Pravilnik o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku zrakoplova na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske

NN 39/2013 (3.4.2013.), Pravilnik o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku zrakoplova na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

730

Na temelju članka 149. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09 i 84/11) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O USPOSTAVLJANJU PRAVILA I POSTUPAKA U SVEZI UVOĐENJA OPERATIVNIH OGRANIČENJA VEZANIH ZA BUKU ZRAKOPLOVA NA ZRAČNIM LUKAMA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2002/30/EZ od 26. ožujka 2002. o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku na zračnim lukama Zajednice (SL L 85, 28. 3. 2002) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2002/30/EZ).

Područje primjene

Članak 2.

Ovim Pravilnikom propisuju se zahtjevi kojima je cilj:

a) propisivanje pravila radi olakšavanja uvođenja operativnih ograničenja na ujednačen način na razini zračnih luka na teritoriju Republike Hrvatske kako bi se ograničio ili smanjio broj ljudi na koje značajno utječu štetni učinci buke zrakoplova,

b) definiranje pravnog okvira usmjerenog na zaštitu ravnopravnog položaja svih sudionika na tržištu,

c) promicanje razvoja kapaciteta zračnih luka u skladu s okolišem,

d) olakšati postizanje specifičnih ciljeva smanjenja buke zrakoplova na način prilagođen svakoj pojedinoj zračnoj luci,

e) kontinuirano unapređenje raspoloživih mjera za smanjenje buke zrakoplova na zračnim lukama s ciljem da se postigne najbolji učinak uz najniže troškove.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) civilni podzvučni mlazni avion (civil subsonic jet aeroplane): avion kojem:

a) najveća dopuštena masa pri uzlijetanju (Maximum Certificated Take-Off Mass – MTOM) iznosi 34.000 kg ili više od toga, ili

b) putnička kabina sadrži više od 19 putničkih sjedala, pri čemu se u tom broju ne računaju sjedišta za članove posade,

2) gradska zračna luka (city airport): zračna luka u središtu velikih urbanih sredina, na kojoj:

a) raspoloživa duljina za zalet (Take-Off Run Available) na bilo kojoj od uzletno-sletnih staza nije veća od 2.000 m, i

b) koja pruža isključivo direktne letove (point-to-point service) između ili unutar europskih država, te

c) gdje je značajan broj stanovnika objektivno izložen utjecaju buke zrakoplova i gdje svako povećanje broja operacija zrakoplova istovremeno znači posebno visoku razinu smetnji stanovnika izazvanih bukom zrakoplova.

Te zračne luke navedene su u Prilogu I ovoga Pravilnika.

3) operacija zrakoplova (movement of the aircraft): jedno slijetanje ili jedno uzlijetanje zrakoplova,

4) operativna ograničenja (operating restrictions): aktivnosti u svezi sa bukom, kojima se ograničava ili smanjuje pristup civilnih podzvučnih mlaznih aviona zračnoj luci. Toj grupi aktivnosti pripadaju i:

a) operativna ograničenja kojima je cilj zabrana operacija zrakoplovima granične sukladnosti na pojedinim zračnim lukama, kao i

b) djelomična operativna ograničenja, za operacije podzvučnih mlaznih aviona u nekom vremenskom razdoblju,

5) uravnotežen pristup (balanced approach): pristup na temelju kojeg se u obzir uzimaju raspoložive mjere kojima će se rješavati problem buke na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske, osobito predvidivi učinak smanjenja buke na samom njezinom izvoru, planiranje i upravljanje korištenjem zemljišta, te uvođenje operativnih ograničenja i operativnih procedura za smanjenje buke,

6) zainteresirane strane (interested parties): fizičke ili pravne osobe:

a) na koje utječu ili bi mogle utjecati mjere za smanjenje buke uključujući operativna ograničenja, ili

b) koje imaju opravdan interes za uvođenje mjera za smanjenje buke uključujući operativna ograničenja,

7) zračna luka (airport): civilna zračna luka na teritoriju Republike Hrvatske na kojoj je u kalendarskoj godini više od 50.000 operacija civilnih podzvučnih mlaznih zrakoplova (operacijom se smatra uzlijetanje ili slijetanje), pri čemu se u obzir mora uzeti prosječni godišnji broj tih zrakoplova u prethodne tri kalendarske godine prije početka primjene ovoga Pravilnika na tu zračnu luku,

8) zrakoplovi granične sukladnosti (marginally compliant aircraft): civilni podzvučni mlazni avioni koji udovoljavaju certifikacijskim limitima definiranim u ICAO Dodatku 16, Svesku 1, Dijelu II, Poglavlju 3. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, pri čemu:

a) kumulativna granica (cumulative margin) nije veća od 5 EPNdB, gdje EPNdB znači stvarno opaženu buku u decibelima (Effective Perceived Noise in decibels),

b) kumulativna granica podrazumijeva stvarno opaženu buku izraženu u decibelima (EPNdB) kojoj su dodane pojedinačne granične vrijednosti (individual margins) (na primjer: razlike između razine buke definirane u svjedodžbi o buci (certificated noise level) i najveće dopuštene razine buke (maximum permitted noise level) na svakoj od tri referentne pozicije za mjerenje buke definirane u ICAO Dodatku 16, Svesku 1, Dijelu II, Poglavlju 3. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu.

Nadležna tijela

Članak 4.

(1) Operator zračne luke odgovoran je za uvođenje operativnih ograničenja i drugih mjera predviđenih ovim Pravilnikom.

(2) Za osiguravanje provedbe odredaba ovoga Pravilnika nadležna tijela su Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) i ministarstvo nadležno za poslove civilnog zračnog prometa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u okviru nadležnosti propisanih Zakonom o zračnom prometu i ovim Pravilnikom.

Opća pravila u upravljanju bukom zrakoplova

Članak 5.

(1) Jedna od mjera za smanjenja buke na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske jesu ekonomski poticaji koji predstavljaju sastavni dio politike Republike Hrvatske u upravljanju bukom na zračnim lukama.

(2) Operativna ograničenja i druge mjere primijenjene u cilju kontrole i smanjenja buke na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske moraju biti:

a) objektivni, transparentni i nediskriminirajući s osnova državne pripadnosti ili identiteta zračnog prijevoznika ili proizvođača zrakoplova,

b) utemeljeni na kvalitetnoj procjeni troškova i koristi, koje su izravna i neizravna posljedica njihove primjene, te odgovarajućim operativnim, tehničkim i tehnološkim posebnostima zračne luke na koju se odnose,

c) utemeljeni na emisiji buke koju zrakoplov proizvodi, utvrđenoj tijekom postupka provedenog u skladu s ICAO Dodatkom 16, Sveskom 1 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, treće izdanje (srpanj 1993.).

(3) Operativna ograničenja i druge mjere kontrole i smanjenja buke na zračnoj luci ne smiju biti primijenjeni u mjeri većoj od one koja je dovoljna za realizaciju postavljenih ciljeva za tu zračnu luku.

Procjena

Članak 6.

(1) U cilju kvalitetne procjene i donošenja odluke o operativnim ograničenjima, koliko je moguće vezano za ta operativna ograničenja i za karakteristike zračne luke u obzir moraju biti uzete informacije sadržane u Prilogu II ovoga Pravilnika.

(2) Projekti zračne luke za koje je utjecaj na okoliš procijenjen na temelju Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša te Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, smatraju se usklađenima sa stavkom 1. ovoga članka uz uvjet da su, koliko je to moguće, u obzir uzete informacije sadržane u Prilogu II ovoga Pravilnika. Procjena izloženosti buci iz točke 4.2 tog Priloga mora biti provedena korištenjem indikatora buke Lden i Lnight koji su definirani Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke.

(3) Stavci 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se na:

a) operativna ograničenja primijenjena u zračnim lukama prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika,

b) manje tehničke promjene u djelomičnim operativnim ograničenjima koja nemaju značajniji financijski učinak na zračne prijevoznike koji slijeću na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj, primijenjenima nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Operativna ograničenja za zrakoplove granične sukladnosti

Članak 7.

(1) Ukoliko procjena svih raspoloživih mjera, uključujući i djelomična operativna ograničenja, provedena u skladu sa člankom 6. ovoga Pravilnika, pokaže da postizanje ciljeva ovoga Pravilnika zahtijeva uvođenje ograničenja ciljanih na povlačenje iz operacija zrakoplova granične sukladnosti na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske, tada se za zračnu luku koja se razmatra primjenjuju sljedeća pravila:

a) šest mjeseci od datuma kada je završena procjena i odlučeno o primjeni operativnih ograničenja za zrakoplove granične sukladnosti, najveći dopušteni broj operacija takvih zrakoplova ne smije biti veći od broja operacija takvih zrakoplova u istom razdoblju prethodne godine na toj zračnoj luci,

b) po isteku šest mjeseci iz točke a) ovoga stavka, u razdoblju ne kraćem od daljnjih šest mjeseci svakom operatoru zrakoplova granične sukladnosti koji slijeću na određenu zračnu luku, operator zračne luke može uputiti zahtjev da broj operacija takvih zrakoplova smanji za najviše 20% u odnosu na ukupni broj operacija takvih zrakoplova u prethodnoj kalendarskoj godini.

(2) U zavisnosti od procjene utemeljene na članku 6. ovoga Pravilnika, operator gradske zračne luke iz popisa u Prilogu I ovoga Pravilnika može uvesti za operatore zrakoplova granične sukladnosti i strože mjere od onih navedenih u stavku 1. ovoga članka, uz uvjet da te mjere ne utječu na civilne podzvučne mlazne avione koji su na temelju originalne ili obnovljene svjedodžbe o buci usklađeni sa standardima iz ICAO Dodatka 16, Sveska 1, Dijela II, Poglavlja 4 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu.

Izuzeće za posebne operacije zrakoplova

Članak 8.

(1) U pojedinačnim slučajevima, na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske mogu se odobriti pojedinačne operacije zrakoplova granične sukladnosti koje se inače ne bi mogle izvoditi na temelju ostalih odredbi ovoga Pravilnika, u slučaju kada je riječ o:

a) zrakoplovima čije su pojedinačne operacije toliko iznimne prirode da ne bi bilo razumno uskratiti privremeno izuzeće,

b) nekomercijalnim operacijama zrakoplova u svrhu tehničkih preinaka, popravaka ili održavanja.

(2) Izuzeće iz stavka 1. ovog članka odobrava operator zračne luke uz prethodno mišljenje Agencije.

Konzultacije i transparentnost

Članak 9.

(1) U primjeni članka 6. stavaka 1. i 2., te članka 7. ovoga Pravilnika, operator zračne luke je obvezan konzultirati se sa svim zainteresiranim stranama, o čemu vodi pisanu dokumentaciju.

(2) Konzultacije će se provoditi najmanje jednom godišnje.

Prethodna obavijest

Članak 10.

(1) Odluku o svakom novom operativnom ograničenju i objašnjenje razloga za njegovo uvođenje, operator zračne luke je obvezan objaviti u Zborniku zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP) najkasnije:

a) 6 mjeseci prije stupanja na snagu operativnog ograničenja utemeljenog na članku 7. stavku 1. točki a) ovoga Pravilnika,

b) 12 mjeseci prije stupanja na snagu operativnog ograničenja utemeljenog na članku 7. stavku 1. točki b) i članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika,

c) 2 mjeseca prije održavanja konferencije o redu letenja (scheduling conference) za razdoblje u kojem se planira uvođenje operativnog ograničenja utemeljenog na članku 7. ovoga Pravilnika.

(2) O svakom novom operativnom ograničenju koje će se primijeniti na nekoj zračnoj luci na teritoriju Republike Hrvatske, Ministarstvo bez odlaganja izvješćuje druge zemlje članice Europske unije i Europsku komisiju.

Zaštita prava

Članak 11.

(1) Protiv odluke o operativnom ograničenju donesene na temelju članka 6. stavka 3. točke b) i članka 7. ovoga Pravilnika, zainteresirana strana može uputiti prigovor Agenciji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o operativnom ograničenju.

(2) Agencija će na temelju dostavljenog prigovora utvrditi činjenično stanje i mišljenje o tome, zajedno sa prigovorom, dostaviti Ministarstvu.

(3) Na temelju dostavljenih prigovora i mišljenja Agencije iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo odlučuje o prigovoru.

Dostavljanje informacija

Članak 12.

Ministarstvo, na zahtjev Europske komisije, dostavlja tražene informacije radi sastavljanja izvješća o primjeni ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 13.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku zrakoplova na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 120/2011).

Klasa: 011-01/13-01/31

Urbroj: 530-06-1-1-13-4

Zagreb, 25. ožujka 2013.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG I

POPIS GRADSKIH ZRAČNIH LUKA

Berlin-Tempelhof

Stockholm Bromma

London City

Belfast City

Port lotniczy Łódź – Lublinek


PRILOG II

INFORMACIJE IZ ČLANKA 6. STAVKA 1.

1. POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA

1.1 Opis zračne luke uključujući podatke o:

a) kapacitetu pojedinih objekata: uzletno-sletne staze, stajanke i putničkog i/ili robnog terminala,

b) lokaciji,

c) okruženju,

d) opsegu i vrsti prometa, te

e) referentnom kodu uzletno-sletne staze i vrsti operacija aviona za koje je namijenjena.

1.2 Opis ciljeva u svezi sa zaštitom okoliša zračne luke, a s obzirom na nacionalni program zaštite okoliša.

1.3 Detalji o krivuljama jednakih razina buke na području zračne luke i u bukom ugroženom području, za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu – uključujući procjenu broja ljudi koji su pod utjecajem buke zrakoplova. Opis računalne metode koja je korištena za proračun krivulja jednakih razina buke.

1.4 Opis već poduzetih mjera u cilju kontrole i smanjenja buke zrakoplova, kao na primjer: podaci o planiranju i upravljanju korištenjem zemljišta, programi pasivne zaštite od buke s ciljem poboljšanja zvučne izolacije; operativne procedure kao što je PANS-OPS; operativna ograničenja kao što su dopuštene razine buke tijekom razdoblja noći, naknada za prekoračenje dopuštenih razina buke, izbor povoljnije uzletno-sletne staze, izbor najbolje rute u prilazu ili uzlijetanju sa zračne luke uz istovremeno praćenje stvarne rute prilaza ili uzlijetanja zrakoplova, kontinuirani nadzor razine buke i slično.

2. PLANIRANJE BUDUĆEG PROMETA BEZ UVOĐENJA NOVIH MJERA

2.1 Opis već odobrenog i primijenjenog plana razvoja zračne luke, kao na primjer: povećanje kapaciteta, proširenje uzletno-sletne staze, stajanke i/ili putničkog/robnog terminala, predviđeni budući porast prometa i vrste.

2.2 U slučaju povećanja kapaciteta pojedinih objekata ili zračne luke u cjelini, sažeti opis koristi koje su rezultat povećanja kapaciteta.

2.3 Opis učinka predviđenih razina buke bez dodatnih mjera i sa mjerama koje su planirane za smanjenje utjecaja buke u istom razdoblju.

2.4 Predviđene krivulje jednakih razina buke u budućem razdoblju, uključujući i analizu izloženosti broja ljudi koji će biti izloženi određenim razinama buke, pri čemu je potrebno razlikovati već postojeće stambene objekte/naselja od planiranih stambenih objekata/naselja.

2.5 Procjena posljedica i mogućih troškova ukoliko se ne poduzmu mjere u cilju kontrole povećanja razine buke – ako se očekuje povećanje.

3. PROCJENA DODATNIH MJERA

3.1 Pregled dodatnih mjera koje su primjenjive kao dio različitih mogućnosti koje proizlaze iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika i osobito naznaku glavnih razloga za njihov odabir. Sažeti opis mjera koje su izabrane za daljnju analizu i detaljne informacije o troškovima koje će izazvati njihovo uvođenje; procijenjeni broj ljudi koji će imati koristi od primjene tih mjera, te vremensko razdoblje djelovanja svake od izabranih mjera; ocjena uspješnosti svake pojedine mjere

3.2 Procjena troškova i koristi koji su izravna i neizravna posljedica izabranih mjera, uzimajući u obzir i socio-ekonomske učinke tih mjera na korisnike zračne luke: operatore koji se bave prijevozom putnika i tereta; putnike te lokalno stanovništvo.

3.3 Pregled mogućih utjecaja izabranih mjera na okoliš zračne luke, ali i na konkurentnost drugih zračnih luka, operatora i ostalih zainteresiranih strana.

3.4 Razlozi zbog kojih su izabrane baš te mjere.

3.5 Ne-tehnički (opisni) sažetak.

4. ODNOS PREMA DIREKTIVI 2002/49/EZ O PROCJENI I UPRAVLJANJU BUKOM

4.1 Karte buke ili akcijski planovi izrađeni na temelju Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke koriste se u cilju osiguranja informacija koje se traže ovim Prilogom.

4.2 Procjena izloženosti buci, na primjer: izrada strateške karte buke i analiza broja ljudi izloženih određenim razinama buke mora biti provedena korištenjem indikatora buke: Lden i Lnight, kako su definirani Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke, ako postoje.

39 03.04.2013 Pravilnik o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku zrakoplova na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske 39 03.04.2013 Pravilnik o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku zrakoplova na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske