Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 38/2013 (29.3.2013.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

712

Na osnovi članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 29. sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 43/10., 71/10., 78/10., 88/10., 1/11., 6/11., 48/11., 50/11., 54/11., 61/11., 126/11., 153/11., 38/12., 76/12., 147/12. i 23/13.).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2013. godine.

Klasa: 025-04/13-01/65

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 27. ožujka 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.