Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 38/2013 (29.3.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

709

Na osnovi članka 19. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12., 57/12., 90/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/12. i 144/12.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 29. sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj: 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12.,147/12. i 21/13.) u članku 1. stavku 1. točki 1. iza riječi: »pomagala za govor« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a iza riječi: « druga pomagala« brišu se riječi: »i dentalna pomagala«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. iza riječi: »ljekarničke djelatnosti« briše se zarez i riječi: »a za dentalna pomagala u ugovornim zdravstvenim ustanovama i kod ugovornih zdravstvenih radnika privatne prakse«.

Članak 3.

U članku 4., stavak 9. briše se.

Članak 4.

U članku 6., u stavku 3., iza riječi : »pedijatri« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a iza riječi: »ginekolozi« brišu se riječi: »i doktori dentalne medicine«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 3. Popis pomagala zamjenjuje se novim Popisom pomagala, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Stavci 7., 8., 9., 10. i 11. brišu se.

Članak 6.

U članku 8. stavku 10., iza riječi: »Popisu pomagala« riječi: »izuzev cijena dentalnih pomagala«, brišu se.

Članak 7.

U članku 13. stavku 2. točka 4. briše se.

Stavak 6. briše se.

Članak 8.

U članku 18. stavku 5. iza riječi: »osnovice« briše se zarez, upisuje se točka i brišu se riječi:

« a za dentalna pomagala osiguranih osoba od 18. do 65. godina starosti iznos sudjelovanja ne smije iznositi manje od 30,07% proračunske osnovice, odnosno osiguranih osoba starijih od 65 godina manje od 15,03% proračunske osnovice.»

Članak 9.

U članku 20. stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3. brišu se riječi: »i 3«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Članak 10.

U članku 21. stavku 2. riječi: »odnosno za dentalna pomagala liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda«, brišu se.

Članak 11.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »isporučitelja« briše se zarez, upisuje se točka i brišu se riječi: »a dentalna pomagala kod ugovornog doktora dentalne medicine.»

U stavku 2. iza riječi: »isporučitelj« briše se zarez i riječi: »odnosno ugovorni doktor dentalne medicine«.

Članak 12.

U članku 28. stavak 2. briše se.

Članak 13.

Naslov »IV. DENTALNA POMAGALA« i članci 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70. i 71. brišu se.

Članak 14

U članku 74. stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 15.

U članku 75. stavak 3. briše se.

Članak 16.

U članku 83. stavku 1. podstavku 1. riječi: »odnosno doktori dentalne medicine« i »odnosno doktora dentalne medicine«, brišu se.

Članak 17.

U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, nova količina dijagnostičkih trakica za mjerenje šećera u krvi uređajem i lanceta za vađenje krvi iz prsta iz članka 46. Pravilnika

o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj: 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12.,147/12. i 21/13.) odobrava se isključivo uz predočenje ispisa iz evidencije uređaja za kontrolu šećera u krvi, odnosno uvidom u memoriju uređaja za kontrolu šećera u krvi putem odgovarajućeg programa, u količini usklađenoj s brojem samokontrola, a najviše do količine utvrđene u Popisu pomagala.

U periodu iz stavka 1. ovog članka nositelji upis u očevidnik za uređaje za kontrolu šećera u krvi uvrštenih u Popis pomagala obvezuju se osigurati izabranim doktorima kao nadležnim doktorima odgovarajući program za provjeru memorije uređaja za kontrolu šećera u krvi.

Najkasnije mjesec dana prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka, Upravnom vijeću Zavoda obvezno se podnosi izvješće o ostvarenim preduvjetima za postupanje u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2013. godine.

Klasa: 025-04/13-01/62

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 27. ožujka 2013.godine

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.


POPIS ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA


LEGENDAI

Individualno

S

Serijski

1

Prijedlog nije potreban

1a

Odobrenje nije potrebno

2

Specijalist ortoped

3

Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

4

Ugovorni isporučitelj

5

Ovlašteni doktor Zavoda

6

Specijalist kirurg

7

Specijalist dječje kirurgije

8

Specijalist traumatolog

9

Liječničko povjerenstvo Direkcije

10

Ovlašteni radnik Područnog ureda

11

Specijalist interne medicine

12

Specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog

13

Specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog

14

Izabrani doktor

15

Specijalist pedijatar

16

Specijalist pedijatar, pulmolog

17

Specijalist urolog

18

Specijalist interne medicine, pulmolog

19

Specijalist otorinolaringolog

20

Liječnik, specijalist s edukacijom iz medicine spavanja

21

Specijalist interne medicine, nefrolog

22

Specijalist pedijatar, nefrolog

23

Specijalist oftalmolog

24

Specijalist dermatovenerolog

25

Specijalist ginekolog

26

Liječnik specijalist

27

Specijalist interne medicine, gastroenterolog

28

Specijalist educiran za enteralnu prehranu pacijenta

29

Specijalist neurolog

SP

Specijalizirana prodavaonica

SPPD

Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom

LJ

Ljekarne

$

Jedinična cijena obloge množi se s 400

DA+

Osigurana osoba je obavezna vratiti pomagalo nakon prestanka potrebe za pomagalom samo ukoliko je od dana isporuke pomagala do dana obveze vraćanja pomagala prošlo manje od polovice vremena utvrđenog kao rok uporabe pomagala.INDIKACIJA ZA PRIMJENU100

Prva primjena bolnički, a sljedeća bolnički ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji, timski, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka

101

Samo kod primarne protetičke opskrbe.

102

Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe)

103

Prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena i u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji, stupanj aktivnosti određuje se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi

104

Prva primjena bolnički, a sljedeća bolnički ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji, timski, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka (za kratki bataljak, prisutnost stranog tijela, ožiljkasto tkivo, koštane prominencije)

105

Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe) za potkoljenicu i natkoljenicu

106

Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe) za potkoljenicu, natkoljenicu, te ortoprotezu

107

Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe) za protezu potkoljenice, natkoljenice i kuka

108

Kod rupture tetiva. Kod upalnih reumatoidnih bolesti.

109

Kod kontrakture. Kod upalnih reumatskih bolesti.

110

Statička ortoza: kod reumatoidnog artritisa, tetraplegije, prirođene mane, paralize ruke, teških artroza.

111

Dinamička ortoza: u konzervativnom ili operacijskom liječenju lezija živaca i tetiva (modularna prilagodba)

112

Kod klijenuti ruke, kao trajno stanje.

113

Kod reumatoidnog artritisa, klijenuti ruke kao trajnog stanja.

114

Kod klijenuti kao trajnog stanja.

115

Za trajnu uporabu kod klijenuti kao trajnog stanja ili kod kroničnog instabiliteta kod upalnih reumatskih bolesti.

116

Za kretanje, kroničnog instabiliteta kod upalne reumatske bolesti.

117

Za kretanje, kod klijenuti stopala bilo koje geneze.

118

Kod konzervativnog liječenja posttraumatskih stanja i upalnih reumatskih bolesti.

119

Kod djece u liječenju razvojnog poremećaja kuka.

120

Kod stabilizacije konzervativno reponiranog kuka

121

Iznimno, kod Legg-Calvé-Perthesove bolesti.

122

Za kretanje, u pravilu, kod mlohave klijenuti bilo koje geneze.

123

Za kretanje, u pravilu, kod mlohave klijenuti bilo koje geneze, osigurane osobe velike tjelesne težine.

124

Za kretanje, u pravilu, kod mlohave klijenuti bilo koje geneze ako se ne može opskrbiti drugom orotozom, uz obrazloženje.

125

Za kretanje, u pravilu, kod mlohave ili spastične klijenuti bilo koje geneze.

126

Zamjena strremena

127

Zamjena zgloba kuka

128

Zamjena zgloba koljena

129

Zamjena zgloba gležnja

130

Zamjena metalne šine

131

Zamjena plastične šine

132

Kod učestale aktivacije bolnog sindroma vrata uz vrtoglavice, evidentiranog u povijesti bolesti primarne zdravstvene zaštite.

133

Nakon ozljede, učestalog bolnog sindroma evidentiranog u povijesti bolesti primarne zdravstvene zaštite.

134

Kod ozljede ili patološkog prijeloma i nakon operativnog zahvata.

135

Za imobilizaciju kralježnice kod ozljede, patološkog prijeloma, spondilodeze i atlantoaksijalne luksacije kod RA.

136

Kod idiopatske skolioze Cobbov kut 20-45 stupnjeva, do Risser 4, kod kifoze Cobbov kut veći od 50 stupnjeva

137

Kod učestalog bolnog sindroma evidentiranog u medicinskoj dokumnetaciji primarne zdravstvene zaštite i u nalazu specijaliste, spondilolisteza 2. stupnja, denzitometrijski dokazane osteoporoze.

138

Za konzervativno liječenje prijeloma kralježnice i nakon spondilodeze.

139

Kod idiopatske skolioze, Cobbov kut od 20 stupnjeva na više, do Risser 4

140

Kod adolescentne kifoze, Cobbov kut veći od 50 stupnjeva

141

Za konzervativno liječenje prijeloma kralježnice L4-S1 i nakon spondilodeze

142

Kod idiopatske lumbalne skolioze, Cobbov kut 20-45 stupnjeva, uključujući i odrasle osigurane osobe nakon završetka koštane zrelosti sa skoliozom iznad 40 stupnjeva po Cobbu s izraženim disbalanskom trupa.

143

Primjena kod pareze šake nakon pozitivnog rezultata testiranja s FES. Za trajnu primjenu kao ortotsko pomagalo.

144

Primjena kod pareze stopala nakon pozitivnog rezultata testiranja s FES. Za trajnu primjenu kao ortotsko pomagalo.

145

Za osigurane osobe koji hodaju, Pes equinus, Pes equinovarus, skraćenje noge veće od 10 cm, te unutrašnja “U” cipela.

146

Za osigurane osobe koje hodaju, Pes paralyticus (kod klijenuti stopala koju je moguće kontrolirati ortopedskom cipelom), kod nedostatka palca ili tri prsta stopala, ili nedostatak dijela nožja ili donožja (kada se ne koristi proteza), te skraćenje noge od 5 do 10 cm, individualna izrada.

147

Za osigurane osobe koje hodaju, skraćenje noge od 1,5 do 5 cm kod djece i od 2,5 do 5 cm kod odraslih osiguranih osoba, te kod reumatskih bolesti s teškim deformitetima stopala i nožnog zgloba uz nemogućnost korištenja konfekcijske obuće, Pes excavatus, trofičke promjene s ulceracijom stopala ili elefantijazom kod koje se ne može nositi konfekcijska obuća, ukočen gornji nožni zglob ili više drugih zglobova, ortopedske cipele kao sastavni dio ortoze, te ortopedska cipela uz ortozu ukoliko nije moguće nositi konfekcijsku obuću.

148

Kod Pedes planovalgi III. i IV. stupnja do 14. godine života

149

Za dugotrajnu pomoć pri hodanju osiguranim osobama s privremenim ili trajnim slabijim mobilitetom.

150

Za osigurane osobe s privremenim invaliditetom nakon ozljede noge, za prebacivanje težine tijela s nogu na ruke i ramena

151

Za osigurane osobe s hemiparezom.

152

Za bolju pokretljivost i stabilnost pri kretanju teže pokretnih osiguranih osoba. Djeca do 7. godine - 4 noge.

153

Za učenje hodanja za djecu s neurološkim ili ortopedskim smetnjama u razvoju koji nemaju adekvatnu vertikalnu kontrolu trupa i zdjelice

154

Za osigurane osobe u terminalnom stadiju maligne bolesti, za bolesnike koji se privremeno ne mogu kretati sa štakama ili hodalicom zbog: nesraslog prijeloma donjeg ekstremiteta, kod amputacije do definitivnog rješenja mobilnosti. Izabrani doktor (14) pomagalo propisuje samo bolesnicima u terminalnom stadiju maligne bolesti.

155

Kod osigurane osobe s trajnom onesposobljenosti kretanja uz priloženi klinički i funkcionalni status i medicinsko-tehnički mjerni list. Osiguranoj osobi s obostranom amputacijom nogu mogu se propisati invalidska kolica s težištem pomaknutim unazad

156

Osiguranim osobama s visokom razinom aktivnosti u svakodnevnom životu koja samostalno mogu upravljati invalidskim kolicima, propisuju se aktivna invalidska kolica. Uz povijest bolesti i potvrdu o pomagalu obvezan i medicinsko-tehnički mjerni list.

157

Za osigurane osobe s teškom hemiparezom i hemiplegijom. Za osigurane osobe koje su trajno onesposobljene. Uz povijest bolesti i potvrdu o pomagalu obavezan i medicinsko-tehnički mjerni list.

157a

Osiguranoj osobi koja zbog svoga kliničkog statusa i deformacija koštano zglobnog sustava ne može samostalno upravljati kolicima niti pravilno sjediti u kolicima, propisuju se kolica s posebnom prilagodbom za odrasle, odnosno posebnom prilagodbom za djecu

158

Teške deformacije trupa koje onemogućavaju sjedenje u kolicima s posebnom prilagodbom.

159

Kod prve opskrbe timski u rehabilitacijskoj ustanovi, sljedeća može i u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji, obavezno priložiti medicinsko-tehnički mjerni list

160

Kod prve opskrbe i kod promjene funkcionalnog statusa timski u rehabilitacijskoj ustanovi, obavezno priložiti medicinsko-tehnički mjerni list - za djecu od navršene 12. do 18. godine uz pismenu suglasnost roditelja, skrbnika odnosno osobe kojoj je dijete dodijeljeno. Potrebno je priložiti i nalaz psihologa.

161

Kod amputacija donjih ekstremiteta, hemiplegija i hemipareza, para i tetrapareza, kod osiguranih osoba koje za kretanje koriste invalidska kolica i nemaju potpuni gubitak senzibiliteta

162

Kod promjene funkcionalnog statusa, kod deformacija lokomotornog sustava. Zamjena kod istrošenosti, nemogućnosti uporabe.

163

Kod promjene funkcionalnog statusa. Zamjena kod istrošenosti, nemogućnosti uporabe.

164

Uz obrazloženje

165

Parapareza, tetrapareza, paraplegija, tetraplegija i obostrana natkoljenična amputacija

166

Kod osiguranih osoba s tetraplegijom ASIA A i B, kod potpuno nepokretnih osiguranih osoba s neurološkim deficitom distalno od cervikotorakalnog prijelaza kao posljedica neurološke bolesti.

167

Kod osiguranih osoba s paraplegijom kada uz senzomotorni gubitak postoje dekubitalne ulceracije kože (stupanj 3-4) na više različitih lokacija, kod potpuno nepokretnih osoba koje imaju dekubitalne ulceracije kože (stupanj 3-4) na više različitih lokacija

168

Osigurane osobe na jednoj dozi inzulina dnevno ili druge subkutane terapije za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksetidinom) ostvaruju pravo na 100 komada, a osigurane osobe na dvije ili više doza inzulina dnevno ili druge subkutane terapije za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksetidinom) ostvaruju pravo na najviše 200 komada.

169

Za liječenje šećerne bolesti kod koje je potrebno više vrsta inzulina, za svaku vrstu inzulina odobrava se poseban injektor.

170

Osigurane osobe na jednoj dnevnoj dozi inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksetidinom) ostvaruju pravo na 100 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe koje su na dvije dnevne doze inzulina ili na drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksetidinom) ostvaruju pravo na 200 komada za 3 mjeseca, a osigurane osobe na tri ili više dnevnih doza inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksetidinom) ostvaruju pravo na najviše 300 komada za 3 mjeseca.

171

Za slijepe osigurane osobe s dijabetesom. Za precizno mjerenje šećera u krvi u liječenju šećerne bolesti za sve osigurane osobe koje primaju inzulin 2 i više puta dnevno

172

Za osigurane osobe koje šećernu bolest liječe tabletama ili primaju inzulin jedan ili više puta dnevno, za mjerenje šećera u krvi. Uređaj osiguranim osobama koji šećernu bolest liječe tabletama predlaže i propisuje izabrani doktor. Uređaj osiguranim osobama koji primaju inzulin jedan ili više puta dnevno, samo kod prve opskrbe, predlažu specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog i specijalist pedijatar endokrinolog dijabetolog a propisuje izabrani doktor.

173

Sve osigurane osobe koje primaju inzulin jednom dnevno ostvaruju pravo na 50 trakica godišnje. Osigurane osobe koje primaju inzulin 2 i više puta dnevno, ostvaruju: djeca do 7 godina do 300 trakica godišnje, osiguranici od 7 do 18 godina do 200 trakica godišnje, osigurane osobe starije od 18 godina do 50 trakica godišnje. Osigurane osobe na peroralnoj terapiji antidijabeticima ne ostvaruju pravo na trakice.

174

Osigurane osobe koje šećernu bolest liječe tabletama-ostvaruju pravo na 50 komada za 6 mjeseci, osigurane osobe koje primaju inzulin jednom dnevno ili su na terapiji eksetidinom ostvaruju pravo na 90 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin 2 puta dnevno ostvaruju pravo na 180 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin 3 puta dnevno ostvaruju pravo na 275 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin više od 3 puta dnevno ostvaruju pravo na najviše 375 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe ostvaruju pravo na pomagalo isključivo uz predočenje dnevnika ili softvera samokontrole. Iznimno, za djecu do 18. godine života s lošom regulacijom šećera u krvi koja su na terapiji inzulinom i za trudnice na terapiji inzulinom, može se odobriti do 500 trakica za 3 mjeseca.

174a

Za djecu do 18. godine života koja boluju od šećerne bolesti tip I, s lošom regulacijom šećera u krvi, te povišenim rizikom od razvoja dijabetičke ketoacidoze. Djeca do 18.godine života koja ostvaruju pravo na dijagnostičke trakice za mjerenje ketona u krvi uređajem, ne mogu ostvariti pravo na dijagnostičke trakice za mjerenje ketona i glukoze u urinu.

175

Liječenje šećerne bolesti pomoću inzulinske pumpe.

176

Za osigurane osobe s kolostomom

177

Za osigurane osobe s kolostomom do 18. godine života.

178

Za osigurane osobe s ileostomom

179

Za osigurane osobe s ileostomom do 18. godine života.

180

Za osigurane osobe s urostomom.

181

Za osigurane osobe s urostomom do 18. godine života.

182

Za osigurane osobe s ileostomom, uz herniju, pretilost, nepravilne konture trbuha ili uz blizinu ožiljkastog tkiva.

183

Za osigurane osobe s kolostomom, ileostomom i urinostomom koje imaju oštećenu peristomalnu kožu, stomu nepravilnog oblika, koje imaju herniju, koje su pretile, koje imaju nepravilne konture trbuha ili je pločicu potrebno aplicirati u blizinu ožiljkastog tkiva. Primjenjuje se kada nema mogućnosti za korištenje standardne pločice.

184

Za osigurane osobe s kolostomom i ileostomom uz herniju, pretilost, nepravilne konture trbuha ili blizina ožiljkastog tkiva.

185

Za osigurane osobe s kolostomom, ileostomom i urostomom do 18. godine života.

186

Za pomoć pri pražnjenju stolice.

187

Za osigurane osobe na enteralnoj prehrani.

188

Kod erozije kože oko stome.

189

Za liječenje kože kod erozije kože oko stome, te kod parastomalnog dermatitisa.

190

Za prevenciju postoperativno ili za osobe s hernijom kod kolostome, ileostome i urostome.

191

Za uklanjanje ljepljivog sadržaja pločice i zaštitu kože.

192

Osigurane osobe na enteralnoj prehrani. Ili radi davanja terapije enteralnim putem.

193

Za intravensko davanje terapije i različitih infuzijskih otopina.

194

Za osigurane osobe na parenteralnoj prehrani.

195

Kod inkontinencije urina, za osigurane osobe alergične na lateks

196

Kod inkontinencija urina. Kod neurogenog mjehura.

197

Za podmazivanje i dezinfekciju uretre kod intermitentne samokateterizacije.

198

Za pomoć pri samokateterizaciji.

199

Kod dokazane alergije na lateks. Kod suženja uretre. Epididimitis. Kod kronične recidivirajuće urinarne infekcije dokumentirane medicinskom dokumentacijom kod izabranog doktora.

200

Kod inkontinencije osoba starijih od 3 godine, tjelesna težina do 40 kilograma.

201

Kod inkontinencije osoba starijih od 3 godine. Osigurana osoba ostvaruje pravo ili samo na niskoupijajuće pelene do 400 kom, ili na kombinaciju niskoupijajućih i visokoupijajućih pelena, ili na kombinaciju niskoupijajućih pelena i anatomskih uložaka do maksimalne količine određene Pravilnikom.

202

Kod inkontinencije osiguranih osoba starijih od 3 godine. Osigurana osoba ostvaruje pravo ili samo na visokoupijajuće pelene do 320 kom, ili na kombinaciju visokoupijajućih pelena i niskoupijajućih pelena ili na kombinaciju visokoupijajućih pelena i anatomskih uložaka do maksimalne količine određene Pravilnikom.

203

Kod inkontinencije osiguranih osoba starijih od 7 godina. Osigurana osoba ostvaruje pravo ili samo na visokoupijajuće, ekstravelike pelene do 320 kom, ili na kombinaciju visokoupijajućih, ekstravelikih pelena i anatomskih uložaka do maksimalne količine određene Pravilnikom.

204

Kod inkontinencije osiguranih osoba starijih od 7 godina. Osigurana osoba ostvaruje pravo ili samo na anatomske uloške do 275 komada ili u kombinaciji s pelenama na način kako je objašnjeno u indikacijema 201, 202 i 203.

205

Kod inkontinencije stolice i urina. Osigurane osobe koje po Barthelovom indeksu potpuno ovise o tuđoj pomoći ostvaruju pravo na do 90 komada na 3 mjeseca; osigurane osobe koje se samokateteriziraju ostvaruju pravo na 30 komada u 3 mjeseca.

206

Obilna eksudacija II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinus. Ukoliko nakon 3 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalistu dermatovenerologu. Ukoliko niti nakon 6 mjeseci terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

207

Tamponiranje kaviteta, obilna eksudacija II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinus

208

Inficirane rane, obilna eksudacija, II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinus. Maksimalna duljina trajanja terapije oblogama za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena je 3 mjeseca.

209

Tamponiranje kaviteta, inficirane rane, obilna eksudacija, II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinus

210

Obilna eksudacija II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinus. Ukoliko nakon 3 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je pacijenta uputiti na specijalistički pregled specijalistu dermatovenerologu. Ukoliko niti nakon 6 mjeseci terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

211

Tamponiranje kaviteta, obilna eksudacija II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinus

212

Inficirane rane, obilna eksudacija, II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinus. Maksimalna duljina trajanja terapije oblogama za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena je 3 mjeseca.

213

Tamponiranje kaviteta, inficirane rane, obilna eksudacija, II - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2b stupnja, pilonidalni sinus

214

Slabija i srednja eksudacija, kao primarna obloga za I - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed i dijabetičko stopalo ili kao sekundarna obloga za III i IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo. Ukoliko nakon 3 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je pacijenta uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu. Ukoliko niti nakon 6 mjeseci terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

215

Za inficirane rane, jača eksudacija praćena neugodnim mirisom kod dekubitusa, potkoljeničnog vrijeda, dijabetičkog stopala, opeklina. Maksimalna duljina trajanja terapije oblogama za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena je 3 mjeseca.

216

Srednja do jaka eksudacija, primarna obloga za II stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo ili kao sekundarna obloga za III - IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo. Ukoliko nakon 3 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je pacijenta uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu. Ukoliko niti nakon 6 mjeseci terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

217

Za inficirane rane, srednja do jaka eksudacija, kao primarna obloga za II-IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo ili za tamponiranje kaviteta. Maksimalna duljina trajanja terapije oblogama za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena je 3 mjeseca.

218

Srednja do jaka eksudacija, dekubitus, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline i bulozna epidermoliza. Ukoliko nakon 3 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je pacijenta uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu. Ukoliko niti nakon 6 mjeseci terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

219

Za osobe koje boluju od bulozne epidermolize.

220

Minimalna do jaka eksudacija za inficirane i bolne rane, I do IV stupanj dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline, bulozna epidermoliza, komplikacije radijacijskog dermatitisa. Samo kod radijacijskog dermatitisa, bulozne epidermolize te kod bolesnika s potpunim gubitkom motorike/osjeta (ASIA A) - prva metoda izbora. Kod rana druge etiologije, koristi se kao druga metoda liječenja, nakon neuspješnog liječenja drugim oblogama za rane. Maksimalna duljina trajanja terapije oblogama za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena je 3 mjeseca.

221

Za debridman nekrotične rane

222

Za rane čistog dna i rubova u fazi cijeljenja.

223

Za popunjavanje defekta rane.

224

Za osigurane osobe s kroničnom, globalnom respiratornom insuficijencijom koje mogu biti na kućnoj njezi, koje su trajno ovisne o mehaničkoj ventilaciji.

225

Rezervni dijelovi za respirator.

226

Kod osiguranih osoba s traheostomom.

227

Kod djece s traheostomom.

228

Za fiksaciju kanile kod djece s traheostomom.

229

Za fiksaciju kanile kod odraslih osiguranih osoba s traheostomom.

230

Za govor za osigurane osobe s traheostomom.

231

Za osigurane osobe kojima je potrebna terapija kisikom zbog bolesti ili stanja koja dovode do smanjenja respiratorne površine i insuficijencije pluća (KOBP, kronični bronhitis, zastoj srca, emfizem, cistična fibroza, astma, maligne - primarne i sekundarne i druge bolesti). Kod dugotrajnog liječenja u kući, unutar 24 sata potreba za kisikom najmanje 16 sati, uz priloženi nalaz analize plinova prije i uz terapiju kisikom. Uređaj se propisuje na period od 6 godina ili na 35,000 radnih sati kontinuiranog rada.

232

Za inhalacijsku terapiju. Za nadopunu kisikom zbog deficita kisika u organizmu, najčešće radi (KOBP, kronični bronhitis, astma, emfizem, neuromišićne bolesti, maligne bolesti ili druge bolesti s plućnim komplikacijama.)

233

Rezervni dio za koncentrator kisika.

234

KOBP - priložiti nalaze plućne funkcije (spirometrije, difuzije i pletizmografije) kod maligne bolesti s posljedičnom laringektomijom. Osigurane osobe koje boluju od cistične fibroze, ostvaruju pravo na inhalator svake 2 godine.

235

Kod traheotomije i kod pojačane sekrecije traheotomiranih osoba. Osigurane osobe starije od 18 godina ostvaruju pravo na 275 aspiracijskih katetera (Ch 8 - 10) u 3 mjeseca, osobe do 18 godina ostvaruju pravo na do 450 aspiracijskih katetera (Ch 8 - 10) u 3 mjeseca. Nepokretne traheotomirane osobe, potpuno ovisne o tuđoj pomoći, te osobe koje boluju od spinalne mišićne atrofije ostvaruju pravo na do 900 aspiracijskih katetera u 3 mjeseca.

236

Opstrukcijska ili centralna apneja tijekom spavanja. 1) Dijagnoza potvrđena polisomnografskim/poligrafskim cjelonoćnim snimanjem u specijaliziranom Laboratoriju za poremećaje spavanja ili Centru za medicinu spavanja. 2) AHI indeks veći od 30 puta na sat s trajanjem pojedinačnih epizoda najmanje 10 sekundi ili, ukoliko je AHI indeks od 15 do 30 puta na sat s trajanjem pojedinačnih epizoda najmanje 10 sekundi, osigurana osoba mora imati najmanje 3 simptoma, i to po jedan iz 3 od 4 sljedeće navedene skupine: a) dokumentacija o prekomjernoj pospanosti tijekom dana, koja dovodi do smanjene učinkovitosti na poslu i promjene raspoloženja, b) hipertenzija, c) TIA, CVI, srčano zatajenje ili infarkt miokarda (dovoljan 1 simptom) d) pretilost (BMI veći od 30) 3) Potvrđena djelotvornost CPAP uređaja.

237

Rezervni dio za bocu za kisik.

238

Samo za osigurane osobe koje su u radnom odnosu i za djecu na redovnom školovanju. Propisuje se isključivo u Dječjoj bolnici Srebrnjak i u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti, Zagreb.

239

Kod osiguranih osoba kod kojih je potrebno monitoriranje srčane frekvencije i koncentracije kisika u arterijskoj krvi. Kod osiguranih osoba koje koriste koncentrator kisika, tj. koje su na terapiji kisikom (KOBP, kronični bronhitis, astma, emfizem, neuromišićne bolesti, maligne bolesti ili druge bolesti s plućnim komplikacijama.)

240

Za osigurane osobe koji koriste puls oksimetar.

241

Za ventilaciju pluća kod osiguranih osoba s respiratornim teškoćama.

242

Za osigurane osobe na kućnoj hemodijalizi

243

Za osigurane osobe na peritonejskoj dijalizi

243a

Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagala kod jednostrane i obostrane afakije ili sfernih ametropija većih od 9 dioptrija.

243b

Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo kod jednostrane ili obostrane afakije, sfernih ametropija većih od 3 dioptrije i astigmatizma većeg od 2 cilindra. Pomagalo se može propisati i djeci do navršenih 18 godina života zbog kratkovidnosti, odnosno dalekovidnosti bez obzira na vrstu i stupanj nepravilnosti vida.

244

Slabovidna osigurana osoba koja optimalnom korekcijom lećama ili kontaktnim lećama na oku s boljim vidnim poljem ima oštrinu vida manju od 30%, ali bolju od osjeta svjetla ili vidno polje uže od 30° na oku s boljim vidnim poljem ima pravo na teleskopske leće. Osigurana osoba ima pravo na teleskopske leće i u slučaju kada uz optimalnu korekciju oštrine vida lećama ili kontaktnim lećama oštrina vida ne prelazi 30% na oku s boljom oštrinom vida. Kliničke indikacije za propisivanje teleskopskih leća su organsko (slabovidnost-ambliopija) oštećenje centralnog vida.

244a

Osigurana osoba ima pravo na prizmu u kombinaciji s lećom odgovarajuće dioptrije za blizinu, odnosno daljinu zbog diplopije, odnosno u kombinaciji sa staklom sa ili bez dioptrije zbog strabizma.

245

Osigurana osoba ima pravo na tamna stakla bez dioptrije u slučaju potpune sljepoće, odnosno trajne unakaženosti vanjskog dijela oka, kroničnog uveitisa, retinitisa, aniridije, koloboma šarenice izvan razine ruba gornje vijeđe i albinizma.

246

Osigurana osoba ima pravo na prozirno staklo bez dioptrije zbog strabizma, odnosno u slučaju nepravilnosti vida samo jednog oka.

247

Osigurana osoba ima pravo na kontaktne leće zbog sljedećih indikacija: 1. keratokonusa, 2. jednostrane, odnosno obostrane afakije, 3. anizometropije veće od 3 dioptrije, 4. sfernih ametropija većih od 5 dioptrija ili astigmatizma većeg od 2 cilindra gdje se korekcijskim staklima ne može postići oštrina vida 1.0,5 aniridije, 6. koloboma šarenice izvan razine ruba gornje vijeđe, 7. albinizma, 8 iregularnog astigmatizma.

248

Osigurana osoba ima pravo na očnu protezu : 1. punu, zbog anoftalmusa, 2. ljuskastu, zbog djelomičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice, 3. orbitalnu, zbog unakaženja vanjskih dijelova oka i nedostatka očne jabučice, odnosno nakon egzenteracije orbite. osigurana osoba kojoj je izvršena enukleacija očne jabučice ili ima atrofiju očne jabučice ima pravo na privremenu prilagođavajuću očnu protezu.

249

Osigurana osoba ima pravo na očnu protezu : 1. punu, zbog anoftalmusa, 2. ljuskastu, zbog djelomičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice, 3. orbitalnu, zbog unakaženja vanjskih dijelova oka i nedostatka očne jabučice, odnosno nakon egzenteracije orbite. Osigurana osoba kojoj je izvršena enukleacija očne jabučice ili ima atrofiju očne jabučice ima pravo na privremenu prilagođavajuću očnu protezu. Kod enoftalmusa bulbusa.

250

Osigurana osoba ima pravo na očnu protezu : 1. punu, zbog anoftalmusa, 2. ljuskastu, zbog djelomičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice, 3. orbitalnu, zbog unakaženja vanjskih dijelova oka i nedostatka očne jabučice, odnosno nakon egzenteracije orbite. osigurana osoba kojoj je izvršena enukleacija očne jabučice ili ima atrofiju očne jabučice ima pravo na privremenu prilagođavajuću očnu protezu. Kod nepravilne konjuktivalne vrećice, ožiljaka, stanja nakon plastičnih rekonstruktivnih zahvata.

251

Osigurana osoba ima pravo na očnu protezu : 1. punu, zbog anoftalmusa, 2. ljuskastu, zbog djelomičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice, 3. orbitalnu, zbog unakaženja vanjskih dijelova oka i nedostatka očne jabučice, odnosno nakon egzenteracije orbite. Osigurana osoba kojoj je izvršena enukleacija očne jabučice ili ima atrofiju očne jabučice ima pravo na privremenu prilagođavajuću očnu protezu. Kod tumora kostiju orbite.

252

Svjetlosni signalizator plača djeteta odobrava se osiguranoj osobi - jednom od roditelja koji ima potpuni gubitak sluha do navršene sedme godine života djeteta.

253

Obavezno priložiti potvrdu o završenom školovanju iz Brailleevog pisma te preporuku Hrvatskog saveza slijepih ili temeljne udruge Hrvatskog saveza slijepih da je osigurana osoba sposobna služiti se Brailleevim pismom.

254

Za vrijeme redovnog školovanja a o tome obavezno priložiti potvrdu i preporuku Hrvatskog saveza slijepih.

255

Za vrijeme redovnog školovanja te prekvalifikacije a o tome obavezno priložiti potvrdu o završenom školovanju iz Brailleevog pisma te preporuku Hrvatskog saveza slijepih ili temeljne udruge Hrvatskog saveza slijepih da je osigurana osoba sposobna služiti se Brailleevim pismom.

256

Za sve slijepe osigurane osobe

257

Umjesto Brailleeve elektroničke bilježnice za slijepe za djecu na redovnom školovanju, te osobe na prekvalifikaciji. Za osigurane osobe s vidnom oštrinom manjom od 20% koje se nalaze na redovnom školovanju i prekvalifikaciji.

258

Nagluhost od 40 do 93 dB

259

Kontraindikacija je kronična upalna promjena

260

Kontraindikacija su kronične upalne promjene vanjskog zvukovoda uha, egzostoze i druge malformacije

261

Kod malformacije uške ili druga nemogućnost za zaušno nošenje pomagala, nagluhost 93 dB i više

262

Kod malformacije ili potpune opstrukcije zvukovoda. Kod provodnog gubitka sluha.

263

Osigurana osoba s obostranim trajnim gubitkom sluha predškolska dob (od navršenih pet godina života), te za vrijeme redovnog školovanja uz predočenje potvrde.

264

Za osigurane osobe koje imaju ugrađenu umjetnu pužnicu

264a

Svjetlosna ili vibracijska budilica odobrava se osiguranoj osobi s potpunim gubitkom sluha.

264b

Telefaks uređaj odobrava se osiguranoj osobi s potpunim gubitkom sluha koja ima navršenih 14 godina života. Osigurana osoba obvezna je priložiti pisanu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva s njihovim osobnim podacima (ime, prezime, adresa i broj osigurane osobe u Zavodu). Ako u zajedničkom kućanstvu živi više osoba s potpunim gubitkom sluha pomagalo se odobrava samo jednoj osiguranoj osobi u tom kućanstvu.

265

Za osigurane osobe koje su izgubile sposobnost glasnog govora

266

Totalna laringektomija, osigurana osoba koja je ostvarila pravo na govornu protezu ne može istovremeno ostvariti pravo na pomagalo za glasni govor, osim u slučaju kada iz medicinsko tehničkih razloga ne može koristiti već odobrenu govornu protezu.

267

Kod osiguranih osoba koje su ostvarile pravo na govornu protezu

268

Nakon totalne laringektomije, trajna traheostoma

269

Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo samo kod prve opskrbe

270

Kod trajnog neuroškog deficita uz obrazloženje indikacije i klinički status

271

Kod definitivnih stanja lokomotornog sustava, ako osigurana osoba koja nije inkontinentna ne ispunjava uvjete za invalidska kolica s toaletnim dodatkom

272

Za vožnju invalidskih kolica na ručni pogon

273

Kod limfedema. Ako postoji medicinska indikacija obostrano, osigurana osoba ostvaruje pravo na dvostruku količinu.

274

Kao kompresivna terapija kod ulcusa crurisa koji je u tretmanu pokrivalima, te kod dokazane tromboze, limfedema, varikoziteta II i III stupnja. Za liječenje opekotina. Ako postoji medicinska indikacija obostrano, osigurana osoba ostvaruje pravo na dvostruku količinu.

275

Za sprečavanje nastajanja hipertrofčnih i keloidnih ožiljaka nakon plastičnih rekonstrukcija. Ako postoji medicinska indikacija obostrano, osigurana osoba ostvaruje pravo na dvostruku količinu.

275a

Za sprečavanje nastajanja hipertrofčnih i keloidnih ožiljaka nakon plastičnih rekonstrukcija. Ako postoji medicinska indikacija obostrano, osigurana osoba ostvaruje pravo na dvostruku količinu. Komplet se odnosi na 1 elastičnu masku za lice kod keloida ili 6 silikonskih pločica ili 6 silikonskih gelova.

276

Ingvinalne, femoralne, skrotalne kile koja se ne može operacijski izliječiti

277

Pupčana kila koja se ne može operacijski izliječiti

278

Za pupčanu kilu.

279

Za trbušnu kilu

280

Za trudnice sa izričito slabom trbušnom stjenkom

281

Nakon amputacije dojke, nakon operacije, privremena, prilagođavajuća. U slučaju obostrane amputacije, osigurana osoba ostvaruje pravo na dvostruku količinu.

282

Nakon amputacije dojke, nakon nošenja privremene dojke. Propisuje se sukladno kliničkom statusu, nakon zacjeljivanja rane.

283

Odobrava se osiguranoj osobi kod amputacije dojke

284

Privremeni ili trajni gubitak kose (kao posljedice zračenja kemoterapije, hormonalne disfunkcije ili kod skalpiranja kože glave radi ozljede)

285

Za djecu do 18 godina koja su na trajnoj antikoagulantnoj terapiji i moraju kontrolirati protrombinsko vrijeme najmanje jedan puta tjedno. Postoperativna stanja nakon operacija na srcu.

38 29.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 38 29.03.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima