2) U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

(a) »govedo sumnjivo na tuberkulozu goveda« – svako govedo kod kojeg je utvrđena sumnjiva ili pozitivna reakcija na intrakutani tuberkulinski test ili je utvrđena patomorfološka promjena karakteristična za tuberkulozu goveda;

(b) »potvrđeni slučaj tuberkuloze goveda« – govedo u kojeg je bakteriološkim i/ili molekularnim pretraživanjem dokazan uzročnik tuberkuloze goveda;

(c) »Mycobacterium tuberculosis kompleks« – uzročnici tuberkuloze goveda (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium caprae, Mycobacterium bovis i Mycobacterium africanum);

(d) »nadležno tijelo« – Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, Uprava nadležna za poslove veterinarstva.

POGLAVLJE II.
SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE TUBERKULOZE GOVEDA

Zabrana liječenja i cijepljenja

Članak 3.

(1) Zabranjeno je:

(a) svako terapijsko ili desenzibilizirajuće liječenje tuberkuloze goveda;

(b) cijepljenje protiv tuberkuloze goveda.

Sumnja na tuberkulozu goveda

Članak4.

(1) Sumnjivim na tuberkulozu goveda smatra se svako govedo kod kojeg je:

(a) utvrđena sumnjiva ili pozitivna reakcija na pojedinačni intrakutani tuberkulinski test, ili

(b) utvrđena sumnjiva ili pozitivna reakcija na usporedni intrakutani tuberkulinski test, ili

(c) utvrđena patomorfološka promjena karakteristična za tuberkulozu goveda.

Mjere u slučaju sumnje na tuberkulozu goveda

Članak 5.

(1) U slučaju sumnje na tuberkulozu goveda nadležni veterinarski inspektor mora odmah obaviti nadzor i odrediti sljedeće mjere:

(a) stavljanje stada pod službeni nadzor,

(b) odvajanje i izolaciju unutar stada goveda sumnjivih na tuberkulozu,

(c) provođenje intrakutanih tuberkulinskih testova na sumnjivim govedima i klanje goveda kako slijedi:

– ukoliko je sumnja postavljena na temelju sumnjive ili pozitivne reakcije pojedinačnog intrakutanog tuberkulinskog testa, govedo treba podvrgnuti usporednom intrakutanom tuberkulinskom testu najranije nakon 42 dana, te uputiti na klanje govedo koje je na usporednom intrakutanom tuberkulinskom testu pokazalo sumnjivu ili pozitivnu reakciju,

– ukoliko je sumnja postavljena na temelju sumnjive reakcije na usporednom intrakutanom tuberkulinskom testu, govedo treba podvrgnuti ponovljenom usporednom intrakutanom tuberkulinskom testu najranije nakon 42 dana, te uputiti na klanje govedo koja je na ponovljenom usporednom intrakutanom tuberkulinskom testu pokazalo sumnjivu ili pozitivnu reakciju,

– ukoliko je sumnja postavljena na temelju pozitivne reakcije na usporednom intrakutanom tuberkulinskom testu, govedo treba uputiti na klanje, bez ponavljanja testa.

(d) zabranu osjemenjivanja i pripusta goveda sumnjivih na tuberkulozu,

(e) korištenje sirovog mlijeka u skladu s odredbama propisa o higijeni hrane životinjskog podrijetla,

(f) zabranu iznošenja s gospodarstva hrane za životinje koja je bila ili je mogla biti u dodiru s govedima sumnjivim na oboljenje,

(g) zabranu uporabe zajedničkih napajališta,

(h) zabranu iznošenja stajskog gnoja i gnojevke s gospodarstva,

(i) zabranu uvođenja u stado ili stavljanje u promet životinja iz stada, osim upućivanja na klanje goveda koja su pokaza negativu reakciju na intrakutanom tuberkulinskom testu,

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi sve dok se sumnja na prisutnost tuberkuloze goveda u predmetnome stadu ne isključi.

(3) Sumnja na tuberkulozu goveda isključuje se kada se ispune zahtjevi iz Dodatka A, Poglavlja I. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja.

Potvrđeni slučaj tuberkuloze goveda

Članak 6.

(1) Potvrđenim slučajem tuberkuloze goveda smatra se govedo kod kojeg se:

(a) laboratorijskim pretraživanjem sekreta, ekskreta ili tkiva dokaže uzročnik tuberkuloze goveda (Mycobacterium tuberculosis kompleks), ili

(b) utvrde patomorfološke promjene karakteristične za tuberkulozu, a laboratorijskim pretraživanjem dokaže uzročnik tuberkuloze (Mycobacterium tuberculosis kompleks).

(2) Stado u kojem je potvrđena tuberkuloza goveda u jednog ili više goveda smatra se zaraženim.

Mjere u slučaju potvrđene tuberkuloze goveda u stadu

Članak 7.

(1) Kad je tuberkuloza goveda službeno potvrđena u stadu, nadležni veterinarski inspektor mora, osim mjera iz članka 5. ovoga Pravilnika, na zaraženom stadu narediti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo svako širenje bolesti, i to:

(a) pohranjivanje gnoja iz staja ili drugih nastambi u kojima su boravile životinje na mjesto do kojega životinje na gospodarstvu ne mogu doći,

(b) tretiranje krutog i tekućeg gnoja (gnojevke) na gospodarstvu odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju prema uputi proizvođača i zabranu korištenja u trajanju od najmanje tri tjedna, osim ukoliko je gnoj prekriven slojem nezaraženog gnoja ili zemljom kada korištenje sredstva za dezinfekciju nije potrebno,

(c) staje i druge nastambe u kojima životinje borave te svi kontejneri, posude, oprema i ostali predmeti korišteni u radu sa životinjama moraju se očistiti, oprati i dezinficirati pod službenim nadzorom, u skladu s posebnim propisima i uputama ovlaštenog veterinara,

(d) intrakutana tuberkulinska testiranja svih goveda u stadu, propisana Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja, a u svrhu dodjele ili ponovnog stjecanja statusa stada službeno slobodnog od tuberkuloze goveda.

(2) Kada je tuberkuloza goveda potvrđena u stadu, nadležni veterinarski inspektor mora provesti službeni nadzor nad objektima za sakupljanje, prijevoz, skladištenje i preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla kako bi se potvrdilo da nema opasnosti od širenja tuberkuloze goveda putem istih.

Prestanak bolesti u zaraženom stadu

Članak 8.

Smatra se da je tuberkuloza goveda prestala kada se ispune zahtjevi iz Dodatka A, Poglavlja I. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja.

Dijagnostičko pretraživanje

Članak 9.

Postupak intrakutanih tuberkulinskih testova i procjena reakcije provodi se u skladu s Dodatkom B Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja.

POGLAVLJE III.

Završne odredbe

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda (»Narodne novine«, broj 110/10).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/175
Urbroj: 525-10/0264-13-6
Zagreb, 6. ožujka 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.