Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN 37/2013 (28.3.2013.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

670

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. ožujka 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/44

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 20. ožujka 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 86/06., 125/06. – ispravak, 16/07. – ispravak, 95/08. – Odluka USRH, 46/10. – ispravak i 145/10.) u članku 8. – V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA u popisu naselja grada pod rednim brojem 3. LUDBREG iza naselja: »Ludbreg« dodaje se naselje: »Poljanec«.

U popisu naselja općine pod rednim brojem 12. Martijanec naselje: »Poljanec« briše se.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/12-01/05

Zagreb, 15. ožujka 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.