Pravilnik o reguliranju operacija civilnih podzvučnih mlaznih aviona

NN 38/2013 (29.3.2013.), Pravilnik o reguliranju operacija civilnih podzvučnih mlaznih aviona

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

702

Na temelju članka 149. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09 i 84/11) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O REGULIRANJU OPERACIJA CIVILNIH PODZVUČNIH MLAZNIH AVIONA

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

a) Direktivom Vijeća 89/629/EEC od 4. prosinca 1989. o ograničenju buke civilnih podzvučnih mlaznih aviona i

b) Direktivom 2006/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o reguliranju operacija avionima iz dijela II, poglavlja 3, sveska 1 Dodatka 16 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo izdanje (1988.).

Područje primjene

Članak 2.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se sljedeća pravila za ograničavanje buke koju proizvode civilni podzvučni mlazni avioni:

a) ograničenja za avione koji ne udovoljavaju standardima utvrđenima u dijelu II, poglavlju 3, svesku 1, Dodatka 16 Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo izdanje (1988.),

b) uvjeti za obavljanje operacija civilnim podzvučnim mlaznim avionima koji udovoljavaju standardima utvrđenima u dijelu II. poglavlju 3. svesku 1. Dodatka 16 Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo izdanje (1988.).

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na avione čija najviša dopuštena masa pri uzlijetanju iznosi 34 000 kg ili više ili koji su certificirani za konfiguraciju najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedala, za dani tip aviona, koji je veći od 19, isključujući sjedala koja su namijenjena samo posadi.

(3) Operatori aviona ne smiju sklapati ugovore o zakupu i slične ugovorne aranžmane kojima bi se zaobišle odredbe ovoga Pravilnika.

Ograničenja

Članak 3.

(1) U Hrvatski registar civilnih zrakoplova ne smije se upisati civilni podzvučni mlazni avion koji ne udovoljava barem standardima utvrđenima u dijelu II, poglavlju 3, svesku 1, Dodatka 16 Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo izdanje (1988.).

(2) Na aerodrome u Republici Hrvatskoj smiju slijetati i uzlijetati oni avioni kojima utvrđena razina buke navedena u svjedodžbi o buci ili odgovarajućoj potvrdi udovoljava najmanje standardima utvrđenima u dijelu II, poglavlju 3, svesku 1, Dodatka 16 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo izdanje (1988.).

(3) Stavak 2. ovoga članka ne primjenjuje se na civilne podzvučne mlazne avione koji su se nalazili u registrima civilnih zrakoplova država članica Europske unije prije i na dan 1. studenog 1990.

Izuzeća

Članak 4.

(1) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) može dozvoliti izuzeće od članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika za avione od povijesnog značaja, na rok koji procijeni opravdanim.

(2) Kada Agencija odobri iznimku na temelju stavka 1. ovoga članka, o tome, kao i o razlozima za svoju odluku, obavještava civilne zrakoplovne vlasti ostalih država članica Europske unije i Europsku komisiju.

(3) U pojedinim slučajevima, Agencija može odobriti privremeno korištenje, na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske, aviona koji ne udovoljavaju standardima utvrđenima u dijelu II, poglavlju 3, svesku 1, Dodatka 16 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo izdanje (1988.). Ovo izuzeće ograničeno je na:

a) avione čija je uporaba tako iznimne naravi da ne bi bilo razumno uskratiti privremeno izuzeće;

(b) avione na nekomercijalnim letovima radi obavljanja izmjena, popravaka ili održavanja.

(4) Izuzeća odobrena u skladu s odredbama ovoga članka dokazuju se odlukom Agencije koja se mora nalaziti u avionu tijekom izvođenja operacija.

(5) U Republici Hrvatskoj priznaju se izuzeća koja je odobrila druga država članica Europske unije u skladu s Direktivom Vijeća 89/629/EEC od 4. prosinca 1989. o ograničenju buke civilnih podzvučnih mlaznih aviona i Direktivom 2006/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o reguliranju operacija avionima iz dijela II, poglavlja 3, sveska 1 Dodatka 16 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo izdanje (1988.).

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/13-01/23

Urbroj: 530-06-1-1-13-4

Zagreb, 21. ožujka 2013.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.