Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja

NN 38/2013 (29.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja

38 29.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

703

Na temelju članka 56. stavka 4. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI NAKNADA I NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA U POSTUPKU REGISTRACIJE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA, OCJENE AKTIVNE TVARI I IZDAVANJA DOZVOLA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstva za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 94/07, 36/10 i 55/10) u članku 1. točka na kraju rečenice se zamjenjuje točka-zarezom i dodaju se riječi:

»provedbu izobrazbe (osnovne i dopunske), polaganje ispita i izdavanje iskaznice za obveznike izobrazbe; provođenje stručnog nadzora nad radom ispitnih stanica za redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida; unos podataka u Fitosanitarni informacijski sustav kod prvog pregleda uređaja za primjenu pesticida; redoviti pregled uređaja kao i ponovni pregled nakon otklanjanja utvrđenih kvarova i nedostataka; izdavanje znaka za nove uređaje, izdavanje novog znaka u slučaju gubitka ili oštećenja i izdavanje znaka za rabljene uređaje kada se priznaje pregled obavljen u nekoj od država članica EU-a.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka na kraju rečenice se briše i dodaju se riječi:

»te na zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju predavača po pojedinim područjima i modulima izobrazbe, zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe i zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice za redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Naknade za troškove provedbe izobrazbe, polaganje ispita i izdavanje iskaznice

(1) Najviši iznos naknade za troškove provedbe osnovne i dopunske izobrazbe, polaganje ispita i izdavanje iskaznice za pojedinačnog obveznika izobrazbe iznosi:

Provedba izobrazbe, polaganje ispita i izdavanje
iskaznica:

Kuna

5.1. Provedba osnovne izobrazbe

600,00

5.2. Provedba dopunske izobrazbe

300,00

5.3. Polaganje ispita

50,00

5.4. Izdavanje iskaznice

40,00

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka snose fizičke osobe koji su obveznici izobrazbe ili pravne osobe koje zapošljavaju obveznike izobrazbe.

(3) Naknade za troškove provedbe osnovne i dopunske izobrazbe i polaganje ispita prihod su ovlaštene institucije koja provodi izobrazbu, a naknada za troškove izdavanja iskaznice prihod je institucije koja izdaje iskaznice – Poljoprivredne savjetodavne službe.«

Članak 4.

(1) Iza članka 5. dodaju se novi članci 6., 7. i 8. koji glase:

»Članak 6.

Naknada za troškove stručnog nadzora nad radom ispitnih stanica

(1) Iznos naknade za troškove stručnog nadzora nad radom ispitnih stanica za redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida koji provodi Zavod za mehanizaciju u poljoprivredi Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku iznosi 1.000,00 kn.

(2) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka snose ispitne stanice za redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida koje su predmet stručnog nadzora.

(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka prihod je Zavoda za mehanizaciju u poljoprivredi Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Članak 7.

Naknade za provedbu izobrazbe odgovornih osoba i zaposlenika ispitnih stanica

(1) Najviši iznos naknade za troškove provedbe osnovnog ili dopunskog programa izobrazbe za odgovorne osobe i zaposlenike stanica za redoviti pregled uređaja te polaganje ispita za jednog polaznika iznosi:

Provedba izobrazbe i polaganje ispita:

Kuna

7.1. Osnovni program izobrazbe

3.000,00

7.2. Dopunski program izobrazbe

800,00

7.3. Polaganje ispita

100,00

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka snose odgovorne osobe i zaposlenici stanica za redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida ili ispitne stanice koje ih zapošljavaju.

(3) Naknade iz stavka 1. ovoga članka prihod su ovlaštene institucije koja provodi osnovni ili dopunski program izobrazbe za odgovorne osobe i zaposlenike stanica za redoviti pregled uređaja.

Članak 8.

Naknade za troškove redovitog pregleda pojedinačnog uređaja za primjenu pesticida

(1) Najviši iznos naknade za troškove redovitog pregleda uređaja za primjenu pesticida kao i troškove ponovnog pregleda nakon otklanjanja utvrđenih kvarova i nedostataka (prema potrebi), troškove unosa podataka u računalnu aplikaciju Ministarstva Poljoprivrede – Fitosanitarni informacijski sustav, troškove za izdavanje znaka za nove uređaje, izdavanje novog znaka u slučaju gubitka ili oštećenja i izdavanje znaka za rabljene uređaje kada se priznaje pregled obavljen u nekoj od država članica EU-a iznosi:

Troškovi redovitog pregleda uređaja za primjenu
pesticida

Kuna

8.1. Unos podataka u računalnu aplikaciju Ministarstva Poljoprivrede – Fitosanitarni informacijski sustav

50,00

8.2. Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida – prskalica do radnog zahvata 12 m (jedostruki nosač diza)

400,00

8.3. Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata od 12 do 18 m (jedostruki nosač diza)

500,00

8.4. Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata od 18 do 24 m (jedostruki nosač diza)

600,00

8.5. Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata preko 24 m (jedostruki nosač diza)

700,00

8.6. Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida – prskalica do radnog zahvata 12 m (višestruki nosač diza)

500,00

8.7. Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata od 12 do 18 m (višestruki nosač diza)

600,00

8.8. Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata od 18 m do 24 m (višestruki nosač diza)

700,00

8.9. Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida – prskalica radnog zahvata preko 24 m (višestruki nosač diza)

800,00

8.10. Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida – raspršivača do 10 diza

400,00

8.11. Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida – raspršivača od 11 do 20 diza

500,00

8.12. Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida – raspršivača od 21 do 30 diza

600,00

8.13. Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida – raspršivača od 31 do 40 diza

700,00

8.14. Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida – raspršivača s više od 41 dize

800,00

8.15. Ponovni pregled uređaja za primjenu pesticida

100,00

8.16. Izdavanje znaka

20,00

(2) Iznos naknada za redoviti i ponovni pregled odnosi se na pregled jednog uređaja za primjenu pesticida odnosno naknada se plaća za svaki pojedinačni uređaj zasebno. Iznos naknade za ponovni pregled uređaja plaća se u slučaju da uređaj nije ispunio potrebne uvjete na redovitom pregledu te je pregled potrebno ponoviti prije izdavanja znaka. Rok za ponovni pregled uređaja je 14 dana od redovitog pregleda.

(3) Naknada za unos podataka u računalnu aplikaciju Ministarstva poljoprivrede – Fitosanitarni informacijski sustav plaća se samo kod prvog pregleda uređaja za primjenu pesticida. Za svaki sljedeći redoviti ili ponovni pregled istog uređaja naknada za unos podataka se ne plaća.

(4) Naknada za izdavanje znaka se plaća za izdavanje znaka za svaki pojedinačni pregledani uređaj koji je zadovoljio potrebne uvjete na pregledu, ponovno izdavanje novog znaka u slučaju gubitka ili oštećenja znaka, izdavanje znaka za rabljeni uređaj kada se priznaje pregled obavljen u nekoj od država članica EU-a i za izdavanje znaka za novi uređaj za primjenu pesticida.

(5) Naknade iz stavka 1. ovoga članka snose fizičke ili pravne osobe koji posjeduju i koriste uređaje za primjenu pesticida za koje je propisan obvezan pregled, a prihod su ispitnih stanica koje provode redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida.«

Članak 5.

Dosadašnji članci 6. – 13. postaju članci 9. – 16.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/204
Urbroj: 525-09/1164-13-4
Zagreb, 18. ožujka 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.