Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja

NN 39/2013 (3.4.2013.), Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja

HRVATSKI SABOR

724

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UVOZU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA

Proglašavam Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. ožujka 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/53

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 27. ožujka 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O UVOZU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA

I. OPĆE ODREDBE

Svrha zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela, zadaće nadležnih tijela, ulazna mjesta, ovlaštena mjesta uvoza, kontrolne točke i druge kontrolne točke, daljnji prijevoz pošiljke, službene kontrole i načini postupanja te izvještavanja nadležnih tijela i Europske komisije, obveze subjekata u poslovanju s hranom i pristojbe za provedbu:

– Uredbe Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća o povećanom broju službenih kontrola pri uvozu određene hrane i hrane za životinje neživotinjskog porijekla i o izmjenama Odluke 2006/504/EZ (SL L 194, 25. 7. 2009.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 669/2009, sa svim izmjenama i dopunama,

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1135/2009 od 25. studenoga 2009. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz određenih proizvoda podrijetlom ili poslanih iz Kine i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/798/EZ (SL L 311, 26. 11. 2009.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1135/2009, sa svim izmjenama i dopunama,

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1151/2009 od 27. studenoga 2009. kojom se uređuje uvoz suncokretovog ulja iz Ukrajine zbog rizika od kontaminiranosti mineralnim uljem te ukida Odluka 2008/433/EZ (SL L 313, 28. 11. 2009.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1151/2009, sa svim izmjenama i dopunama,

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1152/2009 od 27. studenoga 2009. kojom se propisuju posebni uvjeti za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti te hrane aflatoksinima te ukida Odluka 2006/504/EZ (SL L 313, 28. 11. 2009.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1152/2009, sa svim izmjenama i dopunama,

– Uredbe Komisije (EU) br. 258/2010 od 25. ožujka 2010. kojom se uređuje uvoz guar guma iz Indije zbog rizika od kontaminiranosti pentaklorfenolom i dioksinima te ukida Odluka 2008/352/EZ (SL L 80, 26. 3. 2010.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 258/2010, sa svim izmjenama i dopunama,

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 996/2012 od 26. listopada 2012. kojom se propisuju posebna pravila za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima i kojom se stavlja izvan snage Provedbena uredba (EU) br. 284/2012 (SL L 299, 27. 10. 2012.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 996/2012, sa svim izmjenama i dopunama,

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 844/2011 od 23. kolovoza 2011. kojom se Kanadi odobrava predizvozni pregled pšenice i pšeničnog brašna na prisutnost okratoksina A (SL L 218, 24.08.2011.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 844/2011, sa svim izmjenama i dopunama,

– Provedbene odluke Komisije 2011/884/EU od 22. prosinca 2011. o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine i o stavljanju izvan snage Odluke 2008/289/EZ (SL L 343, 23. 12. 2011.) – u daljnjem tekstu: Odluka 2011/884/EU, sa svim izmjenama i dopunama,

– Odluke Komisije 2008/47/EZ od 20. prosinca 2007. kojom se Sjedinjenim Američkim Državama odobrava predizvozni pregled kikirikija i proizvoda od kikirikija na prisutnost aflatoksina (SL L 11, 15. 1. 2008.) – u daljnjem tekstu: Odluka 2008/47/EZ, sa svim izmjenama i dopunama.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi upotrijebljeni u uredbama i odlukama iz članka 1. ovoga Zakona te pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima zdravstvene ispravnosti hrane (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002) i Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004).

Ulazna mjesta

Članak 3.

(1) Ulazna mjesta u svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 669/2009, Uredbe (EU) br. 996/2012 i Odluke 2011/884/EU moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 4. Uredbe (EZ) br. 669/2009.

(2) Ulazna mjesta iz stavka 1. ovoga članka smatraju se također i mjestima prvog unosa u smislu Uredbe (EZ) br. 1152/2009, za mjesta prvog unosa u smislu Uredbe (EZ) br. 1151/2009, za točku prvog unosa u smislu Odluke 2008/47/EZ i za mjesto prvog stavljanja na tržište u smislu Odluke 2011/884/EU.

(3) Ulazna mjesta iz stavka 1. ovoga članka uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Ovlaštena mjesta uvoza

Članak 4.

(1) Ovlaštena mjesta uvoza moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1152/2009.

(2) Ovlaštena mjesta uvoza iz stavka 1. ovoga članka uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Kontrolne točke

Članak 5.

Ulazna mjesta i ovlaštena mjesta uvoza smatraju se također kontrolnim točkama u smislu Uredbe (EU) br. 258/2010 i Uredbe (EZ) br. 1135/2009.

Druge kontrolne točke

Članak 6.

(1) U skladu s člankom 19. Uredbe (EZ) br. 669/2009, sanitarni inspektor i veterinarski inspektor može odlučiti da se, ako na određenoj ulaznoj točki nema prostorija potrebnih za provedbu identifikacijskog i fizičkog pregleda, ti pregledi provedu na drugoj kontrolnoj točki.

(2) Ministar nadležan za zdravlje i ministar nadležan za poljoprivredu ovlašteni su naredbom odrediti druge kontrolne točke u smislu članka 19. Uredbe (EZ) br. 669/2009, a koji ispunjavaju uvjete propisane člankom 4. Uredbe (EZ) br. 669/2009 i člankom 6. Uredbe (EZ) br. 1152/2009.

Zajednički ulazni dokument

Članak 7.

(1) Sukladno članku 7. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 669/2009, zajednički ulazni dokument mora biti sastavljen na hrvatskom i engleskom jeziku.

(2) Zajednički ulazni dokument ispunjava se na hrvatskom jeziku.

II. NADLEŽNA TIJELA

Članak 8.

(1) Nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona, uredbi i odluka iz članka 1. ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za zdravlje i ministarstvo nadležno za poljoprivredu, svako u svom djelokrugu.

(2) Za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanja nadležnih tijela iz stavka 1. ovoga članka ministar nadležan za zdravlje i ministar nadležan za poljoprivredu mogu ovlastiti pravne osobe s javnim ovlastima i druge javne ustanove.

(3) U slučaju ovlašćivanja iz stavka 2. ovoga članka, nadležno tijelo koje provodi postupak ovlašćivanja mora o tome u roku od 15 dana izvijestiti drugo nadležno tijelo.

(4) Pri provedbi ovoga Zakona nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka surađuju s Carinskom upravom ministarstva nadležnog za financije.

(5) Ministar nadležan za zdravlje i ministar nadležan za poljoprivredu ovlašteni su donijeti pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju uredbi i odluka iz članka 1. ovoga Zakona.

III. ZADAĆE NADLEŽNIH TIJELA

Članak 9.

(1) Ministarstvo nadležno za zdravlje dostavlja Europskoj komisiji izvješće o provedbi uredbi i odluka iz članka 1. ovoga Zakona u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 669/2009, člankom 9. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 1152/2009, člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1135/2009, člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 258/2010 i člankom 6. Odluke 2011/884/EU.

(2) Ministarstvo nadležno za zdravlje dostavlja Europskoj komisiji podatke o popisu ulaznih mjesta iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 669/2009, popisu ovlaštenih uvoznih mjesta iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 1152/2009, popis kontrolnih točki iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1135/2009 i članka 5. stavka 5. Uredbe (EU) br. 258/2010.

(3) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu obvezno je ministarstvu nadležnom za zdravlje dostaviti izvješće s podacima o provedenim službenim kontrolama nad provedbom uredbi i odluka iz članka 1. ovoga Zakona.

(4) Nadležna tijela iz članka 8. ovoga Zakona objavljuju na svojim mrežnim stranicama u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 669/2009 popis ulaznih mjesta.

(5) Nadležna tijela iz članka 8. ovoga Zakona objavljuju na svojim mrežnim stranicama u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 1152/2009 popis ovlaštenih mjesta uvoza.

(6) Nadležna tijela iz članka 8. ovoga Zakona objavljuju na svojim mrežnim stranicama u skladu s člankom 19. Uredbe (EZ) br. 669/2009 popis drugih kontrolnih točaka.

(7) Nadležna tijela iz članka 8. ovoga Zakona donose odluke o troškovima provedbe uredbi i odluka iz članka 1. ovoga Zakona, svako u svom djelokrugu.

IV. OBVEZE SUBJEKTA U POSLOVANJU S HRANOM

Članak 10.

(1) Svaki subjekt u poslovanju s hranom obvezan je nadležnim tijelima, odnosno osobama koje provode službenu kontrolu omogućiti provođenje nesmetanog nadzora te uvid u svu dokumentaciju, uključujući i elektronički dostupnu dokumentaciju vezanu za provedbu uredbi i odluka iz članka 1. ovoga Zakona.

(2) Svaki subjekt u poslovanju s hranom obvezan je nadležnim tijelima odnosno osobama koje provode službene kontrole staviti na raspolaganje potrebne količine hrane i sirovina kako bi se uzorkovanje provelo u skladu s posebnim propisima.

(3) Subjekt u poslovanju s hranom i hranom za životinje obvezan je certifikate i analitička izvješća države izvoznice iz Uredbe (EZ) br. 1152/2009, Odluke 2008/47/EZ, Uredbe (EU) br. 258/2010, Uredbe (EZ) br. 1151/2009, Uredbe (EU) br. 844/2011 i Odluke 2011/884/EU dostaviti nadležnom inspektoru u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik i na latiničnom pismu.

(4) Subjekt u poslovanju s hranom i hranom za životinje obvezan je izjavu u skladu s Uredbom (EU) br. 996/2012 države izvoznice dostaviti nadležnom inspektoru u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik i na latiničnom pismu.

V. SLUŽBENE KONTROLE

Članak 11.

(1) Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona, uredbi i odluka iz članka 1. ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori i veterinarski inspektori sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti sanitarne inspekcije i veterinarske inspekcije te službene kontrole nad hranom i hranom za životinje (u daljnjem tekstu: osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola).

(2) Carinski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, uredbi i odluka iz članka 1. ovoga Zakona obavljaju ovlašteni carinski službenici.

(3) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona, uredbi i odluka iz članka 1. ovoga Zakona obavljaju nadležna tijela iz članka 8. ovoga Zakona, svako u svom djelokrugu.

Članak 12.

(1) Pošiljke hrane definirane u uredbama i odlukama iz članka 1. ovoga Zakona ne mogu biti puštene u slobodan promet bez prethodne provedbe službenih kontrola prema članku 10. ovoga Zakona.

(2) Za provedbu uredbi i odluka iz članka 1. ovoga Zakona uzorkovanje hrane i hrane za životinje obavlja se u skladu s posebnim propisima i procedurama kojima su uređene službene kontrole nad hranom i hranom za životinje.

(3) O svakoj nesukladnoj pošiljci osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 11. ovoga Zakona obvezna je postupiti prema posebnim propisima koji uređuju sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF).

(4) U zapisniku o uzorkovanju osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz članka 11. ovoga Zakona obvezne su navesti traženi parametar, odnosno parametre pretrage u skladu s uredbama i odlukama iz članka 1. ovoga Zakona.

(5) Službeni uzorci uzeti u svrhu provedbi uredbi, odluka iz članka 1. ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona moraju biti dostavljeni u ovlaštene službene i/ili referentne laboratorije za hranu i hranu za životinje.

(6) U iznimnim slučajevima službeni uzorci uzeti u svrhu provedbi uredbi i odluka iz članka 1. ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona mogu biti dostavljeni i u druge laboratorije u Republici Hrvatskoj koji posjeduju metode za provođenje tražene analize.

(7) Osim laboratorija iz stavaka 5. i 6. ovoga članka, za analizu službenih uzoraka uzetih u svrhu provedbi uredbi i odluka iz članka 1. ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona mogu se koristiti akreditirani laboratoriji izvan Republike Hrvatske.

(8) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka ministar nadležan za zdravlje i ministar nadležan za poljoprivredu ovlašteni su naputkom, svaki u svom djelokrugu, odrediti laboratorij za provedbu analiza.

(9) Ako se na granici ili na tržištu nađe hrana iz članka 2. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1135/2009 ovlaštena službena osoba iz članka 11. ovoga Zakona mora bez odgađanja i bez daljnje procjene rizika provesti mjere povlačenja s tržišta i uništenja takve hrane.

(10) Ovlaštena službena osoba obvezna je za svaku nesukladnu pošiljku donijeti rješenje sukladno propisanim mjerama iz Uredbe (EZ) br. 882/2004 i sukladno odredbama uredbi i odluka iz članka 1. ovoga Zakona i posebnih propisa.

(11) Rok za donošenje upravnih mjera u provedbi službenih kontrola nad Uredbom (EZ) br. 1151/2009, Uredbom (EZ) br. 1152/2009 i Uredbom (EU) br. 258/2010 je 15 radnih dana.

(12) Subjekt u poslovanju s hranom snosi sve troškove koji nastaju zbog provedbe mjera iz ovoga članka sukladno članku 54. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

(13) O troškovima postupka koji obuhvaćaju naknade za provedbu službenih kontrola i analize hrane koju su uzorkovale ovlaštene službene osobe donosi se rješenje.

(14) Sve troškove postupka definirane rješenjem iz stavka 13. ovoga članka plaćaju subjekti u poslovanju s hranom ili hranom za životinje koji su odgovorni za pošiljku ili njihovi ovlašteni zastupnici.

(15) Uz troškove postupka definirane rješenjem iz stavka 13. ovoga članka za službene kontrole pri uvozu naplaćuju se i upravne pristojbe prema posebnom propisu kojim su uređene upravne pristojbe.

(16) Žalba, odnosno tužba protiv rješenja donesenih na temelju odredbi ovoga Zakona ne odgađa izvršenje rješenja.

Posebne odredbe za daljnji provoz pošiljke

Članak 13.

(1) U skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 669/2009 nadležna ovlaštena službena osoba može prije dobivanja rezultata fizičkih pregleda odobriti daljnji provoz pošiljke iz određenog ulaznog mjesta do mjesta odredišta te o tome obavijestiti nadležno tijelo na mjestu odredišta.

(2) Pošiljka iz stavka 1. ovoga članka mora biti pod stalnim nadzorom te se s pošiljkom ni na koji način ne smije neovlašteno postupati.

(3) Ovlašteni carinski službenik obvezan je u okviru svojih ovlasti osigurati da pošiljka iz stavka 1. ovoga članka do dolaska na odredište bude pod stalnim nadzorom te surađivati s carinskim tijelima drugih država članica Europske unije.

(4) U slučaju pošiljke koja je upućena u Republiku Hrvatsku od strane nadležnog tijela druge države članice Europske unije, nadležna ovlaštena službena osoba će za potrebe provedbe službenih kontrola na temelju ovoga Zakona priznati analitičko izvješće službenog uzorka koje je izdao službeni laboratorij druge države članice Europske unije.

(5) Analitička izvješća pristigla za pošiljku iz stavka 4. ovoga članka priznaju se kao službena isprava i na njima se može temeljiti službena kontrola bez obveze ponavljanja uzorkovanja u Republici Hrvatskoj, ako je pošiljka pristigla u Republiku Hrvatsku pod kontinuiranim carinskim nadzorom.

Ostale obveze carinskih tijela

Članak 14.

Osim obveze iz članka 12. stavka 4. i obveze iz članka 13. ovoga Zakona, carinski službenici u Republici Hrvatskoj ne mogu obavljati carinjenje hrane dok nije ishođena sva propisana dokumentacija u skladu s uredbama i odlukama iz članka 1. ovoga Zakona.

VI . PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne izvrši najavu pošiljke sukladno članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 669/2009,

2. ne dostavi nadležnoj službenoj osobi ispunjeni 1. dio CED-a sukladno članku 6. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 669/2009,

3. ne stavi na uvid nadležnim carinskim tijelima ispunjen CED sukladno članku 10. Uredbe (EZ) br. 669/2009,

4. ne osigura dovoljan broj osoba i opremu za provođenje iskrcaja i uzorkovanja sukladno članku 11. Uredbe (EZ) br. 669/2009,

5. podijeli pošiljku prije završetka službene kontrole i ispunjenja CED-a od strane službene osobe protivno članku 12. Uredbe (EZ) br. 669/2009,

6. ne najavi pošiljku i ne ispuni dio 1. CED-a sukladno članku 5. Uredbe (EZ) br. 1152/2009,

7. ne osigura provođenje iskrcaja hrane i opremu za specifična uzorkovanja sukladno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1152/2009,

8. podijeli pošiljku prije završetka službene kontrole i ispunjenja CED-a od strane službene osobe protivno članku 8. Uredbe (EZ) br. 1152/2009,

9. uz zahtjev za uvoz hrane obuhvaćene Uredbom (EU) br. 258/2010 ne osigura zdravstveni certifikat i analitičko izvješće sukladno članku 2. Uredbe (EU) br. 258/2010,

10. na svakom pojedinačnom pakiranju hrane koja se uvozi nije istaknuta identifikacijska oznaka sukladno članku 3. Uredbe (EU) br. 258/2010,

11. ne izvrši najavu pošiljke sukladno članku 4. Uredbe (EU) br. 258/2010,

12. podijeli pošiljku prije završetka službene kontrole i ispunjenja CED-a od strane službene osobe protivno članku 6. Uredbe (EU) br. 258/2010,

13. ne dostavi na uvid nadležnim carinskim tijelima dokaze prije stavljanja na tržište sukladno članku 8. Uredbe (EU) br. 258/2010,

14. ne izvrši najavu pošiljke sukladno članku 3. Uredbe (EZ) br.1135/2009

15. ne dostavi na uvid nadležnim carinskim tijelima dokaze prije stavljanja na tržište sukladno članku 4. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1135/2009,

16. uz zahtjev za uvoz hrane obuhvaćene Uredbom (EZ) br. 1151/2009 ne osigura zdravstveni certifikat i analitičko izvješće sukladno članku 3. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 1151/2009,

17. ako na svakom pojedinačnom pakiranju hrane koja se uvozi nije istaknuta identifikacijska oznaka sukladno članku 3. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1151/2009,

18. odvoji pošiljke protivno članku 5. Uredbe (EZ) br. 1151/2009,

19. ne izvrši najavu pošiljke sukladno članku 9. Uredbe (EU) br. 996/2012,

20. ne stavi na uvid nadležnim carinskim tijelima potrebnu dokumentaciju i dokaze o provedenoj službenoj kontroli sukladno članku 12. Uredbe (EU) br. 996/2012.

21. ne izvrši najavu pošiljke sukladno članku 3. Odluke 2011/884/EU,

22. uz zahtjev za uvoz hrane obuhvaćene Odlukom 2011/884/EU ne osigura zdravstveni certifikat i analitičko izvješće sukladno članku 4. Odluke 2011/884/EU,

23. odvoji pošiljke protivno članku 7. Odluke 2011/884/EU,

24. ne izvrši rješenje nadležne službene osobe kojim je naređena određena radnja i/ili mjera protivno članku 12. stavku 10. ovoga Zakona,

25. ne osigura potrebnu dokumentaciju za provođenje službenih kontrola u skladu s člankom 10. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba – obrtnik.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna sanitarni i veterinarski inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu – obrtnika koji obavlja registriranu djelatnost uvoza hrane ili hrane za životinje za nepoštivanje odredaba ovoga Zakona.

(5) Ako osoba kažnjena za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka ponovno počini istovjetni prekršaj, kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. Pravilnik o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu (»Narodne novine«, br. 119/10. i 63/11.),

2. Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Kine (»Narodne novine«, br. 86/11.),

3. Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz suncokretovog ulja podrijetlom ili isporučenog iz Ukrajine zbog rizika od kontaminiranosti mineralnim uljem (»Narodne novine«, br. 86/11.),

4. Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima (»Narodne novine«, br. 120/10., 63/11. i 13/13.),

5. Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz guar gume podrijetlom ili isporučene iz Indije zbog rizika od kontaminiranosti pentaklorfenolom i dioksinima (»Narodne novine«, br. 86/11.),

6. Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima (»Narodne novine«, br. 13/13.),

7. Pravilnik kojim se Kanadi odobrava predizvozni pregled pšenice i pšeničnog brašna na prisutnost okratoksina A (»Narodne novine«, br. 153/11.),

8. Pravilnik o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine (»Narodne novine«, br. 88/12.),

9. Pravilnik kojim se Sjedinjenim Američkim Državama odobrava predizvozni pregled kikirikija i proizvoda od kikirikija na prisutnost aflatoksina (»Narodne novine«, br. 86/11.).

Članak 17.

Vlada Republike Hrvatske će uredbu iz članka 3. stavka 3. i članka 4. stavka 2. ovoga Zakona donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/32

Zagreb, 22. ožujka 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.