Pravilnik o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama

NN 39/2013 (3.4.2013.), Pravilnik o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

731

Na temelju članka 142. stavka 8. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09 i 84/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VREMENSKIM SLOTOVIMA I USUGLAŠAVANJU REDOVA LETENJA NA ZRAČNIM LUKAMA

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se provedbene odredbe za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ-a) br. 95/93 od 18. siječnja 1993. o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice (u daljnjem tekstu: Uredba (EEZ) 95/93).

(2) Kada se odredbe ovoga Pravilnika pozivaju na Uredbu (EEZ) 95/93, podrazumijevaju se i Uredba (EZ) 894/2002, Uredba (EZ) 1554/2003, Uredba (EZ) 793/2004 i Uredba (EZ) 545/2009, kojima je izmijenjena i dopunjena Uredba (EEZ) 95/93.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EEZ) 95/93.

Uvjeti za usuglašavanje redova letenja i koordiniranje zračnih luka

Članak 3.

(1) Kada je to potrebno, zračna luka može promijeniti svoj status u reguliranu ili koordiniranu zračnu luku.

(2) Promjenu statusa zračne luke u reguliranu ili koordiniranu mogu inicirati:

(a) operator zrakoplova koji čini više od 50% svih operacija zrakoplova u toj zračnoj luci,

(b) operator te zračne luke,

(c) Ministarstvo nadležno za poslove civilnog zračnog prometa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

ili

(d) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Promjena statusa zračne luke provest će se u skladu s postupkom propisanim u Uredbi (EEZ) 95/93.

(4) U smislu provedbe članka 3. Uredbe (EEZ) 95/93, za odlučivanje o statusu zračnih luka nadležno je Ministarstvo.

Regulator redova letenja i koordinator slotova

Članak 4.

U smislu provedbe članka 4. Uredbe (EEZ) 95/93:

(a) usuglašavanje redova letenja na reguliranim zračnim lukama obavljaju te zračne luke;

(b) neovisnog koordinatora slotova za koordinirane zračne luke određuje Ministarstvo;

(c) Ministarstvo osigurava da regulator redova letenja i koordinator slotova postupaju na način propisan Uredbom (EEZ) 95/93.

Koordinacijski odbor

Članak 5.

(1) U smislu provedbe članka 5. Uredbe (EEZ) 95/93:

(a) operator koordinirane zračne luke osniva Koordinacijski odbor za tu zračnu luku;

(b) Koordinacijski odbor mora biti osnovan u roku od 30 dana od dana promjene statusa zračne luke u koordiniranu

(c) Ministarstvo određuje predstavnika koji će u ime Republike Hrvatske sudjelovati kao promatrač na sastancima Koordinacijskog odbora;

(d) izvješće sa rasprave iz članka 5. Uredbe (EEZ) 95/93 dostavlja se Ministarstvu i Agenciji.

Parametri za dodjelu slotova

Članak 6.

U smislu provedbe članka 6. Uredbe (EEZ) 95/93:

(a) operator koordinirane zračne luke obvezno najmanje dvaput godišnje organizira sastanak u cilju utvrđivanja parametara za dodjelu slotova;

(b) na sastancima iz točke (a) ovoga članka uz operatora zračne luke obavezno sudjeluju još i koordinator slotova i Koordinacijski odbor.

Lokalne upute

Članak 7.

U smislu provedbe članka 5. stavka 3. i članka 8. stavka 5. Uredbe (EEZ) 95/93:

(a) lokalne upute su operativne mjere utemeljene na specifičnostima zračne luke na koju se odnose;

(b) na prijedlog bilo kojeg člana, Koordinacijski odbor predlaže lokalne upute i podnosi ih Agenciji na odobrenje;

(c) lokalne upute se predlažu i u slučajevima privremenog naglog porasta potražnje za postojećim kapacitetima zračne luke odnosno kratkotrajnog naglog umanjenja postojećih kapaciteta zračne luke;

(d) Agencija će o odobrenim lokalnim uputama obavijestiti Ministarstvo.

Obveza obavljanja javne usluge

Članak 8.

U smislu provedbe članka 9. Uredbe (EEZ) 95/93 nadležno tijelo je Ministarstvo.

Baza slotova

Članak 9.

U smislu provedbe članka 10. stavaka 5. i 9. Uredbe (EEZ) 95/93 nadležno tijelo je Ministarstvo.

Rješavanje prigovora

Članak 10.

U smislu pojma »država članica« iz članka 11. Uredbe (EEZ) 95/93, nadležno tijelo je Ministarstvo.

Odnosi s trećim državama

Članak 11.

U smislu provedbe članka 12. Uredbe (EEZ) 95/93 nadležno tijelo je Ministarstvo.

Izvještavanje i suradnja

Članak 12.

U smislu provedbe članka 14a. Uredbe (EEZ) 95/93 nadležno tijelo je Ministarstvo.

Stupanje na snagu

Članak 13.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama (»Narodne novine«, broj 110/09 i 84/10).

Klasa: 011-01/13-01/47

Urbroj: 530-06-1-1-13-4

Zagreb, 25. ožujka 2013.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.