Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN 38/2013 (29.3.2013.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

713

Na osnovi članka 87. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10, 49/11, 22/12, 57/12, 90/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/12. i 144/12.) te članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09, 33/10., 08/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 26. sjednici održanoj 20. veljače 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 1.

U Pravilniku o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine« broj 1/11, 153/11, 51/12, 126/12. i 147/12.) u članku 4. stavak 3. dopunjuje se novom rečenicom na kraju stavka koja glasi: »Iznimno, osigurane osobe iz članka 13.a stavka 1. točke 14. i 15. Zakona prijavljuju se na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti osnovom ugovora o obavljanju privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sklopljenog sukladno važećim odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/41

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 20. veljače 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.