Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

NN 36/2013 (27.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

662

Na temelju članka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 10/08), ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 202 – »PRIPREMA I PROVEDBA LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA« UNUTAR IPARD PROGRAMA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Mjere 202 – »Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja« unutar IPARD programa (»Narodne novine«, br. 24/13) u članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija za plaćanja donosi Odluku o odbijanju u slučaju:

– neusklađenosti s uvjetima propisanim Pravilnikom i javnim natječajem,

– prijava nije poslana u roku kako je propisano javnim natječajem,

– dokumentacija tražena putem Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak nije dostavljena/nije dostavljena u propisanom roku/ nije potpuna/ nije odgovarajuća,

– utvrđenih netočnih podataka u prijavi podnositelja,

– onemogućavanje obavljanja kontrole na terenu,

– uvrštenosti podnositelja na crnu listu i/ili knjigu dužnika,

– nedostatne raspoloživosti sredstava temeljem Odluke iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– negativne ocjene LRS-a,

– u slučaju utvrđene nepravilnosti.«

Članak 2.

U članku 18. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ukoliko se nakon konačne isplate sredstava potpore promjene podaci koji se odnose na ugovoreni LAG – naziv, adresa sjedišta, ime osobe ovlaštene za zastupanje ili se promjene podaci navedeni u Popisu jedinica lokalne samouprave i naselja u sklopu odabranog LAG-a, LAG je obvezan prijaviti navedene promjene Agenciji za plaćanja tijekom pet (5) godina do datuma konačne isplate, ali Aneks Ugovora se neće sklapati.«

Članak 3.

U članku 21. stavku 4. alineja 6. brišu se riječi »i preporučenih projekata«.

Članak 4.

U članku 23. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Agencija za plaćanja raskinut će Ugovor, u slučaju da sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, iz sljedećih razloga:

a) kada se utvrđena nepravilnost odnosi na cijeli iznos projekta,

b) kada je utvrđena nepravilnost koja je ujedno i sumnja na prijevaru,

c) ukoliko LAG obavijesti Agenciju za plaćanja da odustaje od ulaganja, odnosno da otkazuje Ugovor,

d) ukoliko LAG ne dostavi Zahtjev za isplatu sa traženom dokumentacijom ili ga dostavi nakon isteka roka,

e) ukoliko Agencija za plaćanja donese Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu, a LAG ne izjavi prigovor na tu Odluku,

f) ukoliko Povjerenstvo odbaci/odbije prigovor podnesen na Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu,

g) ukoliko je prihvaćen prigovor na Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu te je nakon ponovljenog postupka obrade Zahtjeva za isplatu ponovo donesena Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu,

h) Ukoliko Agencija za plaćanja utvrdi da s područja ugovorenog LAG-a tijekom 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora nije prijavljen niti jedan projekt iz članka 8. stavak 1. s njegovom preporukom.

(2) Agencija za plaćanja raskinut će Ugovor, u slučaju kada su sredstva potpore isplaćena korisniku, iz sljedećih razloga:

a) ukoliko Agencija za plaćanja utvrdi da s područja ugovorenog LAG-a tijekom 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora nije prijavljen niti jedan projekt iz članka 8. stavka 1. s njegovom preporukom,

b) kada se utvrđena nepravilnost odnosi na cijeli iznos projekta,

c) kada je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prevaru,

d) kada je donesen Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a ili Zaključak o neispunjavanju obveze dostavljanja godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a,

e) ukoliko LAG otkaže Ugovor i vrati ugovorena sredstva.«

Članak 5.

U članak 24. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je iznos utvrđene nepravilnosti veći od iznosa iz Zahtjeva za isplatu, Odlukom o povratu sredstava Agencija za plaćanja će tražiti razliku tih sredstava.«

Članak 6.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»U slučaju kada je utvrđena nepravilnost nakon zadnje isplate Agencija za plaćanja će izdati ugovorenom LAG-u Odluku o povratu sredstava ukoliko:

1. je utvrđen iznos isplaćenog pojedinog nepravilnog izdatka – Odlukom o povratu zatražit će se povrat tog iznosa isplaćenog pojedinog nepravilnog izdatka,

2. je utvrđena nepravilnost, a LAG nije popravio nepravilnost sukladno Izvještaju Odjela za kontrolu – Odlukom o povratu zatražit će se povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore,

3. ukoliko je Ministarstvo izdalo Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a ili Zaključak o neispunjavanju obveze dostavljanja godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a – Odlukom o povratu zatražit će se povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore,

4. je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru – Odlukom o povratu zatražit će se povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore,

5. ukoliko Agencija za plaćanja utvrdi da s područja ugovorenog LAG-a tijekom 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora nije prijavljen niti jedan projekt iz članka 8. stavak 1. s njegovom preporukom – Odlukom o povratu zatražit će se povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore,

6. se utvrđena nepravilnost odnosi na cijeli iznos projekta – Odlukom o povratu zatražit će se povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore.«

Članak 7.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) U slučaju utvrđene administrativne greške učinjene od strane Agencije za plaćanja, Agencija za plaćanja će izdati ugovorenom LAG-u Odluku o povratu sredstva u slučaju utvrđene administrativne greške.

Članak 8.

U članku 27. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ukoliko je utvrđena nepravilnost koja je također i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore su isplaćena ugovorenom LAG-u, Agencija za plaćanja će raskinuti Ugovor, zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom i zatražiti povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore putem Odluke o povratu sredstava.«

Članak 9.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik kojemu je izdana Odluka o povratu sredstava sukladno članku 25. stavak 1. točka 2., 3. i 4. ili Izjava o raskidu ugovora sukladno članku 23. stavak 1. točka a), nalazit će se na »crnoj listi« Agencije za plaćanja.

(2) Na »crnoj listi« nalazit će se i korisnik kojemu je izdana Odluka o povratu sredstava sukladno članku 25. točki 1. ukoliko ne vrati sredstva u roku naznačenom u Odluci o povratu sredstava.

(3) Korisnik će se nalaziti na »crnoj listi« od dana izdavanja Odluke o povratu sredstava pa sve do isteka roka od jedne (1) godine od dana povrata duga u cijelosti.

(4) U slučaju izdavanja Izjave o raskidu ugovora zbog utvrđenih nepravilnosti/sumnje na prijevaru korisnik će biti na »crnoj listi« od dana izdavanja Izjave o raskidu ugovora do isteka roka od jedne (1) godine.

(5) »Crna lista«, na kojoj će se nalaziti korisnici zbog razloga navedenih u stavku 1. i 2. ovoga članka, objavljivat će se na oglasnoj ploči i službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(6) Korisnik koji se bude nalazio na »crnoj listi« gubi pravo na ostvarivanje prava na nacionalne potpore ili potpore iz EU fondova u roku naznačenom u stavku 3. i 4. ovoga članka.«

Članak 10.

Iza članka 29. dodaje se članak 30. koji glasi:

»Ako korisnik ne vrati sredstva sukladno Odluci o povratu sredstava i Odluci o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne greške, u slučaju neplaćanja kamata, Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.«

Članak 11.

Dosadašnji članci 30., 31., 32., 33. i 34. postaju članci 31., 32., 33., 34. i 35.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/73

Urbroj: 525-08/0478-13-33

Zagreb, 21. ožujka 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.