Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

NN 39/2013 (3.4.2013.), Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

39 03.04.2013 Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

729

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13) donosim

IZMJENE I DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 158/09, 3/11, 34/11, 100/11, 123/11, 138/11, 38/12 i 111/12) u članku 8. stavku 2. u podstavku 8. iza riječi: »pomoći« briše se zarez i dodaju riječi: »i pravosudnom suradnjom«.

Iza podstavka 8. dodaju se novi podstavci 9. i 10. koji glase:

»9. postupanje po zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

10. poslovi u svezi s predstavkama stranaka na rad suda«

Dosadašnji podstavci 9. i 10. postaju stavci 11. i 12.

Iza podstavka 12. dodaje se novi podstavak 13. koji glasi:

»13. skrb o stručnom usavršavanju sudaca, sudskih savjetnika, sudačkih vježbenika i drugih službenika i namještenika u sudu«.

Podstavci 14. do 21. postaju stavci od 15. do 22.

Članak 2.

U članku 318. stavku 1. podstavak 1. iza Upisnika za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Kzp (Obrazac br. 58.a) dodaje se novi upisnik koji glasi:

»Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Kzp II (Obrazac br. 58.d).«

U stavku 1. podstavak 2. iza Upisnika za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Gzp (Obrazac br. 58.a) dodaje se novi upisnik koji glasi:

»Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Gzp II (Obrazac br. 58.d).«

Članak 3.

U članku 320. stavak 1. iza Upisnika za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Pzp (Obrazac br. 58.a)« dodaje se novi upisnik koji glasi:

»Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Pzp II (Obrazac br. 58.d).«

Članak 4.

U članku 322. stavak 1. iza Upisnika za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Pzp (Obrazac 58.a)« dodaje se novi upisnik koji glasi:

»Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Gzp II (Obrazac br. 58.d)«.

Članak 5.

U članku 323.b stavak 1. iza Upisnika za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Uszp (Obrazac br. 51.i) dodaje se novi upisnik koji glasi:

»Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Uzp II (Obrazac br. 58.d).«

Članak 6.

U članku 324. podstavak 1. iza Upisnika za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Kžzp (Obrazac 58.a) dodaju se novi upisnici koji glase:

»Upisnik za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Kzp II (Obrazac br. 58.d).

Upisnik za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Kžzp II (Obrazac 58.e)«

U stavku 2. podstavak 2. iza Upisnika za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Gžzp (Obrazac 58.a)« dodaju se novi upisnici koji glase:

»Upisnik za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Gzp II (Obrazac br. 58.d).

Upisnik za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Gžzp II (Obrazac 58.e).«

Članak 7.

U članku 325. stavku 1. iza »Upisnika stručnog usavršavanja Su-Us (Obrazac 59.a)« dodaju se novi upisnici koji glase:

»Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Su-Gzp I, Su-Kzp I, Su-Uzp I, Su-Pzp I (Obrazac 58.b).

Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Su-Gžzp I, Su-Kžzp I, Su-Pžzp I, Su-UžzpI (Obrazac 58.c).

Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Gžzp I i Kžzp I (Obrazac 58.f)«

Članak 8.

Iza članka 387. dodaju se novi članci 387.a, 387.b, 387.c, 387.d i 387.e koji glase:

»Članak 387.a

U Upisnik Su predmeta – zahtjev za suđenje u razumnom roku Obrazac br. 58.b (Su-Gzp I, Su-Kzp I, Su-Uzp I, Su-Pzp I) u kojima postupa predsjednik općinskog, županijskog, trgovačkog, upravnog, prekršajnog, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Vrhovnog suda Republike Hrvatske, upisuju se svi primljeni zahtjevi za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, datum primitka zahtjeva, podnositelj zahtjeva, datum utvrđenja osnovanosti zahtjeva, rok u kojem sud mora donijeti odluku, datum odbijanja zahtjeva, način rješenja zahtjeva, datum otpremanja rješenja, datum pravomoćnosti rješenja, datum žalbe, datum odbacivanja žalbe i otpremanja spisa na viši sud, kratki sadržaj rješenja višeg suda o žalbi, kao i datum otpremanja rješenja višeg suda.

Članak 387.b

U Upisnik Su predmeta – zahtjev za suđenje u razumnom roku Obrazac br. 58.c (Su-Gžzp I, Su-Kžzp I, Su-Užzp I i Su-Pžzp I.) u kojima postupa predsjednik neposredno višeg suda (predsjednik županijskog suda, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Vrhovnog suda Republike Hrvatske) upisuje se datum primitka žalbe i tko je izjavio žalbu, naziv prvostupanjskog suda, da li je žalba prihvaćena odnosno odbijena ili prvostupanjsko rješenje potvrđeno ili preinačeno.

Članak 387.c

U Upisnik predmeta zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Obrazac br. 58.d (Gzp II, Kzp II, Uzp II i Pzp II) u kojima postupa sudac pojedinac neposredno višeg suda za predmete općinskog, trgovačkog, upravnog i prekršajnog suda i sudac pojedinac Vrhovnog suda Republike Hrvatske za predmete na županijskom sudu, Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske, Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske i Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske i kada o zahtjevu rješava vijeće od tri suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske za predmete koji se rješavaju na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, upisuje se datum primitka zahtjeva, podnositelj zahtjeva, naziv nižeg suda koji vodi postupak i oznaka spisa tog suda, datum osnovanosti zahtjeva, rok u kojem niži sud mora donijeti odluku, određena visina naknade, datum odbijanja zahtjeva odnosno zahtjev riješen na drugi način, pravomoćnost rješenja, datum žalbe, datum otpremanja spisa na viši sud, sadržaj rješenja višeg suda o žalbi i datum otpremanja rješenja višeg suda.

Članak 387.d

U Upisnik predmeta zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Obrazac br. 58.e (Gžzp II, Kžzp II) u kojima postupa vijeće od tri suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske ili kada o žalbi rješava vijeće od pet sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, upisuje se datum primitka žalbe, tko je izjavio žalbu, naziv prvostupanjskog suda, određeni rok u kojem niži sud mora donijeti odluku, određena visina naknade, datum otpremanja rješenja, datum pravomoćnosti rješenja, datum žalbe, datum odbacivanja žalbe, datum otpremanja spisa, kratki sadržaj rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, datum otpremanja rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske i da li je podnijeta ustavna tužba.

Članak 387.e

U Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Obrazac br. 58.f (Gžzp I, Kžzp I) u kojima postupa vijeće od tri suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske upisuje se datum primitka žalbe i tko je izjavio žalbu, naziv prvostupanjskog suda, da li je žalba prihvaćena ili odbijena ili prvostupanjsko rješenje potvrđeno ili preinačeno.«

Članak 9.

Ove izmjene i dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 710-01/13-01/69

Urbroj: 514-03-13-1

Zagreb, 26. ožujka 2013.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

Obrazac broj 58.b (čl. 325. SP) Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Su-Gzp I,
Su-Kzp I, Su-Uzp I, Su-Pzp I
(420x297 mm)

(lijeva strana)

Redni broj

Datum
primitka

Podnositelj
zahtjeva

Datum utvrđenja osnovanosti zahtjeva

Određeni rok u kojem niži sud mora donijeti odluku

Datum odbijanja zahtjeva

Zahtjev riješen na drugi način

1

2

3

4

5

6

7

(desna strana)

Datum otpremanja rješenja

Datum
pravomoćnosti rješenja

Datum žalbe

Datum
odbacivanja žalbe

Datum
otpremanja spisa na viši sud

Kratki sadržaj rješenja višeg suda o žalbi

Datum otpremanja rješenja višeg suda

Primjedbe

8

9

10

11

12

13

14

15

Obrazac broj 58.c (čl. 325. SP) – Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Su-Gžzp I,
Su-Kžzp I, Su-Pžzp I, Su-Užzp I
(420x297 mm)

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

Tko je
izjavio žalbu

Naziv prvostupanjskog
suda

Određenirok u
kojem niži sud mora donijeti odluku

Žalba odbijena

Žalba prihvaćena – preinačeno

Na drugi način

1

2

3

4

5

6

7

8

(desna strana)

Datum otpremanja rješenja

Datum pravomoćnosti rješenja

Primjedbe

10

11

12

Obrazac broj 58.d (čl. 387.c SP) – Upisnik predmeta zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Gzp II, Kzp II, Uzp II, Pzp II (420x297 mm)

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

Podnositelj zahtjeva

Naziv nižeg suda koji vodi postupak i oznaka spisa tog suda

Datum utvrđenja osnovanosti zahtjeva

Određeni rok u kojem niži sud mora donijeti odluku

Određena visina naknade podnositelju zahtjeva

Datum odbijanja zahtjeva

Zahtjev riješen na drugi način

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(desna strana)

Datum
otpremanja rješenja

Datum pravomoćnosti rješenja

Datum žalbe

Datum odbacivanja žalbe

Datum otpremanja spisa na viši sud

Kratki sadržaj rješenja višeg suda o žalbi

Datum otpremanja rješenja višeg suda

Primjedbe

10

11

12

13

14

15

16

17

Obrazac broj 58.e (čl. 387.d SP) – Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Gžzp II, Kžzp II (420x297 mm)

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

Tko je izjavio žalbu

Naziv
prvostupanjskog suda

Određeni rok u kojem niži sud mora donijeti odluku

Određena visina naknade podnositelju zahtjeva

Žalba odbijena

Žalba prihvaćena – preinačeno

Na drugi način

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(desna strana)

Datum
otpremanja rješenja

Datum
pravomoćnosti rješenja

Datum žalbe

Datum
odbacivanja žalbe

Datum otpremanja spisa VSRH

Kratki sadržaj rješenja VSRH o žalbi

Datum
otpremanja rješenja VSRH

Ustavna tužba

Primjedbe

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Obrazac broj 58.f (čl. 387.e. SP) – Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Gžzp I, Kžzp I (420x297 mm)

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

Tko je
izjavio žalbu

Naziv prvostupanjskog
suda

Određeni rok u kojem niži sud mora donijeti odluku

Žalba odbijena

Žalba prihvaćena – preinačeno

Na drugi način

1

2

3

4

5

6

7

8

(desna strana)

Datum otpremanja rješenja

Datum pravomoćnosti rješenja

Primjedbe

9

10

11