Zakon o izmjeni Zakona o državnim službenicima

NN 38/2013 (29.3.2013.), Zakon o izmjeni Zakona o državnim službenicima

HRVATSKI SABOR

680

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o državnim službenicima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. ožujka 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/57

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 27. ožujka 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Članak 1.

U Zakonu o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12. i 49/12. – pročišćeni tekst) u članku 151.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»Do stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti plaće i druga materijalna prava državnih službenika, plaće državnih službenika imenovanih na radna mjesta iz članka 74.a ovoga Zakona izračunavat će se prema sljedećim koeficijentima:

1.

zamjenik predstojnika državnog ureda

4,549

2.

glavni tajnik ministarstva

4,549

3.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za zakonodavstvo

4,549

4.

glavni tajnik u državnom uredu

4,132

5.

tajnik Državnog izbornog povjerenstva

4,132

6.

predstojnik Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

4,132

7.

ravnatelj Direkcije Vlade Republike Hrvatske za korištenje službenih zrakoplova

4,132

8.

zamjenik ravnatelja državne upravne organizacije

3,996

9.

zamjenik tajnika Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

3,570

10.

ravnatelj Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

3,996

11.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

3,570

12.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje zlouporabe droga

3,570

13.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za protokol

3,570

14.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za ravnopravnost spolova

3,570

15.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge

3,570

16.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za razminiranje

3,570

17.

predstojnik Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

3,570

18.

predstojnik ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave

3,201

«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2013.

Klasa: 022-03/13-01/57

Zagreb, 22. ožujka 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.