Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

NN 40/2013 (5.4.2013.), Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

737

Na temelju članka 74. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 19/2013 i 33/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALOG HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA, HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Glava I.

OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se uvjeti i postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Korisnici prava

Članak 2.

Korisnici prava na jednokratnu novčanu pomoć u skladu s odredbama ove Uredbe (u daljnjem tekstu: korisnici) su:

a) članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

b) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI),

c) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata.

Glava II.

IZNOSI I UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Iznos i uvjeti za ostvarivanje prava članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja smrti zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Članak 3.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 14 proračunskih osnovica predviđenih zakonom koji regulira izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: proračunska osnovica), ostvaruju korisnici iz članka 2. točke a) ove Uredbe:

a) nakon ekshumacije i identifikacije hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

b) nakon proglašenja smrti zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u izvanparničnom postupku.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se ostvariti samo po jednoj osnovi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Korisnici iz članka 2. točke a) ove Uredbe s pravom na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 3. ove Uredbe, prema redoslijedu prvenstva su:

a) supružnik (bračni ili izvanbračni), sukladno članku 6. stavcima 1. i 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon),

b) djeca (bračna i izvanbračna, posvojenici, pastorčad), ako im je priznat status člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u trenutku podnošenja zahtjeva, i ako osoba iza koje se izvodi pravo nema supružnika,

c) roditelji (otac, majka, očuh i maćeha), odnosno posvojitelj i njegov supružnik, ako osoba iza koje izvode pravo na jednokratnu novčanu pomoć nema supružnika ili djece.

Iznimno, roditelji, odnosno posvojitelj i njegov supružnik, ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć, ako osoba iza koje izvode pravo ima samo supružnika i ako ih je osoba iza koje izvode pravo uzdržavala najmanje pet godina prije smrti.

Članak 5.

Ako više članova obitelji iz članka 4. ove Uredbe ostvari pravo na jednokratnu novčanu pomoć, ukupan iznos koji im pripada, dijeli se na jednake dijelove.

Iznimno, ako jednokratnu novčanu pomoć ostvari supružnik i roditelji, odnosno posvojitelj i njegov supružnik, od ukupnog iznosa koji im pripada polovica iznosa pripada supružniku, a druga polovica iznosa pripada roditeljima, odnosno posvojitelju i njegovu supružniku, u jednakim dijelovima.

Iznos i uvjeti za ostvarivanje prava članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Članak 6.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju korisnici koji nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.

Smatra se da korisnici nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe ako:

a) oni i članovi njihova zajedničkog kućanstva ne ostvaruju ukupno redovne novčane prihode u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva u tekućoj godini, mjesečno po članu kućanstva veće od 25% od utvrđene proračunske osnovice,

b) oni i članovi njihova zajedničkog kućanstva ne ostvaruju pravo na pomoć za uzdržavanje,

c) oni i članovi njihova zajedničkog kućanstva nisu vlasnici ili korisnici motornog vozila,

d) oni i članovi njihova zajedničkog kućanstva nisu vlasnici ili suvlasnici, korisnici ili sukorisnici nekretnina koje im ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Jednokratna novčana pomoć iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti u iznosu do jedne i pol proračunske osnovice.

Iznos i kriteriji za određivanje visine jednokratne novčane pomoći iz stavka 1. ovoga članka, za svaku situaciju iz članka 7. stavka 1. točaka a) do g) ove Uredbe, odredit će se Pravilnikom iz članka 108. stavka 1. točke 16. Zakona.

Članak 7.

Smatra se da korisnici nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe ako ispune uvjete iz članka 6. stavka 2. ove Uredbe i ako se nalaze u jednoj od sljedećih situacija:

a) teške akutne, teške kronične ili maligne bolesti korisnika,

b) teške akutne, teške kronične ili maligne bolesti članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu,

c) teške ozljede nastale uslijed nesretnog slučaja korisnika,

d) teške ozljede nastale uslijed nesretnog slučaja članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu,

e) elementarne nepogode (požar, poplava, potres i sl.) u zajedničkom kućanstvu korisnika,

f) smrt člana uže obitelji korisnika koji je živio u zajedničkom kućanstvu,

g) ne ostvaruju redovne novčane prihode u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva u tekućoj godini, mjesečno po članu zajedničkog kućanstva veće od 25% od utvrđene proračunske osnovice.

Korisnici imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe posebno za svaku situaciju iz stavka 1. ovoga članka.

Korisnici imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za svaki smrtni slučaj iz stavka 1. točke f) ovoga članka.

Ukupni iznos jednokratnih novčanih pomoći za korisnika ostvaren u jednoj kalendarskoj godini po situaciji iz stavka 1. točke g) ovoga članka iznosi najviše jednu i pol proračunsku osnovicu.

Članak 8.

Iznimno, uz odobrenje ministra nadležnog za branitelje (u daljnjem tekstu: ministar branitelja), pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe može se ostvariti u slučaju:

a) ako nisu ispunjeni uvjeti iz članka 6. stavka 2. ove Uredbe i

b) ako postoji situacija iz članka 7. stavka 1. točaka a) do g) ove Uredbe i

c) ako je jednokratnu novčanu pomoć potrebno žurno odobriti jer korisnik živi u okolnostima u kojima je ugrožen njegov život ili zdravlje, ili život ili zdravlje članova njegove uže obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu ili ukoliko postoji socijalna i ekonomska isključenost korisnika ili članova njegove uže obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu i

d) ako prihod mjesečno po članu kućanstva u prethodnoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca u tekućoj godini prije podnošenja zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć ne prelazi iznos jedne proračunske osnovice.

Jednokratna novčana pomoć iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti ako su ispunjeni svi kriteriji iz stavka 1. ovoga članka.

Jednokratna novčana pomoć iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti u iznosu do jedne i pol proračunske osnovice.

Iznos i kriteriji za određivanje visine jednokratne novčane pomoći iz stavka 1. ovoga članka, za svaku situaciju iz članka 7. stavka 1. točaka a) do g) ove Uredbe, odredit će se Pravilnikom iz članka 108. stavka 1. točke 16. Zakona.

Glava III.

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Članak 9.

Tijelo nadležno za rješavanje o zahtjevima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 3. stavka 1., članka 6. stavka 1. i članka 8. stavka 1. ove Uredbe je upravno tijelo u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: prvostupanjsko tijelo).

Zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 3. stavka 1. i članka 6. stavka 1. ove Uredbe, korisnici podnose nadležnom prvostupanjskom tijelu, prema mjestu prebivališta korisnika.

Kada službena osoba u nadležnom prvostupanjskom tijelu po zaprimljenom zahtjevu za pokretanje postupka za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć na temelju dokaza utvrdi da podnositelj zahtjeva nije osoba iz članka 2. ili da ne postoji situacija iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe, kao i u drugim situacijama predviđenim zakonom kojim se regulira opći upravni postupak, donijet će rješenje kojim će odbiti zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć.

Kada službena osoba u nadležnom prvostupanjskom tijelu iz stavka 2. ovoga članka po zaprimljenom zahtjevu za pokretanje postupka za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć na temelju dokaza utvrdi da postoji situacija iz članka 7. stavka 1. točaka a) do g) ove Uredbe, da je ispunjen uvjet iz članka 8. stavka 1. točke d) ove Uredbe, a nisu ispunjeni uvjeti iz članka 6. stavka 2. točaka a) do d) ove Uredbe, odmah će dostaviti ministarstvu nadležnom za branitelje (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za obavljanje očevida radi utvrđivanja jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 8. stavka 1. točke c) ove Uredbe.

Ministarstvo će, po potrebi, odrediti nadležan Centar za psihosocijalnu pomoć ili Područnu jedinicu Ministarstva koja će obaviti očevid iz stavka 4. ovoga članka.

Centar za psihosocijalnu pomoć ili Područna jedinica Ministarstva zapisnik o obavljenom očevidu dostavlja Ministarstvu.

Kada ministar branitelja ili osoba koju ovlasti temeljem zapisnika iz stavka 6. ovoga članka i drugih dokaza utvrdi da su ispunjeni kriteriji i uvjeti iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe, dat će odobrenje tijelu iz stavka 1. ovoga članka za donošenje rješenja kojim se priznaje pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

Kada ministar branitelja ili osoba koju ovlasti temeljem zapisnika iz stavka 6. ovoga članka i drugih dokaza utvrdi da nisu ispunjeni kriteriji i uvjeti iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe, uskratit će odobrenje, nakon čega će tijelo iz stavka 1. ovoga članka donijeti rješenje kojim će odbiti zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć.

Članak 10.

O zahtjevima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 3. stavka 1., članka 6. stavka 1. i članka 8. stavka 1. ove Uredbe odlučuje službena osoba u nadležnom prvostupanjskom tijelu na temelju dokaza koje će službena osoba pribaviti po službenoj dužnosti (podaci o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kod javnopravnih tijela ili suda), kao i na temelju drugih dokaza.

Članak 11.

Službena osoba u nadležnom prvostupanjskom tijelu po podnesenom zahtjevu za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 10. ove Uredbe provodi upravni postupak, sukladno zakonu kojim je reguliran opći upravni postupak.

Nadležno prvostupanjsko tijelo dostavlja Ministarstvu jedan primjerak preslike izvršnog rješenja o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Tijelo iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe vodi evidenciju korisnika jednokratne novčane pomoći iz članka 3. stavka 1., članka 6. stavka 1. i članka 8. stavka 1. ove Uredbe.

Stranka protiv prvostupanjskog rješenja može izjaviti žalbu koja se podnosi Ministarstvu putem nadležnog prvostupanjskog tijela.

Članak 12.

Rješenje kojim se priznaje pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 3. stavka 1., članka 6. stavka 1. i članka 8. stavka 1. ove Uredbe izvršava se novčanom uplatom Ministarstva na tekući ili štedni račun korisnika ili na tekući ili štedni račun člana uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu, uz pisanu suglasnost korisnika.

Glava IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Neriješeni predmeti, zatečeni na dan stupanja na snagu ove Uredbe, riješit će se po odredbama ove Uredbe ako je to za korisnika povoljnije.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 76/2005).

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/40

Urbroj: 50301-09/06-13-2

Zagreb, 28. ožujka 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.