Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NN 34/2013 (22.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

628

Na temelju članka 32. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09 i 63/11) Nacionalno vijeće za znanost RH na svojoj je 79. sjednici, održanoj 5. ožujka 2013. godine, donijelo

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine« broj 26/13) u članku 4. riječi: »odnosno vrijednost koja označava prosječnu citiranosti znanstvenog časopisa«, »odnosno područja znanosti« i »ISI Web of Knowledge« brišu se.

Članak 2.

Članak 5. briše se.

Članak 3.

Članak 7. mijenja i glasi:

»(1) Kvantitativnim kriterijima propisan je minimalan broj znanstvenih radova potrebnih za izbor u pojedino znanstveno zvanje, a za određeno znanstveno područje. Najmanje dvije trećine radova potrebnih za izbor mora biti objavljeno u časopisima čiji se faktori odjeka (IF) nalaze u prva tri kvartila, Q1, Q2 i Q3, odgovarajućih predmetnih kategorija (Subject Category List) prema podacima baze JCR (Journal Citation Reports).

(2) Preostali radovi također trebaju biti originalni znanstveni radovi koji su prošli postupak međunarodne recenzije, a pripadaju određenom znanstvenom polju odnosno znanstvenom području u kojem se izbor obavlja.«

Podnaslov »Pododjeljak 1.« iznad ovog članka briše se.

Članak 4.

U članku 9. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za izbor u znanstvena zvanja u polju matematike ne primjenjuju se kvalitativni kriteriji iz ovog Pravilnika.«

Članak 5.

Članak 11. mijenja i glasi:

»(1) Vrijednost (veličina) kvalitativnog kriterija K utvrđuje se kao zbroj omjera IF-a časopisa u kojem je rad objavljen i medijana IF-a predmetne kategorije (Subject Category Summary List) u koju časopis svrstava baza JCR (Journal Citation Report), pomnožen s faktorom doprinosa Fd kandidata:

(zbroj faktora doprinosa kandidata pomnožen s IF-om/medijan IF-a).

(2) Ukoliko je neki časopis naveden u više različitih područja, pridružuje mu se najveći od navedenih omjera.

(3) Faktor doprinosa kandidata za svaki pojedini rad procjenjuje Stručno povjerenstvo na temelju obrazloženog podneska kandidata, a potvrđuje ga Matični odbor. Faktor doprinosa kreće se od 0 do 2.«

Podnaslov »Pododjeljak 2.« iznad ovog članka briše se.

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Faktor doprinosa dodjeljuje se kako slijedi:

Faktor doprinosa = 1,5 – 2

– Kandidat je jedini autor ili jedan od malog broja autora rada. Njegov doprinos radu je vrlo značajan i dobro obrazložen.

– Kandidat je prvi ili dopisni (eng. corresponding) autor rada s većim ili velikim brojem autora.

Faktor doprinosa = 1 – 1,5

– Kandidat je jedan od manjeg broja autora rada, a njegov doprinos radu je prepoznatljiv i jasno obrazložen.

Faktor doprinosa = 0,5 – 1

– Kandidat je jedan od većeg broja autora rada, no njegov doprinos radu je prepoznatljiv i jasno obrazložen.

Faktor doprinosa < 0,5

– Kandidat je jedan od velikog broja autora rada.

– Kandidat je jedan od manjeg broja autora rada, no njegov doprinos radu nije prepoznatljiv i jasno obrazložen.

(2) Manjim se brojem autora rada smatra do šest autora, većim se brojem smatra od sedam do deset autora, dok se više od deset autora rada smatra velikim brojem autora. Ukoliko se, međutim, radi o multicentričnim studijama, tada se pod većim brojem autora može smatrati i više od deset autora, uz uvjet da iz iste ustanove (instituta, fakulteta, klinike, zavoda i dr.) smije biti najviše dva autora. Odluku o tome donosi Matični odbor.«

Članak 7.

Podnaslov »Pododjeljak 3.« iznad članka 15. briše se.

Članak 8.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Priznati se patenti smatraju ravnopravnim znanstvenim radovima, s time da se međunarodnom patentu pridružuje IF=2 x medijan IF-a predmetnog područja i polja znanosti, a hrvatskom patentu se pridružuje IF=medijan IF-a predmetnog područja i polja znanosti.

(2) Broj priznatih patenata koji se računaju kao znanstveni radovi ne može biti veći od 1/3 ukupnog broja radova propisanih kvantitativnim kriterijima. Svaki priznati patent se računa samo jedanput, a pridružuje mu se povoljniji IF u slučaju istodobnog priznanja hrvatskog i međunarodnog patenta.«

Članak 9.

Članak 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U znanstvene radove prve skupine (a1) ubrajaju se radovi objavljeni u časopisima za koje citatna baza ISI Web of Knowledge izračunava faktor odjeka (Impact Factor, IF) u kvartilima Q1, Q2, i Q3 predmetne kategorije (Subject Category Summary List) definiranih u izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report). Znanstveni radovi druge skupine (a2) su radovi objavljeni u časopisima u citatnoj baza ISI Web of Knowledge koji u svom izvješću o citiranosti JCR izračunavaju faktor odjeka (Impact Factor, IF) u zadnjem kvartilu (Q4) predmetne kategorije te u časopisima referiranim u: Agris, Agricola, Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Biological Abstract, BIOSIS, Biotechnology Citation Index, Chemical Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, IBSS – International Bibliography of the Social Sciences, Scopus, Academic Search Complete, EMBASE, Current Biotechnology Abstracts. U slučaju radova interdisciplinarnog karaktera koji u znatnijoj mjeri pripadaju području biotehničkih znanosti, u rad skupine a2 ubrojit će se i oni referirani u nekoj drugoj međunarodno priznatoj sekundarnoj bazi o čemu na prijedlog Područnog vijeća za biotehničke znanosti odluku donosi NVZ.«

Članak 10.

U članku 29. stavku 1. riječi: »citatne baze ISI Web of Knowledge u polju u kojem se kandidat bira« brišu se.

Članak 11.

U članku 30. u drugoj rečenici riječi: »i corresponding autor« brišu se.

Članak 12.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Priznati se patenti smatraju ravnopravnima znanstvenim radovima i pripadaju kategoriji a1 znanstvenih radova. Broj priznatih patenata koji se računaju kao znanstveni radovi ne može biti veći od 1/3 ukupnog broja radova propisanog kvantitativnim kriterijem. Znanstveni rad i patent koji pokazuje iste rezultate ne mogu se računati kao dva rada.«

Članak 13.

U članku 34. stavku 2. riječi: »Web of Knowledge« mijenjaju se u riječi: »Web of Science«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Autorska se knjiga vrednuje kao tri rada a1 ako je objavljena kod međunarodno priznatih izdavača, poglavlje se u knjizi vrednuje kao jedan rad a1, a uredništvo se knjige također vrednuje kao jedan rad a1.

Međunarodno priznatim izdavačima znanstvenih knjiga (autorskih i uredničkih) smatraju se izdavači svrstani u kategoriju A, B ili C prema najrecentnijem WASS-SENSE popisu izdavača knjiga (http://www.sense.nl/qualityassessment) ili svi strani i prvih četrdeset španjolskih izdavača na najrecentnijem popisu Scholarly Publication Index (http://epuc.cchs.csic.es/SPI/listado_completo.php).

Ukoliko posebno važni izdavači za određena polja u društvenim znanostima nisu na ovom popisu, dopušta se dopuna tog popisa s najviše pet međunarodna izdavača po polju. Područno vijeće za društvene znanosti predlaže, a Nacionalno vijeće za znanost jednom u tri godine odobrava dopunski popis međunarodno priznatih izdavača.«

Stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Autorska se knjiga vrednuje kao tri rada a1 ako je objavljena kod međunarodno priznatih izdavača, poglavlje se u knjizi vrednuje kao jedan rad a1, a uredništvo se knjige također vrednuje kao jedan rad a1.

Međunarodno priznatim izdavačima znanstvenih knjiga (autorskih i uredničkih) smatraju se izdavači svrstani u kategoriju A, B ili C prema najrecentnijem WASS-SENSE popisu izdavača knjiga (http://www.sense.nl/qualityassessment) te svi strani i prvih četrdeset španjolskih izdavača na najrecentnijem popisu Scholarly Publication Index (http://epuc.cchs.csic.es/SPI/listado_completo.php).

Ukoliko posebno važni izdavači za znanstveno polje prava nisu na ovim popisima, dopušta se dopuna tog popisa s najviše pet međunarodnih izdavača po polju. Područno vijeće za društvene znanosti predlaže, a Nacionalno vijeće za znanost jednom u tri godine odobrava dopunski popis međunarodno priznatih izdavača.«

Članak 14.

Članak 35. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Međunarodno priznatim izdavačima znanstvenih knjiga (autorskih i uredničkih) smatraju se svi strani i prvih četrdeset španjolskih izdavača na najrecentnijem popisu Scholarly Publication Index (http://epuc.cchs.csic.es/SPI/listado_completo.php).

Ukoliko posebno važni izdavači za određena polja u humanističkim znanostima nisu na ovom popisu, dopušta se dopuna tog popisa s najviše deset međunarodnih izdavača po polju. Područno vijeće za humanističke znanosti predlaže, a Nacionalno vijeće za znanost jednom u tri godine odobrava dopunski popis međunarodno priznatih izdavača.«

U stavcima 3., 4., 6., 7., 10. i 12. članka 35. riječi: »članak 35.« u odgovarajućim padežima mijenjaju se u riječi: »ovaj članak« u odgovarajućem padežu.

Članak 15.

Ovlašćuje se Agencija za znanost i visoko obrazovanje da uredi i izda pročišćeni tekst Pravilnika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/13-05/0003

Urbroj: 355-02-02-13-4

Zagreb, 12. ožujka 2013.

Predsjednica
Nacionalnog vijeća za znanost
prof. dr. sc. Maja Vehovec, v. r.

34 22.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 34 22.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja