Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu

NN 36/2013 (27.3.2013.), Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

657

Na temelju članka 230. stavka 1. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine donijela

UREDBU

O HRVATSKOM VIZNOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj i opseg

Članak 1.

(1) Uredbom o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu uređuju se:

1. Hrvatski vizni informacijski sustav (u daljnjem tekstu: HVIS) i osobni podaci koji se u njega unose uključujući i biometrijske podatke,

2. podaci o podnesenim zahtjevima za vizu, izdanim, produljenim, odbijenim, poništenim i ukinutim vizama i razmjena tih podataka između viznih tijela,

3. postupak uzimanja biometrijskih podataka,

4. način čuvanja i korištenja zbirke podataka zahtjeva za vizu.

(2) Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu s Uredbom (EZ) broj 767/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. godine o Viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka između država članica o kratkotrajnim vizama (Uredba o VIS-u); SL L br. 218, 13.8.2008. godine.

(3) U ovoj Uredbi određeni pojmovi navedeni su u muškom rodu, a koriste se kao neutralni za muški ili ženski rod.

Definicije

Članak 2.

U ovoj Uredbi, koriste se sljedeće definicije:

»vizna tijela« su državna tijela u čijoj je nadležnosti:

a) izdavanje vize i produljenje vize: diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DM/KU), policijske uprave/policijske postaje (u daljnjem tekstu: PU/PP);

b) sudjelovanje u postupku izdavanja vize u skladu sa člankom 16. stavcima 3. i 4. Zakona o strancima (u daljnjem tekstu: Zakon): Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Ministarstvo unutarnjih poslova i Sigurnosno-obavještajna agencija;

c) odlučivanje o poništenju ili ukidanju vize: DM/KU, PU/PP;

d) odlučivanje o produljenju vize: Ministarstvo unutarnjih poslova;

»središnje vizno tijelo« je Ministarstvo;

»nadležno vizno tijelo« je tijelo koje je zaprimilo zahtjev i unijelo podatke u HVIS;

»podnositelj zahtjeva« je stranac koji podliježe zahtijevanju vize u skladu s vrijedećim viznim sustavom i koji je podnio zahtjev za vizu;

»članovi skupine« su:

a) podnositelji zahtjeva od kojih je jedan nositelj putne isprave, a ostali su upisani u njegovu putnu ispravu kao sukorisnici te su zbog zakonskih razloga obvezni zajedno ulaziti na područje Republike Hrvatske i izlaziti iz njega;

b) podnositelji zahtjeva koji zajedno putuju u Republiku Hrvatsku, u istu svrhu, na isto mjesto i u istome vremenskom razdoblju;

»alfanumerički podaci« su podaci koji sadrže slova, brojeve, specijalne znakove, praznine i znakove interpunkcije;

»međunarodne organizacije« su organizacije UN-a, Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i međunarodna vijeća Crvenog križa;

»provjera« je postupak usporedbe skupova podataka kako bi se ustanovila istovjetnost osobe s dostavljenom dokumentacijom (provjera »jedan-na-jedan«);

»identifikacija« je postupak provjere identiteta osobe pretraživanjem višestrukih skupova podataka u bazi podataka (provjera »jedan-na-više«).

Neposredan pristup podacima u svrhu zaštite nacionalne sigurnosti te sprječavanja, otkrivanja i istrage terorističkih djelovanja i drugih teških kaznenih djela

Članak 3.

(1) Ministarstvo osigurava Sigurnosno-obavještajnoj agenciji i mjerodavnim službama Ministarstva unutarnjih poslova neposredan pristup podacima u HVIS-u u svrhu zaštite nacionalne sigurnosti te u svrhu sprječavanja, otkrivanja i istrage terorističkih djelovanja i drugih teških kaznenih djela, u skladu sa zakonskim propisom koji uređuje zaštitu nacionalne sigurnosti i zakonskim propisom koji uređuje policijske poslove i ovlasti.

(2) Ravnatelj Sigurnosno-obavještajne agencije i ministar unutarnjih poslova će posebnom odlukom odrediti osobe ovlaštene za neposredan pristup podacima iz stavka 1. ovoga članka.

Kategorije podataka

Članak 4.

(1) U HVIS se unose sljedeće kategorije podataka:

1. alfanumerički podaci o podnositelju zahtjeva i o zatraženoj, izdanoj, odbijenoj, poništenoj, ukinutoj ili produljenoj vizi, u skladu sa člankom 8. i člancima 12. – 15. ove Uredbe;

2. fotografije u skladu s provedbenim propisom koji uređuje postupak izdavanja viza;

3. otisci prstiju u skladu sa člankom 21. Zakona;

4. poveznice s drugim zahtjevima.

(2) Poruke prenesene infrastrukturom HVIS-a, navedene u članku 17. ove Uredbe ne pohranjuju se u HVIS-u.

Pristup za unošenje, izmjenu i dopunu, brisanje i konzultiranje podataka

Članak 5.

(1) Pristup HVIS-u za unošenje, izmjenu i dopunu ili brisanje podataka navedenih u članku 4. stavku 1. ove Uredbe ima samo ovlašteni službenik viznih tijela.

(2) Pristup HVIS-u za konzultiranje podataka imaju samo ovlašteni službenici Ministarstva unutarnjih poslova i to isključivo u svrhe utvrđene odredbama članaka 23. – 26. ove Uredbe i u opsegu u kojem je to potrebno.

(3) Pristup HVIS-u u svrhu davanja mišljenja ili suglasnosti za izdavanje vize te odlučivanja o produljenju vize i/ili trajanja boravka imaju samo za to ovlašteni službenici Ministarstva, Ministarstva unutarnjih poslova i Sigurnosno-obavještajne agencije i to isključivo u svrhe utvrđene ovom Uredbom i u opsegu u kojem je to potrebno.

(4) Suglasnost za pristup i razinu korištenja HVIS-a službenicima iz stavaka 1. – 3. ovoga članka daje rukovoditelj ustrojstvene jedinice Ministarstva koja je nadležna za HVIS.

Opća načela

Članak 6.

(1) Svako vizno tijelo koje je ovlašteno pristupati HVIS-u u skladu s ovom Uredbom dužno je osigurati da korištenje HVIS-a bude potrebno, odgovarajuće i razmjerno za obavljanje poslova toga viznog tijela.

(2) Svako je vizno tijelo dužno osigurati da se pri korištenju HVIS-a ne diskriminira podnositelje zahtjeva i nositelje vize na osnovi spola, rasnog ili etničkog podrijetla, religije ili vjere, invalidnosti, dobi ili spolnog opredjeljenja te da se u potpunosti poštuju ljudsko dostojanstvo i nepovredivost podnositelja zahtjeva ili nositelja vize.

II. UNOS I UPORABA PODATAKA U VIZNIM TIJELIMA

Postupak unošenja podataka nakon zaprimanja zahtjeva

Članak 7.

(1) Vizno tijelo koje je zaprimilo zahtjev, a koji je dopušten u skladu sa člankom 22. Zakona, bez odlaganja otvara predmet zahtjeva u HVIS-u, unošenjem podataka navedenih u članku 8. ove Uredbe.

(2) Prigodom otvaranja predmeta zahtjeva vizno tijelo provjerava u HVIS-u postoje li prethodno evidentirani zahtjevi istog podnositelja.

(3) Ako je evidentiran prethodni zahtjev, vizno tijelo povezuje svaki novi predmet zahtjeva s prethodnim zahtjevima istog podnositelja.

(4) Ako podnositelj zahtjeva putuje u skupini s drugim podnositeljima, vizno tijelo otvara predmet zahtjeva za svakog podnositelja i povezuje sve predmete članova skupine.

(5) Kada uzimanje otisaka prstiju nije moguće, sustav omogućuje razlikovanje između slučaja kada se oni uopće ne mogu uzeti i slučaja kada oni nisu uzeti iz zakonskih razloga, sukladno članku 21. stavku 3. Zakona.

Podaci nakon podnošenja zahtjeva

Članak 8.

Vizno tijelo unosi sljedeće podatke u predmet zahtjeva:

1. klasa predmeta/broj zahtjeva;

2. oznaka statusa zahtjeva – označava se da je viza zatražena;

3. oznaka žurnosti postupka, ako je primjenjivo

4. tijelo kojem je podnesen zahtjev i mjesto podnošenja zahtjeva te oznaku:

– ako je zahtjev podnesen kod stranog DM/KU koje zastupa Republiku Hrvatsku,

– ako je zahtjev podnesen posredstvom komercijalnog posrednika ili vanjskog pružatelja usluga,

– ako je zahtjev podnesen posredstvom treće osobe;

5. sljedeći podaci unose se iz obrasca zahtjeva:

(a) prezime, prezime pri rođenju (ranije prezime(na)), ime(na); spol; datum, mjesto i država rođenja;

(b) sadašnje državljanstvo i državljanstvo pri rođenju;

(c) vrsta i broj putne isprave, tijelo koje ju je izdalo te datum izdavanja i isteka roka valjanosti;

(d) mjesto i datum zahtjeva;

(e) vrsta zatražene vize;

(f) razdoblje za koje se traži viza;

(g) odredište i trajanje namjeravanoga boravka;

(h) svrha putovanja;

(i) datum dolaska i odlaska, odnosno datum prvog ulaska i izlaska ako je riječ o vizi s dva ili više ulazaka;

(j) adresa(e) na kojoj će boraviti u Republici Hrvatskoj,

(k) sljedeći podaci o osobi koja je uputila poziv i jamči da će platiti troškove uzdržavanja tijekom boravka:

– u slučaju fizičke osobe, hrvatskoga državljanina, prezime, ime, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) i adresa osobe; ako je fizička osoba stranac s odobrenim boravkom na području Republike Hrvatske, broj putovnice, vrsta i razdoblje odobrenog boravka, prezime, ime, OIB i adresa osobe;

– u slučaju pravne osobe, naziv, adresa, prezime i ime te OIB osobe ovlaštene za zastupanje.

(l) sadašnje zanimanje i poslodavac; za učenike ime škole, za studente naziv ustanove;

(m) za maloljetnike, ime i prezime zakonskog zastupnika podnositelja zahtjeva;

(n) granični prijelaz (prvog) ulaska ili tranzitna ruta;

(o) adresa stanovanja;

(p) procjena opravdanosti zahtjeva

6. fotografija podnositelja zahtjeva u skladu s provedbenim propisom koji uređuju postupak izdavanja viza;

7. otisci prstiju podnositelja zahtjeva u skladu s provedbenim propisom koji uređuje postupak izdavanja viza;

8. dozvola boravka u drugoj državi ako je podnositelj posjeduje, država koja ju je izdala i datum do kojeg vrijedi.

Podaci koje unosi Ministarstvo unutarnjih poslova

Članak 9.

(1) U postupku izdavanja vize Ministarstvo unutarnjih poslova, nadležno za davanje mišljenja na zahtjeve za izdavanje vize i za odlučivanje o zahtjevima za produljenje vize i/ili trajanja boravka može u HVIS unijeti sljedeće podatke:

1. zahtjev za korekcijom podataka;

2. zahtjev za nadopunom podataka/dokumentacije;

3. zahtjev za provjerom podataka;

4. rezultat provjere iz točke 3. ovoga stavka.

(2) Službenu bilješku o provjeri podataka iz stavka 1. točke 3. ovoga članka unosi PU/PP.

(3) Nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovoga članka, vizno tijelo unosi sljedeće podatke:

1. mišljenje, koje može biti pozitivno ili negativno;

2. obrazloženje ako je mišljenje negativno;

3. odluka o zahtjevu za produljenje vize;

4. obrazloženje ako postoje razlozi za odbijanje zahtjeva za produljenje vize;

5. prijedlog ili nalog za obustavu postupka.

Podaci koje unosi Sigurnosno-obavještajna agencija

Članak 10.

(1) U postupku izdavanja vize Sigurnosno-obavještajna agencija, nadležna za davanje mišljenja na zahtjeve za izdavanje vize može u HVIS unijeti sljedeće podatke:

1. zahtjev za korekcijom podataka;

2. zahtjev za nadopunom podataka/dokumentacije.

(2) Nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovoga članka, vizno tijelo unosi sljedeće podatke:

1. mišljenje, koje može biti pozitivno ili negativno;

2. obrazloženje ako je mišljenje negativno.

Podaci koje unosi Ministarstvo

Članak 11.

(1) U postupku izdavanja vize središnje vizno tijelo, nadležno za davanje suglasnosti na zahtjeve za izdavanje vize može u HVIS unijeti sljedeće podatke:

1. zahtjev za korekcijom podataka;

2. zahtjev za nadopunom podataka/dokumentacije.

(2) Nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovoga članka, tijelo iz stavka 1. ovoga članka unosi sljedeće podatke:

1. odluka o suglasnosti za izdavanje vize;

2. obrazloženje ako postoje razlozi za odbijanje vize;

3. prijedlog ili nalog za obustavu postupka.

Podaci koji se unose za izdanu vizu

Članak 12.

(1) Ako je odlučeno da se viza izda, nadležno vizno tijelo unosi sljedeće podatke u predmet zahtjeva:

1. promjena oznake statusa – označava se da je viza izdana, čime se zamjenjuje prijašnja oznaka da je viza zatražena;

2. tijelo koje je izdalo vizu,

3. datum i mjesto gdje je viza izdana;

4. vrsta vize;

5. broj naljepnice vize;

6. razdoblje valjanosti vize;

7. odobreni broj ulazaka;

8. trajanje boravka odobreno vizom;

9. ako je primjenjivo, podatak da je viza izdana na obrascu za unošenje vize i broj obrasca

10. ako je primjenjivo, podatak da je naljepnica vize ispisana ručno.

(2) Ako podnositelj zahtjeva odustane od zahtjeva prije nego što je odlučeno o zahtjevu, nadležno vizno tijelo mijenja oznaku statusa – oznaka da je viza zatražena zamjenjuje se oznakom da je podnositelj odustao od zahtjeva i unosi se datum odustajanja.

(3) U slučaju iz članka 9. stavka 3. točke 5. ili iz članka 11. stavka 2. točke 3. ove Uredbe, vizno tijelo može donijeti odluku o obustavi postupka izdavanja vize odnosno odluku o obustavi postupka produljenja vize i/ili trajanja boravka – oznaka da je viza zatražena zamjenjuje se oznakom da je postupak obustavljen i unosi se datum obustave postupka.

Podaci koji se unose za odbijenu vizu

Članak 13.

(1) Ako je odlučeno da se viza odbije, nadležno vizno tijelo unosi sljedeće podatke u predmet zahtjeva:

1. promjena oznake statusa – označava se da je viza odbijena, čime se zamjenjuje oznaka da je viza zatražena;

2. tijelo koje je odbilo vizu, uključujući njegovo sjedište;

3. mjesto i datum odluke.

(2) U predmetu zahtjeva mora se naznačiti i osnova(e) za odbijanje vize, u skladu sa člankom 31. stavkom 1. Zakona.

Podaci koji se unose za poništenu ili ukinutu vizu

Članak 14.

(1) Ako je odlučeno da se viza poništi ili ukine, nadležno vizno tijelo unosi sljedeće podatke u predmet zahtjeva:

1. promjena oznake statusa – označava se da je viza poništena ili ukinuta, čime se zamjenjuje oznaka da je viza izdana;

2. tijelo koje je poništilo ili ukinulo vizu, uključujući njegovo sjedište;

3. mjesto i datum odluke;

(2) U predmetu zahtjeva mora se naznačiti i osnova(e) za poništenje ili ukidanje vize:

– u skladu sa člankom 31. stavkom 1. Zakona, ili

– zahtjev nositelja vize da se ona ukine.

Podaci koji se unose za produljenu vizu

Članak 15.

(1) Ako je odlučeno da se produlji rok valjanosti i/ili trajanje boravka izdane vize, nadležno vizno tijelo koje je produljilo vizu unosi sljedeće podatke u predmet zahtjeva:

1. promjena oznake statusa – označava se da je viza produljena, čime se zamjenjuje oznaka da je viza izdana;

2. tijelo koje je produljilo vizu, uključujući njegovo sjedište;

3. mjesto i datum odluke;

4. serijski broj naljepnice produljene vize;

5. datumi početka i isteka produljenja roka valjanosti;

6. razdoblje produljenja odobrenog trajanja boravka;

7. vrsta produljene vize.

(2) U predmetu zahtjeva mora se naznačiti i osnova(e) za produljenje vize, koja može biti jedna ili više od sljedećih:

1. viša sila;

2. humanitarni razlozi;

3. ozbiljni osobni razlozi.

Uporaba HVIS-a za provedbu postupka

Članak 16.

(1) Nadležno vizno tijelo konzultira HVIS u svrhu provedbe postupka i odlučivanja o zahtjevu, uključujući i odluku hoće li se viza poništiti, ukinuti ili produljiti, u skladu s provedbenim propisom koji uređuju postupak izdavanja viza.

(2) U svrhe navedene u stavku 1. ovoga članka, nadležno vizno tijelo ima pristup pretraživanju zahtjeva prema jednom ili više sljedećih podataka:

1. broj zahtjeva,

2. osobni podaci iz članka 8. točke 5. podtočke (a) ove Uredbe,

3. podaci o državljanstvu iz članka 8. točke 5. podtočke (b) ove Uredbe,

4. podaci o putnoj ispravi iz članka 8. točke 5. podtočke (c) ove Uredbe,

5. prezime, ime i adresa fizičke osobe ili naziv i adresa pravne osobe iz članka 8. točke 5. podtočke (k) ove Uredbe,

6. fotografije,

7. otisci prstiju,

8. serijski broj naljepnice i datum izdavanja svake prethodno izdane vize.

(3) Ako pretraga jednog ili više skupova podataka iz stavka 2. ovoga članka pokaže da su podaci o podnositelju zahtjeva uneseni u HVIS, nadležnom viznom tijelu daje se pristup predmetu(ima) zahtjeva i povezanim predmetima, sukladno članku 7. stavcima 3. i 4. ove Uredbe, isključivo u svrhe navedene u stavku 1. ovoga članka.

Uporaba HVIS-a za konzultacije i zamolbe za dokumentima

Članak 17.

(1) U svrhu konzultacija između viznih tijela, u skladu sa člankom 16. Zakona, nadležno vizno tijelo unosi zamolbu za konzultacijom s brojem predmeta zahtjeva u HVIS-u, s naznakom tijela koje se ili koja se konzultiraju.

(2) HVIS-om se zamolba prenosi naznačenom tijelu ili tijelima te se istim putem prosljeđuje povratna informacija.

(3) Postupak iz stavka 1. ovoga članka može se primijeniti i za prijenos drugih obavijesti vezanih uz konzularnu suradnju između DM/KU kao i za prosljeđivanje preslika putnih isprava i druge dokumentacije priložene uz zahtjev.

(4) Osobni podaci koji se prenose sukladno ovim člankom, koriste se isključivo za konzultaciju između viznih tijela i konzularnu suradnju.

Uporaba HVIS-a za prosljeđivanje predmeta zahtjeva u drugi DM/KU

Članak 18.

(1) U svrhu olakšavanja izdavanja viza podnositeljima zahtjeva iz država u kojima Republika Hrvatska nema DM/KU i u opravdanim slučajevima žurnosti, ako se podnositelj zahtjeva ne može osobno javiti u DM/KU radi preuzimanja vize, predmet zahtjeva može se proslijediti radi izdavanja vize u drugi DM/KU.

(2) Predmet zahtjeva može se proslijediti nakon što je obrađen i pribavljena je suglasnost ako je ona bila potrebna.

(3) U predmet zahtjeva koji se prosljeđuje u drugi DM/KU nadležno vizno tijelo unosi dokumentaciju priloženu uz zahtjev i naznačuje DM/KU u koji se traži prosljeđivanje.

(4) Nadležno vizno tijelo internim komunikatorom HVIS-a dostavlja zahtjev za prosljeđivanjem predmeta na odobrenje Ministarstvu.

Storniranje predmeta

Članak 19.

(1) Ako se utvrdi da je predmet zahtjeva omaškom ili zbog drugog razloga dva puta unesen u HVIS, predmet zahtjeva koji je po drugi put unesen može se stornirati.

(2) Nadležno vizno tijelo internim komunikatorom HVIS-a dostavlja zahtjev za storniranjem predmeta na odobrenje Ministarstvu.

Uporaba podataka za izvješća i statističke podatke te za nadzor postupanja nadležnih viznih tijela

Članak 20.

U svrhu sastavljanja izvješća i izrade statistika, bez mogućnosti identificiranja pojedinačnih podnositelja zahtjeva, Ministarstvo, Ministarstvo unutarnjih poslova i Sigurnosno-obavještajna agencija imaju pristup isključivo sljedećim podacima:

1. oznaka statusa,

2. nadležna vizna tijela, uključujući njihovo sjedište,

3. sadašnje državljanstvo podnositelja zahtjeva,

4. granični prijelaz prvog ulaska,

5. datum i mjesto podnošenja zahtjeva ili odluke o zahtjevu,

6. vrsta tražene ili izdane vize,

7. vrsta putne isprave,

8. naznačena osnova za svaku odluku u vezi s vizom ili zahtjevom za vizu,

9. naplaćena konzularna pristojba,

10. nadležno vizno tijelo, uključujući njegovo sjedište, koje je odbilo zahtjev za vizu i datum odbijanja,

11. slučajevi u kojima je podnositelj zahtjeva podnio zahtjev za vizu u više viznih tijela, uz naznaku tih viznih tijela, njihova sjedišta i datume odbijanja,

12. glavna(e) svrha(e) putovanja,

13. slučajevi kada se ne mogu uzeti otisci prstiju,

14. slučajevi kada se otisci prstiju ne mogu uzeti iz zakonskih razloga,

15. slučajevi kada je osobi iz članka 21. stavka 3. Zakona kojoj se nisu mogli uzeti otisci prstiju odbijena viza.

Zbirke podatka o zahtjevima za vizu, izdanim, odbijenim, poništenim, ukinutim i produljenim vizama

Članak 21.

(1) U HVIS-u se vodi, za svako vizno tijelo, zbirka podataka o zahtjevima za izdavanje vize, izdanim, odbijenim, poništenim i ukinutim vizama te produljenim vizama koja sadrži sljedeće podatke:

1. klasa ili broj predmeta,

2. datum podnošenja zahtjeva,

3. prezime, ime, državljanstvo podnositelja zahtjeva,

4. vrsta, broj i rok valjanosti putne isprave,

5. vrsta zatražene vize i broj zatraženih ulazaka,

6. kako je riješen zahtjev,

7. ako je viza izdana: datum izdavanja vize, serijski broj, vrsta vize, broj odobrenih ulazaka, i odobreno trajanje boravka, rok valjanosti vize,

8. datum zaključivanja predmeta.

(2) Vizna tijela u čijoj je nadležnosti sudjelovanje u postupku izdavanja vize u skladu sa člankom 16. stavcima 3. i 4. te člankom 30. Zakona imaju pristup svim zbirkama podataka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ustrojstvene jedinice Uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova imaju pristup zbirkama podataka viznih tijela nadležnih za izdavanje vize na granici iz stavka 1. ovoga članka, u svrhu praćenja postupanja na graničnim prijelazima u skladu s ovom Uredbom.

Uporaba HVIS-a za narudžbu i kontrolu naljepnica viza

Članak 22.

(1) Nadležno vizno tijelo, pri naručivanju naljepnica viza, u HVIS unosi sljedeće podatke:

1. potrebna količina naljepnica viza,

2. razdoblje za koje se količina naručuje.

(2) Prilikom otpremanja naljepnica viza, u HVIS se unose serijski brojevi (od – do) odaslanih naljepnica, koje nadležno vizno tijelo potvrđuje po njihovu primitku.

(3) Nadležno vizno tijelo unosi u HVIS podatke o svakoj naljepnici vize koju je poništilo iz tehničkih razloga.

(4) U HVIS-u se vode, za svako nadležno vizno tijelo, podaci o zaprimljenim i iskorištenim naljepnicama vize te o naljepnicama vize koje su poništene iz tehničkih razloga.

III. PRISTUP DRUGIH TIJELA PODACIMA

Pristup podacima u svrhu povjere na graničnim prijelazima

Članak 23.

(1) Policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice ima pristup pretraživanju podataka u HVIS-u, isključivo u svrhu provjere identiteta osobe i/ili vjerodostojnosti vize, na osnovi serijskog broja naljepnice vize u kombinaciji s provjerom otisaka prstiju nositelja vize.

(2) Za nositelje vize kod kojih nije moguće koristiti otiske prstiju, pretraživanje se provodi samo na osnovi serijskog broja naljepnice vize.

(3) Ako pretraga iz stavka 1. ovoga članka pokaže da su podaci o nositelju vize uneseni u HVIS, tijelu iz stavka 1. ovoga članka daje se pristup sljedećim podacima iz predmeta zahtjeva, kao i iz povezanih predmeta članova skupine:

1. podaci o statusu predmeta i podaci iz obrasca zahtjeva, iz članka 8. točaka 2. i 5. ove Uredbe,

2. fotografije,

3. podaci uneseni o eventualno prije izdanim, odbijenim, poništenim ili ukinutim vizama te o produljenim vizama iz članaka 12. do 15. ove Uredbe.

(4) Ako provjera nositelja vize ili same vize ne bude uspješna ili ako postoji sumnja u identitet nositelja vize, u vjerodostojnost vize i/ili putne isprave, ovlaštenom službeniku tijela iz stavka 1. ovoga članka daje se pristup podacima u skladu sa člankom 25. stavcima 1. i 2. ove Uredbe.

Pristup podacima u svrhu provjere unutar državnoga područja Republike Hrvatske

Članak 24.

(1) PU/PP ima pristup pretraživanju podataka u HVIS-u, isključivo u svrhu provjere identiteta osobe i/ili vjerodostojnosti vize te jesu li ispunjeni uvjeti za ulazak i boravak na područje Republike Hrvatske, na osnovi serijskog broja naljepnice vize u kombinaciji s provjerom otisaka prstiju nositelja vize ili serijskog broja naljepnice vize. Ako se otisci prstiju nositelja vize ne mogu koristiti, pretraživanje se obavlja samo na osnovi serijskog broja naljepnice vize.

(2) Ako pretraga iz stavka 1. ovoga članka pokaže da su podaci o nositelju vize uneseni u HVIS, tijelu iz stavka 1. ovoga članka daje se pristup sljedećim podacima iz predmeta zahtjeva, kao i iz povezanih predmeta članova skupine:

1. podaci o statusu predmeta i podaci iz obrasca zahtjeva, iz članka 8. točaka 2. i 5. ove Uredbe,

2. fotografije,

3. podaci uneseni o eventualno prije izdanim, odbijenim, poništenim ili ukinutim vizama te o produljenim vizama iz članaka 12. – 15. ove Uredbe.

(3) Ako provjera nositelja vize ili same vize ne bude uspješna ili ako postoji sumnja u identitet nositelja vize, u vjerodostojnost vize i/ili putne isprave, ovlaštenom službeniku tijela iz stavka 1. ovoga članka daje se pristup podacima u skladu sa člankom 25. stavcima 1. i 2. ove Uredbe.

Pristup podacima u svrhu utvrđivanja identiteta

Članak 25.

(1) Policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice, isključivo u svrhu utvrđivanja identiteta osobe koja ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete za ulazak, kratkotrajni ili privremeni boravak na području Republike Hrvatske, kao i PU/PP, isključivo u svrhu utvrđivanja jesu li ispunjeni uvjeti za ulazak, kratkotrajni ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, ima pristup pretraživanju podataka u HVIS-u na osnovi otisaka prstiju te osobe. Ako se otisci prstiju te osobe ne mogu koristiti ili pretraga bude neuspješna, pretraživanje se obavlja na osnovi podataka iz članka 8. točke 5. podtočaka (a) i/ili (c) ove Uredbe; to se pretraživanje može obavljati u kombinaciji s podacima iz članka 8. točke 5. podtočke (b) ove Uredbe.

(2) Ako pretraga iz stavka 1. ovoga članka pokaže da su podaci o osobi uneseni u HVIS, tijelu iz stavka 1. ovoga članka daje se pristup sljedećim podacima iz predmeta zahtjeva, kao i iz povezanih predmeta članova skupine, u skladu sa člankom 7. stavcima 3. i 4. ove Uredbe:

1. broj zahtjeva, oznaka statusa i tijelo kod kojeg je zahtjev podnesen,

2. podaci uneseni iz obrasca zahtjeva, navedeni u članku 8. točki 5. ove Uredbe,

3. fotografije,

4. uneseni podaci o prije izdanim, odbijenim, poništenim ili ukinutim vizama te o produljenim vizama iz članaka 12. – 15. ove Uredbe.

(3) Ako osoba ima izdanu vizu, nadležna tijela pristupaju HVIS-u ponajprije u skladu sa člankom 23. ili člankom 24. ove Uredbe.

Uporaba podataka u postupku odlučivanja o odgovornosti Republike Hrvatske za ispitivanje zahtjeva za azil

Članak 26.

(1) Tijelo nadležno za odlučivanje o odgovornosti Republike Hrvatske za ispitivanje zahtjeva za azil ima pristup pretraživanju podataka u HVIS-u, na osnovi otisaka prstiju tražitelja azila. Ako se otisci prstiju tražitelja azila ne mogu koristiti ili pretraga bude neuspješna, pretraživanje se obavlja na osnovi podataka iz članka 8. točke 5. podtočaka (a) i/ili (c) ove Uredbe; to se pretraživanje može obavljati u kombinaciji s podacima iz članka 8. točke 5. podtočke (b) ove Uredbe.

(2) Ako pretraga s podacima iz stavka 1. ovoga članka pokaže da su u HVIS-u uneseni podaci o izdanoj vizi, tijelu iz stavka 1. ovoga članka daje se pristup sljedećim podacima iz predmeta zahtjeva i s njim povezanim predmetom(ima) zahtjeva u skladu sa člankom 7. stavkom 3. ove Uredbe, a glede podatka navedenih u točki 5. ovoga stavka, o supružniku i djeci, u skladu sa člankom 7. stavkom 4. ove Uredbe:

1. broj zahtjeva,

2. podaci uneseni iz obrasca zahtjeva, navedeni u članku 8. točki 5. podtočkama (a), (b) i (c) ove Uredbe,

3. fotografija,

4. uneseni podaci o prije izdanim, odbijenim, poništenim ili ukinutim vizama te o produljenim vizama iz članaka 12. do 15. ove Uredbe,

5. podaci iz članka 8. točke 5. podtočaka (a) i (b) ove Uredbe o supružniku i djeci iz povezanih zahtjeva.

IV. ČUVANJE I RAZMJENA PODATAKA

Rok čuvanja pohranjenih podataka

Članak 27.

(1) Svaki predmet zahtjeva pohranjuje se u HVIS na najviše 5 (pet) godina, osim u slučajevima iz članaka 28. i 29. te vođenja evidencija iz članka 33. ove Uredbe.

(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka računa se od:

1. datuma isteka roka valjanosti vize, ako je viza izdana;

2. novoga datuma isteka roka valjanosti vize, ako je viza produljena;

3. datuma otvaranja predmeta zahtjeva u HVIS-u, ako je podnositelj odustao od zahtjeva ili je postupak obustavljen.

4. datuma odluke viznog tijela ako je viza odbijena, poništena ili ukinuta.

(3) Nakon isteka razdoblja iz stavka 1. ovoga članka u HVIS-u automatski se briše predmet zahtjeva i poveznica(e) s tim predmetom iz članka 7. stavaka 3. i 4. ove Uredbe.

Izmjena i dopuna podataka

Članak 28.

(1) Isključivo vizno tijelo koja je unijelo podatke u HVIS ima ih pravo izmijeniti i dopuniti, njihovim ispravljanjem ili brisanjem.

(2) Ako neko drugo vizno tijelo ima dokaz koji upućuje da su podaci obrađeni u HVIS-u netočni ili da su ti podaci bili obrađeni u HVIS-u protivno ovoj Uredbi, o tome je dužno bez odlaganja obavijestiti vizno tijelo koje je podatke unijelo. Takva se poruka prenosi infrastrukturom HVIS-a.

(3) Nadležno vizno tijelo iz stavka 2. ovoga članka provjerava podatke i, ako je potrebno, mijenja ih ili briše.

Ranije brisanje podataka

Članak 29.

(1) U slučaju da podnositelj zahtjeva, prije isteka roka iz članka 27. ove Uredbe stekne hrvatsko državljanstvo, u HVIS-u bez odlaganja se brišu predmet(i) zahtjeva koji se odnose na njega, kao i poveznica(e) iz članka 7. stavaka 3. i 4. ove Uredbe.

(2) Ako je odbijanje vize poništeno odlukom suda ili žalbenoga tijela, tijelo koje je vizu odbilo dužno je bez odgode nakon njezine pravomoćnosti izbrisati podatke navedene u članku 13. ove Uredbe.

Odgovornost za uporabu podataka

Članak 30.

(1) Vizna tijela odgovorna su:

1. za zakonito prikupljanje podataka te da isključivo ovlašteno osoblje ima pristup prikupljanju, unosu i obradi podataka,

2. za zakonito unošenje podataka u HVIS,

3. za točnost i aktualnost podataka u trenutku njihova unošenja u HVIS,

4. za vođenje evidencija i redovito ažuriranje popisa osoba koje imaju pristup prikupljanju, unosu i obradi podataka.

(2) Ministarstvo:

1. donosi potrebne sigurnosne mjere za zaštitu HVIS-a te za infrastrukturu potrebnu za komunikaciju između viznih tijela,

2. osigurava pristup podacima obrađenim u HVIS-u samo ovlaštenim osobama u svrhu ispunjenja zadaća propisanih ovom Uredbom,

3. vodi evidenciju i redovito ažurira popis ovlaštenih osoba iz točke 2. ovoga stavka.

Razmjena podataka s drugim državama ili međunarodnim organizacijama

Članak 31.

(1) Podaci obrađeni u HVIS-u, u skladu s ovom Uredbom, ne mogu biti stavljeni na raspolaganje drugim državama ili međunarodnim organizacijama.

(2) Iznimno, podaci iz članka 8. točke 5. podtočaka (a), (b), (c), (l) i (n) ove Uredbe mogu se proslijediti ili dati na uvid drugoj državi ili međunarodnoj organizaciji u pojedinačnim slučajevima, u svrhu dokazivanja identiteta državljana treće države, i u svrhu njihova povratka, samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. postoji sporazum o readmisiji između druge države i Republike Hrvatske,

2. druga država ili međunarodna organizacija pristaje koristiti podatke samo u svrhu za koju su oni pribavljeni,

3. podaci su pribavljeni ili postali dostupni sukladno ugovoru o readmisiji i propisima koji se odnose na sigurnost podataka i zaštitu osobnih podataka.

(3) Razmjena podataka iz stavka 2. ovoga članka ne može smanjivati prava izbjeglica i osoba koje traže međunarodnu zaštitu, posebice što se tiče njihova protjerivanja.

Sigurnost podataka

Članak 32.

(1) Sigurnost HVIS-a i sigurnost podataka koji se unose u HVIS uključujući i biometrijske podatke provodi se u skladu sa zakonskim propisom koji uređuje informacijsku sigurnost.

(2) Nadležno vizno tijelo jamči sigurnost podataka prije i tijekom unošenja u HVIS.

(3) Ministarstvo jamči sigurnost podataka unesenih u HVIS te donosi potrebne mjere, uključujući sigurnosni plan, kako bi:

1. fizički zaštitilo podatke, između ostalog i izradom plana mjera zaštite ključne infrastrukture za slučaj nepredvidivih događaja,

2. zabranilo neovlaštenim osobama pristup objektima u kojima provodi djelatnosti u skladu s namjenom HVIS-a (kontrola pri ulasku u objekte),

3. spriječilo neovlašteno čitanje, umnožavanje, izmjene ili brisanje nositelja podataka (nadzor nad nositeljima podataka),

4. spriječilo neovlašten unos podataka i neovlašteno pregledavanje, mijenjanje ili brisanje pohranjenih osobnih podataka (nadzor nad pohranjenim podacima),

5. spriječilo neovlaštenu obradu podataka u HVIS-u i svaku neovlaštenu promjenu ili brisanje podataka obrađenih u HVIS-u (nadzor nad unosom podataka),

6. osiguralo da osobe ovlaštene za pristup HVIS-u imaju pristup samo onim podacima za koje su ovlašteni, i to putem pojedinačnih i jedinstvenih korisničkih identiteta i tajnih načina pristupa (nadzor nad pristupom podacima),

7. osiguralo da sva vizna i druga tijela koja imaju pravo pristupa HVIS-u izrade popise, koji opisuju funkciju i odgovornost osoba koje su ovlaštene za pristup podacima, unos, ažuriranje, brisanje i pretraživanje podataka te da te popise bez odgode stave na raspolaganje nadzornome tijelu Republike Hrvatske nadležnom za zaštitu osobnih podataka iz članka 37. ove Uredbe na njegov zahtjev (popisi osoblja),

8. osiguralo da je moguće provjeriti i utvrditi kojim je tijelima dozvoljen prijenos podataka uz korištenje opreme za priopćavanje podataka (nadzor nad priopćavanjem),

9. osiguralo da je moguće provjeriti i utvrditi koji su podaci obrađeni u HVIS-u, kada, tko ih je obradio i s kojom namjenom (nadzor nad bilježenjem podataka),

10. spriječilo neovlašteno čitanje, umnožavanje, izmjene ili brisanje osobnih podataka tijekom prijenosa osobnih podataka u HVIS ili iz njega za vrijeme prijenosa nositelja podataka, osobito uz pomoć odgovarajućih tehnika šifriranja (nadzor nad prijenosom),

11. pratilo učinkovitost sigurnosnih mjera iz ovog stavka i poduzelo potrebne organizacijske mjere koje se odnose na unutarnju kontrolu kako bi se osiguralo postupanje u skladu s ovom Uredbom (interna revizija).

Rok čuvanja zapisa (logova)

Članak 33.

(1) Ministarstvo čuva zapise o svim postupcima obrade podataka u HVIS-u. Takvi zapisi pokazuju koja je bila svrha pristupa, sukladno članku 5. stavku 1. i člancima 16., 17. i 20. i člancima 23. do 26. ove Uredbe, vrstu podataka upotrijebljenih za ispitivanje koji su navedeni u članku 16. stavku 2., članku 20., članku 23. stavcima 1. do 3., članku 24. stavku 1., članku 25. stavku 1. i članku 27. stavku 1. ove Uredbe te tijelo koje je unijelo i pretraživalo podatke.

(2) Zapisi iz stavka 1. ovoga članka koriste se isključivo za nadzor zaštite podataka, dopuštenost njihove obrade i da bi se osigurala sigurnost podataka. Ti se zapisi zaštićuju odgovarajućim mjerama od neovlaštenog pristupa i brišu godinu dana nakon isteka roka čuvanja iz članka 27. ove Uredbe, osim ako nisu potrebni za već započeti postupak nadzora.

Unutarnji nadzor

Članak 34.

Svako tijelo s pravom na pristup podacima u HVIS-u poduzima mjere potrebne za usklađivanje s ovom Uredbom te surađuje, ako je potrebno, s Ministarstvom.

V. PRAVA I NADZOR ZAŠTITE PODATAKA

Pravo na obavijest

Članak 35.

(1) Podnositelji zahtjeva i osobe iz članka 8. točke 5. podtočke (k) ove Uredbe moraju biti obaviješteni o sljedećem:

1. da je Agencija za zaštitu osobnih podataka nadzorno tijelo Republike Hrvatske nadležno za zaštitu osobnih podataka, uključujući njezine podatke za kontakt, kojemu se upućuju žalbe vezane uz zaštitu osobnih podataka,

2. razlozima zbog kojih će podaci biti obrađeni u HVIS-u,

3. kategorijama primatelja podataka, uključujući i tijela iz članka 3. ove Uredbe,

4. roku čuvanja podataka,

5. da je prikupljanje podataka obvezno u postupku obrade zahtjeva,

6. postojanju prava na pristup podacima koji se na njih odnose, kao i prava da zatraže ispravak netočnih podataka koji se na njih odnose ili brisanje nezakonito obrađenih podataka koji se na njih odnose, uključujući pravo na obavijest o načinu korištenja tog prava.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva dobiva u pisanom obliku kada se prikupljaju podaci iz obrasca zahtjeva, fotografija i otisci prstiju, navedeni u članku 8. točkama 5., 6. i 7. ove Uredbe

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio obrasca koji potpisuju osobe iz članka 8. točke 5. podtočke (k) ove Uredbe kada upućuju poziv i jamče za plaćanje troškova uzdržavanja i osiguranja smještaja.

Pravo na pristup, izmjenu i brisanje

Članak 36.

(1) Svaka osoba ima pravo na obavijest o podacima koji se odnose na nju, a koje su unesene u HVIS. O takvim zahtjevima za pristup podacima evidenciju vodi Ministarstvo.

(2) Svaka osoba može zatražiti da se isprave podaci koji se odnose na nju ako su netočni i da se nezakonito prikupljeni podaci izbrišu. Ministarstvo će bez odgode takve podatke ispraviti ili izbrisati, u skladu sa zakonskim propisom koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

(3) Ako Ministarstvo smatra da su podaci uneseni u HVIS točni ili da su prikupljeni na zakonit način, bez odgode će u pisanom obliku obrazložiti dotičnoj osobi zašto nije spremno ispraviti ili izbrisati podatke koji se na nju odnose.

(4) Ministarstvo je dužno dotičnu osobu poučiti što treba poduzeti, ako ne prihvaća obrazloženje, i obavijestiti je o nadležnom sudu ili tijelu za podnošenje žalbe, kao i o svakoj dostupnoj pomoći predviđenoj hrvatskim zakonodavstvom, uključujući i onu od Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Nadzor Agencije za zaštitu osobnih podataka

Članak 37.

(1) Agencija za zaštitu osobnih podataka neovisno nadzire zakonitost obrade osobnih podataka iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Agencija za zaštitu osobnih podataka osigurava da se nadzor postupaka obrade osobnih podataka obavlja u skladu s mjerodavnim međunarodnim nadzornim standardima najmanje jednom u četiri godine.

(3) Agenciji za zaštitu osobnih podataka osigurat će se sredstva za obavljanje poslova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Ministarstvo je voditelj zbirke osobnih podataka u HVIS-u.

(5) Ministarstvo, kao i ostala vizna tijela, dostavlja Agenciji za zaštitu osobnih podataka sve zatražene informacije, a osobito o djelatnostima koje se obavljaju u skladu sa člankom 28. stavkom 1. ove Uredbe, odobrava pristup popisima iz članka 32. stavka 3. točke 7. i zapisima iz članka 33. ove Uredbe te u svako doba omogućuje pristup svojim prostorijama, spisima i drugoj dokumentaciji koja se odnosi na obradu osobnih podataka, kao i sredstvima elektronske obrade osobnih podataka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Početak prikupljanja i unošenja podataka u hrvatskom viznom informacijskom režimu

Članak 38.

(1) Vizna tijela počinju prikupljati i unositi podatke u HVIS na način propisan ovom Uredbom najkasnije od 1. lipnja 2013. godine.

(2) Od dana stupanja na snagu ove Uredbe do roka iz stavka 1. ovoga članka, vizna tijela dužna su utvrditi i pripremiti sve potrebne tehničko-informatičke pretpostavke za primjenu ove Uredbe.

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje vrijediti Pravilnik o Hrvatskoj bazi podataka o vizama (»Narodne novine«, br. 49/2008 i 88/2009).

Stupanje na snagu

Članak 40.

Ova Uredba objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2013. godine, osim odredbi: članka 4. stavka 1. točke 3., članka 7. stavka 5., članka 8. točke 7., članka 16. stavka 2. točke 7., članka 20. točaka 13., 14. i 15., članka 23. stavka 1., članka 24. stavka 1., članka 25. stavka 1., članka 26. stavka 1. te članka 35. stavka 2., koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/13-03/32

Urbroj: 50301-21/21-13-2

Zagreb, 21. ožujka 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

36 27.03.2013 Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu 36 27.03.2013 Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu