Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 38/2013 (29.3.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

706

Na osnovi odredbi članka 68. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12., 57/12., 90/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 123/12. i 144/12.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 29. sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine uz suglasnost ministra zdravlja, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 23/13.) u tablici iz članka 17. stavka 1. iza rednog broja 15. dodaju se novi redni brojevi 16. i 17. sa sljedećim podacima:

»

16.

Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine / zdravstvene zaštite predškolske djece2

1 dr. med./1 med. sestra/med. tehničar

60.000*****

17.

Dežurstvo u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentnoj)

1 dr. dentalne medicine

1 med. sestra/med. tehničar/zdravstveni radnik SSS/dentalni asistent

U regionalnim centrima Osijek, Split, Rijeka 1 tim na jedan punkt, Grad Zagreb 3 tima na tri punkta

«

Ispod tablice dodaju se oznake: »2 i *****« sa sljedećim podacima:

»2 županija/Grad Zagreb utvrđuje potrebu za ustrojavanjem posebnog dežurstva, lokaciju punkta te vrstu djelatnosti (opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece) koja će se obavljati posebnim dežurstvom

***** odnosi se na osigurane osobe na području županije/Grada Zagreba.«

Članak 2.

U članku 21. stavku 8. broj: »80« zamjenjuje se brojem: »50«.

Članak 3.

U članku 29. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U sladu sa stavkom 1. ovog članka Zavod utvrđuje prosječan broj uputnica za specijalističku zdravstvenu zaštitu po osiguranoj osobi kako slijedi:

Djelatnost

Prosječan broj uputnica za specijalističku zdravstvenu zaštitu po osiguranoj osobi

Opća/obiteljska medicina

0,0210

Zdravstvena zaštita predškolske djece

0,0210

Zdravstvena zaštita žena

0,0035

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

0,0012

«

Članak 4.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Standardni broj pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici za tim sa standardnim brojem osiguranih osoba iznosi u djelatnosti opće/obiteljske medicine 850 pretraga, u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece 250, a u djelatnosti zdravstvene zaštite žena 300 pretraga.«

Članak 5.

U članku 54. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- potrebnom broju postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb kao i liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti u skladu s mrežom«.

Članak 6.

U članku 60. stavku 1. Tablica 1.1 mijenja se i glasi:

»Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom 2013. godine

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventiv programi

5*

Opća/obitelj. medicina dr. med. spec.

209.316,00

101.615,52

142.261,73

18.290,79

18.290,79

489.774,84

5.080,78

5.080,78

5.080,78

505.017,16

Opća/obitelj medicina dr. med.

209.316,00

91.322,49

127.851,49

16.438,05

16.438,05

461.366,07

4.566,12

4.566,12

4.566,12

475.064,45

«.

U stavku 2. točki 1. broj: »209.315,34« zamjenjuje se brojem: »209.316,00«.

Članak 7.

U članku 61. stavku 1. Tablica 1.1.1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.1.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi

Djelatnost opće/obiteljske medicine

dobna skupina

dr. med. spec.

dr. med.

0-7

107,02

98,99

7-18

40,65

36,53

18-45

52,92

47,56

45-65

71,56

64,31

>65

90,73

81,54

«.

Članak 8.

Tablica iz članka 62. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

P/K

Koeficijent

OM001

Prvi pregled

K

1,00

OM002

Kontrolni pregled

K

0,63

OM003

Konzultacija

K

0,38

OM004

Cijepljenje – pojedinačna aplikacija vakcine prema kalendaru cijepljenja

P

0,20

OM005

Sistematski pregled dojenčeta

P

1,05

OM006

Sistematski zdravstveni pregled predškolskog djeteta

P

1,05

OM008

Izdavanje liječničke ispričnice

K

0,10

OM009

Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

K

0,10

OM010

Izdavanje Izvješća o bolovanju

K

0,10

OM011

Izdavanje Potvrde o ortopedskim pomagalima

K

0,10

OM012

Izdavanje Uputnice liječničkom povjerenstvu/ovlaštenom doktoru HZZO-a

K

0,10

OM013

Izdavanje prijave ozljede policiji

K

0,29

OM014

Izdavanje Naloga za njegu u kući bolesnika

K

0,10

OM015

Izdavanje Prijedloga za fizikalnu terapiju u kući bolesnika

K

0,10

OM016

Izdavanje Putnog naloga

K

0,10

OM017

Organizacija sanitetskog prijevoza te ispunjavanje medicinske dok.

K

0,10

OM018

Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća

K

0,10

OM019

Timska konzultacija – uži tim

K

0,29

OM020

Timska konzultacija – njega i fizikalna terapija u kući

K

0,29

OM021

Timska konzultacija – patronažna služba

K

0,29

OM022

Telefonska konzultacija s medicinskom sestrom

K

0,10

OM023

Očitanje nalaza u svrhu provedbe nacionalnih preventivnih programa

P

0,09

OM024

Obrada i izdavanje godišnjih izvješća

K

0,10

OM025

Obrada i prijave nepoželjnih pojava pri imunizaciji i nuspojava lijekova

K

0,29

OM026

Propisivanje lijekova na recept

K

0,10

OM027

Propisivanje lijeka na privatni recept

K

0,10

OM028

Propisivanje uputnice za primarni laboratorij

K

0,10

OM029

Propisivanje uputnice za SKZZ na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite

K

0,10

OM030

Prijava ozljede na radu

K

0,10

OM031

Prijava profesionalne bolesti

K

0,10

OM032

Prvi posjet medicinske sestre kod kuće

K

0,29

OM033

Kontrolni posjet medicinske sestre kod kuće

K

0,20

OM034

Izrada plana cijepljenja

P

0,29

OM035

Sistematski pregled djeteta s visokim neurorizikom

P

1,27

OM036

Individualno savjetovanje roditelja zdravog djeteta

P

1,05

OM037

Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda dojenčeta

P

0,82

OM038

Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda predškolskog djeteta

P

0,82

OM039

Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda djeteta s visokim neurorizikom

P

0,93

OM040

Individualno savjetovanje roditelja djeteta s poteškoćama u razvoju

P

1,18

OM041

Demonstracija fizikalne terapije (edukacija roditelja)

P

1,05

OM042

Namjenski pregled djeteta

P

0,82

OM043

Izdavanje liječničke potvrde za predškolsku odgojnu ustanovu (vrtić)

K

0,29

OM044

Kemoprofilaksa i seroprofilaksa

P

0,64

OM045

Uzimanje kapilarne krvi za otkrivanje prirođenih metaboličkih bolesti

P

0,36

«.

Članak 9.

Tablice iz članka 63. stavka 2. mijenjaju se i glase:

»I. razina – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i/ili dodatna edukacija

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

P/K

Koeficijent

OM100

Prvi pregled kod kuće

K

2,31

OM101

Kontrolni pregled kod kuće

K

1,92

OM102

Prva kućna posjeta u palijativnoj skrbi

K

3,85

OM103

Kontrolna kućna posjeta u palijativnoj skrbi

K

2,40

OM104

Prošireni pregled (3 i više razloga dolaska)

K

0,96

OM105

Savjet s bolesnikom ili rođakom u ambulanti

K

0,58

OM106

Prošireno savjetovanje s kroničnim bolesnikom

K

1,15

OM107

Savjetovanje s obitelji

P

1,93

OM108

Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji

K

0,19

OM109

Psihološka podrška i savjet

K

0,67

OM110

Psihoterapijski zahvat – površinski

K

0,96

OM111

Savjetovanje o kontracepciji

P

0,38

OM112

Izdavanje liječničke potvrde

K

0,29

OM113

Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika (tiskanica 1IN Zahtjeva za invalidsku mirovinu)

K

4,81

OM114

Ekspertiza liječnika

K

2,88

OM115

Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika za potrebe vještačenja djece s teškoćama u razvoju i težim oštećenjima zdravlja

K

2,88

OM116

Sistematski pregled pojedinih različitih populacijskih skupina

P

2,91

OM117

Namjenski pregled

K

1,44

OM118

Rinoskopija

K

0,48

OM119

Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponada

K

0,96

OM120

Otoskopija

K

0,29

OM121

Ispiranje zvukovoda

K

0,29

OM122

Displacement po Proetzu

K

0,58

OM123

Uzimanje mikrobioloških uzoraka

K

0,29

OM124

Peak-flow metrija

K

0,29

OM125

Digitorektalni pregled

K

0,77

OM126

Edukacija o prevenciji raka dojke

P

0,38

OM127

Kateterizacija mokraćnog mjehura, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera

K

0,96

OM128

Klizma

K

1,92

OM129

Uvođenje nazogastrične sonde

K

0,96

OM130

Uvođenje i zamjena trahealne kanile

K

0,87

OM131

Zamjena vrećice i toaleta kolostome

K

0,87

OM132

Toaleta gastrostome

K

0,87

OM133

Intramuskularna, potkožna injekcija

K

0,19

OM134

Intravenska injekcija/intravenska infuzija

K

0,19

OM135

Glukometrija

P

0,20

OM136

Kvalitativna analiza urina test trakom

K

0,19

OM137

Uzimanje biološkog materijala za laboratorijsku analizu u PZZ (krv i urin)*

K

0,19

OM138

Uzimanje urina za bakteriološke pretrage

K

0,19

OM139

Kožni tuberkulinski test

P

0,38

OM140

Uvođenje inzulinske terapije

K

1,92

OM141

Previjanje

K

0,29

OM142

Odstranjivanje šavova

K

0,67

OM143

Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija (uključuje previjanje)

K

0,96

OM144

Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva (uključuje previjanje)

K

0,96

OM145

Terapijske aspiracije zgloba, burze, muskuloskeletalnih struktura, intraartikularna aplikacija lijekova i slično

K

1,35

OM146

Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje steristrip i previjanje)

K

0,38

OM147

Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje i previjanje)

K

1,35

OM148

Primarna opskrba opeklina II. I III. stupnja

K

1,92

OM149

Repozicija prstiju na ruci, nozi

K

0,77

OM150

Imobilizacija

K

0,58

OM151

Skidanje gipsa

K

0,38

OM152

Lokalno zagrijavanje ili ohladjivanje tijela omotima i oblozima

K

0,19

OM153

Položajna drenaža

K

0,38

OM154

Površinska, lokalna anestezija

K

0,38

OM155

Ispunjavanje Prijave zarazne bolesti

P

0,58

OM156

Ispunjavanje Prijave maligne neoplazme

P

0,58

OM157

Ispunjavanje Pompidou upitnika

K

0,96

OM158

Potpora u rješavanju zdravstvenih potreba ovisnika

K

0,58

OM159

Priprema peroralne supstitucijske terapije ovisniku

K

0,10

OM160

Savjet e-mailom bolesniku ili članu obitelji

K

0,19

OM161

Prva posjeta osiguranika nakon priznavanja ozljede na radu*

K

2,75

OM166

Preventivni program za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i edukacija

P

0,58

OM167

Preventivni program za prevenciju šećerne bolesti i edukacija

P

0,58

OM168

Preventivni program za prevenciju pušenja i edukacija

P

0,58

OM169

Preventivni program za prevenciju prekomjerne konzumacije alkohola i edukacija

P

0,58

OM170

Vođenje panela kroničnog bolesnika – šećerna bolest

P

0,10

OM171

Vođenje panela kroničnog bolesnika – hipertenzija

P

0,10

OM172

Vođenje panela kroničnog bolesnika – kronična opstruktivna plućna bolest

P

0,10

OM173

Obrada pupčane rane (toaleta, lapizacija)

K

0,96

OM174

Adhezioliza prepucija

K

0,96

OM175

Prijava prometne nesreće*

K

0,41

OM176

Prijava tjelesnog oštećenja*

K

0,41

OM177

Kratki orijentacijski pregled*/**

K

0,25

OM178

Uzimanje brisa uretre

K

0,63

OM180

Zbrinjavanje kronične rane (uključuje previjanje)

K

0,38

OM181

Vođenje poroda

K

6,16

* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

**pregled koji se može zaračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje se privremeno nalaze na području drugog regionalnog ureda Zavoda od pripadajućeg prema mjestu prebivališta/boravišta osigurane osobe koje, u skladu s odredbama općih akata Zavoda, imaju pravo koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu kod doktora primarne zdravstvene zaštite koji nije njihov izabrani doktor kao i osigurane osobe iz drugih država koje zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste sukladno važećim ugovorima o socijalnom osiguranju.

II. razina – postupci za koje je potrebna dodatna oprema i/ili edukacija

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

P/K

Koeficijent

OM200

Uobičajena elektrokardiografija: Snimanje 12 odvoda elektrokardiograma i očitavanje EKG nalaza

K

0,96

OM201

Spirometrija

P

0,96

OM202

Dermoskopija

P

1,35

OM203

Oftalmoskopija

P

0,76

OM204

Anoskopija. Endoskopska pretraga analnog kanala s krutim kratkim ‘anoskopom’

K

0,77

OM205

Miringotomija

K

0,77

OM206

Ekscizija dobroćudnog tumora kože (primarni šav)

K

1,73

OM207

Primarna opskrba dubljih i većih rana (uključuje šivanje više slojeva tkiva i previjanje)

K

2,12

OM208

Krioterapija do 3 mjesta

K

1,15

OM209

Odstranjivanje površinskih stranih tijela iz oka, nosa, uha

K

0,96

OM210

Odstranjivanje stranih tijela s kože uz previjanje

K

0,38

OM211

Odstranjivanje stranih tijela sa sluznice i iz mekih tkiva (uključuje anesteziju i opskrbu rane)

K

1,92

OM212

Ispiranje želuca

K

1,73

OM213

Aspiracija pleuralne šupljine ili peritonealne šupljine

K

2,31

OM214

Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlaktice

K

2,50

OM215

Repozicija i imobilizacija prijeloma kosti natkoljenice, potkoljenice

K

2,88

OM216

Repozicija zglobova: ramena, lakta, interkarpalnih i karpometakarpalnih kostiju, patele, koljena, meniskusa, stopala

K

2,50

OM217

Stražnja tamponada nosa

K

2,12

OM218

Jednokratna aplikacija akupunkturne terapije ili laser – akupunkture s helium laserom.

K

0,38

OM219

Primjena elektroterapije

K

0,38

OM220

Primjena magnetoterapije

K

0,48

OM221

Primjena terapije laserom

K

0,58

OM222

Terapija protiv bolova (TENS)

K

0,29

OM223

Terapijski ultrazvuk lokomotornog sustava

K

0,48

OM224

Inhalacija s primjenom 1-3 lijeka (uključeni kortikosteroidi)

K

0,38

OM225

Kontinuirano jednodnevno monitoriranje arterijskog tlaka

K

1,92

OM226

Pulsna oksimetrija

K

0,38

III. razina – postupci za koje su potrebna značajna ulaganja u opremu i edukaciju

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

P/K

Koeficijent

OM300

Pretraga ultrazvukom pojedinog organskog sustava

K

1,15

OM301

Pretraga ultrazvukom abdomena

K

2,12

OM302

Pretraga ultrazvukom vrata

K

1,73

OM303

Pretraga ultrazvukom dojki

P

2,11

OM304

Pretraga ultrazvukom lokomotornog sustava

K

1,15

OM305

Pretraga ultrazvukom kožnih i potkožnih tvorbi

K

0,58

OM306

Priprema pacijenta za telemedicinsku konzultaciju

K

0,96

«.

U stavku 3. riječ: »tromjesečno« zamjenjuje se riječima: »mjesec za mjesec«.

Članak 10.

U članku 67. stavku 1. Tablica 1.2. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom 2013. godine

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Zdravstvena zaštita predškolske djece

212.347,00

116.393,47

128.032,82

13.443,45

18.331,97

488.548,70

5.819,67

5.819,67

5.819,67

506.007,72

«.

U stavku 2. točki 1. broj: »212.346,42« zamjenjuje se brojem: »212.347,00«.

Članak 11.

U članku 68. stavku 1. Tablica 1.2.1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.2.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi

Zdravstvena zaštita predškolske djece

dobna skupina

dr. med. spec.

0-7

122,52

7-14

46,53

«.

Članak 12.

Tablica iz članka 69. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

P/K

Koeficijent

PD001

Prvi pregled

K

1,00

PD002

Kontrolni pregled

K

0,63

PD004

Izdavanje liječničke ispričnice

K

0,10

PD005

Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

K

0,10

PD006

Izdavanje Potvrde o ortopedskim pomagalima

K

0,10

PD007

Izdavanje Uputnice liječničkom povjerenstvu/ovlaštenom doktoru HZZO-a

K

0,10

PD008

Obrada i izdavanje prijave ozljede

K

0,10

PD009

Izdavanje Naloga za njegu u kući bolesnika

K

0,10

PD010

Izdavanje Prijedloga za fizikalnu terapiju u kući bolesnika

K

0,10

PD011

Izdavanje Putnog naloga

K

0,10

PD012

Organizacija sanitetskog prijevoza te ispunjavanje medicinske dokumentacije

K

0,10

PD013

Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća

K

0,10

PD014

Obrada i izdavanje godišnjih izvješća

K

0,10

PD015

Obrada prijave nepoželjnih pojava pri imunizaciji i nuspojava lijekova

K

0,29

PD016

Izrada plana cijepljenja

P

0,29

PD017

Izdavanje prijave ozljede policiji

K

0,29

PD018

Timska konzultacija – uži tim

K

0,29

PD019

Timska konzultacija – njega i fizikalna terapija u kući

K

0,29

PD020

Timska konzultacija – patronažna služba

P

0,29

PD021

Telefonska konzultacija s medicinskom sestrom

K

0,10

PD025

Namjenski pregled

P

0,82

PD026

Cijepljenje

P

0,20

PD027

Izdavanje liječničke potvrde za predškolsku odgojnu ustanovu (vrtić)

K

0,29

PD028

Individualno savjetovanje roditelja zdravog djeteta

P

1,05

PD029

Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda dojenčeta

P

0,82

PD030

Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda predškolskog djeteta

P

0,82

PD031

Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda djeteta s visokim neurorizikom

P

0,93

PD032

Individualno savjetovanje roditelja djeteta s poteškoćama u razvoju

P

1,18

PD033

Kemoprofilaksa i seroprofilaksa

P

0,64

PD034

Uzimanje kapilarne krvi za otkrivanje prirođenih metaboličkih bolesti

P

0,36

PD035

Demonstracija fizikalne terapije (edukacija roditelja)

P

1,05

PD036

Očitanje nalaza u svrhu provedbe nacionalnih preventivnih programa

P

0,09

PD037

Propisivanje lijekova na recept

K

0,10

PD038

Propisivanje lijeka na privatni recept

K

0,10

PD039

Propisivanje uputnice za primarni laboratorij

K

0,10

PD040

Propisivanje uputnice za SKZZ na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite

K

0,10

«.

Članak 13.

Tablice iz članka 70. stavka 2. mijenjaju se i glase:

»

DTP I razine – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i /ili dodatna edukacija

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

P/K

Koeficijent

PD100

Prvi pregled kod kuće

K

2,31

PD101

Kontrolni pregled kod kuće

K

1,92

PD102

Prva kućna posjeta u palijativnoj skrbi

K

3,85

PD103

Kontrolna kućna posjeta u palijativnoj skrbi

K

2,40

PD104

Savjetovanje s roditeljem/starateljem bolesnika

K

0,58

PD105

Prošireno savjetovanje s roditeljem/starateljem kroničnog bolesnika

K

1,15

PD106

Savjetovanje s obitelji

K

1,93

PD107

Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji

K

0,19

PD108

Psihološka podrška i savjet

K

0,67

PD109

Izdavanje ostalih liječničkih potvrda

K

0,29

PD110

Ekspertiza liječnika

K

2,88

PD111

Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika za potrebe vještačenja djece s teškoćama u razvoju i težim oštećenjima zdravlja

K

4,81

PD112

Namjenski pregled

K

1,44

PD113

Rinoskopija

K

0,48

PD114

Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponada

K

0,96

PD115

Otoskopija

K

0,29

PD116

Ispiranje zvukovoda

K

0,29

PD117

Displacement po Proetzu

K

0,58

PD118

Uzimanje mikrobioloških uzoraka

K

0,29

PD119

Peak-flow metrija

K

0,29

PD120

Digitorektalni pregled

K

0,77

PD121

Kateterizacija mokraćnog mjehura: uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera

K

0,96

PD122

Klizma

K

1,92

PD123

Uvođenje nazogastrične sonde

K

0,96

PD124

Uvođenje i zamjena trahealne kanile

K

0,87

PD125

Zamjena vrećice i toaleta kolostome

K

0,87

PD126

Toaleta gastrostome

K

0,87

PD127

Intramuskularna, potkožna injekcija

K

0,19

PD128

Intravenska injekcija/intravenska infuzija

K

0,19

PD129

Glukometrija

P

0,20

PD130

Kvalitativna analiza urina test trakom

K

0,19

PD131

Uzimanje biološkog materijala za laboratorijsku analizu u PZZ (krv i urin)*

K

0,19

PD132

Uzimanje urina za bakteriološke pretrage

K

0,19

PD133

Kožni tuberkulinski test

P

0,38

PD134

Provođenje inzulinske terapije

K

1,92

PD135

Previjanje

K

0,29

PD136

Odstranjivanje šavova

K

0,67

PD137

Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija (uključuje previjanje)

K

0,96

PD138

Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva (uključuje previjanje)

K

0,96

PD139

Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje/steristrip i previjanje)

K

1,35

PD140

Primarna opskrba opeklina II. i III. stupnja

K

1,92

PD141

Repozicija prstiju na ruci, nozi

K

0,77

PD142

Imobilizacija

K

0,58

PD143

Skidanje gipsa

K

0,38

PD144

Lokalno zagrijavanje ili ohladjivanje tijela omotima i oblozima

K

0,38

PD145

Položajna drenaža

K

0,38

PD146

Površinska, lokalna anestezija

K

0,38

PD147

Ispunjavanje Prijave zarazne bolesti

P

0,58

PD148

Ispunjavanje Prijave maligne neoplazme

P

0,58

PD149

Priprema peroralne supstitucijske terapije ovisniku

K

0,10

PD150

Savjet e-mailom bolesniku ili članu obitelji

K

0,19

PD151

Obrada pupčane rane (toaleta, lapizacija)

K

0,96

PD152

Adhezioliza prepucija

K

0,96

PD153

Prijava prometne nesreće*

K

0,41

PD154

Prijava tjelesnog oštećenja*

K

0,41

PD155

Kratki orijentacijski pregled*/**

K

0,25

PD156

Odstranjivanje stranih tijela s kože uz previjanje

K

0,38

PD157

Repozicija zglobova: ramena, lakta, interkarpalnih i karpometakarpalnih kostiju, patele, koljena, meniskusa, stopala

K

2,50

PD158

Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlaktice

K

2,50

PD159

Repozicija i imobilizacija prijeloma kosti natkoljenice, potkoljenice

K

2,88

PD160

Sistematski pregled dojenčadi

P

1,05

PD161

Sistematski pregled predškolskog djeteta

P

1,05

PD162

Sistematski pregled djeteta s visokim neurorizikom

P

1,27

PD163

Prvi sistematski pregled dojenčeta do 2. mjeseca života

P

1,05

* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

**pregled koji se može zaračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje se privremeno nalaze na području drugog regionalnog ureda Zavoda od pripadajućeg prema mjestu prebivališta/boravišta osigurane osobe koje, u skladu s odredbama općih akata Zavoda, imaju pravo koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu kod doktora primarne zdravstvene zaštite koji nije njihov izabrani doktor kao i osigurane osobe iz drugih država koje zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste sukladno važećim ugovorima o socijalnom osiguranju.

DTP II razine – postupci za koje je potrebna dodatna oprema i/ili edukacija

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

P/K

Koeficijent

PD200

Uobičajena elektrokardiografija: Snimanje 12 odvoda elektrokardiograma i očitavanje EKG nalaza

K

0,96

PD201

Spirometrija

K

0,96

PD202

Dermoskopija

K

1,35

PD203

Miringotomija

K

0,77

PD204

Ekscizija dobroćudnog tumora kože (primarni šav)

K

1,73

PD205

Primarna opskrba dubljih i većih rana (uključuje šivanje više slojeva tkiva i previjanje)

K

2,12

PD206

Krioterapija do 3 mjesta

K

1,15

PD207

Odstranjivanje površinskih stranih tijela iz oka, nosa, uha

K

0,96

PD208

Odstranjivanje stranih tijela sa sluznice i iz mekih tkiva (uključuje anesteziju i opskrbu rane)

K

1,92

PD209

Ispiranje želuca

K

1,73

PD210

Stražnja tamponada nosa

K

2,12

PD211

Terapija protiv bolova (TENS)

K

0,29

PD212

Inhalacija s primjenom 1-3 lijeka (uključeni kortikosteroidi)

K

0,38

PD213

Pulsna oksimetrija

K

0,38

DTP III razine – postupci za koje su potrebna značajna ulaganja u opremu i edukaciju

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

P/K

Koeficijent

PD300

Pretraga ultrazvukom kukova

K

1,92

PD301

Pretraga ultrazvukom mozga

K

1,92

PD302

Pretraga ultrazvukom pojedinog organskog sustava

K

1,15

PD303

Pretraga ultrazvukom abdomena

K

2,12

PD304

Priprema pacijenta za telemedicinsku konzultaciju

K

0,96

«.

U stavku 3. riječ: »tromjesečno« zamjenjuje se riječima: »mjesec za mjesec«.

Članak 14.

U članku 73. stavku 3. podstavak 4. mijenja se i glasi:

– »- uzimanje i dostavljanje uzoraka za mikrobiološku dijagnostiku«.

Članak 15.

U članku 74. stavku 1. Tablica 1.3. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom 2013. godine

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Zdravstvena zaštita žena

214.000,00

104.506,31

133.768,08

17.870,58

17.870,58

488.015,54

5.225,32

5.225,32

5.225,32

503.691,49

«.

U stavku 2. točki 1. broj: »213.999,97« zamjenjuje se brojem: »214.000,00«.

Članak 16.

U članku 75. stavku 1. Tablica 1.3.1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.3.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi

Zdravstvena zaštita žena

dobna skupina

dr. med. spec.

>12

17,42

«.

Članak 17.

Tablica iz članka 76. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

P/K

Koeficijent

GI001

Prvi pregled ginekologa – preventivni

P

1,36

GI002

Prvi pregled ginekologa – kurativni

K

1,35

GI003

Kontrolni pregled ginekologa

K

1,29

GI004

Prvi sistematski pregled trudnice

P

1,82

GI005

Ponovni sistematski pregled trudnice

P

1,51

GI006

Ponovni sistematski pregled trudnice s rizičnom trudnoćom

P

1,58

GI007

Prvo savjetovanje i upute u svezi sa kontracepcijom

P

0,91

GI008

Ponovno savjetovanje u svezi sa kontracepcijom

P

0,45

GI009

Propisivanje lijekova na recept

P

0,10

GI010

Propisivanje lijekova na recept

K

0,10

GI011

Savjetovanje s bolesnikom ili partnerom (rođakom) u ambulanti

P

0,60

GI012

Savjetovanje s bolesnikom ili partnerom (rođakom) u ambulanti

K

0,58

GI013

Konzultacija

K

0,38

GI014

Digitorektalni pregled

P

0,82

GI015

Digitorektalni pregled

K

0,77

GI016

PAPA test

P

0,82

GI017

Obrada prijava nepoželjnjih pojava pri imunizaciji i nuspojava lijekova

K

0,29

GI018

Vađenje intrauterinog uloška

P

0,91

GI019

Ulaganje,vađenje i toaleta pesara

K

0,77

GI020

Poduka o pravilnoj prehrani i demonstracija pravilnog čišćenja zubi trudnicama

P

0,91

GI021

Uzimanje brisa uretre, vagine ili cervixa uterusa

K

0,63

GI022

Savjetovanje o menopauzi

P

0,73

GI023

Savjetovanje za prevenciju osteoporoze

P

0,73

GI024

Savjetovanje za prevenciju pretilosti

P

0,73

GI025

Savjetovanje za prevenciju spolno prenosivih bolesti

P

0,73

GI026

Savjet telefonom

K

0,19

GI027

Edukacija o prevenciji raka dojke

P

0,38

GI028

Izdavanje potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

P

0,09

GI029

Izdavanje izvješća o bolovanju

K

0,10

GI030

Izdavanje potvrde o ortopedskim pomagalima

K

0,10

GI031

Izdavanje uputnice liječničkom povjerenstvu/ovlaštenom doktoru

K

0,10

GI032

Očitanje nalaza u svrhu provođenja nacionalnog preventivnog programa

P

0,09

GI033

Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća

K

0,10

GI034

Obrada i izdavanje godišnjih izvješća

K

0,10

GI035

Izdavanje putnog naloga

K

0,10

GI036

Organizacija sanitetskog prijevoza te ispunjavanje med. dokumentacije

K

0,10

GI037

Timska konzultacija-uži tim

K

0,29

GI038

Timska konzultacija-njega i fizikalna terapija

K

0,29

GI039

Timska konzultacija-patronažna služba

K

0,29

GI040

Timska konzultacija s medicinskom sestrom

K

0,10

GI041

Izdavanje liječničke ispričnice

K

0,10

GI042

Ispunjavanje prijave zarazne bolesti

P

0,58

GI043

Ispunjavanje Prijave maligne bolesti

K

0,58

GI044

Savijet e-mailom bolesniku ili članu obitelji

K

0,19

GI046

Propisivanje lijeka na privatni recept

K

0,10

GI047

Propisivanje uputnice za primarni laboratorij

K

0,10

GI048

Propisivanje uputnice za SKZZ na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite

K

0,10

GI049

Prijava ozljede na radu

K

0,10

GI050

Prijava profesionalne bolesti

K

0,10

GI051

Izdavanje prijave ozljede policiji

K

0,29

GI052

Pregled urina trudnice test trakom

P

0,45

GI053

Savjetovanje o sterilitetu i MPO

P

0,73

GI054

Vođenje panela trudnice

P

0,10

«.

Članak 18.

Tablice iz članka 77. stavka 2. mijenjaju se i glase:

»I. razina – postupci za koje je potrebna dodatna oprema

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

P/K

Koeficijent

GI100

Transvaginalna sonografija (TVS)

K

2,12

GI101

Transvaginalna sonografija (TVS)

P

2,15

GI102

Pretraga ultrazvukom u trudnoći

P

2,30

GI103

Folikulometrija

K

1,40

GI104

Ultrazvuk dojki

P

2,11

GI105

Pregled UZV trudnice- višeplodna trudnoća

P

3,00

GI106

CTG

P

0,91

GI107

Amnioskopija

P

1,22

GI108

Kolposkopija

K

2,25

GI109

CTG u višeplodne trudnoće

P

1,40

GI110

Ulaganje intrauterinog uloška

P

2,00

GI111

Prijava prometne nesreće*

K

0,41

GI112

Prijava tjelesnog oštećenja*

K

0,41

GI113

Prva posjeta osiguranika nakon priznavanja ozljede na radu*

K

2,75

GI114

Transabdominalni ginekološki ultrazvuk (TAS)

P

2,12

GI115

Ultrazvučna cervikometrija

P

1,20

GI116

Vođenje poroda

K

6,16

* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

II. razina – dodatni postupci

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

P/K

Koeficijent

GI200

U-korionski gonadotropin (test na trudnoću)

K

0,52

GI201

Odstranjivanje stranog tijela iz rodnice

K

1,29

GI202

Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva

K

1,29

GI203

Incizija Bartholinieve žlijezde

K

1,29

GI204

Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje)

K

1,35

GI205

Ablacija polipa vrata maternice

K

1,60

GI206

Postavljanje urinarnog katetera

K

0,96

GI207

Površinska lokalna anestezija

K

0,38

GI208

Intramuskularna, potkožna injekcija

K

0,19

GI209

Odstranivanje šavova

K

0,67

GI210

Previjanje

K

0,29

GI211

Cijepljenje protiv HPV-a

P

0,91

GI212

Uzimanje biološkog materijala za laboratorijsku analizu u PZZ (krv i urin)*

K

0,19

GI213

Apliciranje lokalne terapije premazivanjem (interferon,podofilin)

K

0,55

GI214

Uterobrush

P

1,00

GI215

Nativni preparat

K

0,85

* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u«.

U stavku 3. riječ: »tromjesečno« zamjenjuje se riječima: »mjesec za mjesec«.

Članak 19.

U članku 81. stavku 1. Tablica 1.4. mijenja se i glasi:

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom 2013. godine

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

212.426,00

82.380,46

135.927,76

16.373,12

16.373,12

463.480,45

4.119,02

4.119,02

4.119,02

475.837,52

«.

U stavku 2. broj: »212.425,62« zamjenjuje se brojem: »212.426,00«.

Članak 20.

U članku 82. stavku 1. Tablica 1.4.1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.4.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

dobna skupina

dr. med. dent.

0-3

20,09

3-18

47,07

>18

43,36

«.

Članak 21.

Tablice iz članka 83. stavka 1. mijenjaju se i glase:

»Kurativna dentalna zdravstvena zaštita djece do 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

Koeficijent

DM001

Ispričnica

0,10

DTP »nulte« razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe

Šifra postupka

Vrsta postupka

koeficijent

DM002

Pregled novog bolesnika

1,91

DM003

Ponovni pregled (recall) bolesnika

1,30

DM004

Pregled akutnog bolesnika

0,87

DM005

Pregled akutnog bolesnika izvan redovitog dnevnog radnog vremena

0,00

DM006

Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom stomatoloških usluga

1,39

DM007

Izvješćivanje bolesnika, odnosno razgovor s bolesnikom/roditeljima

1,91

DM008

Popunjavanje obrasca za osiguravatelja

2,43

DM009

Izvješće, dopuna izvješća ili uvjerenje

2,17

DM010

Izdavanje pisanog mišljenja stomatologa

1,99

DM011

Liječnička potvrda

0,43

DM012

Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje uputnice bez pregleda u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

0,10

DM013

Izdavanje liječničke ispričnice u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

0,10

DM014

Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

0,10

DM015

Izdavanje Potvrde o ortopedskim pomagalima u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

0,10

DM016

Obrada i izdavanje prijave ozljede u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

0,10

DM017

Izdavanje Putnog naloga u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

0,10

DM018

Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

0,10

DM019

Obrada i izdavanje godišnjih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

0,10

DM020

Propisivanje lijekova na recept

0,10

DM021

Propisivanje lijeka na privatni recept

0,10

DM022

Propisivanje uputnice za SKZZ

0,10

DM023

Propisivanje uputnice za PZZ

0,10

DM024

Očitavanje obične intraoralne snimke zuba

0,10

DM025

Očitavanje ortopantomografske snimke zuba

0,20

DM026

Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji

0,19

DM027

Prijava ozljede na radu

0,10

DM028

Prijava profesionalne bolesti

0,10

«.

Članak 22.

Tablice iz članka 84. stavka 2. mijenjaju se i glase:

DTP I. razine_PREVENTIVA_djeca do 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

koeficijent

DM100

Kontrola plaka s bojom i određivanje PI za zapisom (obaju lukova)

0,55

DM101

Pečaćenje fisure po zubu

0,29

DM102

Pečatni ispun (preventivni ispun po zubu)

1,26

DM103

Savjetovanje s odgajateljima, učiteljima

1,55

DM104

Stomatološko odgojno predavanje – malena skupina (do 20 ljudi)

0,26

DM105

Stomatološki odgojni rad – stomatolog – pojedično savjetovanje

1,03

DM106

Stomatološki odgojni rad s malenim skupinama

0,52

DM107

Obrada i analiza oralnog stanja skupina, temeljnih prevencijskih skupina do 100 osoba

18,60

DM108

Za svakih daljnih 50 osoba

9,30

DM109

PREVENTIVNI ZAHVATI – Kontrola plaka s bojom i određivanje indeksa, oba luka

0,52

DM110

Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom

0,86

DM111

Dentocult testovi osjetljivosti na karijes, uključuju : SM; LB; puferski kapacitet sline

3,44

DM112

Jetkanje cakline i nanošenje smole

0,16

DM113

Priprema dentinai nanošenje dentinskog veziva

0,13

DM114

Preventivni ispun ili ART ispun – po zubu

0,57

DM115

PROFILAKSA S FLUOROM – topikalna fluoridacija, tekučina ili gel

0,26

DM116

Topikalna fluoridacija lakom (obje čeljusti)

1,55

DM117

Nanošenje otopine, želea NaF, oba luka

1,55

DM118

Nanošenje F-laka, do tri zuba

0,77

DM119

Motiviranje djece za higijenu usta

0,26

DM120

Demonstracija čišćenja zuba (po osobi)

0,26

DTP I. razine_PREVENTIVA_osigurane osobe starije od 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

koeficijent

DM200

Ispitivanje vitaliteta jednog ili više zuba uz kontrolni test

0,14

DM201

Desenzibilacija osjetljivih zubnih vratova, po zubu

0,11

DM202

Manji brusni ispravci po zubu

0,22

DM203

Provjera higijena usta, motiviranje i davanje uputa za odr-avanje higijene usta (5 min). Savjetovanje, motiviranje bolesnika, uz obvezno pokazivanje i vježbanje tehnike pravilna čišćenja zuba

0,26

DM204

Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (po sekstantu) strojem ili ručno) *

0,72

DM205

Odstranjivanje odstojećih ispuna po površini zuba

0,19

DM206

Savjetovanje stomatologa sa specijalistima po utrošenom vremenu

0,26

DM207

Uklanjanje plaka sa zuba

0,72

DM208

Sustavno subgingivalno skidanje zubnog kamenca i poliranje korijena (po sekstantu – ručno)

0,86

DM209

Skidanje previsokih ispuna, po površini zuba

0,19

* može se obarčunati 2x godišnje


DTP I. razine _ KURATIVA_ djeca do 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

koeficijent

DM300

Devitalizacija pulpe mliječnih zuba

0,35

DM301

Mortalna amputacija pulpe mliječnih zuba

0,82

DM302

Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovršenim rastom korijena)

0,48

DM303

Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavršenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)

1,17

DM304

Aproksimalno zakošavanje (po zubu)

0,16

DM305

Kontrola ponašanja anksioznog djeteta (po posjetu)

0,48

DM306

Kontrola ponašanja djeteta kod straha od dentalnog tretmana (po posjetu)

0,82

DM307

Kontrola ponašanja djeteta kod dentalne fobije, po posjetu

1,17

DM308

Analiza dijete djeteta (kroz tjedan dana) – pisani nalaz

2,60

DM309

Vađenje mliječnog zuba

0,26

DM310

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal do 15. godine starosti

1,17

DM311

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala do 15. godine starosti

1,34

DM312

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala do 15. godine starosti

1,56

DM313

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više do 15. godine starosti

1,78

DM314

Priprema i punjenje korijenskog kanala -1 kanal do 15. godine starosti

1,47

DM315

Priprema i punjenje korijenskog kanala 2 kanala do 15. godine starosti

1,73

DM316

Priprema i punjenje korijenskog kanala Tri (3) kanala do 15. godine starosti

2,04

DM317

Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala do 15. godine starosti

2,39

DM318

Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema korjenskih kanala do 15. godine starosti

1,50

DM319

Cementni ispun na 1 plohi – do 6.godine starosti

0,67

DM320

Cementni ispun na više ploha do 6. godine starosti

0,85

DM321

Amalgamski ispun- jedna ploha do 6. godine starosti

0,98

DM322

Amalgamski ispun-na dvjema plohama do 6. godine starosti

1,32

DM323

Amalgamski ispun-na trima plohama do 6. godine starosti

1,84

DM324

Amalgamski ispun-svaka dodatna ploha u istom posjetu do 6. godine starosti

1,34

DM325

Ispun kompositni na jednoj aproksimalnoj površini. (sjekutići i očnjaci) – do 6. godine starosti

1,19

DM326

Ispun kompositni dvoplošni – do 6. godine starosti

1,86

DM327

Ispun kompositni troplošni- do 6. godine starosti

2,32

DM328

Ispun kompositni-svaka dodatna površina u istom posjetu – do 6. godine starosti

0,89

DM329

Ispun kompositni-dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU – do 6. godine starosti

1,58

DM330

Cementni ispun na 1 plohi – do 15.godine starosti

0,46

DM331

Cementni ispun na više ploha – do 15. godine starosti

0,63

DM332

Amalgamski ispun- jedna ploha – do 15. godine starosti

0,76

DM333

Amalgamski ispun-na dvjema plohama – do 15. godine starosti

1,11

DM334

Amalgamski ispun-na trima plohama – do 15. godine starosti

1,63

DM335

Amalgamski ispun-svaka dodatna ploha u istom posjetu – do 15. godine starosti

1,13

DM336

Ispun kompositni na jednoj aproksimalnoj površini (sjekutići i očnjaci) – do 15. godine starosti

0,98

DM337

Ispun kompositni dvoplošni – do 15. godine starosti

1,43

DM338

Ispun kompositni troplošni – do 15. godine starosti

2,10

DM339

Ispun kompositni-svaka dodatna površina u istom posjetu – do 15. godine starosti

0,67

DM340

Ispun kompositni-dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU – do 15. godine starosti

1,37

DTP I. razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe

Šifra postupka

Vrsta postupka

koeficijent

DM400

Liječenje parodontnog apscesa (obuhvaća lijek, ispiranje rane i drenaža)

0,80

DM401

Incizija abscesa u ustima s drenažom

0,54

DM402

Trepanacija apikalnog djela (ispiranje i drenaža nisu uključeni)

2,93

DM403

Kontrola rane

0,21

DM404

Ispiranje rane abscesa, uključivši kontrolu rane

0,21

DM405

Postavljanje promjena drenaze ili tampona, uključivo sa kontrolom rane

0,18

DM406

Zaustavljanje naknadnog krvarenja. Uključuje šave i/ili postavljnje tampona

0,65

DM407

Skidanje šavova

0,11

DM408

Higijena rane

0,15

DM409

Neizravno prekrivanje

0,17

DM410

Izravno prekrivanje

0,24

DM411

Vitalna amputacija

0,48

DM412

Devitalizacija pastom

0,35

DM413

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal

0,74

DM414

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala

0,91

DM415

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala

1,13

DM416

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više

1,34

DM417

Priprema i punjenje korijenskog kanala -1 kanal

1,04

DM418

Priprema i punjenje korijenskog kanala 2 kanala

1,30

DM419

Priprema i punjenje korijenskog kanala Tri (3) kanala

1,60

DM420

Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala

1,95

DM421

Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema korjenskih kanala

1,06

DM422

Vađenje starih punjenja iz korijenskog (1) kanala

0,87

DM423

Vađenje starih punjenja iz korijenskog 2 kanala

1,30

DM424

Vađenje starih punjenja iz korijenskog 3 kanala

1,73

DM425

Vađenje starih punjenja iz korijenskog 4 i više kanala

2,17

DM426

PRIVREMENO ZATVARANJE – Privremeni ispun

0,24

DM427

Cementni ispun na 1 plohi

0,24

DM428

Cementni ispun na više ploha

0,41

DM429

Amalgamski ispun – jedna ploha, trajni zub

0,54

DM430

Amalgamski ispun – na dvjema plohama

0,89

DM431

Amalgamski ispun – na trima plohama

1,19

DM432

Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu

0,91

DM433

Poliranje amalgamskih ispuna

0,26

DM434

Preoblikovanje starih ispuna ponovno poliranje po ispunu (samo jednom godišnje)

0,10

DM435

Ispun kompositni na jednoj aproksimalnoj površini (sjekutići i očnjaci)

0,76

DM436

Ispun kompositni dvoplošni

1,21

DM437

Ispun kompositni troplošni

1,67

DM438

Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu

0,46

DM439

Ispun kompositni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU

0,93

DM440

Poliranje kompozitnih ispuna

0,28

DM441

Jetkanje cakline i nanošenje veziva (bonding)

0,12

DM442

Lokalna (infiltracijska) anestezija

0,26

DM443

Lokalna (provodna) anestezija

0,52

DM444

Površinska anestezija (spray)

0,13

DM445

Vađenje jednokorjenskog zuba

0,43

DM446

Vađenje višekorijenskog zuba

0,65

DM447

Ekstrakcija zuba sa separacijom

0,89

DM448

Liječenje teškog nicanja umnjaka (uključuje cirkumciziju gingive)

0,65

DM449

Liječenje komplikacja nakon vađenja (alveolitis, bol, otvoren sinus)

0,30

DM450

Komplicirano vađenje zuba (uključuje vađenje zuba kod rizičnih bolesnika)

1,08

DM451

Sanacija kod ozljede mekog tkiva uslijed traume

0,87

DM452

Kontrola pomičnosti traumatiziranog zuba

0,11

DM453

Mjerenje vitaliteta traumatiziranog zuba

0,11

DM454

Repozicija luksiranog ili izbijenog zuba

0,43

DM455

Imobilizacija zuba (kompozitom ili šinom) – po kvadrantu

0,98

DM456

Vađenje fragmenata slomljenog ili zaostalog korjena zuba (radix relicta)

0,87

DM457

Mortalna amputacija (trajni zub)

0,48

DM458

Liječenje desni ili bolesti usne šupljine po posjeti

0,22

DM459

Prva posjeta osigurane osobe nakon priznavanja ozljede na radu *

2,75

DM460

Prijava prometne nesreće *

0,41

DM461

Prijava tjelesnog oštećenja*

0,41

* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

DTP I. razine_PROTETIKA_sve osigurane osobe

Šifra postupka

Šifra pomagala

Vrsta postupka

Koeficijent za doktora

DM600

93004

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.) – gornja (maksilarna)

10,72

D0001

 

Anatomski otisak

D0002

 

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu

D0003

 

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

 

Izbor boje i oblika zuba

D0005

 

Kontrola postave zuba proteze

D0006

 

Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno

DM601

93004

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.) – donja (mandibularna)

10,72

D0001

 

Anatomski otisak

D0002

 

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

 

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

 

Izbor boje i oblika zuba

D0005

 

Kontrola postave zuba proteze

D0006

 

Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno

DM602

93005

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djel. proteza preko 10 elem.) – gornja (maksilarna)

10,72

D0001

 

Anatomski otisak

D0002

 

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

 

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

 

Izbor boje i oblika zuba

D0005

 

Kontrola postave zuba proteze

D0006

 

Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno

DM603

93005

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djel. proteza preko 10 elem.) – donja (mandibularna)

10,72

D0001

 

Anatomski otisak

D0002

 

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

 

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

 

Izbor boje i oblika zuba

D0005

 

Kontrola postave zuba proteze

D0006

 

Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno

DM604

93003

Akrilatna proteza do četiri elementa – gornja (maksilarna)

4,29

D0001

 

Anatomski otisak

D0002

 

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

 

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

 

Izbor boje i oblika zuba

D0005

 

Kontrola postave zuba proteze

D0006

 

Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno

DM605

93003

Akrilatna proteza do četiri elementa – donja (mandibularna)

4,29

D0001

 

Anatomski otisak

D0002

 

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

 

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

 

Izbor boje i oblika zuba

D0005

 

Kontrola postave zuba proteze

D0006

 

Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno

DM606

52332

Lijevana nadogradnja, izravno

1,84

DM607

52344

Potpuna krunica od kovine

4,28

D0007

 

brušenje

D0008

 

uzimanje otisaka

D0009

 

cementiranje

DM608

52342

Fasetirana krunica

4,71

D0007

 

brušenje

D0008

 

uzimanje otisaka

D0009

 

cementiranje

DM609

93014

Podlaganje djelomične proteze, neizravno – gornje (maksilarne)

1,34

DM610

93014

Podlaganje djelomične proteze, neizravno – donje (mandibularne)

1,34

DM611

 

Ponovno cementiranje rasklimane krunice ili fasete

0,65

DM612

 

Skidanje stare krunice po zubu

0,65

DM613

93080

Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – gornja (maksilarna) proteza

1,58

DM614

93080

Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – donja (mandibularna) proteza

1,58

DM615

93081

Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – gornja (maksilarna) proteza

1,58

DM616

93081

Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – donja (mandibularna) proteza

1,58

NAPOMENA: dentalno-protetska pomagala navedena u tablicama utvrđena su brojem i rokom uporabe prema općim aktima Zavoda koji uređuju dentalna pomagala

DTP I. razine_PROTETIKA_osigurane osobe starije od 18 godina

Šifra postupka

Šifra pomagala

Vrsta postupka

Koeficijent za doktora

DM500

93008

Totalna proteza – gornja (maksilarna)

12,48

D0001

 

Anatomski otisak

D0002

 

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

 

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

 

Izbor boje i oblika zuba

D0005

 

Kontrola postave zuba proteze

D0006

 

Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno

DM501

93008

Totalna proteza – donja (mandibularna)

12,48

D0001

 

Anatomski otisak

D0002

 

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

 

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

 

Izbor boje i oblika zuba

D0005

 

Kontrola postave zuba proteze

D0006

 

Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno

DM502

93006

Djelomična lijevana metalna proteza – gornja (maksilarna)

13,66

D0001

 

Anatomski otisak

D0002

 

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

 

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

 

Izbor boje i oblika zuba

D0005

 

Kontrola postave zuba proteze

D0006

 

Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno

DM503

93006

Djelomična lijevana metalna proteza – donja (mandibularna)

13,66

D0001

 

Anatomski otisak

D0002

 

Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.

D0003

 

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004

 

Izbor boje i oblika zuba

D0005

 

Kontrola postave zuba proteze

D0006

 

Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno

DM504

93014

Podlaganje totalne proteze, neizravno – gornje (maksilarne)

2,34

DM505

93014

Podlaganje totalne proteze, neizravno – donje (mandibularne)

2,34

«.

U stavku 3. riječ: »tromjesečno« zamjenjuje se riječima: »mjesec za mjesec«.

Članak 23.

U članku 87. stavku 3. podstavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»– rad s osobama s posebnim potrebama

– dostupnost u slučaju hitnosti«.

Članak 24.

Tablica iz članka 89. stavka 1.mijenja se i glasi:

»

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn

po osiguranoj osobi

po standard. timu

mag. med. biochem.

spec. medicinske biokemije

mag. med. biochem.

spec. medicinske biokemije

1

3

4

5

6

– žene

37,40

37,74

1.411.857,85

1.425.420,90

– muškarci

32,40

32,74

«.

Tablica iz stavka 3. mijenja se i glasi:

»

Red. br.

Šifra

Naziv DTP-a

Djelatnost

Opis

Cijena*

1.

LAB01

C-reaktivni protein (CRP)

Laboratorijska dijagnostika

Ne zaračunava se kod sumnje na akutne infektivne bolesti

22,88

2.

LAB02

Glikozilirani hemoglobin A1C (HbA1c)

Laboratorijska dijagnostika


49,74«.

Članak 25.

U članku 91. stavak 2. briše se.

Članak 26.

Iza članka 91. podnaslov »1.8. Hitna medicina i sanitetski prijevoz« i članak 92. mijenjaju se i glase:

»1.8. Hitna medicina, sanitetski prijevoz i dežurstva

Članak 92.

Za ugovorenu djelatnost hitne medicine, ljekarničkog, dentalnog i posebnog dežurstva cijena se utvrđuju prema godišnjoj vrijednosti timova utvrđenih u članku 17. ove Odluke kako slijedi:

Red. broj

Vrsta tima

Kadrovski sastav tima

Godišnja vrijednost standardnog tima

Putni trošak

1.

Tim 1

1 dr. med. spec.

606.975,58

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

1 dr. med.

586.922,95

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

2.

Tim 2*

1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh.

341.786,10

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

3.

Prijavno dojavna jedinica

2 med. sestre/med. teh.

285.357,25

 

1 dr. med.

394.855,06

 

1 med. sestra/med. teh.

1 dr. med.

532.459,30

 

2 med. sestre/med. teh.

2 dr. med.

779.561,35

 

2 med. sestre/med. teh.

4.

Dežurstvo

1 dr. med.

1.045.807,53

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

5.

Pripravnost

1 dr. med.

417.830,36

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

6.

Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)

1 dr. med. spec.

394.599,06

 

1 med. sestra/med. teh.

7.

Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece

1 dr. med./dr. med. spec.

149.912,80

 

1 med. sestra/med. teh.

 

 

8.

Dežurstvo u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentnoj)

1 dr. med. dent.

 

 

1 med. sestra/med. tehničar/ zdrav. radnik SSS/dentalni asistent

761.031,53

 

9.

Dežurstvo u ljekarništvu

1 magistar farmacije

495.053,76

 

*plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima.»

Članak 27.

Tablica iz članka 93. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Djelatnost

Kadrovski sastav tima

Godišnja vrijednost standardnog tima

Putni trošak

Sanitetski prijevoz

1 medicinska sestra/medicinski tehničar

2 vozača (2 sanitetska vozila)

447.376,12

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

«

Članak 28.

Tablica iz članka 94. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn*

po stanovniku/osig. osobi

po standard. timu

dr. med.

/viša med. sestra

dr. spec.

dr. med./viša med. sestra

dr. spec.

0

1

3

4

5

6

1.

Patronažna zdravstvena zaštita

27,82


141.892,59


2.

Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita


11,14


445.409,79

3.

Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

3.1.

– učenici osnovnih škola

108,91

119,16

326.718,73

357.470,18

3.2.

– učenici srednjih škola

81,68

89,37

3.3.

– studenti

54,45

59,58

4.

Javno zdravstvo
345.496,81

5.

Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti
464.223,34

*Iznimno ako prema zatečenom stanju u timu radi medicinska sestra SSS, odnosno doktor bez specijalizacije, plaćanje se provodi u skladu su sa stvarnim sastavom tima «.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Radi praćenja rada i pravdanja utvrđenih sredstava za djelatnost patronažne zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci »nulte« razine kako slijedi:

DTP-i u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti


Šifra

Naziv postupka

P/K

PT001

Prvi posjet obitelji

P

 

priprema za prvi posjet obitelji

 

uspostava kontakta s obitelji

 

popis članova obitelji

 

popunjavanje osobne anamneze članova obitelji

 

utvrđivanje potreba za patronažnu skrb-izrada plana patronažne skrbi

PT002

Primarna prevencija

P

 

trudnice

 

babinjače

 

novorođenčeta

 

dojenčeta

 

malog djeteta

 

školskog djeteta

 

adolescenta

 

odrasle osobe

 

starije osobe

PT003

Sekundarna i tercijarna prevencija

P

 

kronično oboljele djece

 

odraslih i starijih osoba

 

ovisnika

 

invalida

PT004

Rad s grupama

P

 

trudnice

 

kronični bolesnici

 

ovisnici

 

vrtići

 

škole

 

lokalna zajednica

PT005

Telefonsko savjetovanje

P

PT006

Suradnja s drugim stručnjacima

P

 

izabranim liječnikom

 

socijalnom službom i ustanovama

 

bolnicom

 

zdravstvenom njegom u kući

 

palijativnom skrbi

 

gerontološkom službom

 

vrtićem

 

školom

 

policijom

 

ostalo

«.

Članak 29.

Tablica iz članka 95. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. broj

Vrsta zdravstvene zaštite

Bod (kn)

0

1

2

1.

Ljekarništvo

7,11

2.

Primarna laboratorijska dijagnostika

6,96

3.

Zubna tehnika na primarnoj razini zdravstvene zaštite*

7,11

4.

Primarna zdravstvena zaštita – dr. med./dr. dentalne medicine**

7,11

* Primjenjuje se u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) prilikom ispostavljanja računa za usluge dentalne tehnike.

** Primjenjuje se samo u slučaju kada se usluge iskazuju/plaćaju po načelu cijena x usluga.«

Članak 30.

U članku 96. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznos novčanih sredstava iz stavka 1. ovog članka za domove zdravlja utvrđuje se u skladu s ugovorenim sadržajima pojedinog doma zdravlja s time da dom zdravlja, u skladu s posebnom Odlukom Upravnog vijeća, može za timove ugovorene u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) u slučaju osnivanja savjetovališta ostvariti dodatni prihod u određenoj djelatnosti ovisno o tipu savjetovališta u visini od 5% vrijednosti iznosa glavarine za timove ugovorene u određenoj djelatnosti za koje je broj opredijeljenih osiguranih osoba veći od standardnog broja, odnosno razliku glavarine do iznosa glavarine standardnog tima za timove za koje je broj opredijeljenih osiguranih osoba manji, od standardnog broja.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Uvjet za ugovaranje savjetovališta je sudjelovanje najmanje 80% timova doma zdravlja u uspostavljenom savjetovalištu za pojedinu djelatnost.«

Članak 31.

Iza članka 96. dodaje se novi članak 96.a koji glasi:

»Članak 96.a

Privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) koji nemaju za sebe opredijeljen minimalni propisani broj osiguranih osoba za djelatnost, a u skladu s odredbama članka 21. ove Odluke ostvaruju uvjete za sklapanje ugovora sa Zavodom, ostvaruju pravo na naknadu za hladni pogon u visini:

– 25% iznosa hladnog pogona utvrđenog za djelatnost ako je opredijeljenost osiguranih osoba za tim do 25% standardnog broja opredijeljenih osiguranih osoba po timu za djelatnosti

– 50% iznosa hladnog pogona utvrđenog za djelatnost ako je opredijeljenost osiguranih osoba za tim do 75% standardnog broja opredijeljenih osiguranih osoba po timu za djelatnosti.

Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na privatne zdravstvene radnike i zdravstvene ustanove koji ostvaruju pravo na posebni standard u skladu sa člankom 14. ove Odluke.«

Članak 32.

U članku 98. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vrijednost boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i cijene specijalističko-konzilijarnih dijagnostičko-terapijskih postupaka utvrđene su u tablicama 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. kako slijedi:

Tablica 2.1. – Vrijednost boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u izvanbolničkim zdravstvenim ustanovama/specijalističkim ordinacijama i bolničkim zdravstvenim ustanovama, dnevni smještaj i dobrovoljno davalaštvo krvi

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Vrijednost boda (kn)

Dnevni smještaj (kn)

0

1

2

3

1.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – izvanbolnička

 

 

1.1.

Izvanbolnička specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

7,11

 

1.2.

Izvanbolnička specijalističko-konzilijarna laboratorijska dijagnostika

7,00

 

1.3.

Fizikalna terapija, dentalna tehnika, dentalni RTG *

6,96

 

2.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – bolnička2.1.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti – KBC, KB, Klinike

8,36

82,03

2.2.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti – Opće bolnice

8,01

82,03

2.3.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za dugotrajno liječenje i liječenje palijativnom skrbi te liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

7,66

82,03

3.

Dobrovoljno davalaštvo krvi (vrećica)


71,76

* Za postupke koje provode fizioterapeuti, dentalni tehničari i inženjeri medicinske radiologije

Tablica 2.2. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka –DTP-specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Šifra

Naziv DTP-a

KRITERIJ –

KRITERIJ –

Opis

Cijena*

dijagnoza

šifra postupka

SKZ01

Hemodijaliza**

N18, N18.0, N18.8, N18.9

88531, 88572

Kronička acetatna ili bikarbonatna hemodijaliza s uračunatim eritropoetinom.

779,53(1)

740,63(2)

SKZ06

Citološka analiza brisa cerviksa obojenih po Papanicolaou

 

29106, 29108

 

42,78

SKZ07

Telemedicinska konzultacija 

 

 

 

23,88

SKZ08

Pozitronska emisijska tomografija (PET) pomoću 18-florodeoksiglukoze (FDG)

 

35308 

 

6.358,76

SKZ09

Izvantjelesna magnetska inervacija u liječenju urinarne inkontinencije

 

86055

Na preporuku ginekologa ili urologa za žene sa statičkom inkontinencijom, mlađe od 65 godina, u kojih je trajanje bolesti kraće od 10 godina, urinarna inkontinencija nije prethodno operativno liječena, nije izvršena histerektomija. Iznimno histerektomirane bolesnice s urgentnom inkontinencijom koja je rezistentna na medikamentoznu terapiju.

143,25

SKZ12

MSCT koronarografijaUključuje rad specijalista kardiologije i anesteziologije. Uključuje sve potrebne lijekove i kontrastna sredstva za provođenje postupka.

2.540,72

SKZ13

PET/CT(4)

 

35307

 

6.358,76

SKZ14

SPECT mozga pomoću I-123 ioflupana

 

35309

 

5.740,39

SKZ15

Tekućinska citologija

 

29110

Samo kod žena kod kojih je prethodnim PAPA testom utvrđen nalaz CIN I, CIN II, ASCUS, AGCUS. Jednom u 5 godina.

163,15

SKZ16

Elektromioneurografija gornjih i/ili donjih ekstremiteta(5)

 

12030, 12031, 13631, 13632, 13633, 13692

 

202,94

SKZ17

Ehokardiografija s doppler-ehokardiografijom

 

36122, 36127

 

232,39

SKZ18

Hiperbarična oksigenoterapija

 

86110

 

474,32

SKZ38

LDL-afereza (HELP)

 

88595

 

9.201,50

SKZ39

Pozitronska emisijska tomografija (PET) pomoću 18-F-fluorocholina

 

35305

 

11.466,46

SKZ50

IUI/AIH/AID prirodnom ciklusu

N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3

 

 

1.273,34

SKZ51

IUI/AIH/AID u stimuliranom ciklusu (3)

N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3

 

 

2.785,44

SKZ52

IVF/ICSI u prirodnom ciklusu

N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3

29801, 56991

 

3.183,36

SKZ53

IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu-blagi protokol (3)

N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3

29801, 56991

 

7.560,48

SKZ54

IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu-standardni protokol (3)

N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3

29801, 56991

 

12.335,52

SKZ55

Sekundarni IVF/ICSI

N97.0 – 9 Z31.1, Z31.2, Z31.3

29801, 56991

 

3.581,28

SKZ56

Kompjutorizirana tomografija (CT), jedna regija ***(4, 5)

 


Ne može se zaračunati za CT mozga (SKZ58).

477,50

SKZ57

Magnetska rezonanca (MR), jedna regija***(4, 5)

 


Ne može se zaračunati za MR cervikalne kralježnice (SKZ59), MR torakalne kralježnice (SKZ60) i MR lumbosakralne kralježnice (SKZ61)

955,01

SKZ58

Kompjutorizirana tomografija mozga (CT mozga) ***(4, 5)
477,50

SKZ59

Magnetska rezonanca cervikalne kralježnice (MR cervikalne kralježnice) ***(4, 5)
955,01

SKZ60

Magnetska rezonanca torakalne kralježnice (MR torakalne kralježnice) ***(4, 5)
955,01

SKZ61

Magnetska rezonanca lumbosakralne kralježnice (MR lumbosakralne kralježnice) ***(4, 5)
955,01

PHL01

Pregled bioptata 2. razine složenosti

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL02-PHL09

197,77

PHL02

Pregled bioptata 3. razine složenosti, do 3 preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01, 03-09

278,15

PHL03

Pregled bioptata 3. razine složenosti, 4 i više preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-02, 04-09

320,13

PHL04

Pregled bioptata 4. razine složenosti, do 3 preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-03, 05-09

396,83

PHL05

Pregled bioptata 4. razine složenosti, 4 i više preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-04, 06-09

487,05

PHL06

Pregled bioptata 5. razine složenosti, do 4 preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-05, 07-09

561,76

PHL07

Pregled bioptata 5. razine složenosti, 5 i više preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-06, 08-09

628,91

PHL08

Pregled bioptata 6. razine složenosti, do 12 preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-07, PHL09

886,96

PHL09

Pregled bioptata 6. razine složenosti, 13 i više preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-08

952,62

PHL10

Imunohistokemijski pregled bioptata, do 3 preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL11-12

193,79

PHL11

Imunohistokemijski pregled bioptata, 4 ili 5 preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL10 i PHL12

306,80

PHL12

Imunohistokemijski pregled bioptata, 6 i više preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL10-11

433,93

PHL13

Imunohistokemijski pregled bioptata na HER2

 

 

Može se zaračunati samo jednom

384,09

PHL14

Histokemijski pregled bioptata, do 3 preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL15

87,34

PHL15

Histokemijski pregled bioptata, 4 i više preparata

 

 

Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL14

152,40

PHL16

Pregled bioptata elektronskom mikroskopijom

 

 

Može se zaračunati samo jednom

1.477,87

PHL17

Obdukcija (s izradom zapisnika)

 

 

 

1.411,22

PHL18

Pregled bioptata jednog sjemenika radi IVF postupka

N46

 

Uključuje izradu preparata, imunohistokemiju, polutanke rezove, »scoring», mišljenje i pohranu

1.346,76

PHL19

Pregled bioptata oba sjemenika radi IVF postupka

N46

 

Uključuje izradu preparata, imunohistokemiju, polutanke rezove, »scoring», mišljenje i pohranu

1.954,28

PUL01

Spirometrija

 

 

uključuje krivulju disanja, protok/volumen i volumen/vrijeme

67,05

PUL02

Spirometrija kod djeteta do 6 godina

 

 

uključuje krivulju disanja, protok/volumen i volumen/vrijeme

84,46

PUL03

Spirometrija s farmakodinamskim testom (Ventolin test)

 

 

uključuje sva mjerenja tijekom testa

101,97

PUL04

Nespecifični provokativni bronhalni test (Metakolinski test)

 

 

uključuje kratki pregled liječnika, sva mjerenja, nadzor te intervencije

220,05

PUL05

Spiroergometrija

 

 

uključuje sva mjerenja funkcije srca i pluća, plinsku analizu krvi, nadzor i intervencije

448,26

PUL06

Tjelesna pletizmografija

 

 

uključuje mjerenje svih plućnih volumena, kapaciteta i otpora dišnih puteva osim difuzije

93,01

PUL07

Tjelesna pletizmografija s farmakodinamskim testom

 

 

uključuje mjerenje svih plućnih volumena, kapaciteta i otpora dišnih puteva osim difuzije

93,71

PUL08

Difuzijski kapacitet pluća (DLCO)

 

 

uključuje tjelesnu pletizmografiju

118,78

PUL09

Impulsna oscilometrija

 

 

uključuje sva mjerenja tijekom testa i probnu spirometriju

85,75

PUL10

Impulsna oscilometrija s bronhodilatacijskim testom

 

 

uključuje sva mjerenja tijekom testa i probnu spirometriju

97,19

PUL11

FeNO (Frakcija izdahnutog NO) plućni

 

 

uključuje sva mjerenja tijekom testa

82,17

PUL12

FeNO (Frakcija izdahnutog NO) nosni

 

 

uključuje sva mjerenja tijekom testa

313,36

PUL13

Rinomanometrija

 

 

uključuje sva mjerenja tijekom testa

64,86

PUL14

Rinoprovokacija

 

 

uključuje sva mjerenja tijekom testa

114,90

PUL15

Tjelesna pletizmografija za djecu do 2 godine

 

 

za djecu do 2 godine, uključuje i.v.sedaciju, sva mjerenja i nadzor anesteziologa

1.216,74

MOL01

Molekularna dijagnostika strukturnih promjena imunofluorescentnim tehnikama – FISH (I)

 

 

Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom bez obzira na broj proba

1.245,29

MOL02

Molekularna dijagnostika numeričkih promjena imunofluorescentnim tehnikama – FISH (II)

 

 

Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom bez obzira na broj proba

1.069,61

MOL03

Molekularna dijagnostika imunofluorescentnim tehnikama na parafinskim rezovima te testovi za istovremeno otkrivanje više promjena – FISH (III)

 

 

Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom bez obzira na broj proba

1.421,07

MOL04

Kariogram-kromosomske studije plodne vode, tumora i drugih tkiva

 

 

Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom za G, odnosno jednom za R i C pruge

1.760,99

MOL05

Kariogram-kromosomske studije periferne krvi

 

 

Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom za G, odnosno jednom za R i C pruge

1.168,89

MOL06

Kariogram-kromosomske studije koštane srži, korionskih resica

 

 

Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom za G, odnosno jednom za R i C pruge

1.344,67

MOL07

Kultura stanica-dugotrajni uzgoj (više od 72 sata)

 

 

Višetjedna kultura stanica iz plodne vode, kože i drugih tkiva za potrebe citogenetskih i drugih biokemijskih pretraga. Ne može se zaračunati uz kariogram. 

687,61

OFT01

Opći (jednostavni) oftalmološki pregled.

 

 

Uključeni jednostavniji ili kraći dijagnostički postupci: oftalmoskopija, digitalno mjerenje intraokularnog tlaka, orijentacijski pregled vida i slično. Odstranjivanje površinsko ležećih stranih tijela. Konzultacija.

59,69

OFT02

Usmjereni (složeni) oftalmološki pregled.

 

 

Pregled usmjeren određenom stanju, uključuje složenije ili dugotrajnije dijagnostičke postupke: mjerenja na prednjem očnom segmentu, mjerenja rožnice, pretrage suznog aparata, pretrage prednje očne sobice i šarenice, pretrage zjenice, pretrage u fokalnoj i postraničnoj rasvjeti, fotografiju oka, oftalmoskopiju i dijafanoskopiju, mjerenje intraokularnog tlaka s provokacijskim testovima, pregled očnog kuta (gonioskopiju), pregled fundusa trozrcalnom ili indirektnom lupom. Uključeni postupci iz općeg oftalmološkog pregleda. Ne može se zaračunati uz opći oftalmološki pregled (OFT01).

95,50

OFT03

Mali zahvati na oku.

 

 

Proštrcavanje i/ili sondiranje suzno-nosnog kanala. Operacija chalaziona i chordeoluma. Uključen oftalmološki pregled i lokalna anestezija. Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki pregled.

85,55

OFT04

Oftalmološki pregled s ispitivanjem vidne oštrine i refrakcije.

 

 

Uključuje ispitivanje vidne oštrine, subjektivno i objektivno, djeca i odrasli. Uključuje pregled za nošenje kontaktnih leća. Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki pregled.

98,49

OFT05

Oftalmološki dijagnostički pregled vidnog polja/osjeta svjetla/osjeta boje.

 

 

Uključuje: konfrontacijsko ispitivanje vidnog polja, ispitivanje osjeta svjetla ispitivanje osjeta boje, ispitivanje bulbomotorike, test na dvoslike, stereovid, egzoftalmometrija, skijaskopija.

59,69

OFT06

Vidno polje po Goldmannu, kompjutorizirana perimetrija

 

 

Uključen oftalmološki pregled. Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki pregled i oftalmološki dijagnostički pregled (OFT01,02,05)

111,42

OFT07

Elektrofiziološki testovi oka.

 

 

Uključuje elektroretinografiju, elektrookuolografiju, elektronistagmografiju i vizualne evocirane potencijaleNe može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled

98,49

OFT08

Dijagnostika strabizma.

 

 

Ne može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled

98,49

OFT09

Ultrazvučna dijagnostika oka.

 

 

Ultrazvučna dijagnostika oka, pahimetrija. Uključen oftalmološki pregled. Ne može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled

78,59

OFT10

Lasersko liječenje bolesti oka (Argon)

 

 

Uključen oftalmološki pregled. Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki pregled.

171,11

OFT11

Lasersko liječenje bolesti oka (Y.A.G.)

 

 

Uključen oftalmološki pregled. Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki pregled.

111,42

OFT12

Fluoresceinska angiografija.

 

 

Ne može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled

171,11

OFT13

Pretrage mrežnice i optičkog diska spektralnom optičkom koherentnom tomografijom (OCT)

 

 

 

171,11

OFT14

Terapija grešaka vida.

 

 

Uključuje liječenje eutiskopom, paslikama, realnim objektom i Heidingerovim snopićem, vježbe separacije, korespodencije, vježbe na sinoptoforu i slično. Ne može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled. Odnosi se na ciklus od 10 vježbi i može se zaračunati po završetku liječenja.

313,56

UZV01

Color doppler karotida i vertebralnih arterijaUključuje analizu kliničkog problema i mišljenje. Može se zaračunati samo jednom.

152,20

UZV02

Transkranijalni color doppler VB sliva (TCD)Uključuje analizu kliničkog problema i mišljenje. Može se zaračunati samo jednom.

121,37

UZV03

Ultrazvuk abdomena

 

36190, 36191 (x3)

može se evidentirati samo jedan postupak za jednog pacijenta u danu

83,30

*Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove.

** Uključuje i troškove smještaja i prehrane

***Kontrastno sredstvo zaračunava se dodatno, u skladu s Listom lijekova Zavoda

(1) Hemodijaliza u bolničkim centrima.

(2) Hemodijaliza u izvanbolničkim centrima

(3) Uključuje i folitropin alfa (ATK šifra: G03GA05) i/ili menotropin (FSH+LH) (ATK šifra: G03GA02) za stimulaciju ovulacije do 6 pokušaja u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji

(4) Kod PET/CT, CT i MR u općoj anesteziji, postupak anestezije, materijali i lijekovi s Liste lijekova Zavoda zaračunavaju se dodatno

(5) za više od 1 regije cijena svake sljedeće regije iznosi 50% osnovne cijene.

Tablica 2.3. Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – ortodoncija

ŠIfra

Naziv DTP-a

KRITERIJ – dijagnoza

KRITERIJ – šifra postupka

Opis

Koeficijent

DMO01

Dijagnostički postupci u ortodonciji*

 

31014, 31003, 13020, 13021, 13023, 31013

Zaračunava se 1x pred početak ortodontskog liječenja. Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu (dentalni tehničar) i analizu studijskog modela, očitavanje ortopantomogram snimke, kefalometrijsku analizu i Rtg analizu šake.

1,00

DMO02

Fiksna ortodontska terapija za jednu čeljust


13020, 13021, 13023, 31014, 52482,52470, 52471, 52356, 91310, 52466, 52468, 52473, 45210, 45320, 52462

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu (dentalni tehničar) i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, analizu telerentgenskih snimaka, strojno čišćenje cakline sa jetkanjem cakline,postavljanje fiksne ortodontske naprave za jednu čeljust, te potreban materijal (lukovi, prsteni, klasične metalne bravice,sa ostalim potrebnim materijalom)** kefalometrijsku analizu, Rtg analizu šake, kontrolni pregled tijekom ortodontske terapije s prilagođavanjem i aktiviranjem fiksne ortodontske naprave, skidanje bravica, prstena, lukova,čišćenje i poliranje zubi u jednoj čeljusti i fluoridacija zubi sa ostalim potrebnim materijalom***, izradu i postavu retainera nakon ortodontske terapije, uzimanje završnog otiska i arhiviranje sa ostalim potrebnim materijalom**** uključujući troškove rada i materijala dentalnog tehničara, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom retainera- naprave za retenciju po čeljusti.

15,38

DMO03

Mobilna ortodontska terapija – monomaksilarnom napravom (jedna čeljust)

 

13020, 13021, 13023, 52460, 52462, 52485, 52487, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontske naprave, izrada i postavu monomaksilarane mobilne ortodontske naprave, troškove rada i materijala dentalnog tehničara, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne monomaksilarne ortodontske naprave.

6,42

DMO04

Mobilna ortodontska terapija – bimaksilarnom napravom (obje čeljusti)

 

13020, 13021, 13023, 52461, 52463, 52486, 52488, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, izradu i postavu bimaksilarne mobilne ortodontske naprave, troškove rada i materijala dentalnog tehničara, kontrolu tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne bimaksilarne ortodontske naprave.

7,62

DMO05

Delairova maska

 K07.1, K07.2, Q35

13020, 13021, 13023, 91310, 52466

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Delairove maske u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala dr. spec. ortodonta i dentalnog tehničara, kontrole tijeka ortodontske terapije Delairovom maskom s readaptacijom.

5,17

DMO06

Ortodontska naprava za forsirano širenje nepca-RPE

 K07.0, K07.1, K07.2, Q35

13020, 13021, 13023, 91310,52466

Uključuje uzimanje otiska,analizu i nacrt liječenja, izradu i postavu ortodontske naprave za širenje nepca-RPE s kontrolnim pregledima uključujući potrošni materijal i rad i materijal dentalnog tehničara.

3,07

DMO07

Headgear-potporanj po Delair-u

 

52472

Uključuje troškove materijala i postavljanje Headgear-a u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, kontrole tijeka ortodontske terapije Headgear-om s readaptacijom.

1,86

DMO08

Reparatura mobilne ortodontske naprave

 

13020, 13021, 1302352464, 52465

Reparatura mobilne ortodontske naprave bez ili sa novim elementina.Uključuje uzimanje otiska, rad i troškove materijale dentalnog tehničara.

0,60

* ispostavlja se račun u svrhu dijagnostičke obrade kod osigurane osobe kod koje se ne nastavlja liječenje ortodontskom napravom

** ljepilo za bravice, intermaksilarne gumice, elastični lančić, opruge, vezilice, stoperi i separator

*** karbidna svrdla, polirne gumice, sredstva za fluoridaciju, pasta za poliranje

**** tvrdi gips, prozirne folije, akrilat, žica, tekući kompozit, sredstvo za jetkanje sa adhezivom, alginat.

Tablica 2.4. Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – mikrobiologija

Šifra

Naziv DTP-a

KRITERIJ

KRITERIJ

Opis

Cijena

dijagnoza

šifra postupka

KLM01

Bris nazofarinksa – aerobno

 

 

Bris nazofarinksa – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

48,00

KLM02

Bris ždrijela – aerobno

 

 

Bris ždrijela – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

48,00

KLM03

Bris nosa (kliconoštvo) – aerobno

 

 

bris nosa (kliconoštvo) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

52,00

KLM04

Urin – aerobno i mikološki

 

 

Urin srednji mlaz – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

48,00

KLM05

Urin kateter – aerobno i mikološki

 

 

kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

140,00

KLM06

ß-HS B-screening

 

 

Bris – aerobna kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

52,00

KLM07

Ureaplasma i Mycoplasma – bris

 

 

Bris uretre, cerviksa, vagine, eksprimata prostate, ejakulata- Ureaplasma i Mycoplasma (pozitivan-identifikacija i antibiogram ili negativan rezultat) (komercijalni test)

78,00

KLM08

Bris iz urogenitalnog sustava-aerobno i mikološki

 

 

Bris stidnice, rodnice, cerviksa, uretre, glansa penisa eksprimata prostate, ejakulata (ovi uzorci se anaerobno ne kultiviraju izuzev u strogo specifičnim rijetkim slučajevima)- kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

52,00

KLM09

Chlamydia trachomatis – mikroskopija

 

 

Chlamydia trachomatis – IF (izravna imunofluorescencija)

107,00

KLM10

Aspirat – aerobno, anaerobno i mikološki

 

 

Aspirat pleuralnog izljeva, ascitesa, zglobova (svih primarno sterilnih uzoraka) – kultivacija

155,00

KLM11

Izljev – aerobno, anaerobno i mikološki

 

 

Ascites, pleuralni izljev, perikardni izljev, eksudat (aerobno, anaerobno i mikološki) -kultivacija

155,00

KLM12

Likvor – aerobno, anaerobno i mikološki

 

 

Likvor -kultivacija

155,00

KLM13

Hemokultura – aerobno, anaerobno i mikološki

 

 

Hemokultura (po jednoj bočici-aerobno i/ili anaerobno, mikološki) -kultivacija

104,00

KLM14

Venski kateteri, centralni venski kateteri – aerobno i/ili mikološki

 

 

Venski kateteri, centralni venski kateteri -kultivacija

104,00

KLM15

Dijalizat, CAPD – aerobno, anaerobno i mikološki

 

 

Dijalizat, CAPD – kultivacija

155,00

KLM16

Identifikacija izolata i test osjetljivosti – primarno sterilni uzorci

 

 

Identifikacija i antibiogram po klinički značajnom izolatu; E-test nije uračunat u cijenu postupka

92,00

KLM17

Identifikacija izolata- primarno sterilni uzorci

 

 

Identifikacija izolata bez antibiograma

42,00

KLM18

Bris iz respiratornog sustava-aerobno i mikološki

 

 

Aspirat traheostome, aspirat kanile, KAS, bris oko kanile, bris kanile, bris traheostome, bris trajeje (sterilno ili fiziološka flora) -kultivacija

52,00

KLM19

Iskašljaj – aerobno i mikološki

 

 

Iskašljaj (sterilno ili fiziološka flora) -kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

52,00

KLM20

BAL-bronhoalveolarni lavat – aerobno i mikološki

 

 

BAL-bronhoalveolarni lavat (sterilno ili fiziološka flora) -kultivacija

104,00

KLM21

Identifikacija izolata i test osjetljivosti – respiratorni sustav

 

 

Identifikacija i antibiogram po klinički značajnom izolatu; E-test nije uračunat u cijenu postupka

92,00

KLM22

Identifikacija izolata – respiratorni sustav

 

 

Identifikacija izolata bez antibiograma

42,00

KLM23

Bris kože – aerobno i mikološki

 

 

Obrisak kože perineuma, anusa, aksile, prepone (nadzorne kulture-npr. MRSA screening) -kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

52,00

KLM24

Bris kože – nadzorni

 

 

Obrisak kože perineuma, anusa, aksile, prepone (nadzorne kulture-npr. MRSA screening) -kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

52,00

KLM25

Bris oka – aerobno i mikološki

 

 

Bris spojnice (oba) oka – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

75,00

KLM26

Bris uha – aerobno i mikološki

 

 

Bris uha (bris vanjskog zvukovoda) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

75,00

KLM27

Bris usne šupljine- aerobno i mikološki

 

 

Bris jezika, usne šupljine -kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

52,00

KLM28

Bris jezika – aerobno i mikološki

 

 

Bris jezika – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

52,00

KLM29

Aspirat želuca- aerobno i mikološki

 

 

Aspirat želučanog sadržaja, želučani sok -kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

52,00

KLM30

Bris rane – aerobno, anaerobno i mikološki

 

 

Bris rane, aspirat rane, aspirat apscesa, dren, bris pupka, pustule, dekubitus, eksudat rane, bula, fistula – kultivacija

52,00

KLM31

Uzorak rane – aerobno, anaerobno i mikološki

 

 

Bioptat rane, aspirat rane, aspirat apscesa, dren, intraoperativno uzet bris- kultivacija aerobna i anaerobna

104,00

KLM32

Identifikacija izolata i test osjetljivosti – rana

 

 

Identifikacija i antibiogram po klinički značajnom izolatu

92,00

KLM33

Identifikacija izolata – rana

 

 

Identifikacija izolata bez antibiograma

42,00

KLM34

Stolica parazitološki – mikroskopija

 

 

MIFC (stolica parazitološki nativno+metoda koncentracije) mikroskopija

52,00

KLM35

Perianalni otisak – mikroskopija

 

 

Perianalni otisak – mikroskopija

30,00

KLM36

Stolica – aerobno

 

 

Stolica (Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, E. coli)- kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

72,00

KLM37

stolica – aerobno i mikroaerofilni uvjeti

 

 

Stolica (Campylobacter)- kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

104,00

KLM38

stolica – mikološki

 

 

Stolica – kultivacija, identifikacija izolata

42,00

KLM39

Brisevi nežive okoline – aerobno (i/ili mikološki)

 

 

Brisevi nežive okoline i sterilnost – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram

52,00

Napomena: Mikroskopski preparati su uključeni u cijenu pojedinačnih pretraga, ne zaračunavaju se posebno navedeni DTP postupci ne odnose se na dijagnostiku tuberkuloze«.

Članak 33.

U članku 100. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika dugotrajnim liječenjem i palijativnom skrbi i bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti prema cijeni dana bolničkog liječenja iz Tablice 3.2. iz članak 102. ove Odluke.«

Članak 34.

U članku 102. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Cijene po danu bolničkog liječenja bolesnika dugotrajnim liječenjem i palijativnom skrbi kao i liječenja bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti u bolničkim zdravstvenim ustanovama i cijena po danu liječenja u općem stacionaru doma zdravlja utvrđene su u Tablici 3.2 kako slijedi:

Tablica 3.2. – Cijene po danu bolničkog liječenja bolesnika dugotrajnim liječenjem i palijativnom skrbi kao i liječenja bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti u bolničkim zdravstvenim ustanovama i cijena po danu liječenja u općem stacionaru doma zdravlja

 

Šifra i naziv zdravstvene zaštite

 

Kriterij – djelatnost

Kriterij – dijagnoza / stanje

Opis

Iznos u kunama

1.

DBL01

Dugotrajno liječenje – uobičajena skrb

3200000

 

 

284,51

1.1.

DBL19

Dugotrajno liječenje – pojačana skrb

3200000

Kod zbrinjavanja osiguranih osoba u komi, sa sistemskim i ostalim teškim infekcijama, opsežnim dekubitalnim ranama, teškom gangrenom i/ili terminalnom fazom zatajenja organa.

Može se zaračunati najduže 30 dana. U slučaju bolničkog zbrinjavanja duljeg od 30 dana, od 31. dana na dalje može se obračunati Dugotrajno liječenje – uobičajena skrb (DBL01)

483,47

2.

DBL18

Dugotrajno liječenje bolesnika ili liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, ovisnih o trajnoj mehaničkoj ventilaciji

3200000, 3940000, 3950000

 

 

968,94

3.

DBL20

Palijativna skrb

3960000

 

Može se zaračunati za bolničko zbrinjavanje u trajanju najdulje do 14 dana. U slučaju bolničkog zbrinjavanja trajanja duljeg od 14 dana obračunava se Dugotrajno liječenje – pojačana skrb (DBL19)

628,71

4.

 

Liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

 

 

 

 

4.1.

DBL02

Kronične duševne bolesti

3910000

 

 

250,69

4.1.1.

DBL21

Kronične duševne bolesti – vikend terapijski otpust

3910000

 

 

167,13

4.2.

DBL03

Kronične dječje bolesti

3940000

 

 

495,41

4.3.

DBL04

Kronične plućne bolesti

3950000

 

 

358,13

5.

 

Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima

3920000

 

 

 

5.1.

DBL07

Rehabilitacija nakon amputacije

 

Z89

 

369,07

5.2.

DBL08

Kardiovaskularna rehabilitacija

 

I21, Z95

 

547,14

5.3.

DBL09

Reumatološka rehabilitacija

 

M05, M06.8, M07, M08, M45

 

340,22

5.4.1.

DBL13

Spinalna rehabilitacija početna

 

G82, G95.2, S12, S22.0, S32

 

486,46

5.4.2.

DBL14

Spinalna rehabilitacija održavajuća

 

 

 

363,10

5.5.1.

DBL15

Kranicerebralna rehabilitacija početna

 

G81, R40.2, G35

 

530,23

5.5.2.

DBL16

Kraniocerebralna rehabilitacija održavajuća

 

 

 

395,93

5.6.

DBL10

Ostalo

 

S72, S82, M96.9, Z96.6, M41, M23, J44, J45, G12.2, G36, G60, G61, G63.3, G71.0, G80

 

336,24

5.7.

DBL22

Smještaj u specijalnim bolnicama i lječilištima

 

 

Zaračunava se umjesto: DBL07, DBL09, DBL14, DBL16, DBL10 u slučajevima kada se fizikalna terapija ne provodi vikendom

164,14

6.

DBL11

Opći stacionar u domu zdravlja

2800000

 

 

358,13

7.

DBL12

Smještaj i prehrana jednog roditelja uz dijete

 

 

 

164,14

8.

DBL17

Dnevni smještaj jednog roditelja uz dijete

 

 

 

39,75

«.

Članak 35.

U članku 103. stavka 1. Tablica 3.3. i Tablica 3.4. mijenjaju se i glase:

»Tablica 3.3. – Cjenik presadaka*

Šifra

Presadak

Mjerna jedinica

Ukupna cijena (kn)

Z010000001

Tkivo rožnice za transplantaciju

kom.

8.912,01

Z010000002

Tkivo sklere za transplantaciju

kom.

2.292,63

Z010000003

Tkivo limbalnih stanica za transplantaciju

kom.

3.247,63

Z010000004

Tkivo amnijske membrane za transplantaciju

kom.

768,69

Z010000005

Tkivo kože za transplantaciju

cm²

65,16

Z010000006

Glava femura

kom.

3.581,28

Z010000007

Acetabulum (bez kriste ilijake)

kom.

4.824,78

Z010000008

Femur cijeli

kom.

10.743,84

Z010000009

Proksimalna ili distalna polovica femura

kom.

6.515,94

Z010000010

Tibija

kom.

9.301,38

Z010000011

Proksimalna ili distalna polovica tibije

kom.

6.416,46

Z010000012

Kondili tibije s meniscima

kom.

4.824,78

Z010000013

Proksimalna polovica fibule

kom.

1.392,72

Z010000014

Dijafiza duge kosti

cm

198,96

Z010000015

Humerus

kom.

9.152,16

Z010000016

Achilova tetiva

kom.

3.680,76

Z010000017

Cijeli ligament patele s patelom

kom.

5.371,92

Z010000018

Polovica ligamenta patele s krajnjim koštanim dijelovima

kom.

4.227,90

Z010000019

Fascia lata 

cm² 

32,83

*cijene presadaka uključene su u odgovarajuću DTS kategoriju

3.4. Cjenik obrade matičnih stanica iz Registra dobrovoljnih davatelja krvotvornih matičnih stanica

Šifra

Postupak

Ukupna cijena (kn)

Z010000050

Uzimanje i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz koštane srži

48.446,76

Z010000051

Uzimanje i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz periferne krvi

48.446,76

Z010000052

Uzimanje, obrada, pohrana i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz umbilikalne krvi

63.368,76

«.

Članak 36.

U članku 107. stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»- bolničku zdravstvenu zaštitu dugotrajnim liječenjem i palijativnom skrbi i bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti prema cijeni dana bolničkog liječenja iz tablice 3.2. iz članak 102. ove Odluke.«

Članak 37.

U članku 108. iza broja: »131/12.« briše se točka i upisuje se zarez, a iza broja: »147/12.« dodaje se tekst: »i 23/13.«.

Članak 38.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. travnja 2013. godine.

Klasa: 025-04/13-01/111

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 27. ožujka 2013.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

38 29.03.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 38 29.03.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 38 29.03.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 38 29.03.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 38 29.03.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 38 29.03.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 38 29.03.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja