Zakon o izmjenama Zakona o državnim službenicima

NN 37/2013 (28.3.2013.), Zakon o izmjenama Zakona o državnim službenicima

HRVATSKI SABOR

671

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o državnim službenicima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. ožujka 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/45

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 20. ožujka 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Članak 1.

U Zakonu o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12. i 49/12.) u članku 74.b stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ako se na radno mjesto iz stavka 1. ovoga članka raspoređuje državni službenik istog ili drugog državnog tijela, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o premještaju.

(3) Nakon prestanka mandata ministra, službenici iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se na radna mjesta jednake složenosti poslova u državnom tijelu iz kojeg su bili premješteni, za koje je propisan isti stupanj obrazovanja i potrebno radno iskustvo u jednakom trajanju.«.

U stavku 5. iza riječi: »u« dodaju se riječi: »odgovarajućoj ustrojstvenoj jedinici Ureda predsjednika Republike Hrvatske,«.

Članak 2.

U članku 74.c stavku 5. iza riječi: »u« dodaju se riječi: »odgovarajućoj ustrojstvenoj jedinici Ureda predsjednika Republike Hrvatske,«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/26

Zagreb, 15. ožujka 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.