Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

NN 38/2013 (29.3.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

705

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/2004, 111/2006, 60/2008 i 87/2009) ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU

Članak 1.

U Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, br. 97/2005, 115/2005, 81/2008, 31/2009, 156/2009, 38/2010, 10/2011, 81/2011 i 126/2011) članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Ambalažer smije staviti na tržište ambalažu izrađenu od ambalažnog materijala čiji ukupni sadržaj teških metala: olova, kadmija, žive i šesterovalentnog kroma nije veći od 100 mg po kilogramu mase, osim u slučaju ambalaže koja je u cijelosti izrađena iz olovnog kristalnog stakla sukladno propisu kojim se uređuju proizvodi od kristalnog stakla.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ukupni sadržaj teških metala u staklenoj ambalaži može biti najviše 200 mg po kilogramu mase ako su tijekom njene izrade korišteni reciklirani materijali i ako povećanje vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka nije posljedica namjernog dodavanja teških metala u proizvodni proces.

(3) Ambalažer je dužan osigurati certifikat o sadržaju teških metala iz stavka 1. ovoga članka od za to ovlaštene osobe.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/12-04/62

Urbroj: 517-01-13-6

Zagreb, 6. ožujka 2013.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.

38 29.03.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu 38 29.03.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu