Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

NN 40/2013 (5.4.2013.), Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

736

Na temelju članka 11. stavka 6. i članka 17. stavka 7. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/2012 i 28/2013) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine donijela

UREDBU

O POTICANJU INVESTICIJA I UNAPREĐENJU INVESTICIJSKOG OKRUŽENJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje oblik i obvezni sadržaj Prijave za korištenje poticajnih mjera (u daljnjem tekstu: Prijava) s pripadajućim obrascima; postupak Prijave, odobravanja i korištenja poticajnih mjera za investicije; obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o korištenju poticajnih mjera za investicije; visina iznosa poticaja za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom kao i kriteriji za određivanje konkretne visine iznosa poticaja za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom te druga pitanja s tim u vezi.

Članak 2.

(1) Ova Uredba primjenjuje se na poduzetnike – fizičke osobe (obrtnike) koji su obveznici poreza na dobit ili trgovačka društva, registrirana na teritoriju Republike Hrvatske, a koji na temelju Prijave imaju pravo na ostvarenje statusa nositelja poticajnih mjera za investicije, sukladno Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Ova Uredba ne primjenjuje se na:

– poduzetnike u teškoćama, koji ne mogu ostvariti status nositelja poticajnih mjera za investicije, sukladno članku 6. točkama 1. i 3. Zakona, odnosno one poduzetnike na koje se primjenjuju pravila iz Odluke o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje (»Narodne novine«, br. 20/2007 i 119/2011);

– poduzetnike u industriji čelika i industriji sintetičkih vlakana koji ne mogu ostvariti status nositelja poticajnih mjera za investicije, sukladno članku 6. točkama 1. i 3. Zakona, odnosno one poduzetnike koji pretežito obavljaju djelatnosti definirane pravilima o regionalnim potporama iz razdjela 6. točke (a) Odluke o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 83/2012);

– poduzetnike u industriji brodogradnje (izgradnja pomorskih objekata na vlastiti pogon – bruto tonaže veće ili jednake 100) koji ne mogu ostvariti status nositelja poticajnih mjera za investicije, sukladno članku 6. točkama 1. i 3. Zakona, odnosno one poduzetnike koji pretežito obavljaju djelatnosti sadržane u pravilima o potporama sektoru brodogradnje iz razdjela 18. točke (b) Odluke o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 83/2012);

– poduzetnici u sektoru prometa koji ne mogu ostvariti status nositelja poticajnih mjera za investicije, sukladno članku 6. točkama 1. i 3. Zakona, odnosno one poduzetnike koji pretežito obavljaju djelatnosti sadržane u pravilima o potpori prometu iz razdjela 24. Odluke o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama i u pravilima o potpori u prometu iz Odluke o objavljivanju Pravila o potpori u prometu (»Narodne novine«, br. 141/2008 i 31/2010); te

– poduzetnike koji obavljaju zamjensku investiciju, a koji ne mogu ostvariti status nositelja poticajnih mjera za ulaganje, sukladno članku 6. točkama 1. i 3. Zakona, osim ako se radi o modernizaciji ili poboljšanju poslovnog procesa, te se ne uračunava u iznos početne investicije. Zamjenskom investicijom smatra se ono ulaganje gdje se zamjenjuju postojeće građevine ili oprema/strojevi, ili dijelovi te opreme/strojeva, s novom građevinom ili opremom/strojevima, s povećanjem proizvodnog kapaciteta za manje od 25% ili bez promjene u osnovi proizvodnje ili primijenjenoj tehnologiji. Zamjenskom investicijom ne smatra se potpuno rušenje postojeće građevine starije od 30 godina, te njezina zamjena novom građevinom, niti temeljita obnova postojeće građevine. Obnova se smatra temeljitom ako troškovi iznose najmanje 50% vrijednosti postojeće građevine.

OBLIK I OBVEZNI SADRŽAJ PRIJAVE

Članak 3.

(1) Prijava se podnosi na obrascima propisanim ovom Uredbom.

(2) Sadržaj obrazaca pod oznakama OP-1 do OP-8 na kojima se podnosi Prijava, propisan je u Prilozima od 1. do 8. ove Uredbe i čine njezin sastavni dio.

(3) Uz Prijavu obvezno se prilažu sljedeći dokumenti i podaci:

– izvod iz sudskog registra, odnosno izvod iz obrtnog registra podnositelja Prijave, i ovisno je li podnositelj Prijave pravna, odnosno fizička osoba – obrtnik, ne stariji od tri mjeseca,

– rješenje Porezne uprave o obvezi plaćanja poreza na dobit, u slučaju kada je podnositelj Prijave fizička osoba – obrtnik,

– podaci o financijskom stanju podnositelja Prijave (godišnji financijski izvještaj za prethodne tri godine ili revizorski izvještaj),

– poslovni plan za narednih pet godina, s projekcijom financijskih izvještaja (bilanca i račun dobiti i gubitka).

(4) Uz Prijavu podnositelj zahtjeva za korištenje poticajnih mjera za investicije može priložiti popis referenci i ostale priloge koje podnositelj Prijave smatra bitnim za dokazivanje opravdanosti korištenja poticajnih mjera za investicije.

(5) Na zahtjev nadležnog ministarstva iz članka 6. točke 13. Zakona, podnositelj Prijave dužan je dostaviti i druge tražene podatke potrebne za ocjenu osnovanosti Prijave.

Članak 4.

Podnositelj Prijave dostavit će Prijavu nadležnom ministarstvu u čiji djelokrug spada predmetno investiranje sukladno Zakonu.

POSTUPAK PO PRIJAVI, ODOBRAVANJE I KORIŠTENJE POTICAJNIH MJERA

Članak 5.

(1) Nadležno ministarstvo, na temelju uredne Prijave, po prethodno pribavljenim suglasnostima Ministarstva financija – Porezne uprave, a kada podnositelj Prijave traži i primjenu carinske povlastice Ministarstva financija – Carinske uprave, te u suradnji s drugim ministarstvima u čiji djelokrug spada predmetno investiranje, izdaje Potvrdu o dodjeli statusa poticajnih mjera (u daljnjem tekstu: Potvrda), kojom se potvrđuje da podnositelj Prijave ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i ovom Uredbom, te mu se dodjeljuje status nositelja poticajnih mjera za investicije.

(2) Prijava će se smatrati urednom kada ispunjava sve zahtjeve – podatke i dokumente propisane ovom Uredbom.

(3) Potvrdu nadležno ministarstvo izdaje u roku 60 dana od dana zaprimanja uredne Prijave, u potpunosti sukladne uvjetima iz Zakona i ove Uredbe.

(4) Ukoliko iz zaprimljene Prijave nadležno ministarstvo utvrdi da podnositelj prijave ne ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i ovom Uredbom, nadležno ministarstvo će u roku 60 dana od dana zaprimanja Prijave izdati obavijest o neispunjavanju uvjeta za ostvarenje statusa nositelja poticajnih mjera za investicije.

Članak 6.

(1) Troškovi koji se u Prijavi iskazuju kao troškovi poduzeti u vezi s građevinskim radovima i uplaćeni predujmovi troškova neće biti priznati kao opravdani troškovi investicije ako su nastali prije podnošenja Prijave.

(2) Kao opravdani troškovi investicije smatraju se troškovi nastali unutar tri godine od početka investicije, odnosno troškovi nastali do završetka radova, ako se isti završe u kraćem vremenskom periodu od tri godine od početka investicije.

Članak 7.

Ako iz Prijave proizlazi namjera korištenja poreznih povlastica, Potvrda iz članka 5. ove Uredbe sadrži:

– odredbu da je korištenje porezne povlastice regulirano člankom 9. Zakona. Korištenje porezne povlastice omogućeno je od trenutka stjecanja statusa nositelja poticanih mjera, odnosno u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije. Tvrtka korisnik poticajnih mjera već po isteku prve godine investicije može koristiti poreznu olakšicu u smislu smanjenja, odnosno oslobođenja propisane stope poreza na dobit, ali uz uvjet propisanog izvršenog ulaganja člankom 9. Zakona te uz uvjet otvaranja novih radnih mjesta povezanih s investicijom unutar razdoblja od tri godine od početka investicije. U svakoj narednoj godini će se koristiti porezna povlastica za koju je u toj godini zadovoljen kriterij visine investicije propisan člankom 9. Zakona, a kriterij broja novih radnih mjesta mora sukladno istom članku Zakona biti zadovoljen unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja.

– vremenski rok korištenja porezne povlastice reguliran je člankom 9. Zakona, i iznosi do 10 godina od godine početka ulaganja. Razdoblje korištenja porezne povlastice može biti i kraće u slučaju kada se prije isteka desetogodišnjeg perioda dosegne maksimalni intenzitet potpore utvrđen kartom regionalnih potpora.

Članak 8.

(1) Ako iz Prijave proizlazi namjera uvoza opreme i ostvarivanja carinske povlastice, Potvrda iz članka 5. ove Uredbe sadrži i:

– odredbu da je oprema koja je predmet uvoza podobna za uporabu u svrhu obavljanja registriranih djelatnosti nositelja povlastica,

– specifikaciju opreme koja se uvozi, iskazanu prema tarifnim stavkama u Carinskoj tarifi, te količini i ukupnoj vrijednosti,

– okvirni rok uvoza opreme, a unutar utvrđenog razdoblja realizacije investicije.

(2) Oslobođenje od plaćanja uvozne carine ostvaruje se podnošenjem Potvrde iz članka 5. ove Uredbe, uz deklaraciju za puštanje robe u slobodan promet, nadležnoj carinarnici.

Članak 9.

(1) Oprema uvezena uz oslobođenje od plaćanja uvozne carine, ne smije se prije isteka roka obveznog čuvanja investicije prodati ili otuđiti po drugoj osnovi, posuditi, dati drugom na uporabu, u zalog, u najam ili dati kao osiguranje za druge obveze, bez prethodne pisane obavijesti Carinskoj upravi o tome i prije izvršenja obračuna carine i plaćanja carinskog duga.

(2) U slučaju nastupa okolnosti iz stavka 1. ovoga članka obračun carinske pristojbe obavlja se po stopi koja se primjenjuje na dan nastupa tih okolnosti, a na osnovi vrste robe i carinske vrijednosti koju je na taj dan utvrdila ili prihvatila carinarnica.

Članak 10.

Ako iz Prijave proizlazi namjera korištenja potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom, odnosno potpora za opravdane troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom, Potvrda iz članka 5. ove Uredbe sadrži:

– odredbu da su novootvorena radna mjesta, kao i usavršavanje, povezana s provedbom investicijskog projekta, te se otvaraju kao posljedica povećane učinkovitosti kapaciteta nositelja poticajnih mjera stvorenih investicijskim projektom, te su direktno vezana uz aktivnosti investicijskog projekta i omogućuju obavljanje registriranih djelatnosti nositelja poticajnih mjera,

– utvrđenu visinu bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta i potpore za usavršavanje povezanih s investicijskim projektom, uz uvjet da visina bespovratne novčane potpore za usavršavanje povezane s investicijskim projektom može iznositi maksimalno do 50% visine bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, a sukladno maksimalno dopuštenim intenzitetima potpore u slučaju općeg i posebnog usavršavanja.

Članak 11.

(1) Pri utvrđivanju dinamike odobrenja bespovratnih novčanih potpora iz članka 10. ove Uredbe, nadležno ministarstvo odobrit će bespovratnu novčanu potporu po isteku prve godine od otvaranja novih radnih mjesta, odnosno usavršavanja povezanog s investicijskim projektom i to uz uvjet da je nositelj poticajnih mjera u tom roku nadležnom ministarstvu dužan dostaviti:

a) ugovore o radu sa sufinanciranom osobom u najmanjem trajanju od 12 mjeseci,

b) preslik prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na kojoj je vidljiva potvrda o učinjenoj prijavi,

c) preslik prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na kojoj je vidljiva potvrda o učinjenoj prijavi,

d) obračun plaće za proteklih 12 mjeseci,

e) financijsku dokumentaciju kojom se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za isplatu bespovratne novčane potpore (prosječan broj zaposlenih i iznos uplaćenih bruto plaća) – propisano izvješće o primicima predano i ovjereno u Poreznoj upravi, za razdoblje od 12 mjeseci do dana dostave zahtjeva,

f) potvrdu Porezne uprave o stanju duga,

g) program usavršavanja,

h) troškovnik usavršavanja koji sadrži:

– račune ili ostale isprave kojima se dokazuje trošak za usavršavanja, izdane od strane trećih osoba, ovlaštenih te certificiranih za poslove usavršavanja od strane tijela državne uprave ili drugih ovlaštenih tijela i institucija Republike Hrvatske i/ili,

– dokaze o troškovima instruktora i mentora, putnim troškovima polaznika usavršavanja i ostalim tekućim troškovima vezanim uz izvođenje programa usavršavanja – savjetodavne usluge,

i) instrument osiguranja naplate potraživanja, a za slučaj kršenja odredbi Zakona na temelju kojih je odobren status nositelja poticajnih mjera, te

j) pisanu Izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka.

(2) Dokazi iz stavka 1. podstavaka a), b), c) i d) ovoga članka dostavljaju se za svaku pojedinu osobu za koju poslodavac traži isplatu bespovratne novčane potpore.

(3) Pri utvrđivanju iznosa poticaja za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom nositelju poticajnih mjera odobrit će se 100% iznosa poticaja propisanih člankom 11. stavcima 1., 2., i 3. Zakona, ukoliko se zapošljavanje odnosi na:

– nezaposlenu osobu koja je prije sklapanja ugovora o radu s nositeljem poticajnih mjera bila minimalno tri mjeseca prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ili

– osobu koja se prvi puta zapošljava i to osobu bez zanimanja, osobu pomoćnih zanimanja i strukovnih zanimanja, do 25 godina starosti, bez prijave u evidenciji nezaposlenih, ili

– osobu koja se prvi put zapošljava, stečene srednje, više ili visoke stručne spreme, do 29 godina starosti, bez prijave u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ili

– osobu do 29 godina starosti koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u roku od 90 dana od dana diplomiranja, stjecanja zvanja/zanimanja po završetku redovnog srednjoškolskog obrazovanja ili osobu bez zanimanja po završetku osnovnoškolskog obrazovanja, ili

– osobu kojoj je otkazan ugovor o radu zbog otvaranja stečajnog postupka.

(4) Radi dokazivanja uvjeta propisanih stavkom 3. ovoga članka nositelj poticajnih mjera dužan je, pored dokaza iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti nadležnom ministarstvu i:

– potvrdu o otvaranju stečajnog postupka,

– potvrdu da se osoba za koju poslodavac traži isplatu bespovratne novčane potpore nalazi u Programu zbrinjavanja viška radnika,

– potvrdu prijave iz evidencije nezaposlenih hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i

– preslik radne knjižice za svaku pojedinu osobu za koju poslodavac traži isplatu bespovratne novčane potpore.

(5) Ukoliko zapošljavanje povezano s investicijom ne ispunjava uvjete propisane stavkom 3. ovoga članka nositelju poticajnih mjera odobrit će se 40% iznosa poticaja propisanih člankom 11. stavcima 1., 2., i 3. Zakona.

(6) Pri utvrđivanju opravdanosti odobrenja bespovratnih novčanih potpora iz članka 10. ove Uredbe, kao novootvorena radna mjesta i usavršavanje povezano s ulaganjem neće se smatrati međusobno zapošljavanje i usavršavanje između povezanih društava i povezanih osoba, prema Općem poreznom zakonu i Odluci kojom se propisuje objavljivanje općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora.

(7) Međusobnim zapošljavanjem i usavršavanjem između povezanih društava i povezanih osoba iz stavka 6. ovoga članka smatrat će se i zapošljavanje i usavršavanje osoba koje su radile u povezanom društvu ili povezanoj osobi unutar tri mjeseca prije sklapanja ugovora o radu s nositeljem poticajnih mjera, neovisno o tome što su u međuvremenu bile zaposlene i u nekom drugom društvu ili osobi koja nije povezana s nositeljem poticajnih mjera u smislu stavka 6. ovoga članka.

(8) Kao međusobno zapošljavanje i usavršavanje između povezanih društava i povezanih osoba iz stavka 6. ovoga članka neće se smatrati zapošljavanje i usavršavanje osoba koje su ranije bile zaposlene u društvu ili osobi povezanom s nositeljem poticajnih mjera, osim ako su prije sklapanja ugovora o radu s nositeljem poticajnih mjera bile minimalno tri mjeseca prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

(9) Radi dokazivanja uvjeta propisanih stavcima 7. i 8. ovoga članka nositelj poticajnih mjera dužan je dostaviti nadležnom ministarstvu preslik radne knjižice za svaku pojedinu osobu za koju poslodavac traži isplatu bespovratne novčane potpore i Potvrdu prijave iz evidencije nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Članak 12.

Ako iz Prijave proizlazi namjera korištenja bespovratne novčane potpore za dugotrajnu imovinu povezanu s investicijskim projektom, odnosno za korištenje poticajne mjere za razvojno-inovacijske aktivnosti, Potvrda iz članka 5. ove Uredbe sadrži:

– odredbu da dugotrajna imovina, odnosno oprema/strojevi koji se koriste u okviru razvojno-inovacijskih aktivnosti i koji predstavljaju investiciju u dugotrajnu imovinu nositelja poticajnih mjera, predstavljaju opremu/strojeve klasificirane kao oprema/strojevi visoke tehnologije sukladno nacionalnoj/međunarodnoj klasifikaciji opreme koja spada u kategoriju opreme visoke tehnologije, te su direktno vezani uz aktivnosti investicijskog projekta i omogućuju obavljanje registriranih djelatnosti nositelja poticajnih mjera,

– utvrđenu visinu bespovratne novčane potpore za dugotrajnu imovinu, odnosno opremu/strojeve koji se koriste u okviru razvojno-inovacijskih aktivnosti, a koji predstavljaju investiciju u dugotrajnu imovinu nositelja poticajnih mjera.

Članak 13.

(1) Pri utvrđivanju dinamike odobravanja bespovratne novčane potpore iz članka 12. ove Uredbe, a sukladno maksimalno dopuštenom intenzitetu potpore propisanim Zakonom, nadležno ministarstvo odobrit će bespovratnu novčanu potporu nakon unosa dugotrajne imovine, odnosno opreme za razvojno-inovacijske aktivnosti u vlasništvo nositelja poticajnih mjera, počevši od isteka prve godine investicijskog projekta, odnosno počevši od isteka prve godine po dobivanju statusa nositelja poticajnih mjera i to uz uvjet da je nositelj poticajnih mjera u tom roku nadležnom ministarstvu dužan dostaviti:

– financijska izvješća nositelja poticajnih mjera iz kojih je razvidan unos dugotrajne imovine, odnosno opreme za razvojno-inovacijske aktivnosti u vlasništvo nositelja poticajnih mjera, te se time ispunjavaju uvjeti za isplatu bespovratne novčane potpore,

– dokaze o izgradnji ili kupnji dugotrajne imovine, odnosno opreme za razvojno-inovacijske aktivnosti sa specifikacijom troškova izgradnje ili nabave,

– materijalne dokaze da predmetna dugotrajna imovina, odnosno oprema razvojno-inovacijske aktivnosti, koja predstavlja ulaganje u nositelja poticajnih mjera, predstavlja opremu klasificiranu kao oprema visoke tehnologije, sukladno standardnoj nacionalnoj/međunarodnoj klasifikaciji opreme,

– instrument osiguranja naplate potraživanja, a za slučaj kršenja odredbi Zakona na temelju kojih je odobren status nositelja poticajnih mjera, te

– pisanu Izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka.

(2) Pod kategorijom opreme visoke tehnologije u smislu investiranja u razvojno-inovacijske aktivnosti smatra se ulaganje isključivo u novu opremu koja se koristi za proizvodno-razvojne i inovacijske procese, a ne za procese poslovne administracije.

(3) Pod pojmom visoke tehnologije u smislu investiranja u razvojno-inovacijske aktivnosti smatraju se one industrije i one aktivnosti koje se temelje na znanju, koje imaju značajan udio ulaganja u istraživanje i razvoj, relativno brz tehnološki napredak, dugotrajne razvojne faze i potencijal brzog rasta opsega proizvodnje.

Članak 14.

Ako iz Prijave koja se odnosi na ulaganje proizlazi namjera korištenja bespovratne novčane potpore za ulaganje u dugotrajnu imovinu povezanu s poticajnim mjerama za kapitalne troškove investicijskog projekta, Potvrda iz članka 5. ove Uredbe sadrži:

– odredbu da dugotrajna imovina povezana s kapitalnim troškovima investicijskog projekta predstavlja ulaganje u vlasništvo nositelja poticajnih mjera, te je direktno vezana uz aktivnosti investicijskog projekta i omogućuje obavljanje registriranih djelatnosti nositelja poticajnih mjera,

– utvrđenu visinu bespovratne novčane potpore za ulaganje u dugotrajnu imovinu, povezanu s kapitalnim troškovima investicijskog projekta,

Članak 15.

Pri utvrđivanju dinamike odobrenja bespovratnih novčanih potpora iz članka 14. ove Uredbe, a sukladno maksimalno dopuštenim intenzitetima potpora propisanim Zakonom, nadležno ministarstvo odobrit će bespovratno novčanu potporu nakon unosa dugotrajne imovine u vlasništvo nositelja poticajnih mjera, pri čemu je nositelj poticajnih mjera nadležnom ministarstvu dužan dostaviti:

– financijska izvješća i dokumentaciju nositelja poticajnih mjera kojom se utvrđuje unos dugotrajne imovine u imovinu nositelja poticajnih mjera,

– specifikaciju troškova izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili ugostiteljsko-turističkog objekta, odnosno specifikaciju troškova novih strojeva, odnosno proizvodne opreme,

– račune za izgradnju i kupnju navedene dugotrajne imovine,

– materijalne dokaze da udio ulaganja u strojevima, odnosno proizvodnoj opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti ulaganja,

– materijalne dokaze da minimalno 50% od kupljenih strojeva, odnosno proizvodne opreme predstavlja opremu klasificiranu kao oprema visoke tehnologije, sukladno standardnoj nacionalnoj/međunarodnoj klasifikaciji opreme koja spada u kategoriju opreme visoke tehnologije,

– instrument osiguranja naplate potraživanja, a za slučaj kršenja odredbi Zakona na temelju kojih je odobren status nositelja poticajnih mjera, te

– pisanu Izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka.

OBVEZNI SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU POTICAJNIH MJERA ZA INVESTICIJE

Članak 16.

(1) Godišnje izvješće o korištenju poticajnih mjera za investicije koje se podnosi nadležnom ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, obvezno sadrži sljedeće:

– ispunjeni obrazac GI-1,

– izvještaj u tekstualnom obliku s opisom realizacije investicijskog projekta po svim stavkama ulaganja (dugotrajna imovina/troškovi plaća),

– godišnja izvješća o poslovanju za proteklu godinu, račun o dobiti i gubitku i bilancu uz prijavu poreza na dobit,

– analitičke kartice konta osnovnih sredstava s označenim stavkama ulaganja u dugotrajnu imovinu povezanim s investicijskim projektom,

– podatke o visini investicije u izvještajnom razdoblju izraženu u kunama,

– podatke o unosu nove opreme – vrsta i vrijednost,

– podatke o broju zaposlenih na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja – Obrazac R-Sm),

– podatke o vrsti i korištenju poticajnih mjera u izvještajnom razdoblju,

– obračun dobiti i iznosa porezne povlastice koju nositelj poticajnih mjera koristi, a sukladno odredbama članka 9. točke 5. Zakona,

– ostale podatke značajne za korištenje poticajnih mjera, odnosno poreznih i carinskih povlastica.

(2) Obrazac GI -1 iz stavka 1. ovoga članka sadržan je u Prilogu 9. ove Uredbe i čini njezin sastavni dio.

(3) Razdoblje realizacije investicijskog projekta iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka predstavlja razdoblje od početka investicije pa do ispunjenja svih preduvjeta za korištenje poticajne mjere.

(4) Ukoliko nositelj poticajnih mjera za investicije koristiti porezni poticaj bez otvaranja novih radnih mjesta, a uz uvjet da provodi modernizaciju tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona, nositelj poticajnih mjera uz godišnje izvješće mora dostaviti i podatke o specifikaciji opreme kojom je raspolagao u trenutku podnošenja Prijave za korištenje te poticajne mjere te specifikaciju opreme nabavljene u sklopu modernizacije tehnološkog procesa, odnosno druge dokumente bitne za dokazivanje opravdanosti korištenja te poticajne mjere.

(5) Pod pojmom modernizacija tehnološkog procesa iz stavka 4. ovoga članka podrazumijeva se povećanje proizvodnog kapaciteta ili promjena u osnovi proizvodnje ili primijenjenoj tehnologiji. Povećanje proizvodnog kapaciteta predstavlja povećanje kapaciteta u odnosu na postojeće kapacitete poduzeća. Promjena osnove proizvodnje predstavlja unapređenje proizvodnih procesa koji omogućuju promjenu proizvodnog asortimana. Promjena u primijenjenoj tehnologiji predstavlja uvođenje nove i učinkovitije tehnologije koja omogućuje poštivanje zahtjeva kupaca, ili proizvodnju konkurentnijih istovrsnih proizvoda.

(6) Nositelj poticajnih mjera dužan je godišnje izvješće dostaviti u Poreznu upravu Ministarstva financija uz prijavu poreza na dobit, i u nadležno ministarstvo najkasnije do 30. travnja tekuće godine za proteklu godinu, ili četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se podnosi.

(7) Investitori koji su prijavili investicijski projekt, a kojima nije izdana Potvrda o statusu nositelja poticajnih mjera do 30. travnja 2013. godine mogu istu, ukoliko bude izdana od nadležnog ministarstva, dostaviti u Poreznu upravu Ministarstva financija naknadno do 28. lipnja 2013. godine u svrhu korištenja prava na poreznu olakšicu za 2012. godinu.

(8) Uz godišnje izvješće nositelj poticajnih mjera može priložiti i dodatne isprave kojima se iskazani podaci dokazuju.

(9) Na zahtjev nadležnog ministarstva nositelj poticajnih mjera dužan je dostaviti i druge tražene podatke potrebne za ocjenu godišnjeg izvješća iz ovoga članka.

(10) Obvezu podnošenja godišnjeg izvješća nositelj poticajnih mjera ima sve do isteka roka za očuvanje predmetne investicije i novih radnih mjesta te iznosi pet godina za velike poduzetnike, i tri godine za male i srednje poduzetnike, ali ne kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera sukladno Zakonu. Obveza podnošenja godišnjeg izvješća postoji neovisno o tome što se više ne ostvaruju prava na korištenje poticajnih mjera, odnosno u slučaju iskorištenja maksimalnog dopuštenog intenziteta.

Članak 17.

(1) Nositelji poticajnih mjera i podnositelji zahtjeva za korištenje poticajnih mjera, a koji nisu koristili poticajne mjere na temelju Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 138/2006 i 61/2011) te se nalaze još uvijek u razdoblju realizacije investicijskog projekta i ukoliko su podnijeli pisani zahtjev iz članka 28. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, dostavit će nadležnom ministarstvu dopunu Prijave po pozivu nadležnog ministarstva u roku koje odredi to ministarstvo.

(2) Podnositelji prijave za korištenje poticajnih mjera koji su prijavu za korištenje poticajnih mjera dostavili nadležnom ministarstvu nakon stupanja na snagu Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/2012 i 28/2013), a prije stupanja na snagu ove Uredbe, dostavit će nadležnom ministarstvu dopunu prijave za korištenje poticajnih mjera na obrascima i prema zahtjevima iz ove Uredbe, po pozivu nadležnog ministarstva u roku koje odredi to ministarstvo, a u svrhu priznavanja opravdanih troškova prijavljenog investicijskog projekta.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/07

Urbroj: 50301-05/20-13-3

Zagreb, 28. ožujka 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 9.


40 05.04.2013 Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja