Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

NN 34/2013 (22.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

629

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11) Nacionalno vijeće za znanost RH je na svojoj 78. sjednici održanoj 19. veljače 2013. godine donijelo

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USTROJU I NAČINU RADA PODRUČNIH VIJEĆA I MATIČNIH ODBORA

Članak 1.

U Pravilniku o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (»Narodne novine« broj 76/05, 113/05 – Odluka USRH, 118/05, 55/09, 38/10, 40/11, 123/12 i 32/13) članak 9. stavak 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– polje poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/13-05/0002

Urbroj: 355-02-02-13-11

Zagreb, 18. ožujka 2013.

Predsjednica

Nacionalnog vijeća za znanost

prof. dr. sc. Maja Vehovec, v. r.