Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o viznom sustavu

NN 38/2013 (29.3.2013.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o viznom sustavu

38 29.03.2013 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o viznom sustavu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

699

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VIZNOM SUSTAVU

Članak 1.

U Uredbi o viznom sustavu (»Narodne novine«, broj 54/2012), u članku 2. stavku 1. podstavku 1., riječi: »Republika Turska« brišu se.

Članak 2.

U članku 3., riječi: »Europskog ekonomskog prostora (u daljnjem tekstu: EEP)« zamjenjuju se riječima: »Europskoga gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP)«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1., iza riječi »Republike Hrvatske«, dodaje se zarez i riječi: »osim ako nije drugačije određeno ovom Uredbom:«.

U stavku 1. podstavku 1., iza riječi: »Turkmenistan,« dodaju se riječi: »Republika Turska,«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1., uvodni dio mijenja se i glasi:

»Državljani sljedećih država, nositelji valjanih diplomatskih i službenih putovnica, ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do tri mjeseca, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske, osim ako nije drugačije određeno međunarodnim ugovorom:«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Državljani Republike Turske, nositelji valjanih diplomatskih, službenih i posebnih putovnica, ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do tri mjeseca, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»Državljani sljedećih država, nositelji valjanih diplomatskih putovnica, ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do tri mjeseca, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske:

– Alžirska Narodna Demokratska Republika;

– Hašemitska Kraljevina Jordan.«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1., riječi: »Iznimno od odredbi članka 4. ove Uredbe,« zamjenjuju se riječima: »Stranci koji su«.

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Državljani Republike Turske, nositelji valjanih običnih putovnica, koji su:

– civilni članovi posade turskih zrakoplova, uz uvjet posjedovanja potvrde o članu posade i bilješke u općoj deklaraciji i planu leta;

– civilni članovi posade ili prateće osoblje turskih zrakoplova koji sudjeluju u havarijsko-spasilačkim letovima, uz postojanje odgovarajuće bilješke u općoj deklaraciji i planu leta;

– civilni članovi posade turskih brodova, ako su upisani u popis osoblja broda i popis posade,

ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do tri mjeseca, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske.«.

Članak 7.

U članku 8. stavku 1., uvodni dio mijenja se i glasi:

»Vlada Republike Hrvatske može, pod uvjetom uzajamnosti i ako nije drugačije određeno međunarodnim ugovorom, odlučiti o nezahtijevanju viza za državljane pojedinih država, nositelje valjanih običnih putovnica, koji su:«.

Članak 8.

U članku 12., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Stranac je dužan dokazati da ima dovoljno sredstava za uzdržavanje tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako stranac posjeduje ovjereno jamstveno pismo fizičke ili pravne osobe iz Republike Hrvatske iz kojeg je vidljivo da jamac u potpunosti preuzima sve troškove vezane uz boravak i napuštanje Republike Hrvatske, stranac je oslobođen obveze prilaganja dokaza o posjedovanju sredstava iz stavka 1. ovog članka.«.

Članak 9.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti članci 2., 3., 4., 8. i 9. i članak 10. stavak 4. Uredbe o viznom sustavu (»Narodne novine«, broj 54/2012).

Članak 10.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-03/41

Urbroj: 50301-21/21-13-2

Zagreb, 28. ožujka 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.