Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola

NN 40/2013 (5.4.2013.), Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

739

Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o trgovini (»Narodne novine« br. 87/2008, 116/2008, 76/2009 i 114/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU ROBE KOJA SE IZVOZI I UVOZI NA TEMELJU DOZVOLA

Članak 1.

Dozvole za izvoz određuju se za robu iz sljedećih tarifnih oznaka Carinske tarife:

Tarifna oznaka

Naziv

0508 00 00

Koralji i slični materijali, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali drukčije neobrađeni; ljušture mekušaca, rakova ili bodljikaša i kosti sipe, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali neoblikovani, prah i otpaci tih proizvoda

2612

Rudače i koncentrati uranija ili torija:

2612 10

- rudače i koncentrati uranija:

2612 10 10

- - uranijeve rudače i smjese i njihovi koncentrati, s masenim udjelom uranija većim od 5% (Euratom)

2612 10 90

- - ostalo

2612 20

- rudače i koncentrati torija:

2612 20 10

- - monazit; urano-torianit i ostale rudače i koncentrati torija, s masenim udjelom torija većim od 20% (Euratom)

2612 20 90

- - ostalo

2844

Radioaktivni kemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisilne ili oplodive kemijske elemente i izotope) i njihovi spojevi; mješavine i ostaci što sadrže te proizvode:

2844 10

- prirodni uranij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže prirodni uranij ili spojeve prirodnog uranija:

 

- - prirodni uranij:

2844 10 10

- - - sirovi; otpaci i ostaci (Euratom)

2844 10 30

- - - obrađeni (Euratom)

2844 10 50

- - ferouranij

2844 10 90

- - ostalo (Euratom)

2844 20

- uranij obogaćen u U 235 i njegovi spojevi; plutonij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij obogaćen u U 235, plutonij ili spojeve tih proizvoda:

 

- - uranij obogaćen u U 235 i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij obogaćen u U 235 ili spojeve tih proizvoda:

2844 20 25

- - - ferouranij

2844 20 35

- - - ostalo (Euratom)

 

- - plutonij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže plutonij ili spojeve tih proizvoda:

 

- - - mješavine uranija i plutonija:

2844 20 51

- - - - ferouranij

2844 20 59

- - - - ostale (Euratom)

2844 20 99

- - - ostalo

2844 30

- uranij osiromašen u U 235 i njegovi spojevi; torij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij osiromašen u U 235, torij ili spojeve tih proizvoda:

 

- - uranij osiromašen u U 235; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij osiromašen u U 235 ili spojeve tog proizvoda:

2844 30 11

- - - kermeti

2844 30 19

- - - ostalo

 

- - torij; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže torij ili spojeve tog proizvoda:

2844 30 51

- - - kermeti

 

- - - ostalo:

2844 30 55

- - - - sirovi, otpaci i ostaci (Euratom)

 

- - - - obrađeni:

2844 30 61

- - - - - šipke, profili, ploče i trake (Euratom)

2844 30 69

- - - - - ostali (Euratom)

 

- - spojevi uranija osiromašenog u U 235 ili torija, neovisno jesu li međusobno pomješani ili ne:

2844 30 91

- - - od torija ili uranija osiromašenog u U 235, neovisno jesu li međusobno pomješani ili ne (Euratom), osim torijevih soli

2844 30 99

- - - ostalo

2844 40

- radioaktivni elementi i izotopi te spojevi, osim onih iz podbroja 2844 10, 2844 20 ili 2844 30; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže te elemente, izotope ili spojeve; radioaktivni ostaci:

2844 40 10

- - uranij dobiven iz U 233 i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine te spojevi dobiveni iz U 233 ili spojeva tog proizvoda

 

- - ostalo:

2844 40 20

- - - umjetni radioaktivni izotopi (Euratom)

2844 40 30

- - - spojevi umjetnih radioaktivnih elemenata (Euratom)

2844 40 80

- - - ostalo

2844 50 00

- iskorišteni (odzračeni) gorivi elementi nuklearnih reaktora (Euratom)

2845

Izotopi, osim izotopa iz tarifnog broja 2844; anorganski ili organski spojevi tih izotopa, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne:

2845 10 00

- teška voda (deuterijev oksid) (Euratom)

2845 90

- ostali:

2845 90 10

- - deuterij i njegovi spojevi; vodik i njegovi spojevi, obogaćeni u deuteriju; mješavine i otopine koje sadrže te proizvode (Euratom)

2845 90 90

- - ostali

2904

Sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati ugljikovodika, neovisno jesu li halogenirani ili ne:1

2904 20 00

- derivati što sadrže samo nitro ili samo nitrozo skupine:

2904 20 00 10

- - nitrobenzen

2904 20 00 20

- - dinitrobenzen

2904 20 00 30

- - di- i trinitrotoluen

2920

Esteri drugih anorganskih kiselina nekovina (osim estera vodikovog halogenida) i njihove soli; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati:1

2920 90

- ostalo:

2920 90 85

- - ostali:

2920 90 85 10

- - - nitroglicerin

2920 90 85 15

- - - pentaeritritoltetranitrat (pentrit)

2920 90 85 20

- - - ostali esteri dušične kiseline

2920 90 85 30

- - - esteri ostalih kiselina

3801

Umjetni grafit; koloidni ili polukoloidni grafit; pripravci na osnovi grafita ili drugih vrsta ugljika, u obliku paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda:

3801 10 00

- umjetni grafit:

3801 10 00 10

- - nuklearnog stupnja čistoće

4907 00

Neiskorištene poštanske marke, porezne ili slične markice, trenutno u opticaju ili novoizdane u zemlji u kojoj imaju, ili će imati, prepoznatljivu nominalnu vrijednost; papir s utisnutim žigom; banknote; čekovi; akcije, dionice ili obveznice i slični dokumenti:

4907 00 90

- ostalo

6815

Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući ugljikova vlakna, proizvode od ugljikovih vlakana i proizvode od treseta), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

6815 10

- proizvodi od grafita ili drugih oblika ugljika, za neelektričnu uporabu:

6815 10 10

- - ugljikova vlakna i proizvode od ugljikovih vlakana:

6815 10 10 10

- - - od grafita nuklearnog stupnja čistoće

6815 10 90

- - ostali:

6815 10 90 10

- - - od grafita nuklearnog stupnja čistoće

7108

Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda, ili u obliku praha:

 

- nemonetarno:

7108 11 00

- - prah

7108 12 00

- - ostali neobrađeni oblici

7108 13

- - ostali poluproizvodi:

7108 13 10

- - - šipke, žica i profili; ploče, limovi i trake debljine (isključujući podlogu) veće od 0,15 mm

7108 13 80

- - - ostali

7109 00 00

Obične kovine ili srebro, platirane zlatom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

7110

Platina, neobrađena ili u obliku poluproizvoda ili u obliku praha:

 

- platina:

7110 11 00

- - neobrađena ili u obliku praha

7110 19

- - ostala:

7110 19 10

- - - šipke, žica i profili; ploče, limovi i trake debljine (isključujući podlogu) veće od 0,15 mm

7110 19 80

- - - ostala

 

- paladij:

7110 21 00

- - neobrađen ili u obliku praha

7110 29 00

- - ostali

 

- rodij:

7110 31 00

- - neobrađen ili u obliku praha

7110 39 00

- - ostali

 

- iridij, osmij i rutenij:

7110 41 00

- - neobrađeni ili u obliku praha

7110 49 00

- - ostali

7111 00 00

Obične kovine, srebro ili zlato, platirani platinom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

8401

Nuklearni reaktori; gorivi elementi (ulošci), neozračeni, za nuklearne reaktore; strojevi i aparati za odvajanje izotopa:

8401 10 00

- nuklearni reaktori (Euratom)

8401 20 00

- strojevi i aparati za odvajanje izotopa i dijelovi za njih (Euratom)

8401 30 00

- gorivi elementi (ulošci), neozračeni (Euratom)

8401 40 00

- dijelovi nuklearnih reaktora (Euratom)

8543

Električni strojevi i aparati, s posebnim funkcijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju:

8543 10 00

- akceleratori čestica

8609 00

Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina), posebno konstruirani i opremljeni za jedan ili više vrsta transporta:

8609 00 10

- opremljeni anti-radijacijskim olovnim plaštem, za prijevoz radioaktivnih materijala (Euratom)

9022

Rendgenski aparati i aparati na osnovi alfa-, beta- ili gama-zračenja, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju, rendgenske cijevi i ostali generatori rendgenskih zraka, generatori visokog napona, upravljačke ploče i stolovi, zasloni te stolovi, stolice i slično, namijenjeni pregledu ili liječenju:

 

- rendgenski aparati, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:

9022 12 00

- - aparati za kompjutoriziranu tomografiju

9022 13 00

- - ostali, za uporabu u zubarstvu

9022 14 00

- - ostali, za uporabu u medicini, kirurgiji ili veterini

9022 19 00

- - za ostale uporabe

 

- aparati na osnovi alfa-, beta- ili gama-zračenja, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:

9022 21 00

- - za uporabu u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini

9022 29 00

- - za ostale uporabe

9022 30 00

- rendgenske cijevi

9303

Ostalo vatreno oružje i slične naprave koje djeluju paljenjem eksplozivnog punjenja (na primjer, sačmarice i kuglare (s glatkim i užljebljenim cijevima) za šport, lov ili streljaštvo, vatreno oružje koga se puni sprijeda, signalni pištolji i druge naprave konstruirane samo za izbacivanje signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarskog streljiva, pištolji za humano ubijanje životinja vezanim klinom, bacači brodske užadi):

9303 90 002

- ostalo

9304 00 00

Ostalo oružje (na primjer, opružne, zračne ili plinske puške i pištolji, pendreci), osim onog iz tarifnog broja 9307

9305

Dijelovi i pribor za proizvode iz tarifnih brojeva 9301 do 9304:

 

- ostalo:

9305 99 00

- - ostalo

9306

Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično vojno streljivo te njihovi dijelovi; meci (patrone) i ostalo streljivo i projektili te njihovi dijelovi, uključujući sačmu i čepove za metke (patrone):

 

- meci (patrone) za puške sačmarice i njihovi dijelovi; meci za zračne puške:

9306 30

- ostalo streljivo i njegovi dijelovi:

9306 30 90

- - - ostalo:

9306 30 90 10

- - - - patrone za alat za zakivanje ili za slične alate ili za pneumatske pištolje za humano ubijanje životinja i njihovi dijelovi

9306 30 90 90

- - - - ostalo

9306 90

- ostalo:

9306 90 90

- - ostalo

9307 00 00

Mačevi, sablje, bajunete, koplja i slična oružja te njihovi dijelovi i korice za njih

9701

Slike, crteži i pasteli, izrađeni u potpunosti rukom, osim crteža iz tarifnog broja 4906 i obrtničkih proizvoda slikanih ili ukrašenih rukom; kolaži i slične ukrasne ploče:

9701 10 00

- slike, crteži i pasteli

9701 90 00

- ostalo

9702 00 00

Originalne gravure, tiskane slike i litografije

9703 00 00

Originalne skulpture i kipovi, od bilo kojeg materijala

9705 00 00

Kolekcije i kolekcionarski primjerci od zoološkog, botaničkog, mineraloškog, anatomskog, povijesnog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog značaja

9706 00 00

Antikviteti stariji od sto godina

Članak 2.

Dozvole za uvoz određuju se za robu iz sljedećih tarifnih oznaka Carinske tarife:

Tarifna oznaka

Naziv

2612

Rudače i koncentrati uranija ili torija:

2612 10

- rudače i koncentrati uranija:

2612 10 10

- - uranijeve rudače i smjese i njihovi koncentrati, s masenim udjelom uranija većim od 5% (Euratom)

2612 10 90

- - ostalo

2612 20

- rudače i koncentrati torija:

2612 20 10

- - monazit; urano-torianit i ostale rudače i koncentrati torija, s masenim udjelom torija većim od 20% (Euratom)

2612 20 90

- - ostalo

2844

Radioaktivni kemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisilne ili oplodive kemijske elemente i izotope) i njihovi spojevi; mješavine i ostaci što sadrže te proizvode:

2844 10

- prirodni uranij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže prirodni uranij ili spojeve prirodnog uranija:

 

- - prirodni uranij:

2844 10 10

- - - sirovi; otpaci i ostaci (Euratom)

2844 10 30

- - - obrađeni (Euratom)

2844 10 50

- - ferouranij

2844 10 90

- - ostalo (Euratom)

2844 20

- uranij obogaćen u U 235 i njegovi spojevi; plutonij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij obogaćen u U 235, plutonij ili spojeve tih proizvoda:

 

- - uranij obogaćen u U 235 i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij obogaćen u U 235 ili spojeve tih proizvoda:

2844 20 25

- - - ferouranij

2844 20 35

- - - ostalo (Euratom)

 

- - plutonij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže plutonij ili spojeve tih proizvoda:

 

- - - mješavine uranija i plutonija:

2844 20 51

- - - - ferouranij

2844 20 59

- - - - ostale (Euratom)

2844 20 99

- - - ostalo

2844 30

- uranij osiromašen u U 235 i njegovi spojevi; torij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij osiromašen u U 235, torij ili spojeve tih proizvoda:

 

- - uranij osiromašen u U 235; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij osiromašen u U 235 ili spojeve tog proizvoda:

2844 30 11

- - - kermeti

2844 30 19

- - - ostalo

 

- - torij; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže torij ili spojeve tog proizvoda:

2844 30 51

- - - kermeti

 

- - - ostalo:

2844 30 55

- - - - sirovi, otpaci i ostaci (Euratom)

 

- - - - obrađeni:

2844 30 61

- - - - - šipke, profili, ploče i trake (Euratom)

2844 30 69

- - - - - ostali (Euratom)

 

- - spojevi uranija osiromašenog u U 235 ili torija, neovisno jesu li međusobno pomješani ili ne:

2844 30 91

- - - od torija ili uranija osiromašenog u U 235, neovisno jesu li međusobno pomješani ili ne (Euratom), osim torijevih soli

2844 30 99

- - - ostalo

2844 40

- radioaktivni elementi i izotopi te spojevi, osim onih iz podbroja 2844 10, 2844 20 ili 2844 30; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže te elemente, izotope ili spojeve; radioaktivni ostaci:

2844 40 10

- - uranij dobiven iz U 233 i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine te spojevi dobiveni iz U 233 ili spojeva tog proizvoda

 

- - ostalo:

2844 40 20

- - - umjetni radioaktivni izotopi (Euratom)

2844 40 30

- - - spojevi umjetnih radioaktivnih elemenata (Euratom)

2844 40 80

- - - ostalo

2844 50 00

- iskorišteni (odzračeni) gorivi elementi nuklearnih reaktora (Euratom)

2845

Izotopi, osim izotopa iz tarifnog broja 2844; anorganski ili organski spojevi tih izotopa, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne:

2845 10 00

- teška voda (deuterijev oksid) (Euratom)

2845 90

- ostali:

2845 90 10

- - deuterij i njegovi spojevi; vodik i njegovi spojevi, obogaćeni u deuteriju; mješavine i otopine koje sadrže te proizvode (Euratom)

2845 90 90

- - ostali

2904

Sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati ugljikovodika, neovisno jesu li halogenirani ili ne:3

2904 20 00

- derivati što sadrže samo nitro ili samo nitrozo skupine:

2904 20 00 10

- - nitrobenzen

2904 20 00 20

- - dinitrobenzen

2904 20 00 30

- - di- i trinitrotoluen

2920

Esteri drugih anorganskih kiselina nekovina (osim estera vodikovog halogenida) i njihove soli; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati:3

2920 90

- ostalo:

2920 90 85

- - ostali:

2920 90 85 10

- - - nitroglicerin

2920 90 85 15

- - - pentaeritritoltetranitrat (pentrit)

2920 90 85 20

- - - ostali esteri dušične kiseline

2920 90 85 30

- - - esteri ostalih kiselina

3801

Umjetni grafit; koloidni ili polukoloidni grafit; pripravci na osnovi grafita ili drugih vrsta ugljika, u obliku paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda:

3801 10 00

- umjetni grafit:

3801 10 00 10

- - nuklearnog stupnja čistoće

4907 00

Neiskorištene poštanske marke, porezne ili slične markice, trenutno u opticaju ili novoizdane u zemlji u kojoj imaju, ili će imati, prepoznatljivu nominalnu vrijednost; papir s utisnutim žigom; banknote; čekovi; akcije, dionice ili obveznice i slični dokumenti:

4907 00 90

- ostalo

6815

Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući ugljikova vlakna, proizvode od ugljikovih vlakana i proizvode od treseta), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

6815 10

- proizvodi od grafita ili drugih oblika ugljika, za neelektričnu uporabu:

6815 10 10

- - ugljikova vlakna i proizvode od ugljikovih vlakana:

6815 10 10 10

- - - od grafita nuklearnog stupnja čistoće

6815 10 90

- - ostali:

6815 10 90 10

- - - od grafita nuklearnog stupnja čistoće

7108

Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda, ili u obliku praha:

 

- nemonetarno:

7108 11 00

- - prah

7108 12 00

- - ostali neobrađeni oblici

7108 13

- - ostali poluproizvodi:

7108 13 10

- - - šipke, žica i profili; ploče, limovi i trake debljine (isključujući podlogu) veće od 0,15 mm

7108 13 80

- - - ostali

8401

Nuklearni reaktori; gorivi elementi (ulošci), neozračeni, za nuklearne reaktore; strojevi i aparati za odvajanje izotopa:

8401 10 00

- nuklearni reaktori (Euratom)

8401 20 00

- strojevi i aparati za odvajanje izotopa i dijelovi za njih (Euratom)

8401 30 00

- gorivi elementi (ulošci), neozračeni (Euratom)

8401 40 00

- dijelovi nuklearnih reaktora (Euratom)

8543

Električni strojevi i aparati, s posebnim funkcijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju:

8543 10 00

- akceleratori čestica

8609 00

Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina), posebno konstruirani i opremljeni za jedan ili više vrsta transporta:

8609 00 10

- opremljeni anti-radijacijskim olovnim plaštem, za prijevoz radioaktivnih materijala (Euratom)

9022

Rendgenski aparati i aparati na osnovi alfa-, beta- ili gama-zračenja, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju, rendgenske cijevi i ostali generatori rendgenskih zraka, generatori visokog napona, upravljačke ploče i stolovi, zasloni te stolovi, stolice i slično, namijenjeni pregledu ili liječenju:

 

- rendgenski aparati, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:

9022 12 00

- - aparati za kompjutoriziranu tomografiju

9022 13 00

- - ostali, za uporabu u zubarstvu

9022 14 00

- - ostali, za uporabu u medicini, kirurgiji ili veterini

9022 19 00

- - za ostale uporabe

 

- aparati na osnovi alfa-, beta- ili gama-zračenja, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:

9022 21 00

- - za uporabu u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini

9022 29 00

- - za ostale uporabe

9022 30 00

- rendgenske cijevi

9303

Ostalo vatreno oružje i slične naprave koje djeluju paljenjem eksplozivnog punjenja (na primjer, sačmarice i kuglare (s glatkim i užljebljenim cijevima) za šport, lov ili streljaštvo, vatreno oružje koga se puni sprijeda, signalni pištolji i druge naprave konstruirane samo za izbacivanje signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarskog streljiva, pištolji za humano ubijanje životinja vezanim klinom, bacači brodske užadi):

9303 90 004

- ostalo

9304 00 00

Ostalo oružje (na primjer, opružne, zračne ili plinske puške i pištolji, pendreci), osim onog iz tarifnog broja 9307

9305

Dijelovi i pribor za proizvode iz tarifnih brojeva 9301 do 9304:

 

- ostalo:

9306

Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično vojno streljivo te njihovi dijelovi; meci (patrone) i ostalo streljivo i projektili te njihovi dijelovi, uključujući sačmu i čepove za metke (patrone):

 

- meci (patrone) za puške sačmarice i njihovi dijelovi; meci za zračne puške:

9306 30

- ostalo streljivo i njegovi dijelovi:

9306 30 90

- - - ostalo:

9306 30 90 10

- - - - patrone za alat za zakivanje ili za slične alate ili za pneumatske pištolje za humano ubijanje životinja i njihovi dijelovi

9306 30 90 90

- - - - ostalo

9306 90

- ostalo:

9306 90 90

- - ostalo

9307 00 00

Mačevi, sablje, bajunete, koplja i slična oružja te njihovi dijelovi i korice za njih

Članak 3.

Dozvole za izvoz i uvoz robe iz članaka 1. i 2. ove Uredbe izdaje Ministarstvo gospodarstva, osim dozvola za izvoz i uvoz robe iz tarifnih oznaka 2612, 2844, 8543 10 00 i 9022, koje izdaje Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost izdaje dozvole za izvoz i uvoz i za robu koja nije navedena u člancima 1. i 2. ove Uredbe, sukladno posebnom propisu.

Ministarstvo gospodarstva izdaje dozvole za izvoz i uvoz robe iz tarifnih oznaka 2845, 3801, 6815, 8401 i 8609 00 10, uz prethodnu suglasnost Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Dozvole za izvoz kulturnih dobara i kulturnih predmeta iz članka 1. ove Uredbe i Dodatka I. Pravilnika o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 141/2006 i 70/2012), izdaju Ministarstvo kulture i Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu.

Članak 4.

Dozvole za uvoz lijekova, stanica, i tkiva za presađivanje te medicinskih proizvoda za uporabu u medicini, zubarstvu ili veterini, određuje se za lijekove, stanice i tkiva za presađivanje te medicinske proizvode iz sljedećih tarifnih oznaka Carinske tarife:

Tarifna oznaka

Naziv

3001

Žlijezde i ostali organi za organoterapijsku uporabu, sušeni, neovisno jesu li u prahu ili ne; ekstrakti od žlijezda ili drugih organa ili od njihovih izlučevina, za organoterapijsku uporabu; heparin i njegove soli; ostale ljudske ili životinjske tvari pripremljene za terapijsku ili profilaktičnu uporabu, nespomenute niti uključene na drugom mjestu:

3001 90

- ostalo:

3001 90 20

- - ljudskog podrijetla

 

- - ostalo:

3001 90 98

- - - ostalo

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku uporabu; antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, neovisno jesu li modificirani ili dobiveni biotehnološkim postupcima ili ne; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasaca) i slični proizvodi:

3002 10

- antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, neovisno jesu li modificirani ili dobiveni biotehnološkim postupcima ili ne:

3002 10 10

- - antiserumi

 

- - ostalo:

3002 10 91

- - - hemoglobin, krvni globulini i serum globulini

 

- - - ostalo:

3002 10 98

- - - ostalo3002 20 00

- cjepiva za humanu medicinu

3002 30 00

- cjepiva za veterinarsku uporabu

3002 90

- ostalo:

3002 90 10

- - ljudska krv

3002 90 30

- - životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku uporabu

3002 90 50

- - kulture mikroorganizama

3002 90 90

- - ostalo:

3002 90 90 90

- - - ostalo

3003

Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002, 3005 ili 3006) koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka pomiješanih za terapijsku ili profilaktičnu uporabu, nepripremljeni u odmjerene doze niti u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju:

3003 10 00

- što sadrže peniciline ili njihove derivate, sa strukturom penicilinske kiseline, ili streptomicine ili njihove derivate

3003 20 00

- što sadrže ostale antibiotike

 

- što sadrže hormone ili druge proizvode iz tarifnog broja 2937, ali ne sadrže antibiotike:

3003 31 00

- - što sadrže inzulin

3003 39 00

- - ostali

3003 40 00

- što sadrže alkaloide ili njihove derivate, ali ne sadrže hormone ili druge proizvode iz tarifnog broja 2937 niti antibiotike:

3003 40 80 90

- - - ostali

3003 90 00

- ostali:

3003 90 00 90

- - ostali

3004

Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002, 3005 i 3006) koji se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapijsku ili profilaktičnu uporabu, pripremljeni u odmjerene doze (uključujući one u oblicima za transdermalni sustav primjene) ili u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju:

3004 10 00

- što sadrže peniciline ili njihove derivate, sa strukturom penicilinske kiseline, ili streptomicine ili njihove derivate

3004 20 00

- što sadrže druge antibiotike

 

- što sadrže hormone ili druge proizvode iz tarifnog broja 2937, ali ne sadrže antibiotike:

3004 31 00

- - što sadrže inzulin

3004 32 00

- - što sadrže kortikosteroidne hormone, njihove derivate ili strukturne analoge

3004 39 00

- - ostalo

3004 40 20

- - što sadrže efedrin ili njegove soli

3004 40 30

- - što sadrže pseudoefedrin (INN) ili njegove soli

3004 40 40

- - što sadrže norefedrin ili njegove soli

3004 40 80

- - ostali

3004 50 00

- ostali lijekovi što sadrže vitamine ili druge proizvode iz tarifnog broja 2936

3004 90 00

- ostalo

3005

Vata, gaza, zavoji i slični proizvodi (na primjer, pripremljeni zavoji, flasteri, pripremljeni oblozi), impregnirani, premazani ili prevučeni farmaceutskim tvarima ili pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju za kiruršku, medicinsku, zubarsku ili veterinarsku uporabu:

3005 10 00

- ljepljivi zavoji i ostali proizvodi koji imaju ljepljivi sloj:

3005 10 00 10

- - za kiruršku, medicinsku ili zubarsku uporabu

3005 90

- ostalo:

3005 90 10

- - vata i proizvodi od vate:

3005 90 10 10

- - - za kiruršku, medicinsku ili zubarsku uporabu

 

- - ostalo:

 

- - - od tekstilnih materijala:

3005 90 31

- - - - gaza i proizvodi od gaze:

3005 90 31 10

- - - - - za kiruršku, medicinsku ili zubarsku uporabu

3005 90 31 90

- - - - - ostalo

3005 90 50

- - - - ostalo:

3005 90 50 10

- - - - - za kiruršku, medicinsku ili zubarsku uporabu

3005 90 99

- - - ostalo:

3005 90 99 10

- - - - za kiruršku, medicinsku ili zubarsku uporabu

3006

Farmaceutska roba navedena u napomeni 4 u ovom poglavlju:

3006 10

- sterilni kirurški katgut, slični sterilni materijali za kirurško šivanje (uključujući sterilni apsorpcijski konac za kirurgiju ili zubarstvo) i sterilni ljepljivi materijali za kirurško zatvaranje rana; sterilna laminarija i sterilni tamponi; sterilna apsorpcijska sredstva za zaustavljanje krvarenja u kirurgiji i zubarstvu; sterilne ljepljive barijere za kirurgiju ili zubarstvo, neovisno jesu li apsorpcijske ili ne:

3006 10 10

- - sterilni kirurški katgut

3006 10 30

- - sterilne ljepljive barijere za kirurgiju ili zubarstvo, neovisno jesu li apsorpcijske ili ne

3006 10 90

- - ostalo

3006 20 00

- reagensi za određivanje krvnih grupa

3006 30 00

- kontrastna sredstva za radiografska ispitivanja; dijagnostički reagensi pripremljeni za primjenu na pacijentima

3006 40 00

- zubni cementi i druga zubna punila; cementi za rekonstrukciju kostiju

3006 50 00

- kutije i kompleti za prvu pomoć

3006 60 00

- kemijska sredstva za kontracepciju na osnovi hormona, drugih proizvoda iz tarifnog broja 2937 ili na osnovi spermicida

3006 70 00

- gel-preparati namijenjeni za uporabu u humanoj ili veterinarskoj medicini, za mazanje pojedinih dijelova tijela kod kirurških operacija, fizikalnih pregleda ili kao kontaktno sredstvo između tijela i medicinskog instrumenta:

3006 70 00 10

- - namijenjeni za uporabu u humanoj medicini

 

- ostalo:

3006 91 00

- - sredstva prepoznatljiva kao stoma pomagala

3307

Pripravci prije brijanja, za brijanje ili nakon brijanja, dezodoransi za osobnu uporabu, pripravci za kupanje, pripravci za depilaciju te ostali parfumerijski, kozmetički ili toaletni pripravci, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripremljeni dezodoransi za prostorije, neovisno jesu li parfumirani ili imaju dezinfekcijska svojstva ili ne:

3307 90 00

- ostalo:

3307 90 00 10

- - otopine za kontaktne leće ili umjetne oči

3401

Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i pripravci koje se rabe kao sapun, u obliku štapića, koluta, lijevanih ili oblikovanih komada, neovisno sadrže li sapun ili ne; organski površinski aktivni proizvodi i pripravci za pranje kože, u obliku tekućine ili kreme, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju, neovisno sadrže li sapun ili ne; papir, vata, pust i netkani materijali, impregnirani, premazani ili prekriveni sapunom ili deterdžentom:

3401 30 00

- organski površinski aktivni proizvodi i pripravci za pranje kože, u obliku tekućine ili kreme, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju, neovisno sadrže li sapun ili ne:

3401 30 00 10

- - za uporabu u medicini, za dezinfekciju kože i ruku

3407 00 00

Mase za modeliranje, uključujući one pripremljene za zabavu djece; pripravci poznati kao »zubarski vosak« ili »smjese za zubne otiske«, pripremljeni u setovima, u pakiranjima za pojedinačnu prodaju ili u obliku pločica, potkovica, štapića i sličnim oblicima; ostali pripravci za uporabu u zubarstvu, na osnovi sadre (pečene sadre ili kalcijevog sulfata):

3407 00 00 10

- za uporabu u zubarstvu i ortodonciji

3701

Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, neovisno jesu li u kasetama ili ne:

3701 10 00

- za rendgensko snimanje

3702

Fotografski filmovi u svitcima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; filmovi u svitcima za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni:

3702 10 00

- za rendgensko snimanje

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju ili kao pripravci ili proizvodi (na primjer, posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za muhe):

 

- ostalo:

3808 94

- - dezinficijensi:

3808 94 10

- - - na osnovi kvarternih amonijevih soli:

3808 94 10 10

- - - - za uporabu u medicini, za dezinfekciju medicinskih proizvoda i radnih prostora

3808 94 20

- - - na osnovi halogeniranih spojeva:

3808 94 20 10

- - - - za uporabu u medicini, za dezinfekciju medicinskih proizvoda i radnih prostora

3808 94 90

- - - ostali:

3808 94 90 10

- - - - za uporabu u medicini, za dezinfekciju medicinskih proizvoda i radnih prostora

3822 00 00

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, neovisno jesu li na podlozi ili ne, osim onih iz tarifnog broja 3002 ili 3006; certificirani referentni materijali5:

3822 00 00 10

- za medicinsku (uključujući kućnu) uporabu

3926

Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3914:

3926 90

- ostali:

 

- - ostali:

3926 90 92

- - - izrađeni od folija:

3926 90 92 10

- - - - sterilne vrećice za krv i urin

4014

Higijenski ili farmaceutski proizvodi (uključujući dude), od vulkaniziranog kaučuka (gume), osim od tvrde gume, sa ili bez pribora od tvrde gume:

4014 10 00

- prezervativi

4015

Odjeća i pribor za odjeću (uključujući rukavice s prstima, rukavice s jednim prstom i rukavice bez prstiju), za sve namjene, od vulkaniziranog kaučuka (gume), osim od tvrde gume:

 

- rukavice, rukavice s jednim prstom i rukavice bez prstiju:

4015 11 00

- - kirurške

6115

Čarape s gaćicama, čarape s gaćicama bez stopala, čarape, kratke čarape i slično, uključujući gradirane stezne čarape (na primjer, čarape za vene) i obuću bez pričvršćenog potplata, pletene ili kukičane:

6115 10 10

- - čarape za vene, od sintetičkih vlakana

6210

Odjeća, izrađena od materijala iz tarifnog broja 5602, 5603, 5903, 5906 ili 5907:

6210 10 92

- - - jednokratna odjeća, vrsta koju se rabi na pacijentu tijekom kirurških zahvata

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću:

6307 90 92

- - - - jednokratne prostirke izrađene od materijala iz tarifnog broja 5603, vrsta koje se rabi tijekom kirurških zahvata

7015

Stakla za osobne i ostale satove i slična stakla, stakla za nekorekcijske ili korekcijske naočale, zakrivljena, savijena, udubljena ili slično, optički neobrađena; šuplje staklene kugle i njihovi segmenti, za proizvodnju takvih stakala:

7015 10 00

- stakla za korekcijske naočale

8419

Strojevi, uređaji ili laboratorijska oprema, neovisno jesu li električno grijani ili ne (osim peći i ostale opreme iz tarifnog broja 8514), za obradu materijala postupcima koji uključuju promjenu temperature, kao što je grijanje, kuhanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, isparavanje, kondenzacija ili hlađenje, osim strojeva ili uređaja vrsta koje se rabi u kućanstvu; protočna ili akumulacijska grijala vode, neelektrična:

8419 20 00

- medicinski, kirurški ili laboratorijski aparati za sterilizaciju

8421 19

- - ostale:

8421 19 70

- - - ostale

8421 29 00

- - ostali:

8421 29 00 10

- - - sterilni jednosmjerni dijalizator (za umjetni bubreg)

8713

Kolica za invalidne osobe, neovisno imaju li motorni ili drukčiji mehanički pogon ili ne:

8713 10 00

- bez mehaničkog pogona

8713 90 00

- ostala

9001

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kabeli od optičkih vlakana, osim onih iz tarifnog broja 8544; listovi i ploče od polarizirajućeg materijala; leće (uključujući kontaktne leće), prizme, zrcala i ostali optički elementi, od bilo kojeg materijala, nemontirani, osim takvih optički neobrađenih staklenih elemenata:

9001 30 00

- kontaktne leće

9001 40

- leće za naočale od stakla:

9001 40 20

 

 

- - namijenjene poboljšanju vida:

 

- - - dovršene s obje strane:

9001 40 41

- - - - s jednim žarištem

9001 40 49

- - - - ostale

9001 40 80

- - - ostale

9001 50

- leće za naočale od ostalih materijala:

9001 50 20

 

 

- - namijenjene poboljšanju vida:

 

- - - dovršene s obje strane:

9001 50 41

- - - - s jednim žarištem

9001 50 49

- - - - ostale

9001 50 80

- - - ostale

9018

Instrumenti i aparati namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini, uključujući scintigrafske aparate, druge elektromedicinske aparate i instrumente za ispitivanje vida:

 

- elektrodijagnostički aparati (uključujući aparate za funkcionalna istraživačka ispitivanja ili za provjeru fizioloških parametara):

9018 11 00

- - elektrokardiografi

9018 12 00

- - aparati za ultrazvučno skeniranje

9018 13 00

- - aparati za magnetnu rezonanciju

9018 14 00

- - aparati za scintigrafiju

9018 19

- - ostali:

9018 19 10

- - - aparati za simultano praćenje dvaju ili više parametara

9018 19 90

- - - ostali

9018 20 00

- aparati s ultraljubičastim ili infracrvenim zrakama

 

- štrcaljke, igle, kateteri, kanile i slično:

9018 31

- - štrcaljke, sa ili bez igala:

9018 31 10

- - - od plastične mase

9018 31 90

- - - ostale

9018 32

- - cjevaste metalne igle i igle za šivanje:

9018 32 10

- - - cjevaste metalne igle

9018 32 90

- - - igle za šivanje

9018 39 00

- - ostalo:

9018 39 00 10

- - - kompleti za transfuziju i infuziju

9018 39 00 90

- - - ostalo

 

- ostali instrumenti i aparati, za uporabu u zubarstvu:

9018 41 00

- - zubarske bušilice, neovisno jesu li kombinirane s drugom zubarskom opremom na zajedničkom postolju ili ne

9018 49

- - ostali:

9018 49 10

- - - brusevi, diskovi, svrdla i četkice, za uporabu na zubarskim bušilicama

9018 49 90

- - - ostali

9018 50

- ostali instrumenti i aparati, za oftamologiju:

9018 50 10

- - neoptički

9018 50 90

- - optički

9018 90

- ostali instrumenti i aparati:

9018 90 10

- - instrumenti i aparati za mjerenje krvnog pritiska

9018 90 20

- - endoskopi

9018 90 30

- - oprema za dijalizu (umjetni bubrezi i dijalizatori)

9018 90 40

- - dijatermički aparati

9018 90 84

- - - ostali

9018 90 50

- - transfuzijski aparati

9018 90 60

- - aparati i instrumenti za anesteziju

9018 90 75

- - aparati za stimulaciju živaca

9018 90 84

- - ostali

9019

Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, umjetno disanje ili drugi terapijski dišni aparati:

9019 10

- aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja:

9019 20 00

- aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, umjetno disanje ili drugi terapijski dišni aparati

9021

Ortopedska pomagala, uključujući štake, kirurške pojaseve i podveze; šine i druga pomagala za prijelome; umjetni dijelovi tijela; aparati za poboljšanje sluha i drugi aparati koje se nosi ili ugrađuje u tijelo kako bi nadoknadili nedostatak ili invalidnost:

9021 10

- ortopedska pomagala ili pomagala za prijelome:

9021 10 10

- - ortopedska pomagala

9021 10 90

- - šine i ostala pomagala za prijelome

 

- umjetni zubi i zubne proteze:

9021 21

- - umjetni zubi:

9021 21 10

- - - od plastične mase

9021 21 90

- - - od ostalih materijala

9021 29 00

- - ostalo

 

- ostali umjetni dijelovi tijela:

9021 31 00

- - umjetni zglobovi

9021 39

- - ostali:

9021 39 10

- - - očne proteze

9021 39 90

- - - ostali

9021 40 00

- aparati za poboljšanje sluha, osim dijelova i pribora

9021 50 00

- aparati za stimulaciju rada srčanih mišića, osim dijelova i pribora

9022

Rendgenski aparati i aparati na osnovi alfa-, beta- ili gama-zračenja, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju, rendgenske cijevi i ostali generatori rendgenskih zraka, generatori visokog napona, upravljačke ploče i stolovi, zasloni te stolovi, stolice i slično, namijenjeni pregledu ili liječenju:

 

- rendgenski aparati, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:

9022 12 00

- - aparati za kompjutoriziranu tomografiju

9022 13 00

- - ostali, za uporabu u zubarstvu

9022 14 00

- - ostali, za uporabu u medicini, kirurgiji ili veterini

9022 19 00

- - za ostale uporabe

 

- aparati na osnovi alfa-, beta- ili gama-zračenja, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:

9022 21 00

- - za uporabu u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini

9022 29 00

- - za ostale uporabe

9022 30 00

- rendgenske cijevi

9022 90 00

- ostalo, uključujući dijelove i pribor

9025

Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, sa ili bez mogućnosti registriranja, te bilo koja kombinacija tih instrumenata:

 

- termometri i pirometri, nekombinirani s drugim instrumentima:

9025 11

- - punjeni tekućinom, za izravno očitavanje:

9025 11 20

- - - medicinski ili veterinarski termometri

9025 19

- - ostali:

9025 19 20

- - - elektronički

9619 00

Higijenski ulošci i tamponi, pelene i podlošci za pelene za dojenčad te slični proizvodi, od bilo kojeg materijala:

9619 00 29

- - - ostali (na primjer, proizvodi za inkontinenciju)

_____

1Dozvola prema ovom članku izdaje se samo za izvoz u znanstveno-istraživačke ili analitičke svrhe

2Dozvola prema ovom članku potrebna je samo za signalne pištolje i druge naprave konstruirane samo za izbacivanje signalnih raketa, pištolje i revolvere za ispaljivanje manevarskog streljiva, pištolje za humano ubijanje životinja vezanim klinom i bacače brodske užadi.

3Dozvola prema ovom članku izdaje se samo za uvoz u znanstveno-istraživačke ili analitičke svrhe ili za povećanje cetanskog broja u dizel gorivima.

4Dozvola prema ovom članku potrebna je samo za signalne pištolje i druge naprave konstruirane samo za izbacivanje signalnih raketa, pištolje i revolvere za ispaljivanje manevarskog streljiva, pištolje za humano ubijanje životinja vezanim klinom i bacače brodske užadi.

5Certificirani referentni materijali su izuzeti Zakonom o medicinskim proizvodima, kao i proizvodi za ocjenjivanje sustava kakvoće u laboratorijima. Izuzeti su i proizvodi namijenjeni isključivo istraživanju – Research Use Only.


Dozvole iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo zdravlja, odnosno Agencija za lijekove i medicinske proizvode, te Ministarstvo poljoprivrede sukladno posebnim propisima.

Članak 5.

Dozvole, odnosno rješenje za jednokratni uvoz i izvoz tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge, koje su navedene u Popisu tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge (prekursori) (Prilog I. – Tablica I), te dozvole za jednokratni uvoz i izvoz droga, koje su navedene u Popisu droga koji je sastavni dio ove Uredbe (Prilog I. – Tablica II), izdaje Ministarstvo zdravlja temeljem Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Članak 6.

Dozvole za jednokratni izvoz i uvoz tvari koje oštećuju ozonski sloj, koje su navedene u Popisu tvari koje oštećuju ozonski sloj, koji je sastavni dio ove Uredbe (Prilog II.), temeljem Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima i Zakona o zaštiti zraka, izdaje Ministarstvo gospodarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Dozvole za jednokratni uvoz proizvoda i opreme koja sadrži tvari koje oštećuju ozonski sloj iz stavka 1. ovoga članka ili o njima ovise, za posebne namjene, izdaje Ministarstvo gospodarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Članak 7.

Dozvole za jednokratni izvoz i uvoz tvari iz Popisa tvari iz Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i njegovu uništenju, koji je sastavni dio ove Uredbe (Prilog III. – Popis 1., 2., i 3.), izdaje Ministarstvo gospodarstva.

Iznimno, dozvole za izvoz tvari iz stavka 1. ovoga članka, koje se nalaze i na Popisu robe s dvojnom namjenom, koji je sastavni dio Uredbe o popisu robe s dvojnom namjenom, izdaje Državni ured za trgovinsku politiku, temeljem Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom.

Članak 8.

Dozvole za izvoz i uvoz robe iz članaka 1. do 7. ove Uredbe, izdaju ministarstva, nadležna tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima na temelju pisanog zahtjeva izvoznika, odnosno uvoznika robe.

Iznimno, ako je posebnim propisima propisan obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz robe iz članaka 1. do 7. ove Uredbe, zahtjev se podnosi sukladno posebnim propisima.

Članak 9.

Zahtjev iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe mora sadržavati sljedeće:

1. naziv i sjedište trgovačkog društva, odnosno naziv i prebivalište fizičke osobe;

2. osobni identifikacijski broj trgovačkog društva, odnosno fizičke osobe;

3. naziv i sjedište krajnjeg korisnika, uz pisanu izjavu o namjeni robe;

4. trgovački naziv, količinu i vrijednost robe koja se izvozi, odnosno uvozi;

5. kemijsko naimenovanje, uz strukturnu formulu i koncentraciju, ako se radi o kemikaliji iz Priloga III. ove Uredbe;

6. klasifikaciju nuklearnog materijala, težinski udio nuklearnog materijala, kemijska i fizikalna svojstva; radioaktivnost (Bq/kg);

7. tarifnu oznaku;

8. jediničnu cijenu robe;

9. zemlju proizvodnje;

10. naziv i adresu proizvođača;

11. zemlju iz koje se uvozi, odnosno izvozi;

12. naziv i adresu tvrtke od koje se uvozi, odnosno kojoj se izvozi;

13. rok uvoza, odnosno izvoza.

Osim elemenata navedenih u stavku 1. ovoga članka zahtjev treba sadržavati i druge elemente sukladno posebnim propisima.

Uz zahtjev izvoznik, odnosno uvoznik robe dužan je priložiti i ostalu potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti robe koja se izvozi, odnosno uvozi.

Uz zahtjev za izdavanje dozvola iz članaka 5. i 7. ove Uredbe, na zahtjev ministarstava, odnosno drugog nadležnog tijela, izvoznik, odnosno uvoznik, dužan je dostaviti sigurnosno-tehnički list.

Nadležna ministarstva, odnosno druga nadležna tijela dužna su dozvolu izdati u roku petnaest dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, osim ako nije drugačije uređeno posebnim propisima.

Dozvole, koje se izdaju na određeni rok, nadležno ministarstvo, odnosno drugo nadležno tijelo može jednokratno produžiti na temelju pisanog zahtjeva izvoznika, odnosno uvoznika, osim dozvola za izvoz i uvoz robe iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe.

Izdana dozvola se ne može prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu.

Članak 10.

Roba navedena u ovoj Uredbi ostaje predmetom dozvola, neovisno o izmjenama tarifnih oznaka u Carinskoj tarifi.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (»Narodne novine« br. 77/2010, 146/2011 i 25/2012).

Članak 12.

Ova Uredba prestaje važiti danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/39

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 28. ožujka 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG I.

POPIS TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGE (PREKURSORI)

TABLICA I

NAZIV TVARI

(naziv tvari, engleski)

Soli i derivati

Tablica1

CAS BROJ

KEMIJSKI SASTAV

TARIFNA OZNAKA

ANHIDRID OCTENE KISELINE (acetic anhydride)

K2

108-24-7

acetic oxide

2915 24 00

ACETON (acetone)

K3

67-64-1

2-propanone

2914 11 00 10

2914 11 00 90

N-ACETILANTRANILNA KISELINA (N-acetylanthranilic acid)

K1

89-52-1

benzoic acid, 2-(acetylamino)

2924 23 00

ANTRANILNA KISELINA (anthranilic acid)

K2

118-92-3

2-aminobenzoic acid

2922 43 00

DIETIL ETER (diethyl ether)

K3

60-29-7

1,1’-oxybis(ethane)

2909 11 00

EFEDRIN (ephedrine)

K1

299-42-3

([R-(R*,S*)]--[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol)

2939 41 00

Ephedrine base hemihydrate (0,5H2O)

 

 

 

2939 41 00

Ephedrine hydrochloride

 

50-98-6

 

2939 41 00

Ephedrine nitrate


81012-98-8


2939 41 00

Ephedrine sulphate (2 mol.base)

 

134-72-5

 

2939 41 00

ERGOMETRIN (ergometrine) (INN)

K1

60-79-7

ergoline-8-carboxamide,9,10-didehydro-N-(2-hydroxy-1-methylethyl)-6-methyl-,[8,b(S)]

2939 61 00

Ergometrine hydrochloride

 

74283-21-9

 

2939 61 00

Ergometrine maleate

 

129-51-1

 

2939 61 00

Ergometrine oxalate

 

 

 

2939 61 00

Ergometrine tartrate (2 mol.base)

 

129-50-0

 

2939 61 00

ERGOTAMIN (ergotamine) (INN)

K1

113-15-5

(ergotaman-3’,6’,18’-trione,12’-hydroxy-2’-methyl-5’-(phenylmethyl)-,(5.))

2939 62 00

Ergotamine hydrochloride
2939 62 00

Ergotamine succinate (2 mol.base)

 

 

 

2939 62 00

Ergotamine tartrate (2 mol.base)

 

379-79-3

 

2939 62 00

FENIL OCTENA KISELINA (phenylacetic acid)

K2

103-82-2

benzeneacetic acid

2916 34 00

1-FENIL-2-PROPANON, BENZIL-METIL-KETON (P2P, BMK) (phenylacetone, benzyl methyl ketone, phenylpropan-2-one)

K1

103-79-7

1-pheyl-2-propanone

2914 31 00

IZOSAFROL (isosafrole)

K1

120-58-1

1,3-benzodioxole,5-(1-propenyl)

2932 91 00

KALIJEV PERMANGANAT (potassium permanganate)

K2

7722-64-7

(permanganic acid (KMnO4), potassium salt)

2841 61 00

KLOROVODIČNA KISELINA (hydrochloric acid)

K3

7647-01-0

hydrochloric acid

2806 10 00 10 2806 10 00 90

LIZERGINSKA (LISERGIČNA) KISELINA (lysergic acid)

K1

82-58-6

((8 β)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic acid)

2939 63 00

3,4-METILENDIOKSIFENIL-2-PROPANON ili 1-(1,3-BENZODIOKSOL-5-IL) PROPAN-2-ON ili PMK (methylenedioxyphenyl-2-propanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-one)

K1

4676-39-5

2-propanone,1-[3,4-(methylenedioxy)phenyl]

2932 92 00

METIL ETIL KETON (methyl ethyl ketone)

K3

78-93-3

2-butanone

2914 12 00

NOREFEDRIN (norephedrine)

K1

14838-15-4

(R*,S*)-α-(1-aminoethyl) benzenemethanol

2939 44 00

Norephedrine hydrochloride

 

 

 

2940 44 00


PIPERIDIN (piperidine)

K2

110-89-4

piperidine

2933 32 00

Piperidine aurichloride

 

 

 

2843 30 00 10

Piperidine bitartrate

 

6091-46-9

 

2933 32 00

Piperidine hydrochloride

 

6091-44-7

 

2933 32 00

Piperidine nitrate

 

6091-45-8

 

2933 32 00

Piperidine phosphate

 

 

 

2933 32 00

Piperidine picrate

 

6091-49-2

 

2933 32 00

Piperidine platinichloride (2 mol.base)

 

 

 

2843 90 90 10

Piperidine thiocyanate

 

22205-64-7

 

2933 32 00

PIPERONAL (piperonal)

K1

120-57-0

1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde

2932 93 00

PSEUDOEFEDRIN (pseudoephedrine) (INN)

K1

90-82-4

([S-(R*,R*)]-”-[1-(methylamino)ethyl]- benzenemethanol)

2939 42 00

Pseudoephedrine hydochloride


345-78-8


2939 42 00

Pseudoephedrine sulfate (2 mol.base)


7460-12-0


2939 42 00

SAFROL (safrole)

K1

94-59-7

1,3-benzodioxole,5-(2propenyl)

2932 94 00

SUMPORNA KISELINA (sulphuric acid)

K3

7664-93-9

sulfuric acid

2807 00 00

TOLUEN (toluene)

K3

108-88-3

toluene

2902 30 00

POPIS DROGA, BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA I PSIHOTROPNIH TVARI

TABLICA II.

Međunarodno ili drugo nezaštićeno ime (ime, engleski) soli i derivati

Odjeljak1

CAS BROJ

KEMIJSKO IME

TARIFNA OZNAKA

acetorfin (acetorphine) (INN)

D1, D3

25333-77-1

3-O-acetyltetrahydro-7-α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine

2939 19 00 10

acetorphine hydrochloride

 

25333-78-2

 

2939 19 00 10

acetildihidrokodein (acetyldihydrocodeine)

D2

3861-72-1

 

2939 19 00 10

acetyldihydrocodeine hydrochloride

 

 

 

2939 19 00 10

acetilmetadol (acetylmethadol) (INN)

D1

509-74-0

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

2922 19 85 40

acetil-alfa-metilfentanil (acetyl-α-methylfentanyl)

D1, D3

 

N-(1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl)acetanilide

2933 39 99 30

alfentanil (alfentanil) (INN)

D1

71195-58-9

N-(1-(2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl)-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl)-N-phenylpropanamide

2933 33 00

alfentanil hydrochloride (1H2O)

 

69049-06-5

 

2933 33 00

alobarbital (allobarbital) (INN)

P4

52-43-7

5,5-diallylbarbituric acid

2933 53 90

allobarbital aminophenazone

 

 

 

2933 54 00 10

alilprodin (allylprodine) (INN)

D1

25384-17-2

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

2933 39 99 30

allylprodine hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

alfacetilmetadol (alphacetylmethadol) (INN)

D1

17199-58-5

α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

2922 19 85 40

alphacetylmethadol hydrochloride

 

 

 

2922 19 85 40

alfameprodin (alphameprodine) (INN)

D1

468-51-9

α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

2933 39 99 30

alfametadol (alphamethadol) (INN)

D1

17199-54-1

α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

2922 19 85 40

alfaprodin (alphaprodine) (INN)

D1

77-20-3

α-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

2933 39 99 30

alphaprodine hydrochloride

 

561-78-4

 

2933 39 99 30

alprazolam (alprazolam) (INN)

P4

28981-97-7

8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo(4,3-α)(1,4)benzodiazepine

2933 91 90

amfepramon (amfepramone) (INN) (diethylpropion)

P4

90-84-6

2-(diethylamino)propiophenone

2922 31 00

amfepramone glutamate

 

 

 

2922 42 00 10

amfepramone hydrochloride

 

134-80-5

 

2922 31 00

amfepramone resinate

 

 

 

3003 90 00 20

amfetamin (amfetamine) (INN)

P2

300-62-9

(+/-)α-methylphenethylamine

2921 46 00

amfetamine acetylsalicylate

 

 

 

2921 46 00

amfetamine adipate

 

 

 

2921 46 00

amfetamine aspartate

 

 

 

2922 49 85 10

amfetamine bitartrate

 

 

 

2921 46 00

amfetamine hydrochloride

 

 

 

2921 46 00

amfetamine para-aminophencylacetate

 

 

 

2922 49 85 10

amfetamine para-chlorophenoxyacetate

 

 

 

2921 46 00

amfetamine pentobarbiturate

 

 

 

2933 54 00 10

amfetamine phosphate (1 mol.base)

 

139-10-6

 

2921 46 00

amfetamine phosphate (2 mol.base)

 

 

 

2921 46 00

amfetamine resinate

 

 

 

3003 90 00 20

amfetamine sulfate (2 mol.base)

 

60-13-9

 

2921 46 00

amfetamine tannate

 

 

 

3201 90 90 10

amfetamine tartrate (2 mol.base)

 

 

 

2921 46 00

amineptin (amineptine) (INN)

P2

57574-09-1

7-(10,11-dihydro-5H-dibenzo(a,d)cyclohepten-5-yl)amino)heptanoic acid

2922 49 85 10

amineptine hydrochloride

 

30272-08-3

 

2922 49 85 10

aminoreks (aminorex) (INN)

P4

2207-50-3

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

2934 91 00

aminorex fumarate

 

 

 

2934 91 00

amobarbital (amobarbital) (INN)

P3

57-43-2

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

2933 53 90

amobarbital resinate

 

 

 

3003 90 00 20

amobarbital sodium

 

64-43-7

 

2933 53 90

anileridin (anileridine) (INN)

D1

144-14-9

1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

2933 33 00

anileridine dihydrochloride

 

126-12-5

 

2933 33 00

anileridine phosphate

 

4268-37-5

 

2933 39 99 30

barbital (barbital) (INN)

P4

57-44-3

5,5-diethylbarbituric acid

2933 53 10

barbital calcium (2 mol.base)

 

 

 

2933 53 10

barbital magnesium (2 mol.base)

 

 

 

2933 53 10

barbital sodium

 

144-02-5

 

2933 53 10

benzetidin (benzethidine) (INN)

D1

3691-78-9

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester

2933 39 99 30

benzethidine hydrobromide

 

 

 

2933 39 99 30

benzethidine hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

benzfetamin (benzfetamine) (INN)

P4

156-08-1

N-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine

2921 46 00

benzfetamine hydrochloride

 

5411-22-3

 

2921 46 00

benzilmorfin (benzylmorphine)

D1

14297-87-1

3-benzylmorphine

2939 19 00 10

benzylmorphine hydrochloride

 

630-86-4

 

2939 19 00 10

benzylmorphine methylsulfonate

 

 

 

2939 19 00 10

betacetilmetadol (betacetylmethadol) (INN)

D1

17199-59-6

β-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

2922 19 85 40

betameprodin (betameprodine) (INN)

D1

468-50-8

β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

2933 39 99 30

betametadol (betamethadol) (INN)

D1

17199-55-2

β-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

2922 19 85 40

betaprodin (betaprodine) (INN)

D1

468-59-7

β-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

2933 39 99 30

betaprodine hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

bezitramid (bezitramide) (INN)

D1

15301-48-1

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)-piperidine

2933 33 00

bezitramide hydrochloride

 

 

 

2933 33 00

božanska kadulja, meksička metvica (latinski: Salvia divinorum) (diviner’s sage)

P1

 

 

1211 90 85 10

tinkture od božanske kadulje (diviner’s sage tinctures)

 

 

 

1302 19 80 10

brolamfetamin (brolamfetamine) (INN) ili dob

P1

64638-07-9

(+/-)4- bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine

2922 29 00 10

brolamfetamine hydrochloride

 

 

 

2922 29 00 10

bromazepam (bromazepam) (INN)

P4

1812-30-2

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 33 00

brotizolam (brotizolam) (INN)

P4

57801-81-7

2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno(3,2-f)-s-triazolo(4,3-α)(1,4)diazepine

2934 91 00

buprenorfin (buprenorphine) (INN)

P3

52485-79-7

2l-cyclopropyl-7-α-((S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl)-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

2939 11 00

buprenorphine bitartrate

 

 

 

2939 11 00

buprenorphine hydrochloride

 

53152-21-9

 

2939 11 00

buprenorphine sulfate (2 mol.base)

 

 

 

2939 11 00

butalbital (butalbital) (INN)

P3

77-26-9

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

2933 53 90

butobarbital (butobarbital)

P4

77-28-1

5-butyl-5-ethylbarbituric acid

2933 53 90

BZP ili benzilpiperazin (BZP, benzylpiperazine)

P1

2759-28-6

1-Benzylpiperazine

2933 59 95 10

kamazepam (camazepam) (INN)

P4

36104-80-0

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)

2933 91 90

indijska konoplja (latinski: cannabis sativa var.indica)8 (cannabis)

D1, D3

 

 

1211 90 85 10

cannabis resin (smole od konoplje)

 

 

 

1301 90 00 20

ekstrakti i tinkture od konoplje (cannabis extracts and tinctures)

 

 

 

1302 19 80 10

katin (cathine) (INN) ((+)–norpseudoephedrine)

P3

492-39-7

(+)-(S)-α-((S)-1-aminoethyl)benzyl alcohol

2939 43 00

cathine hydrochloride

 

2153-98-2

 

2939 43 00

cathine phenobarbiturate

 

 

 

2939 43 00

cathine resinate

 

 

 

3003 40 00 10

cathine sulfate (2 mol.base)

 

 

 

2939 43 00

katinon (cathinone) (INN)

P1

71031-15-7

(-)-(S)-2-aminopropiphenone

2939 99 00 10

2C-B

P1

 66142-81-2

4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

2922 29 00 10

2C-I

P1

69587-11-7

2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine

2922 29 00 10

2C-T-2

P1

207740-24-7

2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine

2922 29 00 10

2C-T-7

P1

207740-26-9

2,5-dimethoxy-4-propylthiophenethylamine

2922 29 00 10

klordiazepoksid (chlordiazepoxide) (INN)

P4

58-25-3

7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxyde

2933 91 10

chlordiazepoxide dibunate

 

 

 

2933 91 90

chlordiazepoxide hydrochloride

 

438-41-5

 

2933 91 90

klobazam (clobazam) (INN)

P4

22316-47-8

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione

2933 72 00

klonazepam (clonazepam) (INN)

P4

1622-61-3

5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

klonitazen (clonitazene) (INN)

D1

3861-76-5

2-p-chlorobenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole

2933 99 80 10

clonitazene hydrochloride

 

 

 

2933 99 80 10

clonitazene methylsulfonate

 

 

 

2933 99 80 10

klorazepat (clorazepate)

P4

 

7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid

2933 91 90

clorazepate dipotassium

 

57109-90-7

 

2933 91 90

clorazepate monopotassium

 

5991-71-9

 

2933 91 90

klotiazepam (clotiazepam) (INN)

P4

33671-46-4

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno(2,3e)-1,4-diazepin-2-one

2934 91 00

kloksazolam (cloxazolam) (INN) 

P4

24166-13-0

10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-(3,2-d) (1,4)benzodiazepin-6(5H)-one

2934 91 00

kokain (cocaine)

D1

50-36-2

methyl ester of benzoylecgonine

2939 91 00

cocaine benzoate

 

 

 

2939 91 00

cocaine borate

 

 

 

2939 91 00

cocaine citrate

 

 

 

2939 91 00

cocaine formate

 

 

 

2939 91 00

cocaine hydriodide

 

 

 

2939 91 00

cocaine hydrobromide

 

 

 

2939 91 00

cocaine hydrochloride

 

53-21-4

 

2939 91 00

cocaine lactate

 

 

 

2939 91 00

cocaine nitrate (2H2O)

 

5913-62-2

 

2939 91 00

cocaine salicylate

 

5913-64-4

 

2939 91 00

cocaine sulfate

 

 

 

2939 91 00

cocaine tartrate

 

 

 

2939 91 00

lišće koke (latinski: erythroxylon coca)2 (coca leaf)

D1

 

 

1211 30 00

pasta od koke (coca paste)

 

 

 

1302 19 80 10

kodein (codeine)

D2

76-57-3

3-methylmorphine

2939 11 00

codeine base (1H2O)

 

 

 

2939 11 00

codeine acetate (2H2O)

 

 

 

2939 11 00

codeine allobarbiturate

 

 

 

2939 11 00

codeine barbiturate

 

 

 

2939 11 00

codeine camphosulfonate

 

 

 

2939 11 00

codeine citrate

 

5913-73-5

 

2939 11 00

codeine cyclobarbiturate

 

 

 

2939 11 00

codeine cyclopentobarbiturate

 

 

 

2939 11 00

codeine 6-glucuronide

 

 

 

2939 19 00 10

codeine hydriodide

 

125-26-8

 

2939 11 00

codeine hydrobromide (2H2O)

 

125-25-7

 

2939 11 00

codeine hydrochloride (2H2O)

 

1422-07-7

 

2939 11 00

codeine methylbromide

 

125-27-9

 

2939 19 00 10

codeine phenobarbiturate

 

 

 

2939 11 00

codeine phosphate (½H2O)

 

52-28-8

 

2939 11 00

codeine phosphate (1½H2O)

 

 

 

2939 11 00

codeine resinate

 

 

 

3003 40 00 10

codeine salicylate

 

 

 

2939 11 00

codeine sulfate

 

1420-53-7

 

2939 11 00

codeine sulfate (3H2O)

 

 

 

2939 11 00

codeine sulfate (5H2O)

 

 

 

2939 11 00

kodein-n-oksid (codeine-n-oxide)

D1

3688-65-1

 

2939 19 00 10

codeine-n-oxide hydrochloride

 

 

 

2939 19 00 10

kodoksim (codoxime) (INN)

D1

7125-76-0

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime

2939 19 00 10

ciklobarbital (cyclobarbital) (INN)

P3

52-31-3

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid

2933 53 90

cyclobarbital calcium (2 mol.base)

 

5897-20-1

 

2933 53 90

delorazepam (delorazepam) (INN)

P4

2894-67-9

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

dezomorfin (desomorphine) (INN)

D1, D3

427-00-9

dihydrodeoxymorphine

2939 19 00 10

desomorphine hydrobromide

 

 

 

2939 19 00 10

desomorphine hydrochloride

 

 

 

2939 19 00 10

desomorphine sulfate (2H2O)

 

 

 

2939 19 00 10

DET

P1

61-51-8

3- (2-(diethilamino)ethyl)indole

2939 99 00 10

DET hydrochloride

 

 

 

2939 99 00 10

deksamfetamin (dexamfetamine) (INN)

P2

51-64-9

(+)-α-methylphenethylamine

2921 46 00

dexamfetamine adipate

 

 

 

2921 46 00

dexamfetamine bitartrate

 

 

 

2921 46 00

dexamfetamine carboxymethylcellulose

 

 

 

3912 31 00 10

dexamfetamine hydrochloride

 

405-41-4

 

2921 46 00

dexamfetamine pentobarbiturate

 

 

 

2933 54 00 10

dexamfetamine phosphate

 

7528-00-9

 

2921 46 00

dexamfetamine phosphate (2 mol.base)

 

 

 

2921 46 00

dexamfetamine resinate

 

 

 

3003 90 00 20

dexamfetamine saccharate

 

 

 

2921 49 00 10

dexamfetamine sulfate (2 mol.base)

 

51-63-8

 

2921 46 00

dexamfetamine tannate

 

 

 

3201 90 90 10

dekstromoramid (dextromoramide) (INN)

D1

357-56-2

(+)-4-(2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl)-morpholine

2934 91 00

dextromoramide bitartrate

 

2922-44-3

 

2934 99 90 10

dextromoramide dihydrochloride

 

 

 

2934 91 00

dextromoramide hydrochloride

 

 

 

2934 91 00

dekstropropoksifen (dextropropoxyphene) (INN)

D2

469-62-5

 

2922 14 00

dextropropoxyphene hydrochloride

 

1639-60-7

 

2922 14 00

dextropropoxyphene napsylate (1H2O)

 

17140-78-2

 

2922 19 85 40

dextropropoxyphene resinate

 

 

 

3003 90 00 20

diampromid (diampromide) (INN)

D1

552-25-0

N-(2-(methylphenethylamino)-propyl)propionanilide

2924 29 98 10

diampromide sulfate

 

 

 

2924 29 98 10

diazepam (diazepam) (INN)

P4

439-14-5

7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

dietiltiambuten (diethylthiambutene) (INN)

D1

86-14-6

3-diethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1 butene

2934 99 90 10

diethylthiambutene hydrochloride

 

132-19-4

 

2934 99 90 10

difenoksin (difenoxin) (INN)

D1

28782-42-5

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

2933 33 00

difenoxin hydrochloride

 

35607-36-4

 

2933 33 00

dihidrokodein (dihydrocodein) (INN)

D2

125-28-0

 

2939 11 00

dihydrocodein bitartrate

 

5965-13-9

 

2939 11 00

dihydrocodein bitartrate (1H2O)

 

 

 

2939 11 00

dihydrocodein hydrochloride

 

 

 

2939 11 00

dihydrocodein phosphate

 

24204-13-5

 

2939 11 00

dihydrocodein resinate

 

 

 

3003 40 00 10

dihydrocodein thiocyanate

 

 

 

2939 11 00

dihidroetorfin (dihydroetorphine)

D1

14357–76–7

7,8-dihydro-7-α-(1(R)-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine

2939 19 00 10

dihidromorfin (dihydromorphine)

D1

509-60-4

 

2939 19 00 10

dihydromorphine 6-glucuronide

 

 

 

2939 19 00 10

dihydromorphine hydriodide

 

 

 

2939 19 00 10

dihydromorphine hydrochloride

 

1421-28-9

 

2939 19 00 10

dihydromorphine picrate

 

 

 

2939 19 00 10

dimenoksadol (dimenoxadol) (INN)

D1

509-78-4

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate

2922 19 85 40

dimenoxadol hydrochloride

 

242-75-1

 

2922 19 85 40

dimefeptanol (dimepheptanol) (INN)

D1

545-90-4

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

2922 19 85 40

dimepheptanol hydrochloride

 

 

 

2922 19 85 40

dimetiltiambuten (dimethylthiambutene) (INN)

D1

524-84-5

3-dimethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene

2934 99 90 10

dimethylthiambutene hydrochloride

 

 

 

2934 99 90 10

dioksafetil butirat (dioxaphetyl butyrate) (INN)

D1

467-86-7

ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutirate

2934 99 90 10

dioxaphetyl butyrate hydrochloride

 

 

 

2934 99 90 10

difenoksilat (diphenoxylate) (INN)

D1

915-30-0

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-caboxylic acid ethyl ester

2933 33 00

diphenoxylate hydrochloride

 

3810-80-8

 

2933 33 00

dipipanon (dipipanone) (INN)

D1

467-83-4

4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

2933 33 00

dipipanone hydrobromide

 

 

 

2933 33 00

dipipanone hydrochloride

 

75783-06-1

 

2933 33 00

dipipanone hydrochloride (1H2O)

 

 

 

2933 33 00

DMA

P1

 

(+/-) -2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine

2922 29 00 10

DMA hydrochloride

 

 

 

2922 29 00 10

DMHP

P1

 

3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo (b,d)pyran-1-ol

2932 99 00 10

DMT

P1

61-50-7

3-(2-(dimethylamino)ethyl)indole

2939 99 00 10

DMT hydrochloride

 

 

 

2939 99 00 10

DMT methyliodide

 

 

 

2939 99 00 10

DOET

P1

 

(+/-)-4 ethyl-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine

2922 29 00 10

DOET hydrochloride

 

 

 

2922 29 00 10

dronabinol (dronabinola) (INN) (delta-9-tetrahidrokanabinol i njegove stereokemijske varijante) (delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants)

P2

26514

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo(b,d)pyran-1-ol

2932 99 00 10

drotebanol (drotebanol) (INN)

D1

466112

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6-β,14-diol

2933 49 90 10

ekgonin i njegovi esteri i derivati koji se mogu pretvoriti u ekgonin i kokain (ecgonine)

D1

481-37-8

 

2939 91 00

ecgonine benzoylester (4H2O)

 

 

 

2939 91 00

ecgonine benzoylethyl ester

 

 

 

2939 91 00

ecgonine benzoylpropyl ester

 

 

 

2939 91 00

ecgonine cINNamoylmethyl ester

 

 

 

2939 91 00

ecgonine difluorobenzoylester

 

 

 

2939 91 00

ecgonine (2,6-dimethyl-benzoylmetyl ester)

 

 

 

2939 91 00

ecgonine ethylester

 

 

 

2939 91 00

ecgonine hydrochloride

 

 

 

2939 91 00

ecgonine meta-hydroxybenzoylester

 

 

 

2939 91 00

ecgonine methyl ester

 

 

 

2939 91 00

ecgonine methyl ester hydrochloride

 

 

 

2939 91 00

ecgonine phenylacethyl methyl ester

 

 

 

2939 91 00

estazolam (estazolam) (INN) 

P4

29975-16-4

8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo(4,3-α) (1,4)benzodiazepine

2933 91 90

etklorvinol (ethchlorvynol) (INN)

P4

113-18-8

1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol

2905 51 00

etinamat (ethinamate) (INN)

P4

126-52-3

1-ethynylcyclohexanolcarbamate

2924 24 00

etil-loflazepat (ethyl loflazepate) (INN) 

P4

29177-84-2

ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate

2933 91 90

etilmetiltiambuten (ethylmethylthiambutene) (INN)

D1

441-61-2

3-ethylmethylthiamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-butene

2934 99 90 10

ethylmethylthiambutene hydrochloride

 

 

 

2934 99 90 10

etilmorfin (ethylmorphine) (INN)

D2

76-58-4

3-ethylmorphine

2939 11 00

ethylmorphine camphosulfonate

 

 

 

2939 11 00

ethylmorphine hydrobromide

 

 

 

2939 11 00

ethylmorphine hydrochloride (2H2O)

 

125-30-4

 

2939 11 00

ethylmorphine methyliodide

 

 

 

2939 19 00 10

ethylmorphine phenobarbiturate

 

 

 

2939 11 00

eticiklidin (eticyclidine) (INN) ili PCE

P1

2201-15-2

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

2921 49 00 10

eticyclidine hydrochloride

 

 

 

2921 49 00 10

etilamfetamin (etilamfetamine) (INN)

P4

457-87-4

N-ethyl-α-methylphenethylamine

2921 46 00

etilamfetamine hydrochloride

 

 

 

2921 46 00

etonitazen (etonitazene) (INN)

D1

911-65-9

1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole

2933 99 80 10

etonitazene hydrochloride

 

 

 

2933 99 80 10

etorfin (etorphine) (INN)

D1, D3

14521-96-1

tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine

2939 11 00

etorphine hydrochloride

 

13764-49-3

 

2939 11 00

etorphine 3-methyl eter

 

 

 

2939 19 00 10

etokseridin (etoxeridine) (INN)

D1

469-82-9

1-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)- 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

2933 39 99 30

etoxeridine hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

etriptamin (etryptamin) (INN)

P1

2235-90-7

3-(2-aminobutyl)indole

2933 99 80 10

etryptamin acetate

 

 

 

2933 99 80 10

fenkamfamin (fencamfamin) (INN)

P4

1209-98-9

N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine

2921 46 00

fencamfamin hydrochloride

 

2240-14-4

 

2921 46 00

fenetilin (fenetylline) (INN)

P2

670800

7-(2-(α-methylphenethyl)amino) ethyl)theophylline

2939 51 00

fenetylline hydrochloride

 

1892-80-4

 

2939 51 00

fenproporeks (fenproporex) (INN)

P4

15686-61-0

(+/-)-3-((α-methylphenylethyl) amino)propionitrile

2926 30 00

fenproporex diphenylacetate

 

 

 

2926 30 00

fenproporex hydrochloride

 

18305-29-8

 

2926 30 00

fenproporex resinate

 

 

 

3003 90 00 20

fentanil (fentanyl) (INN)

D1

437-38-7

1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine

2933 33 00

fentanyl citrate

 

990-73-8

 

2933 33 00

para-fluorofentanil (para-fluorofentanyl)

D1, D3

 

4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

2933 39 99 30

para-fluorofentanyl hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

fludiazepam (fludiazepam) (INN)

P4

3900-31-0

7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

flunitrazepam (flunitrazepam) (INN)

P3

1622-62-4

5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

flurazepam (flurazepam) (INN)

P4

17617-23-1

7-chloro-1-(2-(diethylamino)ethyl)-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydo-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

flurazepam dihydochloride

 

1172-18-5

 

2933 91 90

flurazepam monohydrochloride

 

36105-20-1

 

2933 91 90

furetidin (furethidine) (INN)

D1

2385-81-1

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

2934 99 90 10

furethidine hydrobromide

 

 

 

2934 99 90 10

furethidine methyliodide

 

 

 

2934 99 90 10

furethidine picrate

 

 

 

2934 99 90 10

gama-hidroksimaslačna kiselina (gamma hydroxybutyric acid) ili GHB

P4

 

γ- hydroxybutyric acid

2918 19 98 20

GHB sodium

 

 

 

2918 19 98 20

glutetimid (glutethimide) (INN)

P3

77-21-4

2-ethyl-2-phenylglutarimide

2925 12 00

halazepam (halazepam) (INN)

P4

23092-17-3

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

haloksazolam (haloxazolam) (INN) 

P4

59128-97-1

10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo(3,2-d)(1,4)benzodiazepine-6(5H)-one

2934 91 00

heroin (heroin)

D1, D3

561-27-3

diacetylmorphine

2939 11 00

heroin hydrochloride (1H2O)

 

1502-95-0

 

2939 11 00

heroin methyliodide

 

 

 

2939 19 00 10

hidrokodon (hydrocodone) (INN)

D1

125-29-1

dihydrocodeinone

2939 11 00

hydrocodone bitartrate (2½H2O)

 

143-71-5

 

2939 11 00

hydrocodone citrate

 

 

 

2939 11 00

hydrocodone hydriodide

 

 

 

2939 11 00

hydrocodone hydrochloride (1H2O)

 

25968-91-6

 

2939 11 00

hydrocodone hydrochloride (2H2O)

 

 

 

2939 11 00

hydrocodone hydrochloride (2½H2O)

 

 

 

2939 11 00

hydrocodone methyliodide

 

 

 

2939 19 00 10

hydrocodone phosphate

 

34366-67-1

 

2939 11 00

hydrocodone resinate

 

 

 

3003 40 00 10

hydrocodone terephthalate

 

 

 

2939 11 00

hidromorfinol (hydromorphinol) (INN)

D1

2183-56-4

14-hidroxydihydromorphine

2939 19 00 10

hydromorphinol bitartrate (1H2O)

 

 

 

2939 19 00 10

hydromorphinol hydrochloride (3H2O)

 

 

 

2939 19 00 10

hidromorfon (hydromorphone) (INN)

D1

466-99-9

dihydromorphinone

2939 11 00

hydromorphone 3-glucuronide

 

 

 

2939 11 00

hydromorphone hydrochloride

 

71-68-1

 

2939 11 00

hydromorphone sulfate

 

 

 

2939 11 00

hydromorphone terephthalate

 

 

 

2939 11 00

beta-hidroksifentanil (β-hydroxyfentanyl)

D1, D3

 

N-(1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl)propionanilide

2933 39 99 30

β-hydroxyfentanyl hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

beta-hidroksi-3-metilfentanil (β-hydroxy-3-methylfentanyl)

D1, D3

 

N-(1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl)propionanilide

2933 39 99 30

β-hydroxy-3-methylfentanyl hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

N-hidroksi MDA (N-hydroxy MDA)

P1

 

(+/-)-N(α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl)hydroxylamine

2932 99 00 10

n-hydroxy MDA hydrochloride

 

 

 

2932 99 00 10

hidroksipetidin (hydroxypethidine) (INN)

D1

468-56-4

4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

2933 39 99 30

hydroxypethidine hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

iboga (Tabernanthe iboga) (iboga)

P1

 

 

1211 90 85 10

iboga extracts (ekstrakti iboge)

 

 

 

1302 19 80 10

ibogain (ibogaine)

P1

83-74-9

12-methoxyibogamine

2939 99 00 10

izometadon (isomethadone) (INN)

D1

466-40-0

6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

2922 39 00 10

isomethadone hydrobromide

 

 

 

2922 39 00 10

isomethadone hydrochloride

 

 

 

2922 39 00 10

isomethadone hydrochloride (1H2O)

 

 

 

2922 39 00 10

ketamin (ketamine) (INN)

P2

6740-88-1

2-(o-chlorophenyl)-2-methylamino)cyclohexanone

2922 39 00 10

ketamine hydrochloride

 

 

 

2922 39 00 10

ketazolam (ketazolam) (INN) 

P4

27223-35-4

11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-(1,3)oxazino(3,2d)(1,4)benzodiazepin-4,7(6H)-dione

2934 91 00

ketobemidon (ketobemidone) (INN)

D1, D3

469-79-4

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

2933 33 00

ketobemidone hydrochloride

 

5965-49-1

 

2933 33 00

lefetamin (lefetamine) (INN) ili SPA

P4

7262-75-1

(-)N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine

2921 46 00

lefetamine hydrochloride

 

14148-99-3

 

2921 46 00

levamfetamin (levamfetamine) (INN)

P2

156-34-3

(-)-(R)-α-methylphenethylamine

2921 46 00

levamfetamine alginate

 

 

 

3913 10 00 10

levamfetamine succinate

 

5634-40-2

 

2921 49 00 10

levamfetamine sulfate

 

 

 

2921 49 00 10

levometamfetamin (levometamfetamine)

P2

 

(-)-N,α-dimethylphenethylamine

2939 91 00

levometamfetamine hydrochloride

 

 

 

2939 91 00

levometorfan9 (levomethorphan) (INN)

D1

125-70-2

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

2933 49 90 10

levomethorphan bitartrate

 

 

 

2933 49 90 10

levomethorphan hydrobromide

 

 

 

2933 49 90 10

levomoramid (levomoramide) (INN)

D1

1375814

(-)-4-(2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl)morpholine

2934 99 90 10

levomoramid dihydrochloride

 

 

 

2934 99 90 10

levofenacilmorfan (levophenacylmorphan) (INN)

D1

10061-32-2

(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

2933 49 90 10

levophenacylmorphan hydrochloride

 

 

 

2933 49 90 10

levophenacylmorphan methylsulfonate

 

 

 

2933 49 90 10

levorfanol3 (levorphanol) (INN)

D1

77-07-6

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

2933 41 00

levorphanol bitartrate (2H2O)

 

125-72-4

 

2933 41 00

levorphanol hydrochloride

 

 

 

2933 41 00

loprazolam (loprazolam) (INN)

P4

61197-73-7

6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-((4-methyl-1-piperazinyl) methylene)-8-nitro-1H-imadazo(1,2 α )(1,4)benzodiazepin-1-one

2933 55 00

loprazolam mesilate

 

 

 

2933 55 00

loprazolam methylsulfonate (1H2O)

 

 

 

2933 55 00

lorazepam (lorazepam) (INN)

P4

846-49-1

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

lorazepam acetate

 

 

 

2933 91 90

lorazepam methylsulfonate

 

 

 

2933 91 90

lorazepam pivalate

 

 

 

2933 91 90

lormetazepam (lormetazepam) (INN) 

P4

848-75-9

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

lizergid (lysergide) (INN) ili LSD, LSD-25

P1

50-37-3

9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8β-carboxamide

2939 69 00 10

lysergide tartrate (2 mol.base, 2CH3OH)

 

 

 

2939 69 00 10

lysergide tartrate (2 mol.base, 2H2O)

 

 

 

2939 69 00 10

makova slama (latinski: papaver somniferum)2 (poppy straw)

D1

 

 

1211 40 00

mak (latinski: apaverbracteatum), biljka i njezini dijelovi (papaver bracteatum)

 

 

 

1211 90 85 10

koncentrat iz makove slame (concentrate of poppy straw)

 

 

 

1302 11 00

mazindol (mazindol) (INN)

P4

22232-71-9

5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo(2,1-a)isondol-5-ol

2933 91 90

m-CPP ili klorfenilpiperazin (m-CPP, chlorophenylpiperizine)

P1

6640-24-0

1-(3-chlorophenyl) piperizine

2933 59 95 10

MDBP ili metilendioksibenzil piperazin (MDBP, methylenedioxybenzyl piperazine)

P1

 

1-(3,4- methylenedioxybenzyl) piperazine

2933 59 95 10

MDE ili N-etil MDA (MDE, n-ethyl MDA)

P1

 

(+/-)-N-ethyl-α-methyl-3,4-(methylendioxy)phenethylamine

2932 99 00 10

MDE (N-ethyl mda) hydrochloride

 

 

 

2932 99 00 10

MDMA

P1

 

(+/-)-N,α-dimethyl-3,4- (methylenedioxy)phenetylamine

2932 99 00 10

MDMA hydrochloride

 

 

 

2932 99 00 10

meklokvalon (mecloqualone) (INN)

P2

340-57-8

3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

2933 55 00

mecloqualone hydrochloride

 

 

 

2933 55 00

medazepam (medazepam) (INN)

P4

364854

7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine

2933 91 90

medazepam dibunate

 

 

 

2933 91 90

medazepam hydrochloride

 

 

 

2933 91 90

mefedron (4-metilmetkatinon, 4-MMC, 4- metilefedron)

mephedrone (4-methylmethcathinone, 4-MMC, 4-methylephedrone)2-(methylamino)-1-p-tolylpropan-1-one


mefenoreks (mefenorex) (INN) 

P4

17243-57-1

N-(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamine

2921 46 00

mefenorex hydrochloride

 

 

 

2921 46 00

35 enzodi

MeOPP ili metoksifenil piperazin (MeOPP, methoxyphenyl piperazine)

P1

38212-30-5

1-(4-metoxyphenyl) piperazine

2933 59 95 10

meprobamat (meprobamate) (INN)

P4

57-53-4

2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate

2924 11 00

meskalin (mescaline)

P1

54-04-6

3,4,5-trimethoxyphenethylamine

2939 99 00 10

mescaline aurichloride (1H2O)

 

 

 

2843 30 00 10

mescaline hydrochloride

 

832-92-8

 

2939 99 00 10

mescaline picrate

 

 

 

2939 99 00 10

mescaline platinichloride (2 mol.base)

 

 

 

2843 90 90 10

mescaline sulfate

 

1152-76-7

 

2939 99 00 10

mescaline sulfate (2 mol.base, 2H2O)

 

 

 

2939 99 00 10

mezokarb (mesocarb) (INN)

P4

34262-84-5

3-(α-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine

2934 91 00

metamfetamin (metamfetamine) (INN)

P2

537-46-2

(+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamine

2939 91 00

metamfetamine bitartrate

 

 

 

2939 91 00

metamfetamine hydrochloride

 

51-57-0

 

2939 91 00

metamfetamine sulfate (2 mol.base)

 

 

 

2939 91 00

metamfetamin racemat (metamfetamine racemate)

P2

 4846-07-5

(+/-)-N,α-dimethylphenethylamine

2939 91 00

metazocin (metazocine) (INN)

D1

3734-52-9

2’-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzmorphan

2933 39 99 30

metazocine hydrobromide

 

 

 

2933 39 99 30

metazocine hydrochloride (1H2O)

 

 

 

2933 39 99 30

metadon (methadone) (INN)

D1

76-99-3

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

2922 31 00

methadone bitartrate

 

 

 

2922 31 00

methadone hydrobromide

 

 

 

2922 31 00

methadone hydrochloride

 

1095-90-5

 

2922 31 00

metadon (INN) međuprodukt (methadone (INN) intermediate)

D1

 

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane

2926 30 00

metakvalon (methaqualone) (INN)

P2

72-44-6

2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone

2933 55 00

methaqualone hydrochloride

 

340-56-7

 

2933 55 00

methaqualone resinate

 

 

 

3003 90 00 20

metkatinon (methcathinone)

P1

 

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

2939 49 00 10

methcathionin hydrochloride

 

 

 

2939 49 00 10

4-metilaminoreks (4-methylaminorex)

P1

 

(+-)cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

2934 99 90 10

4-methylaminorex hydrochloride

 

 

 

2934 99 90 10

metildezorfin (methyldesorphine) (INN)

D1

16008-36-9

6-methyl-δ-6-deoxymorphine

2939 19 00 10

methyldesorphine hydrochloride

 

 

 

2939 19 00 10

metildihidromorfin (methyldihydromorphine) (INN)

D1

509-56-8

6-methyldihydromorphine

2939 19 00 10

3-metilfentanil (3-methylfentanyl)

D1, D3

 

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

2933 39 99 30

3-methylfentanyl hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

alfa-metilfentanil (α-methylfentanyl)

D1, D3

 

N-(1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl)propionanilide

2933 39 99 30

α-methylfentanyl hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

3-metiltiofentanil (3-methylthiofentanyl)

D1, D3

 

N-(3-methyl-1-(2-(2-thienyl)ethyl)-4-piperidyl)propionanilide

2934 99 90 10

3-methylthiofentanyl hydrochloride

 

 

 

2934 99 90 10

alfa-metiltiofentanil (α-methylthiofentanyl)

D1, D3

 

N-(1-(1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl)-4-piperidyl)propionanilide

2934 99 90 10

α-methylthiofentanyl hydrochloride

 

 

 

2934 99 90 10

metilfenidat (methylphenidate) (INN)

P2

113-45-1

methyl α-phenyl-2-piperidine acetate

2933 33 00

methylphenidate hydrochloride

 

298-59-9

 

2933 33 00

metilfenobarbital (methylphenobarbital) (INN)

P4

115-38-8

5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

2933 53 90

methylphenobarbital sodium

 

 

 

2933 53 90

metiprilon (methyprylon) (INN)

P4

125-64-4

3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione

2933 72 00

metopon (metopon) (INN)

D1

143-52-2

5-methyldihydromorphinone

2939 19 00 10

metopon hydrochloride

 

 

 

2939 19 00 10

midazolam (midazolam) (INN) 

P4

59467-70-8

8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo(1,5-α) (1,4) benzodiazepine

2933 91 90

midazolam hydrochloride

 

 

 

2933 91 90

midazolam maleate

 

 

 

2933 91 90

MMDA

P1

 

5-methoxy-α-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenetylamine

2932 99 00 10

MMDA hydrochloride

 

 

 

2932 99 00 10

moramid međuprodukt (moramide intermediate)

D1

 

2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylilic acid

2934 99 90 10

morferidin (morpheridine) (INN)

D1

469-81-8

1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

2934 99 90 10

morpheridine dihydrochloride

 

 

 

2934 99 90 10

morpheridine picrate

 

 

 

2934 99 90 10

morfin (morphine)

D1

57-27-2

(5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorphinan-3,6-diol

2939 11 00

morphine base (1H2O)

 

 

 

2939 11 00

morphine acetate (3H2O)

 

596-15-6

 

2939 11 00

morphine citrate

 

 

 

2939 11 00

morphine 3,6-diglucuronide

 

 

 

2939 19 00 10

morphine gluconate

 

 

 

2939 19 00 10

morphine 3-glucuronide

 

 

 

2939 19 00 10

morphine 6-glucuronide

 

 

 

2939 19 00 10

morphine hydriodide (2H2O)

 

 

 

2939 11 00

morphine hydrobromide

 

630-81-9

 

2939 11 00

morphine hydrobromide (2H2O)

 

 

 

2939 11 00

morphine hydrochloride

 

52-26-6

 

2939 11 00

morphine hydrochloride (3H2O)

 

 

 

2939 11 00

morphine hypophosphite

 

 

 

2939 11 00

morphine isobutyrate

 

 

 

2939 11 00

morphine lactate

 

 

 

2939 11 00

morphine meconate (5H2O)

 

 

 

2939 11 00

morphine methylbromide

 

 

 

2939 19 00 10

morphine methylchloride

 

 

 

2939 19 00 10

morphine methyliodide

 

 

 

2939 19 00 10

morphine methylsulfonate

 

 

 

2939 11 00

morphine 3-monoacetyl

 

 

 

2939 11 00

morphine 6-monoacetyl

 

 

 

2939 11 00

morphine mucate

 

 

 

2939 11 00

morphine nitrate

 

596-1 6-7

 

2939 11 00

morphine phenylpropionate

 

 

 

2939 11 00

morphine phosphate (½H2O)

 

 

 

2939 11 00

morphine phthalate (5H2O)

 

 

 

2939 11 00

morphine 3-propionyl

 

 

 

2939 11 00

morphine stearate

 

 

 

2939 11 00

morphine sulfate (5H2O)

 

64-31-3

 

2939 11 00

morphine tartrate (3H2O)

 

302-31-8

 

2939 11 00

morphine valerate

 

 

 

2939 11 00

morfin-N-oksid (morphine-N-oxyde)

D1

639-46-3

 

2939 19 00 10

morphine-N-oxyde quinate

 

 

 

2939 19 00 10

MPPP

D1, D3

 

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

2933 39 99 30

MPPP hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

4-MTA

P1

 

α-methyl-4-methylthiophenethylamine

2922 29 00 10

mirofin (myrophine) (INN)

D1

467-18-5

myristylbenzylmorphine

2939 19 00 10

myrophine hydrochloride

 

 

 

2939 19 00 10

nikokodin (nicocodine) (INN)

D2

3688-66-2

6-nicotinylcodeine

2939 19 00 10

nicocodine hydrochloride

 

 

 

2939 19 00 10

nikodikodin (nicodicodine) (INN)

D2

808-24-2

6-nicotinyldihydrocodeine

2939 19 00 10

nikomorfin (nicomorphine) (INN)

D1

639-48-5

3,6-dinicotinylmorphine

2939 11 00

nicomorphine hydrochloride

 

 

 

2939 11 00

nimetazepam (nimetazepam) (INN) 

P4

2011-67-8

1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

nitrazepam (nitrazepam) (INN) 

P4

146-22-5

1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

noracimetadol (noracymethadol) (INN)

D1

1477-39-0

(+/-)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane

2922 19 85 40

noracymethadol gluconate

 

 

 

2922 19 85 40

noracymethadol hydrochloride

 

 

 

2922 19 85 40

norkodein (norcodeine) (INN)

D2

467-15-2

N-demethylcodeine

2939 19 00 10

norcodeine acetate

 

 

 

2939 19 00 10

norcodeine hydriodide (1H2O)

 

 

 

2939 19 00 10

norcodeine hydrochloride (3H2O)

 

14648-14-7

 

2939 19 00 10

norcodeine nitrate

 

 

 

2939 19 00 10

norcodeine platinichloride

 

 

 

2843 90 90 10

norcodeine sulfate

 

 

 

2939 19 00 10

nordazepam (nordazepam) (INN)

P4

1088-11-5

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

norlevorfanol (norlevorphanol) (INN)

D1

1531-12-0

(-)-3-hydroxymorphinan

2933 49 90 10

norlevorphanol hydrobromide

 

 

 

2933 49 90 10

norlevorphanol hydrochloride

 

 

 

2933 49 90 10

normetadon (normethadon) (INN)

D1

467-85-6

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

2922 31 00

normethadone 2,6-di-tert-butylnaphthalenedisulfonate

 

 

 

2922 31 00

normethadone hydrobromide

 

 

 

2922 31 00

normethadone hydrochloride

 

847-84-7

 

2922 31 00

normethadone methyliodide

 

 

 

2922 39 00 10

normethadone oxalate

 

 

 

2922 31 00

normethadone picrate

 

 

 

2922 31 00

normorfin (normorphine) (INN)

D1

466-97-7

demethylmorphine

2939 19 00 10

normorphine base (6H2O)

 

 

 

2939 19 00 10

normorphine hydrochloride (1H2O)

 

 

 

2939 19 00 10

norpipanon (norpipanone) (INN)

D1

561-48-8

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

2933 39 99 30

norpipanone hydrobromide

 

 

 

2933 39 99 30

norpipanone hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

opij4 (opium)

D1

 

 

1302 11 00

 

 

 

 

1302 19 70 10

 

 

 

 

2939 11 00

oksazepam (oxazepam) (INN) 

P4

604-75-1

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

oxazepam acetate

 

 

 

2933 91 90

oxazepam hemisuccinate

 

 

 

2933 91 90

oxazepam succinate

 

 

 

2933 91 90

oxazepam valproate

 

 

 

2933 91 90

oksazolam (oxazolam) (INN)

P4

24143-17-7

10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydo-2-methyl-11b-phenyloxazolo(3,2-d)(1,4)benzodiazepin-6(5H)-one

2934 91 00

oksikodon (oxycodone) (INN)

D1

76-42-6

14-hydroxydihydrocodeinone

2939 11 00

oxycodone bitartrate

 

 

 

2939 11 00

oxycodone camphosulfonate

 

 

 

2939 11 00

oxycodone hydrochloride

 

124-90-3

 

2939 11 00

oxycodone hydrochloride (3H2O)

 

 

 

2939 11 00

oxycodone pectinate

 

 

 

2939 11 00

oxycodone phenylpropionate

 

 

 

2939 11 00

oxycodone phosphate

 

 

 

2939 11 00

oxycodone terephthalate

 

 

 

2939 11 00

oksimorfon (oxymorphone) (INN)

D1

76-41-5

14-hydroxydihydro morphinone

2939 11 00

oxymorphone hydrochloride

 

357-07-3

 

2939 11 00

oxymorphone hydrochloride (1H2O)

 

 

 

2939 11 00

parafluoramfetamin (parafluoroamphetamine)

P1


1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine


paraheksil (parahexyl)

P1

 

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo(b,d)pyran-1-ol

2932 99 00 10

parametoksimetilamfetamin (paramethoxymethyl amphetamine) ili PMMA

P1

 

N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane

2939 91 00

pemolin (pemoline) (INN)

P4

2152-34-3

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

2934 91 00

pemoline copper

 

 

 

2934 91 00

pemoline iron

 

 

 

2934 91 00

pemoline magnesium

 

 

 

2934 91 00

pemoline nickel

 

 

 

2934 91 00

pentazocin (pentazocine) (INN)

P3

359-83-1

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

2933 33 00

pentazocine hydrochloride

 

 

 

2933 33 00

pentazocine lactate

 

17146-95-1

 

2933 33 00

pentobarbital (pentobarbital) (INN)

P3

76-74-4

5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

2933 53 90

pentobarbital calcium (2 mol.base)

 

7563-42-0

 

2933 53 90

pentobarbital sodium

 

57-33-0

 

2933 53 90

PEPAP

D1, D3

 

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

2933 39 99 30

PEPAP hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

petidin (pethidine) (INN)

D1

57-42-1

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

2933 33 00

pethidine hydrochloride

 

50-13-5

 

2933 33 00

petidin međuprodukt A (pethidine – intermediate A)

D1

 

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

2933 33 00

petidin međuprodukt B (pethidine – intermediate B)

D1

 

4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

2933 39 99 30

pethidine međuprodukt B hydrobromide

 

 

 

2933 39 99 30

petidin međuprodukt B hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

petidin međuprodukt C (pethidine – intermediate C)

D1

 

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

2933 39 99 30

fenadokson (phenadoxone) (INN)

D1

467-84-5

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

2934 99 90 10

phenadoxone hydrochloride

 

545-91-5

 

2934 99 90 10

fenampromid (phenampromide) (INN)

D1

129-83-9

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide

2933 39 99 30

phenampromide hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

fenazocin (phenazocine) (INN)

D1

127-35-5

2’-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenetyl-6,7-benzomorphan

2933 39 99 30

phenazocine hydrobromide

 

 

 

2933 39 99 30

phenazocine hydrobromide (½H2O)

 

 

 

2933 39 99 30

phenazocine hydrochloride

 

7303-75-5

 

2933 39 99 30

phenazocine methylsulfonate

 

 

 

2933 39 99 30

fenciklidin (phencyclidine) (INN) ili PCP

P2

77-10-1

1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

2933 33 00

phencyclidine hydrobromide

 

 

 

2933 33 00

phencyclidine hydrochloride

 

956-90-1

 

2933 33 00

fendimetrazin (phendimetrazine) (INN)

P4

634-03-7

(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine

2934 91 00

phendimetrazine bitaratrate

 

50-58-8

 

2934 91 00

phendimetrazine hydrochloride

 

 

 

2934 91 00

phendimetrazine pamoate

 

 

 

2934 91 00

fenmetrazin (phenmetrazine) (INN)

P2

134-49-6

3-methyl-2-phenylmorpholine

2934 91 00

phenmetrazine bitartrate

 

 

 

2934 91 00

phenmetrazine hydrochloride

 

1707-14-8

 

2934 91 00

phenmetrazine sulfate (2 mol.base)

 

 

 

2934 91 00

phenmetrazine theoclate

 

13931-75-4

 

2939 59 00 10

fenobarbital (phenobarbital) (INN)

P4

50-06-6

5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

2933 53 10

phenobarbital ammonium

 

 

 

2933 53 10

phenobarbital calcium (2 mol.base)

 

58766-25-9

 

2933 53 10

phenobarbital diethylamine

 

 

 

2933 53 10

phenobarbital diethylaminoethanol

 

 

 

2933 53 10

phenobarbital lysidine

 

 

 

2933 53 10

phenobarbital magnesium (2 mol.base)

 

 

 

2933 53 10

phenobarbital propylhexedrine

 

 

 

2933 53 10

phenobarbital quinidine

 

 

 

2939 20 00 10

phenobarbital sodium (INN)

 

57-30-7

 

2933 53 10

phenobarbital sodium-magnesium (3 mol.base)

 

 

 

2933 53 10

phenobarbital sparteine (2 mol.base)

 

 

 

2939 99 00 10

phenobarbital tetraethylammonium

 

 

 

2933 53 10

phenobarbital yohimbine

 

 

 

2939 99 00 10

fenomorfan (phenomorphan) (INN)

D1

468-07-5

3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

2933 49 90 10

phenomorphan bitartrate (1H2O)

 

 

 

2933 49 90 10

phenomorphan hydrobromide

 

 

 

2933 49 90 10

phenomorphan methylbromide

 

 

 

2933 49 90 10

fenoperidin (phenoperidine) (INN)

D1

562-26-5

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-caboxylic acid ethyl ester

2933 33 00

phenoperidine hydrochloride

 

3627-49-4

 

2933 33 00

fentermin (phentermine) (INN)

P4

122-09-8

α,α-dimethylphenethylamine

2921 46 00

phentermine hydrochloride

 

1197-21-3

 

2921 46 00

phentermine resinate

 

 

 

3003 90 00 20

folkodin (pholcodine) (INN)

D2

509-67-1

morpholinylethylmorphine

2939 11 00

pholcodeine base (1H2O)

 

 

 

2939 11 00

pholcodine bitartrate (3H2O)

 

 

 

2939 11 00

pholcodine citrate

 

 

 

2939 11 00

pholcodine guaiacolsulfonate

 

 

 

2939 11 00

pholcodine hydrochloride

 

 

 

2939 11 00

pholcodine phenylacetate

 

 

 

2939 11 00

pholcodine phosphate

 

 

 

2939 11 00

pholcodine sulfonate

 

 

 

2939 11 00

pholcodine tartrate

 

7369-11-1

 

2939 11 00

piminodin (piminodine) (INN)

D1

13495-09-5

4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

2933 39 99 30 

piminodine dihydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

piminodine ethylsulfonate

 

7081-52-9

 

2933 39 99 30

pinazepam (pinazepam) (INN)

P4

52463-83-9

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

pipradrol (pipradrol) (INN)

P4

467-60-7

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl) methanol

2933 33 00

pipradrol hydrochloride (1H2O)

 

71-78-3

 

2933 33 00

piritramid (piritramide) (INN)

D1

302-41-0

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-caboxylic acid amide

2933 33 00

PMA

P1

 

p-methoxy-α-methylphenthylamine

2922 29 00 10

PMA hydrochloride

 

 

 

2922 29 00 10

prazepam (prazepam) (INN)

P4

2955-38-6

7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

proheptazin (proheptazine) (INN)

D1

77-14-5

1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane

2933 99 80 10

proheptazine citrate

 

 

 

2933 99 80 10

proheptazine hydrobromide

 

 

 

2933 99 80 10

proheptazine hydrochloride

 

 

 

2933 99 80 10

properidin (properidine) (INN)

D1

561-76-2

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester

2933 39 99 30

properidine hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

propiram (propiram) (INN)

D2

15686-91-6

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide

2933 33 00

propiram fumarate

 

 

 

2933 33 00

psilocin (psilocine, psilotsin)

P1

 

3-(2-(dimethylamino)ethyl)indol-4-ol

2939 99 00 10

psilocine hydrochloride

 

 

 

2939 99 00 10

psilocibin (psilocybine) (INN)

P1

520-52-5

3-(2-(dimethylamino)ethyl)indol-4-yl dihydrogen phosphate

2939 99 00 10

psilocybine base (1ch3oh)

 

 

 


psilocybine hydrochloride

 

 

 

2939 99 00 10

pirovaleron (pyrovalerone) (INN)

P4

3563-49-3

4’-methyl-2-(1-pyrrolidinyl) valerophenone

2933 91 90

pyrovalerone hydrochloride

 

1147-62-2

 

2933 91 90

racemetorfan (racemethorphan) (INN)

D1

510-53-2

(+/-)3-methoxy-N-methylmorphinan

2933 49 90 10

racemethorphan bitartrate

 

 

 

2933 49 90 10

racemethorphan hydrobromide

 

 

 

2933 39 99 30

racemoramid (racemoramide) (INN)

D1

545-59-5

(+/-)-4-(2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl)-morpholine

2934 99 90 10

racemoramide bitartrate

 

 

 

2934 99 90 10

racemoramide dihydrochloride

 

 

 

2934 99 90 10

racemoramide tartrate (4H2O)

 

 

 

2934 99 90 10

racemorfan (racemorphan) (INN)

D1

297-90-5

(+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

2933 49 90 10

racemorphan bitartrate

 

 

 

2933 49 90 10

racemorphan hydrobromide (½H2O)

 

 

 

2933 49 90 10

racemorphan hydrochloride

 

 

 

2933 49 90 10

remifentanil (remifentanil) (INN)

D1

132875-61-7

1-(2-methoxy carbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)piperidine-4-caboxylic acid methyl ester

2933 39 99 30

remifentanil hydrochloride

 

 

 

2933 39 99 30

roliciklidin (rolicyclidine) (INN) ili PHP, PCPY

P1

2201-39-0

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

2933 99 80 10

sekbutabarbital (secbutabarbital) (INN)

P4

125-40-6

5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

2933 53 90

secbutabarbital sodium

 

 

 

2933 53 90

sekobarbital (secobarbital) (INN)

P2

76-73-3

5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

2933 53 90

secobarbital calcium

 

 

 

2933 53 90

secobarbital resinate

 

 

 

3003 90 00 20

secobarbital sodium

 

 

 

2933 53 90

STP, DOM

P1

15588-95-1

2,5–dimethoxy–α,4-dimethylphenethylamine

2922 29 00 10

STP, DOM hydrochloride

 

 

 

2922 29 00 10

sufentanil (sufentanil) (INN)

D1

56030-54-7

N-(4-(methoxymethyl)-1-(2-(2-thienyl)ethyl)-4-piperidyl)propionanilide

2934 91 00

sufentanil citrate

 

 

 

2934 91 00

temazepam (temazepam) (INN)

P4

846-50-4

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

tenamfetamin (tenamfetamin) (INN) ili MDA

P1

51497-09-7

α-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

2932 99 00 10

tenamfetamin hydrochloride

 

 

 

2932 99 00 10

tenociklidin (tenocyclidine) (INN) ili TCP

P1

21500-98-1

1-(1-(2-thienyl)cyclohexyl) piperidine

2934 99 90 10

tenocyclidine hydrochloride

 

 

 

2934 99 90 10

tetrahidrokanabinoli, svi izomeri (tetrahydrocannabinols) ili THC

P1

Različiti

  

2932 95 00

 

 

 

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo(b,d)pyran-1-ol


 

 

 

(9R,10aR)-8,9,10,10a- tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo(b,d)pyran-1-ol


 

 

 

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a- tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo(b,d)pyran-1-ol


 

 

 

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a- tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo(b,d)pyran-1-ol


 

 

 

6a,7,8,9- tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo(b,d)pyran-1-ol


 

 

 

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibenzo(b,d) pyran-1-ol


tetrazepam (tetrazepam) (INN)

P4

10379-14-3

7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

2933 91 90

TFMPP ili trifluormetilfenil piperazin (TFMPP, trifluoromethylphenyl piperazine)

P1

15532-75-9

1-(3-trifluoromethylphenyl) piperizine

2933 59 95 10

tebakon (thebacon) (INN)

D1

466-90-0

acethyldihydrocodeinone

2939 11 00

thebacon hydrochloride

 

20236-82-2

 

2939 11 00

tebain (thebaine)

D1

115-37-7

 

2939 11 00

thebaine bitartrate

 

 

 

2939 11 00

thebaine bitartrate (1H2O)

 

 

 

2939 11 00

thebaine hydrochloride (1H2O)

 

 

 

2939 11 00

thebaine oxalate (1H2O)

 

 

 

2939 11 00

thebaine oxalate (6H2O)

 

 

 

2939 11 00

thebaine salicylate

 

 

 

2939 11 00

tiofentanil (thiofentanyl)

D1, D3

 

N-(1-(2-(thienyl)ethyl)-4-piperidyl) propionanilide

2934 99 90 10

thiofentanyl hydrochloride

 

 

 

2934 99 90 10

tilidin (tilidine) (INN)

D1

20380-58-9

(+/-)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate

2922 44 00

tilidine hydrochloride

 

27107-79-5

 

2922 44 00

tilidine hydrochloride (½H2O)

 

 

 

2922 44 00

tilidine phosphate

 

 

 


TMA

P1

 

(+,-)3,4,5-trimethoxy-α-methylphenetylamine

2922 29 00 10

TMA hydrochloride

 

 

 

2922 29 00 10

TMA-2

P1

1083-09-6

2,4,5-trimethoxyamphetamine

2922 29 00 10

triazolam (triazolam) (INN)

P4

28911-01-5

8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo(4,3-α)(1,4) benzodiazepine

2933 91 90

trimeperidin (trimeperidine) (INN)

D1

64-39-1

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

2933 33 00

trimeperidine hydrochloride

 

125-80-4

 

2933 33 00

vinilbital (vinylbital) (INN)

P4

2430-49-1

5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid

2933 53 90

zipeprol (zipeprol) (INN)

P2

34758-83-3

α-(α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol

2933 55 00

zipeprol dihydrochloride

 

 

 

2933 55 00

zolpidem (zolpidem) (INN)

P4

82626-48-0

N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo(1,2-α) pyridine-3-acetamide

2933 99 80 10

zolpidem hemitartrate

 

 

 

2933 99 80 10


butilon (B1, bk-MBDB)

P1

17762-90-2

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)butan-1-one

2939 49 00 10

CP 47,497

P1

70434-82-1

2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol

2932 99 00 10

flefedron (4-fluormetkatinon, 4-FMC)

P1

7589-35-7

1-(4-fluorophenyl)-2-methylaminopropan-1-one

2939 99 00 10

3-fluormetkatinon (3-FMC)

P1

1049677-77-1

1-(3-fluorophenyl)-2-methylaminopropan-1-one

2939 99 00 10

HU-210

P1

112830-95-2

1,1-dimethylheptyl-11-hydroxytetrahydrocannabinol

2932 99 00 10

JWH-015

P1

155471-08-2

(2-methyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenylmethanone

2939 99 00 10

JWH-018

P1

209414-07-3

naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone

2939 99 00 10

JWH-019

P1

209414-08-4

1-hexyl-3-(1-naphthoyl)indole

2939 99 00 10

JWH-073

P1

208987-48-8

naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanone

2939 99 00 10

JWH-073, metilni derivat

P1


(1-butyl-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone

2939 99 00 10

JWH-081

P1

210179-46-7

4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone

2939 99 00 10

JWH-122

P1

619294-47-2

4-methylnaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone

2939 99 00 10

JWH-200

P1

103610-04-4

(1-(2-morpholin-4-ylethyl)indol-3-yl)-naphthalen-1-ylmethanone

2939 99 00 10

JWH-210

P1

824959-81-1

4-ethylnaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone

2939 99 00 10

JWH-250

P1

864445-43-2

2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanone

2939 99 00 10

JWH-398

P1

1292765-18-4

1-pentyl-3-(4-chloro-1-naphthoyl)indole

2939 99 00 10

MDPV (metilendioksipirovaleron)

P1

687603-66-3

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

2939 99 00 10

4-metilamfetamin (4-MA, PAL-313)

P1

22683-78-9

1-(4-methylphenyl)propan-2-amine

2939 91 00

metilon (M1, bk-MDMA)

P1

186028-79-5

methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one

2939 91 00

nafiron (naftilpirovaleron, O-2482)

P1

850352-53-3

1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one

2939 99 00 10

PRILOG II.

POPIS TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ

Skupina I: KLOROFLUOROUGLJICI

Kemijska formula

Naziv

CAS broj/EINECS (1)

Faktor oštećenja ozonskog sloja(2)

Tarifna oznaka

CFCl3

CFC-11

triklorfluormetan

75-69-4

200-892-3

1

2903 77 10

CF2Cl2

CFC-12

diklordifluormetan

75-71-8

200-893-91

1

2903 77 20

C2F3Cl3

CFC-113

1,1,2-triklor-1,2,2-trifluoretan

76-13-1

200-936-1

0,8

2903 77 30

CFC-113a

1,1,1-triklor-2,2,2-trifluoretan

354-58-5

206-564-6

0,8

2903 77 30

C2F4Cl2

CFC-114

1,2-diklor-1,1,2,2-tetrafluoretan

76-14-2

200-937-7

1

2903 77 40

CFC-114a

1,1-diklor-1,2,2,2-tetrafluoretan

374-07-2

206-774-8

1

2903 77 40

C2F5Cl

CFC 115

1-klor-1,1,2,2,2-pentafluoretan

76-15-3

200-938-2

0,6

2903 77 50

Skupina II: DRUGI POTPUNO HALOGENIRANI KLOROFLUOROUGLJICI (CFC)

Kemijska formula

Naziv

CAS broj/EINECS (1)

Faktor oštećenja ozonskog sloja (2)

Tarifna oznaka

CF3Cl

CFC -13

klortrifluormetan

75-72-9

200-894-4

1

2903 77 90

C2FCl5

CFC-111

pentaklorfluoretan

354-56-3

1

2903 77 90

C2F2Cl4

CFC-112

tetraklorodifluoroetan

76-12-0

200-935-6

1

2903 77 90

C3FCl7

CFC-211

heptaklorofluoropropan

422-78-6

1

2903 77 90

C3F2Cl6

CFC-212

heksaklorodifluoropropan

3182-16-1

1

2903 77 90

C3F3Cl5

CFC-213

Pentaklorotrifluoropropan

2354-06-5

1

2903 77 90

C3F4Cl4

CFC-214

tetraklorotetrafluoropropan

2268-46-4

218-868-6

1

2903 77 90

C3F5Cl3

CFC-215

trikloropentafluoropropan

1652-81-9

216-718-4

1

2903 77 90

C3F6Cl2

CFC-216

dikloroheksafluoropropan

661-97-2

211-551-3

1

2903 77 90

C3F7Cl

CFC-217

kloroheptafluoropropan

422-86-6

207-024-2

1

2903 77 90

Skupina III: HALONI

Kemijska formula

Naziv

CAS broj/EINECS (1)

Faktor oštećenja ozonskog sloja (2)

Tarifna oznaka

CF2BrCl

halon-1211

difluorklorbrommetan

353-59-3

206-537-9

3

2903 76 10

CF3Br

halon-1301

trifluorbrommetan

75-63-8

200-887-6

10

2903 76 20

C2F4Br2

halon-2402

dibromtetrafluoretan

124-73-2

204-711-9

6

2903 76 90

Skupina IV: UGLJIK TETRAKLORID

Kemijska formula

Naziv

CAS broj/ EINECS (1)

Faktor oštećenja ozonskog sloja (2)

Tarifna oznaka

CCl4

ugljik tetraklorid

(tetraklorometan)

56-23-5

200-262-8

1,1

2903 14 00

Skupina V: 1,1,1-TRIKLORETAN

Kemijska formula

Naziv

CAS broj/EINECS (1)

Faktor oštećenja ozonskog sloja (2)

Tarifna oznaka

C2H3Cl3(3)

1,1,1- trikloretan

(metil kloroform)

71-55-6

200-756-3

0,1

2903 19 10

Skupina VI: METIL BROMID

Kemijska formula

Naziv

CAS broj/EINECS (1)

Faktor oštećenja ozonskog sloja (2)

Tarifna oznaka

CH3Br

metil bromid

(bromometan)

74-83-9

200-813-2

0,6

2903 39 11

Skupina VII: BROMOFLUOROUGLJIKOVODICI (HBFC)

Kemijska formula

Naziv

CAS broj/EINECS (1)

Faktor oštećenja ozonskog sloja (2)

Tarifna oznaka

CHFBr2

HBFC-21 B2

dibromofluorometan

1868-53-7

-

1,00

2903 79 21

CHF2Br

HBFC-22 B1

bromodifluorometan

1511-62-2

216-149-1

0,74

2903 79 21

CH2FBr

HBFC-31 B1bromofluorometan

373-52-4

0,73

2903 79 21

C2HFBr4

HBFC-121 B4tetrabromofluoroetan

353-93-5

-

0,8

2903 79 21

C2HF2Br3

HBFC-122 B3

tribromodifluoroetan

353-97-9

-

1,8

2903 79 21

C2HF3Br2

HBFC-123 B2

dibromotrifluoroetan

354-04-1

206-543-1

1,6

2903 79 21

C2HF4Br

HBFC-124 B1

bromotetrafluoroetan

354-07-4

-

1,2

2903 79 21

C2H2FBr3

HBFC-131 B3

tribromofluoroetan

172912-75-3

-

1,1

2903 79 21

C2H2F2Br2

HBFC-132 B3

dibromodifluoroetan

75-82-1

200-905-2

1,5

2903 79 21

C2H2F3Br

HBFC-133 B1

bromotrifluoroetan

421-06-7

207-001-7

1,6

2903 79 21

C2H3FBr2

HBFC-141 B2

dibromofluoroetan

358-97-4

206-621-5

1,7

2903 79 21

C2H3F2Br

HBFC-142 B1

bromodifluoroetan

359-07-9

-

1,1

2903 79 21

C2H4FBr

HBFC-151 B1

bromofluoroetan

762-49-2

212-100-3

0,1

2903 79 21

C3HFBr6

HBFC-221 B6

heksabromofluoropropan

-

-

1,5

2903 79 21

C3HF2Br5

HBFC-222 B5

pentabromodifluoropropan

-

-

1,9

2903 79 21

C3HF3Br4

HBFC-223 B4

tetrabromotrifluoropropan

-

-

1,8

2903 79 21

C3HF4Br3

HBFC-224 B3

tribromotetrafluoropropan

666-48-8

-

2,2

2903 79 21

C3HF5Br2

HBFC-225 B2

dibromopentafluoropropan

431-78-7

-

2,0

2903 79 21

C3HF6Br

HBFC-226 B1

bromoheksafluoropropan

2252-79-1

-

3,3

2903 79 21

C3H2FBr5

HBFC-231 B5

pentabromofluoropropan

-

-

1,9

2903 79 21

C3H2F2Br4

HBFC-232 B4

tetrabromodifluoropropan

148875-98-3

-

2,1

2903 79 21

C3H2F3Br3

HBFC-233 B3

tribromotrifluoropropan

431-48-1

-

5,6

2903 79 21

C3H2F4Br2

HBFC-234 B2

dibromotetrafluoropropan

460-86-6

-

7,5

2903 79 21

C3H2F5Br

HBFC-235 B1

bromopentafluoropropan

460-88-8

-

1,4

2903 79 21

C3H3FBr4

HBFC-241 B4

tetrabromofluoropropan

-

-

1,9

2903 79 21

C3H3F2Br3

HBFC-242 B3

tribromodifluoropropan

666-25-1

-

3,1

2903 79 21

C3H3F3Br2

HBFC-243 B2

dibromotrifluoropropan

460-60-6

-

2,5

2903 79 21

C3H3F4Br

HBFC-244 B1

bromotetrafluoropropan

460-67-3

-

4,4

2903 79 21

C3H4FBr3

HBFC-251 B1

tribromofluoropropan

75372-14-4

-

0,3

2903 79 21

C3H4F2Br2

HBFC-252 B2

dibromodifluoropropan

51584-25-9

-

1,0

2903 79 21

C3H4F3Br

HBFC-253 B1

bromotrifluoropropan

460-32-2

-

0,8

2903 79 21

C3H5FBr2

HBFC-261 B2

dibromofluoropropan

453-00-9

-

0,4

2903 79 21

C3H5F2Br

HBFC-262 B1

bromodifluoropropan

461-49-4

-

0,8

2903 79 21

C3H6FBr

HBFC-271 B1

bromofluoropropan

1871-72-3

-

0,7

2903 79 21

Skupina VIII: KLOROFLUOROUGLJIKOVODICI (HCFC)

Kemijska formula

Naziv

CAS broj/EINECS (1)

Faktor oštećenja ozonskog sloja(2)

Tarifna oznaka

CHFCl2

HCFC-21(4)

diklorofluorometan

75-43-4

200-869-8

0,040

2903 79 11

CHF2Cl

HCFC-22(4)

klorodifluorometan

75-45-6

200-871-9

0,055

2903 71 00

CH2FCl

HCFC-31

klorofluorometan

593-70-4

209-803-2

0,020

2903 79 11

C2HFCl4

HCFC-121

tetraklorofluoroetan

354-14-3

206-546-8

0,040

2903 79 11

C2HF2Cl3

HCFC-122

triklorodifluoroetan

354-21-2

206-548-9

0,080

2903 79 11

C2HF3Cl2

HCFC-123(4)

diklorotrifluoroetan

306-83-2

206-190-3

0,020

2903 72 00

C2HF4Cl

HCFC-124(4)

klorotetrafluoroetan

2837-89-0

220-629-6

0,022

2903 79 11

C2H2FCl3

HCFC-131

triklorofluoroetan

359-28-4

-

0,050

2903 79 11

C2H2F2Cl2

HCFC-132

diklorodifluoroetan

431-06-1

207-070-3

0,050

2903 79 11

C2H2F3Cl

HCFC-133

klorotrifluoroetan

75-88-7

200-912-0

0,060

2903 79 11

C2H3FCl2

HCFC-141

diklorofluoroetan

430-57-9

-

0,070

2903 73 00

CH3CFCl2

HCFC-141b(4)

1,1-dikloro-1-fluoroetan

1717-00-6

404-080-1

0,110

2903 73 00

C2H3F2Cl

HCFC-142

klorodifluoroetan


0,070

2903 74 00

CH3CF2Cl

HCFC-142b(4)

1-kloro-1,1-difluoroetan

75-68-3

200-891-8

0,065

2903 74 00

C2H4FCl

HCFC-151

klorofluoroetan


0,005

2903 79 11

C3HFCl6

HCFC-221

heksaklorofluoropropan

29470-94-8

-

0,070

2903 79 11

C3HF2Cl5

HCFC-222

pentaklorodifluoropropan

422-49-1

-

0,090

2903 79 11

C3HF3Cl4

HCFC-223

tetraklorotrifluoropropan

422-52-6

-

0,080

2903 79 11

C3HF4Cl3

HCFC-224

triklorotetrafluoropropan

422-54-8

207-014-8

0,090

2903 79 11

C3HF5Cl2

HCFC-225

dikloropentafluoropropan


0,070

2903 75 00

CF3CF2CHCl2

HCFC-225ca(4)

3,3-dikloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropan

422-56-0

207-016-9

0,025

2903 75 00

CF2ClCF2CHClF

HCFC-225cb(4)

1,3-dikloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropan

507-55-1

208-076-9

0,033

2903 75 00

C3HF6Cl

HCFC-226cb

kloroheksafluoropropan

422-55-9

207-015-3

0,100

2903 79 11

HCFC-226da

kloroheksafluoropropan

431-87-8

207-078-7

0,100

2903 79 11

C3H2FCl5

HCFC-231

pentaklorofluoropropan

421-94-3

-

0,090

2903 79 11

C3H2F2Cl4

HCFC-232

tetraklorodifluoropropan

1112-14-7

-

0,100

2903 79 11

C3H2F3Cl3

HCFC-233

triklorotrifluoropropan

421-99-8

-

0,230

2903 79 11

C3H2F4Cl2

HCFC-234

diklorotetrafluoropropan

127564-83-4

-

0,280

2903 79 11

C3H2F5Cl

HCFC-235

kloropentafluoropropan

679-99-2

-

0,520

2903 79 11

C3H3FCl4

HCFC-241

tetraklorofluoropropan

134190-49-1

-

0,090

2903 79 11

C3H3F2Cl3

HCFC-242

triklorodifluoropropan

127564-90-3

-

0,130

2903 79 11

C3H3F3Cl2

HCFC-243

diklorotrifluoropropan

116890-51-8

-

0,120

2903 79 11

C3H3F4Cl

HCFC-244

klorotetrafluoropropan

134190-50-4

-

0,140

2903 79 11

C3H4FCl3

HCFC-251

triklorofluoropropan

134190-51-5

-

0,010

2903 79 11

C3H4F2Cl2

HCFC-252

Diklorodifluoropropan

134190-52-6

-

0,040

2903 79 11

C3H4F3Cl

HCFC-253

klorotrifluoropropan

460-35-5

207-307-0

0,030

2903 79 11

C3H5FCl2

HCFC-261

Diklorofluoropropan

420-97-3

206-999-1

0,020

2903 79 11

C3H5F2Cl

HCFC-262

klorodifluoropropan

420-99-5

-

0,020

2903 79 11

C3H6FCl

HCFC-271

klorofluoropropan

420-44-0

-

0,030

2903 79 11

(1) CAS broj: jedinstveni identifikacijski broj za određenu kemijsku tvar (Chemical Abstract Service), EINECS: Europski popis postojećih komercijalnih kemijskih tvari.

(2) Vrijednosti koje se odnose na faktor oštećenja ozonskog sloja su procijenjene vrijednosti temeljene na postojećim spoznajama i podložne su periodičkom preispitivanju i revidiranju u skladu s odlukama stranaka Protokola.

(3) Formula se ne odnosi se na 1,1,2- trikloretan

(4) Označava komercijalno najdostupnije tvari kako je propisano Protokolom.

Skupina IX: Bromoklorometan

Kemijska formula

Naziv

CAS broj/EINECS (1)

Faktor oštećenja ozonskog sloja (2)

Tarifna oznaka

CH2BrCl

halon 1011

bromoklorometan

74-97-5

200-826-3

0,12

2903 79 90

Skupina X: Mješavine kontroliranih tvari

Skupina

Tarifna oznaka

Opis

Mješavine

3824 71 00

Mješavine koje sadrže klorofluorougljike (CFC-e), koje sadrže ili ne sadrže klorofluorougljikovodike (HCFC-e), perfluorougljike (PFC-e) ili fluorougljikovodike (HFC-e)


3824 72 00

Mješavine koje sadrže bromoklorodifluorometan, bromotrifluorometan ili dibromtetrafluoroetane


3824 73 00

Mješavine koje sadrže bromofluorougljikovodike (HBCFC-e)


3824 74 00

Mješavine koje sadrže klorofluorougljikovodike (HCFC-e), koje sadrže ili ne sadrže perfluorougljike (PFC-e) ili fluorougljikovodike (HFC-e), ali ne sadrže klorofluorougljike (CFC-e)


3824 75 00

Mješavine koje sadrže ugljikov tetraklorid


3824 76 00

Mješavine koje sadrže 1,1,1,-trikloroetan (metil kloroform)


3824 77 00

Mješavine koje sadrže bromometan (metil bromid) ili bromoklorometan

PRILOG III.

POPIS TVARI KOJE PODLIJEŽU NADZORU PREMA KONVENCIJI O ZABRANI, RAZVIJANJU, PROIZVODNJI, GOMILANJU I KORIŠTENJU KEMIJSKOG ORUŽJA I NJEGOVOG UNIŠTENJA (KO)

Popis 1. Konvencije

Napomene:

1. S tvarima navedenim u Popisu 1. dozvoljeno je postupanje samo i isključivo sukladno odredbi članka VI. Konvencije i ispunjenju obveza iz dijela VI. Verifikacijskog dodatka, kao i dijela IX. istog dodatka, ako je primjenjiv.

2. Uvoz i izvoz tvari navedenih u Popisu 1. Konvencije, binarnih i multikomponentnih kemijskih sustava čije su te tvari (kemikalije) sastavni dio, uključujući i robe, koje u bilo kojoj koncentraciji sadržavaju te tvari (kemikalije), obavlja se temeljem dozvola, isključivo između država – stranka Konvencije bez prava ponovnog prenošenja na treću državu.

3. Svaki uvoz ili izvoz tvari navedenih u Popisu 1. Konvencije, kao i njihovih smjesa (binarnih i multikomponentnih kemijskih sustava čiji su sastavni dio) uključujući i robe, koje u bilo kojoj koncentraciji sadržavaju te tvari (kemikalije), treba biti najavljen Ministarstvu gospodarstva najmanje 40 dana prije datuma namjeravanog prijenosa.

Tarifna oznaka

Naziv tvari

CAS broj

 

- - - - nitroiperiti:

 

2921 19 99 10

- - - - - bis(2-kloretil)etilamin (HN1)

538-07-8

2921 19 99 20

- - - - - bis(2-kloretil)metilamin (HN2)

51-75-2

2921 19 99 30

- - - - - tris(2-kloretil)amin (HN3)

555-77-1

 

- - - sumporni iperiti:

 

2930 90 99 11

- - - - 2-kloretilklormetilsulfid

2625-76-5

2930 90 99 12

- - - - bis(2-kloretil)sulfid (iperit BOt)

505-60-2

2930 90 99 13

- - - - bis(2-kloretiltio)metan

63869-13-6

2930 90 99 15

- - - - 1,2-bis(2-kloretiltio)etan (seskviiperit)

3563-36-8

2930 90 99 16

- - - - 1,3-bis(2-kloretiltio)-n-propan

63905-10-2

2930 90 99 17

- - - - 1,4-bis(2-kloretiltio)-n-butan

142868-93-7

2930 90 99 18

- - - - 1,5-bis(2-kloretiltio)-n-pentan

142868-94-8

2930 90 99 21

- - - - bis(2-kloretiltiometil)eter

63918-90-1

2930 90 99 22

- - - - bis(2-kloretiltioetil)eter (O-iperit)

63918-89-8

2930 90 99 29

- - - - ostali

 

 

- - - 0-alkil (H ili ≤C10, uključujući cikloalkil) S-2-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonotiolati i odgovarajuće alkinirane ili protonirane soli:

 

 

 

 

2930 90 99 31

- - - - 0-etil-S-2-diizopropilaminoetil metil fosfonotiolat (VX)

50782-69-9

2930 90 99 39

- - - - ostali

 

2931 90 90 10

- - - alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonildifluoridi, osim onog iz podbroja 2931 00 20

 

 

 

 

2931 90 20

- - metilfosfonil difluorid (metilfosfonski difluorid, DF)

676-99-3

2931 90 90

- ostali:

 

 

- - - 0-alkil (≤C10, uključujući cikloalkil) alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfonofluoridati:

 

 

 

 

2931 90 90 21

- - - - 0-izopropil metilfosfonofluoridat (sarin)

107-44-8

2931 90 90 22

- - - - 0-pinakolil metilfosfonofluoridat (soman)

96-64-0

2931 90 90 29

- - - - ostali

 

 

- - - 0-alkil (≤C10, uključujući cikloalkil) N,N-dialkil (metil, etil, n propil ili izopropil) fosforamidocianidati:

 

 

 

 

2931 90 90 31

- - - - 0-etil N,N-dimetil fosforamidocianidat (tabun)

77-81-6

2931 90 90 39

- - - - ostali

 

 

- - - luiziti:

 

2931 90 90 41

- - - - 2-klorvinildiklorarsin (luizit 1)

541-25-3

2931 90 90 42

- - - - bis(2-klorvinil)klorarsin (luizit 2)

40334-69-8

2931 90 90 43

- - - - tris(2-klorvinil)arsin (luizit 3)

40334-70-1

2931 90 90 49

- - - - ostali

 

 

- - - 0-alkil (H ili ≤C10, uključujući cikloalkil) 0-2-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) fosfoniti i odgovarajuće alkilirane ili protonirane soli:

 

 

 

 

2931 90 90 51

- - - - 0-etil 0-2-diizopropilaminoetil metilfosfonit (QL)

57856-11-8

2931 90 90 59

- - - - ostali

 

2931 90 90 60

- - - 0-izopropil metilfosfonokloridat (klorsarin)

1445-76-7

2931 90 90 70

- - - 0-pinakolil metilfosfonokloridat (klorsoman)

7040-57-5

3002 90 90 10

- - - saksitoksin

35523-89-8

3002 90 90 20

- - - ricin

9009-86-3

3824 90 97 10

- - - - - mješavine (binarne i multikomponentne) što sadrže jednu ili više tvari s Popisa 1 Konvencije o kemijskom oružju

 

Popis 2. Konvencije

Napomene:

1. S tvarima navedenim u Popisu 2. Konvencije dozvoljeno je postupanje samo i isključivo sukladno odredbi članka VI. Konvencije i ispunjenju obveza iz dijela VII. verifikacijskog dodatka, kao i dijela IX. istog dodatka, ako je primjenjiv.

2. Uvoz i izvoz tvari (kemikalija) navedenih u Popisu 2. Konvencije, kao i njihovih smjesa (binarnih i multikomponentnih kemijskih sustava) uključujući i robe, koje u bilo kojem obliku sadržavaju te tvari (kemikalije), a čiji su sastavni dio u koncentraciji od 20% ili većoj, obavlja se temeljem dozvola, isključivo između država – stranka Konvencije bez prava ponovnog prenošenja na treću državu.

Tarifna oznaka

Naziv tvari

CAS broj

2812 10 99 10

- - - - arsenov triklorid

7784-34-1

2903 39 90 10

- - - - 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormetil)-1-propen (PFIB)

382-21-8

2905 19 00 10

- - - 3,3-dimetilbutan-2-ol (pinakolil alkohol)

464-07-3

2918 19 50

- - - 2,2-difenil-2-hidroksioctena kiselina (benzilna kiselina)

76-93-7

2921 19 99 49

- - - - - N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetil-2-kloridi i njihove protonirane soli, osim onih iz podbroja 2921 19 60

 

2921 19 60 41

- - - - 2-(N,N-diizopropilamino)etil klorid hidroklorid

4261-68-1

2921 19 60 42

- - - - 2-(N,N-dimetilamino)etil klorid hidroklorid

4584-46-7

2921 19 60 43

- - - - 2-(N,N-dietilamino)etil klorid hidroklorid

869-24-9

2921 19 99

- - - ostalo:

 

2930 90 99 59

- - - N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetan-2-tioli i odgovarajuće protonirane soli, osim onog iz podbroja 2930 60 00

 

2922 19 85 10

- - - - - N,N-dimetil-aminoetanol i odgovarajuće protonirane soli

108-01-0

2922 19 85 20

- - - - - N,N-dietil-aminoetanol i odgovarajuće protonirane soli

100-37-8

2922 19 30

- - - 2-(N,N-diizopropilamino)etanol

96-80-0

2922 19 85 39

- - - - - ostali

 

2929 90 00 10

- - N,N-dialkil(metil, etil, n-propil ili izopropil) fosforamidni dihalogenidi

 

2929 90 00 20

- - dialkil(metil, etil, n-propil ili izopropil) N,N-dialkil(metil, etil, n-propil ili izopropil) fosforamidati

 

2930 90 20

- - tiodiglikol (INN) (bis(2-hidroksietil)sulfid ili 2,2’-tiodietanol)

111-48-8

2930 90 99 40

- - - 0,0-dietil S-[2-(dietilamino)etil] fosforotiolat (amiton) i odgovarajuće alkinirane ili protonirane soli

78-53-5

2930 90 99 59

- - - N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ili izopropil) aminoetan-2-tioli i odgovarajuće protonirane soli, osim onog iz podbroja 2930 60 00

 

2930 90 60

- - 2-(N,N-dietilamino)etantiol

100-38-9

2930 90 99

- - ostali:

 

 

- - - tvari (kemikalije), osim onih navedenih u Popisu 1 Konvencije, s atomom fosfora na koji je vezana jedna metilna, etilna, n-propilna ili izopropilna skupina, ali ne i daljnji atomi ugljika, osim onih iz podbroja 2931 00 10 ili 2931 00 30:

 

2931 90 10

- - dimetil metilfosfonat

756-79-6

2931 90 30

- - metilfosfonil diklorid (metilfosfonski diklorid)

676-97-1

2931 90 90 81

- - - - fosfonil kiselina, metil-, poliglikol ester

294675-51-7

2931 90 40 10

- - - (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosforinan-5-il)metil metil metilfosfonat

41203-81-0

2931 90 40 20

- - - bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosforinan-5-il)metil]metilfosfonat

42595-45-9

2931 90 90 84

- - - - butil metilfosfinat

6172-80-1

2931 90 90 85

- - - - metilfosfonos diklorid

676-83-5

2931 90 40 30

- - - 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksid

68957-94-8

2931 90 40 40

- - - dietil etilfosfonat

78-38-6

2931 90 40 50

- - - natrijev 3-(trihidroksilil)propil metilfosfonat

84962-98-1

2931 90 40 60

- - - dimetil propilfosfonat

18755-43-6

2930 90 99 61

- - - - 0-etil-S-fenil etilfosfonotiolotionat (fonofos)

944-22-9

2930 90 99 69 ili

- - - - ostale

 

2930 90 99 90

2933 39 99 10

- - - - 3-kvinuklidinil benzilat (BZ)

6581-06-2

2933 39 99 20

- - - - kvinuklidin-3-ol

1619-34-7

3824 90 97 20

- - - - - mješavine (binarne i multikomponentne) što sadrže jednu ili više tvari s Popisa 2 Konvencije o kemijskom oružju, u koncentraciji sukladno napomeni, osim onih iz podbroja 2931 00 40 90 ili 3824 90 87 20

 

3824 90 87 10

- - - - - mješavine koje se sastoje uglavnom od dimetil metilfosfonata, oksirana i fosforovog oksida (P2O5)

70715-06-9

3824 90 87 20

- - - - - mješavine koje se sastoje uglavnom od (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosforinan-5-il)metil metil metilfosfonata i bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosforinan-5-il)metil]metilfosfonata

170836-68-7

2931 90 40 90

- - - mješavine koje se sastoje uglavnom od metilfosfonil kiseline i (aminoiminometil)uree (u omjeru 50:50)

84402-58-4

3824 90 97

- - - - ostalo:

 

Popis 3. Konvencije

Napomene:

1. S tvarima navedenim u Popisu 3. Konvencije dozvoljeno je postupanje samo i isključivo sukladno odredbi članka VI. Konvencije i ispunjenju obveza iz dijela VIII. Verifikacijskog dodatka, kao i dijela IX. istog dodatka, ako je primjenjiv.

2. Uvoz i izvoz tvari (kemikalija) navedenih u Popisu 3. Konvencije, kao i njihovih smjesa (binarnih i multikomponentnih kemijskih sustava) čiji su sastavni dio u koncentraciji od 30% ili većoj, obavlja se temeljem dozvola.

Tarifna oznaka

Naziv tvari

CAS broj

2811 19 20

- - - cijanovodik (vodikov cijanid, cijanovodična kiselina)

74-90-8

2812 10 11

- - - fosforov oksiklorid (fosforov trikloridoksid, fosforil triklorid)

10025-87-3

2812 10 15

- - - fosforov triklorid

7719-12-2

2812 10 16

- - - fosforov pentaklorid

10026-13-8

2812 10 91

- - - sumporov monoklorid (disumporov diklorid)

10025-67-9

2812 10 93

- - - sumporov diklorid

10545-99-0

2812 10 94

- - - karbonil diklorid (fosgen)

75-44-5

2812 10 95

- - - tionil klorid (tionil diklorid)

7719-09-7

2853 00 50

- cijanklorid (klorcijan)

506-77-4

2904 90 40

- - triklornitrometan (klorpikrin)

76-06-2

2920 90 20

- - dimetil fosfit (dimetil fosfonat)

868-85-9

2920 90 30

- - trimetil fosfit (trimetoksifosfin)

121-45-9

2920 90 40

- - trietil fosfit

122-52-1

2920 90 50

- - dietil fosfit (dietil fosfonat, dietil hidrogenfosfit)

762-04-9

2922 13 10

- - - trietanolamin

102-71-6

2922 19 10

- - - etildietanolamin (N-etildietanolamin)

139-87-7

2922 19 20

- - - metildietanolamin (N-metildietanolamin ili 2,2’-metiliminodietanol)

105-59-9

3824 90 97 30

- - - - - mješavine (binarne i multikomponentne) što sadrže jednu ili više tvari s Popisa 3 Konvencije o kemijskom oružju, u koncentraciji sukladno napomeni

 

______

1U ovom stupcu, sljedeće oznake imaju značenja (veza s Popisom droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga – »Narodne novine«, br. 50/2009, 2/2010 i 19/2011):

K1 – POPIS TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA (»PREKURSORI«), KATEGORIJA 1: Ovaj popis uključuje i stereoizomere navedenih tvari koje nisu katin kad god je postojanje takvih izomera moguće, kao i soli navedenih tvari kad god je postojanje takvih soli moguće i ako nisu soli katina.

K2 – POPIS TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA (»PREKURSORI«), KATEGORIJA 2: Ovaj popis uključuje soli navedenih tvari kad god je postojanje takvih soli moguće.

K3 - POPIS TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA (»PREKURSORI«), KATEGORIJA 3: Ovaj popis uključuje soli navedenih tvari kad god je postojanje takvih soli moguće i ako nisu soli klorovodične ili sumporne kiseline.

1U ovom stupcu, sljedeće oznake imaju značenja (veza s Popisom droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga – »Narodne novine«, broj 50/2009):

D1 - ODJELJAK 1 – DROGE SUKLADNO POPISU 1. JEDINSTVENE KONVENCIJE UN-a O DROGAMA IZ 1961. Odjeljak 1. uključuje i izomere (osim onih izrjekom isključenih) droga navedenih u ovom odjeljku kad je god postojanje takvih izomera moguće u okviru navedenoga kemijskog imena; estere i etere (osim onih koji se pojavljuju u drugim odjeljcima) droga u ovom odjeljku kad je god njihovo postojanje moguće; soli droga navedenih u ovom odjeljku, uključujući soli estera, etera i izomera kako je prethodno navedeno, kad je god postojanje takvih soli moguće.

D2 - ODJELJAK 2 – DROGE SUKLADNO POPISU 2. JEDINSTVENE KONVENCIJE UN-a O DROGAMA IZ 1961. Odjeljak 2. uključuje i izomere (osim onih izrjekom isključenih) droga navedenih u ovom odjeljku kad je god postojanje takvih izomera moguće u okviru navedenoga kemijskog imena; soli droga navedenih u ovom odjeljku, uključujući soli izomera kako je prethodno navedeno, kad je god postojanje takvih soli moguće.

D3- ODJELJAK 3 – DROGE SUKLADNO POPISU 4. JEDINSTVENE KONVENCIJE UN-a O DROGAMA IZ 1961. Odjeljak 3. uključuje i soli droga navedenih u ovom odjeljku kad je god postojanje takvih soli moguće.

P1 - ODJELJAK 1 – PSIHOTROPNE TVARI SUKLADNO POPISU 1. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA IZ 1971.

P2 - ODJELJAK 2 – PSIHOTROPNE TVARI SUKLADNO POPISU 2. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA IZ 1971.

P3 - ODJELJAK 3 – PSIHOTROPNE TVARI SUKLADNO POPISU 3. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA IZ 1971.

P4 - ODJELJAK 4 – PSIHOTROPNE TVARI SUKLADNO POPISU 4. KONVENCIJE UN-a O PSIHOTROPNIM TVARIMA IZ 1971.

2 Biljka, njezini dijelovi, aktivni sastojci biljke izdvojeni u bilo kojem obliku kao njene smole, ekstrakti i tinkture

3 Dekstrometorfan ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) i dekstrorfan ((+)-hidroksi-N-metilmorfinan) su izomeri koji su isključeni iz ove liste

4 Uključivo i pripravke dobivene izravno iz opija

40 05.04.2013 Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola 40 05.04.2013 Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola 40 05.04.2013 Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola 40 05.04.2013 Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola 40 05.04.2013 Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola 40 05.04.2013 Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola 40 05.04.2013 Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola 40 05.04.2013 Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola 40 05.04.2013 Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola