Pravilnik o pomoći Europskoj komisiji i suradnji između Europske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani

NN 36/2013 (27.3.2013.), Pravilnik o pomoći Europskoj komisiji i suradnji između Europske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani

36 27.03.2013 Pravilnik o pomoći Europskoj komisiji i suradnji između Europske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

660

Na temelju članka 127. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07., 84/08. i 55/11.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POMOĆI EUROPSKOJ KOMISIJI I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE I REPUBLIKE HRVATSKE U ZNANSTVENOM RAZMATRANJU PITANJA O HRANI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje nadležno tijelo, zadaće nadležnog tijela i način suradnje između Europske komisije (u daljnjem tekstu: Komisija) i Republike Hrvatske na znanstvenom području koje se odnosi na hranu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik predstavlja temelj za suradnju nadležnih tijela i institucija Republike Hrvatske s Komisijom u svrhu pružanja pomoći Komisiji na znanstvenom području koje se odnosi na hranu.

Članak 3.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 93/5/EEZ od 25. veljače 1993. godine o pomoći Komisiji i suradnji država članica u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani (SL L 52, 4. 3. 1993.) i sve naknadne izmjene i dopune.

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 4.

Pomoć iz članka 2. ovoga Pravilnika odnosi se na poslove znanstvenog razmatranja pitanja o hrani, a osobito iz područja javnog zdravstva, povezanog kroz discipline kao što su:

– medicina;

– prehrana;

– toksikologija;

– biologija;

– higijena;

– prehrambena tehnologija;

– biotehnologija;

– nova hrana i tehnološki postupci;

– procjena rizika;

– fizika i kemija.

Članak 5.

(1) U smislu ovoga Pravilnika Ministarstvo poljoprivrede je nadležno tijelo odgovorno za suradnju s Komisijom i za raspodjelu poslova iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Čelnik nadležnog tijela prenosi određene poslove na Hrvatsku agenciju za hranu koja iste raspodjeljuje tijelima i institucijama iz nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje u skladu s odredbama posebnih propisa.

(3) Ministarstvo poljoprivrede Komisiji dostavlja popis tijela i institucija koje sudjeluju u suradnji kao i svaku izmjenu tog popisa.

Članak 6.

Najvažniji zadaci koje provode tijela i institucije koje sudjeluju u suradnji uključuju:

– izradu protokola za procjenu rizika vezanog uz sastojke hrane i razradu metoda za procjenu prehrambenog učinka nakon unosa hrane;

– procjenu hranjive vrijednosti hrane;

– razmatranje podataka ispitivanja prema pravilima Europske unije te izradu monografije za procjenu od strane Europske agencije za sigurnost hrane;

– provođenje anketa o unosu hrane, osobito onih nužnih za utvrđivanje i ocjenu uporabe prehrambenih aditiva ili određivanje graničnih vrijednosti drugih tvari u hrani;

– provođenje istraživanja o sastavu prehrane ili o biološkim odnosno kemijskim kontaminantima u hrani;

– pružanje pomoći Komisiji u svrhu poštivanja međunarodnih obveza osiguravajući stručnost u pitanjima o sigurnosti hrane.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/27

Urbroj: 525-09/0559-13-24

Zagreb, 18. ožujka 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.